Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


И более

Вопрос 8

п.9. Експлуатація виймальних машин дозволяється тільки із застосуванням запобіжної лебідки з дистанційним керуванням за певних умов, а саме:

На пластах с углом падения 20 ° и более, а также в условиях возможного скольжения выемочных машин подошвой под воздействием собственного веса

Вопрос 9

п.9. Одночасна робота двох комбайнів з ланцюговою подачею дозволяється тільки на пластах з кутом падіння менше ніж…

9 °

Вопрос 10

п.10. Де не дозволяються перебування і переміщення працівників під час роботи у вугільній шахті стругової установки?

а) между стойками первого ряда крепи и конвейером, за исключением струговых комплексов, где свободный проход не менее 0,7 м;

б) между конвейером и забоем лавы;

в) на расстоянии менее 1 м по падению пласта от направляющих балок или других устройств закрепления приводных головок;

г) в нишах на расстоянии менее чем 1,5 м от тяговой цепи струга или секции конвейера.

Вопрос 11

п.11. За яких умов у вугільній шахті допускається виймання надштрекових ціликів біля вентиляційних штреків одночасно (по одній лінії) з відпрацьовуванням лав нижче розташованого поверху?

при углах падения пласта до 30° и при наличии оконтуривающих штреков (просеков)

Вопрос 12

п.12. Доставляння вугілля з очисної виробки до навантажувального пункту, за наявності ціликів над штреком на пологих і похилих пластах, дозволяється тільки…

на передние печи или гезенки. При приближении очистных выработок к техническим границам и охранным целикам допускается доставка угля на задние печи или гезенки в соответствии с мероприятиями по безопасности горных работ, утвержденными главным инженером шахты

Вопрос 13

п.13. В якому напрямку дозволяється здійснювати виймання вугілля в уступі відбійним молотком?

сверху вниз

Вопрос 14

п.15. За якого кута падіння на пластах у лавах не дозволяється доставляти лісоматеріали конвеєрами, не обладнаними спеціальними пристроями для утримання цих лісоматеріалів?

с углом падения более 18°

Вопрос 15п.18. У разі застосування в очисній виробці дерев'яного кріплення, поблизу вибою має розміщуватися запас кріпильних матеріалів. Який саме запас?

неснижаемый сменный запас

Вопрос 16

п.18. Незнижуваний змінний запас індивідуального металевого кріплення повинен розміщуватися поблизу вибою (при застосуванні саме такого кріплення очисного вибою) в кількості не менше ніж певний відсоток від кількості, встановленої відповідно до технологічної проектної документації (ТПД). Який саме відсоток?

не менее 5% от количества, установленного в соответствии с ТПД.

Вопрос 17

п.19. При вийманні вугілля вузькозахватними комбайнами і стругами, у лавах, закріплених металевим кріпленням, крім гідравлічних стояків, дозволяється застосування дерев’яних верхняків. Чи дозволяється у цих лавах застосовувати дерев’яні стояки?

разрешается в качестве контрольных.

 

 

Вопрос 18

п.21. Де дозволяється застосування дерев’яного кріплення у комплексно-механізованих лавах?

в местах выкладки бутовых полос и геологических нарушений

Вопрос 19

п.22. Заходи, що гарантують безпеку робіт під час посадки покрівлі в очисній виробці, мають заноситися до технологічної проектної документації (ТПД). За якого кута падіння пласта дозволяється пересування секцій механізованого кріплення здійснювати у напрямку знизу угору?

с углом падения более 35°

Вопрос 20

п.22. За якого кута нахилу пласта в лавах з індивідуальним кріпленням дозволяється вибивку кріплення під час посадки покрівлі виконувати в напрямку знизу нагору?

при угле наклона пласта более 15°

Вопрос 21

п.23. Гірники очисного вибою, які виконують роботи з посадки покрівлі в лавах з індивідуальним кріпленням, повинні перебувати в закріплених місцях. Яка максимально допустима відстань між вікнами, що влаштовуються в органному кріпленні?

окна шириной не менее 0,7м на расстоянии не более 5м друг от друга

Вопрос 22

п.23. В яких випадках дозволяється у лаві одночасно з посадкою покрівлі ведення інших робіт (крім підривних робіт і роботи механізмів, що створюють шум)?

В лавах, закрепленных деревянной крепью, на пластах с углом падения до 18 ° при условии нахождения работников на расстоянии не менее 30 м от участка, намеченного к посадке.

Вопрос 23

п.24. Яким вимогам безпеки повинно відповідати закріплення бутового штрека у лавах із плавною посадкою покрівлі?

бутовый штрек должен быть закреплен временной крепью на протяжении не менее 3 м от его забоя и иметь закрепленный выход в рабочее пространство лавы. Перед подрывкой породы в бутовых штреках в рабочем пространстве лавы по линии отрыва породы должна быть установлена оконтуривающая органная крепь.

Вопрос 24

п.27. Як, згідно з цими Правилами, здійснюють видалення дерев'яного кріплення під час посадки покрівлі в лавах?

дистанционно механизированным или буровзрывным способом

Вопрос 25

п.28. За певної довжини лави із важкообвалюваною покрівлею, закріпленої індивідуальним кріпленням, забороняється суміщати очисні і посадочні роботи. Яка це довжина?до 100м

 

НА: 443, Розділ 3, Глава 5

Додаткові вимоги безпеки до розробки пластів, схильних до газодинамічних явищ

 

Вопрос 1

п.5. На якій відстані по нормалі від пластів, схильних до ГДЯ, необхідно робити закладення польових виробок?

не менее 5м.

Вопрос 2

п.5. При якому наближенні до пласта, схильного до ГДЯ, якщо польова виробка проводиться буропідривним способом, повинен уводитись режим струсного підривання?

не менее 3м

Вопрос 3

п.6. В якому напрямку повинні проводитися підготовчі виробки з кутами нахилу понад 10° на незахищених пластах, схильних до ГДЯ?

в направлении сверху вниз

Вопрос 4

п.7. Чим повинно проводитися виймання вугілля в очисних вибоях на крутих пластах, небезпечних за ГДЯ, в лавах за падінням?

щитовыми агрегатами

Вопрос 5

п.7. Чим повинно проводитися виймання вугілля в очисних вибоях на крутих пластах, небезпечних за ГДЯ, в лавах за простяганням?

комбайнами с дистанционным управлением или отбойными молотками в потолкоуступных (подошвоуступных) забоях в безопасных по прогнозу зонах

 

НА: 443, Розділ 3, Глава 6

Утримання, ремонт і погашення виробок

 

Вопрос 1

п.1. З якою періодичністю повинен перевірятись технічний стан горизонтальних і похилих діючих виробок гірничими майстрами дільниць?

ежесменно

Вопрос 2

п.1. З якою періодичністю повинен перевірятися технічний стан горизонтальних і похилих діючих виробок начальниками дільниць або їх заступниками (помічниками)?

ежесуточно

Вопрос 3

п.2. З якою періодичністю повинні оглядатися механіком підйому кріплення і армування вертикальних, похилих (понад 45°) стволів і свердловин, обладнаних підйомними установками?

Еженедельно

Вопрос 4

п.2. З якою періодичністю повинні оглядатися головним механіком кріплення і армування вертикальних, похилих (понад 45°) стволів і свердловин, обладнаних підйомними установками?

ежемесячно

Вопрос 5

п.2. З якою періодичністю повинні оглядатися головним інженером шахти кріплення і армування вертикальних, похилих (понад 45°) стволів і свердловин, обладнаних підйомними установками?

ежеквартально

Вопрос 6

п.2. З якою періодичністю повинні оглядатися у період будівництва (реконструкції, поглиблення) шахти кріплення і армування стволів головним інженером шахтопрохідницької організації?

не реже одного раза в месяц

Вопрос 7

п.3. На якій відстані від місця проведення ремонтних робіт у горизонтальних виробках з локомотивною відкаткою мають бути виставлені світлові сигнали та попереджувальні знаки "Ремонтні роботи"?

на расстоянии длины тормозного пути, но не менее 80 м в обе стороны от места работы

Вопрос 8

п.3. Скільки рам (арок) дозволяється видаляти одночасно у випадку перекріплення виробки з метою збільшення її поперечного перерізу або у разі замінення кріплення, що стало непридатним?

Не более двух

 

 

Вопрос 9

п.4. З яким досвідом (стажем) роботи на відновленні виробок допускаються кріпильники до робіт щодо відновлення виробок у разі їх суцільного завалу?

допускаются не менее двух опытных крепильщиков, имеющих опыт работы на восстановлении выработок не менее двух лет

Вопрос 10

п.5. При якому куті падіння виробок дозволяється проведення ремонтних робіт у декількох місцях одночасно?

до 18°

Вопрос 11

п.6. Чи дозволяється залишати в похилій частині виробки з нескінченою відкаткою вагонетки, призначені для її ремонту?

Разрешается, при условии надежного их закрепления, а в выработках с концевой канатной откаткой … при условии прикрепления их к тяговому канату

Вопрос 12

п.7. На якій висоті вище місця проведення ремонту в стволі слід встановлювати запобіжний поміст, що перешкоджає падінню предметів зверху?

не более 5м

Вопрос 13

п.10. В якому напрямку проводиться виймання кріплення в похилих виробках з кутом від 15° до 30°?

снизу вверх

 

НА: 443, Розділ 3, Глава 7

Попередження падіння працівників і предметів у виробки

 

Вопрос 1

п.1. Устя діючих вертикальних і похилих виробок (стволів, шурфів), обладнаних підйомними установками, мають бути огороджені з неробочих боків стінками або металевою сіткою висотою не менше ніж…

М

Вопрос 2

п.1. На яку висоту у напрямку виробок мають виступати над поверхнею кріплення устів стволів, шурфів та інших вертикальних і похилих виробок, не обладнаних підйомом?

не менее чем на 1м

Вопрос 3

п.2. З яким кутом нахилу устя виробок у місцях їх сполучень з горизонтальними виробками повинні бути огороджені або перекриті міцними помостами, лядами або металевими ґратами?

свыше 25°

Вопрос 4

п.3. Які заходи, згідно з даними Правилами, необхідно виконувати за щитової системи виймання для попередження падіння людей і предметів у виробки?

Под щитовым перекрытием … металлические решетки должны быть подвешены к перекрытию, при этом ближайшая к целику углеспускная печь должна быть перекрыта решетками на уровне подошвы входной сбойки. Другие сбойки между ходниковой и углеспускной печами должны быть изолированые

Вопрос 5

п.4. В якому випадку рукоятники і бадейники повинні працювати з запобіжними поясами?

При отсутствии механического привода для открытия ляд

 

НА: 443, Розділ 4

Рудникова аерологія

 

НА: 443, Розділ 4, Глава 1

Рудникове повітря та вентиляційні мережі шахт

 

Вопрос 1

п.1. Яким повинен бути вміст кисню в гірничих виробках?

не менее 20% (по объему)

Вопрос 2

п.1. Яка неприпустима концентрація метану в вихідному вентиляційному струмені з тупикової виробки, камери, виробки, що підтримується?

Более 1%

Вопрос 3

п.1. Яка неприпустима концентрація метану у вихідному вентиляційному струмені крила, шахти?

Более 0,75%

Вопрос 4

п.1. Яка неприпустима концентрація метану у вхідному вентиляційному струмені на виїмкову дільницю, в очисні виробки, до вибоїв тупикових виробок і до камер?

Более 0,5%

Вопрос 5

п.1. Яка неприпустима концентрація місцевого скупчення метану в очисних, тупикових та інших виробках?


Date: 2016-02-19; view: 180; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию