Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оцінювання ефективності діяльності організації

Одним із способів оцінювання ефективності організації є метод послідовного порівняння за допомогою стандартних оці­нок, коли вимірювання ефективності проводиться шляхом ек­спертного розрахунку значень окремих показників за групами критеріїв і визначення їх відносної значимості за інтервальною шкалою. В узагальненому вигляді схема оцінювання ефектив­ності з використанням цього методу наведена на рис. 10.2.

Так, на першому етапі цього підходу відбувається ідентифі­кація організаційної системи, яка полягає у виявленні особли­востей функціонування організації. На цьому етапі визнача­ються функції, цілі й організаційні ресурси системи, встанов­люються вимоги, що висуваються, і можливості їх задоволення в конкретних умовах.

Другий етап — формування критеріїв і вимірників ефек­тивності — включає визначення основних напрямів оціню­вання і критеріїв ефективності. Критерії виступають як необ­хідна передумова винесення ухвали про рівень ефективності організації, кожний з яких характеризується за допомогою низки показників. Відбір показників здійснюється на основі таких вимог: використовувані вимірники мають фіксувати фактичний рівень ефективності і одночасно враховувати зав­дання аналізу та управління економічними процесами на ос­нові виявлення різних причинно-наслідкових зв'язків.

Завершальною процедурою формування системи критеріїв є їх ранжування за ступенем впливу на ефективність організа­ції. Ранжування здійснюється за кількісною шкалою в діапа­зоні від 0 до 10. Максимальна оцінка надається характеристи­ці, що має найбільшу перевагу. Якщо позначити оцінку ознаки і у експерта через а.., то відносну увагу показника можна розра­хувати за формулою 


Розділ 10

ли є перетворення різнорідних вимірників у еквівалентні їм бали. Приклад побудови такої шкали подано на рис. 10.3. У на­шому випадку 0 означає найнижчий рівень результативності для цього критерію; 0,1 — дуже поганий рівень; 0,2 — поганий рівень; 0,3 — задовільний рівень; 0,5 — хороший рівень; 0,7 — дуже хороший рівень і 1,0 — найвищу результатив­ність.

На третьому етапі — оцінювання ефективності організа­ційної системи — проводяться розрахунок фактичних значень показників і перетворення одержаних числових оцінок у бали за допомогою шкали корисності. Бальні оцінки використову­ються для побудови профілю ефективності, при складанні яко­го необхідно висловити думку за кожною характеристикою на основі її кількісної оцінки та здійснити порівняння, оперуючи поняттями "добре", "задовільно".

Четвертий етап — аналіз ефективності організації — включає розрахунок резервів зміни ефективності, відносну
Date: 2015-12-13; view: 160; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию