Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Студент _____________________________(Аты жөні тегі) _________________топ_______________201_ж

1 сұрақ – макс 30 балл 2 сұрақ: практикалықдағды – макс 30 балл
Тырысу синдромы кезіндегі шұғыл көмек Жауабы толық Жауабы толық емес Жауабы дұрыс емес
1) Басыныңастынажастықшанемесекиімінқою. 6,0 3,0
2) Жоғарғытынысжолыөткізгіштігінқалыптастыру (ауызынтазалау, ауаөткізгіштүтікшесалу). 6,0 3,0
3) Тілінтістемеуінқадағалау, ауызынаашқышсалу. (қасық, оралғантінжәнет.б.) 6,0 3,0
4) Седуксен 0,5% - 2,0-4,0 (балаларға 0,1-0,2 мл/жылөмірге) к\т 10 мл 0,9 % натрияхлоридертіндісінемесеб/енемесеоксибутиратнатрия (ГОМК) 20% - 100-150 мг/кгсалмаққак\тжайлап 5-10 % глюкозаертіндісімен. 6,0 3,0
5) Ауруханағатасымалдау. 6,0 3,0

 

Көктамырға тамшылатып құю үшін системаны жинау және қолдану әдістері Жауабы толық Жауабы толық емес Жауабы дұрыс емес
Қолды жуу, спиртпентазалау. Қайқолынажасаукеректігінанықтау (оң\сол). Науқастың қолы жастықшада және шынтақ буыны жазылған болуы керек. 5,0 2,5
1. Бірреттікқолданылатынсистеманықолданбасбұрыноныңсыртыныңжәнеинесініңбүтіндігінтексеріпсоданкейінашукерек. Флаконныңметаллйдисксінашыпспиртпенөңдейді, қақпаққаиненікіргізеді. 5,0 2,5
2. Флакондыкерісіншетөнкеріп, 1 мбиіктіктегіштативкебекітеді,системаныдәрілікертіндіментолтырады, соңынанауакөпіршіктеріболмауынтексереді. 5,0 2,5
3. Иықтыңтөменгіүштенбірінежгутсалады. Саусақтарын ашып жұмуын сұрайды.. Спиртпентазалайды. Венасынтабады, босқолдыңсаусақтарыментерісінтартыптұрады. Венабойымениненікіргізеді, бірқозғалыспентерініжәневенанытесуікерек. Венағатүскенінтексереді (инедегіқан). Жгуттышешеді. 5,0 2,5
4. Дәріліксұйықтықтывенадағыинегеқосады, (лейкопластырменбекітеді). Системаныңдұрысорналастырылғанынбақылаймыз. Флакондағысұйықтықтолықбіткендетоқтатады, иненівенаданшығарады. Иненіңорынынспирттіватаменбасамыз. 5,0 2,5
5. Процедурағадейінгіжәнесонғыжағдайдынауқасқатүсіндіреді, науқастыңсұраққойуынамүмкіндікбереді. 5,0 2,5

 Ескерту:дұрысжауабынбағалаужәнесуммабаллынесептеуҚорытынды______Балы

Оқытушы ________________________________(Аты жөні тегі) ______________________(қолы)


Date: 2015-12-13; view: 135; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию