Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оцінювання ефективності організаційних систем

Оцінка ефективності організаційних систем проводиться з метою вибору найбільш раціонального варіанта структури або способу її вдосконалення. Ефективність організаційної струк­тури має оцінюватися на стадії проектування, при аналізі структур управління діючих організацій для планування і здійснення заходів щодо вдосконалення управління. Комплек­сний набір критеріїв ефективності системи управління фор­мується з урахуванням двох напрямів оцінювання її функціо­нування:


Розділ 10

• за ступенем відповідності результатів, що досягаються, встановленим цілям організації;

• за ступенем відповідності процесу функціонування сис­теми об'єктивним вимогам до його змісту, організації та ре­зультатів.

Критерієм ефективності при порівнянні різних варіантів організаційної структури є можливість найповнішого і стійкі­шого досягнення кінцевої мети системи управління за менших витрат на її функціонування. Критерієм ефективності заходів щодо вдосконалення організаційної структури є можливість повнішого та стабільнішого досягнення встановленої мети або скорочення витрат на управління, ефект від реалізації яких повинен за нормативний термін перевищити виробничі ви­трати.

Принципове значення для оцінювання ефективності систе­ми управління має вибір бази для порівняння або визначення рівня ефективності, який береться за нормативний. У процесі оцінювання ефективності організаційної структури можуть бути використані такі групи показників:

• що характеризують ефективність системи управління, яка виражається через кінцеві результати діяльності організа­ції та витрати на управління. Як ефект можуть розглядатися: обсяг продукції, що випускається, прибуток, собівартість, ка­пітальні вкладення, якість продукції;

• що характеризують зміст і організацію процесу управ­ління, зокрема безпосередні результати та витрати управлінсь­кої праці. Як витрати на управління враховуються поточні витрати на утримання апарату управління, експлуатацію тех­нічних засобів, підготовку і перепідготовку кадрів;• що характеризують раціональність організаційної струк­тури і її техніко-організаційний рівень. Вони можуть викорис­товуватися як нормативні при аналізі ефективності проектова­них варіантів організаційних структур. До них належать: лан-ковість системи управління, прийняті норми керованості, рі­вень централізації функцій управління.

У теорії організації розроблено кількісні методи вивчення залежності між кінцевим результатом, досягнутим організа­цією, і продуктивністю апарату управління, яка може визна­чатися як кількість виробленої організацією кінцевої продук-
Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняттю "ефективність діяльності організації".

2. Коли організацію можна назвати ефективною?

3. Охарактеризуйте модель ефективності діяльності ор­ганізації.

4. Чи може економічно ефективна організація бути соці­ально ефективною?

5. Які чинники визначають ефективність організації?

6. Назвіть критерії організаційної ефективності та види ефектів.

7. Охарактеризуйте алгоритм оцінювання ефективності діяльності організації.

8. Дайте характеристику методики оцінювання ефек­тивності організаційних систем.

9. Охарактеризуйте критерії оцінювання ефективності організаційних систем.

10. Які показники можуть використовуватися у процесі оцінювання ефективності організаційної структури?Date: 2015-12-13; view: 166; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.02 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию