Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаБУДІВНИЦТВА Й АРХІТЕКТУРИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА Й АРХІТЕКТУРИ

 

 

 

Методичні вказівки до практичних робіт

з навчальної дисципліни “Облік і аудит “

для студентів спеціальностей 7.092101 – “Промислове

і цивільне будівництво” (ПЦБ) і 7.050201 “Менеджмент організацій” (МО)

та інших спеціальностей всіх форм навчання.

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

економіки будівництва КНУБА

протокол № від .. р.

 

 

КИЇВ – КНУБА - 200 р.

 


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Облік і аудит” для студентів спеціальностей 7.092101 – “Промислове і цивільне будівництво” (ПЦБ) і 7.050201 “Менеджмент організацій” (МО) та інших спеціальностей всіх форм навчання, Укл. О.С. Рубцова. – К. КНУБА, 200 .- 21 с.

 

Укладач: О.С. Рубцова, доцент, кандидат економічних наук

Відповідальний за випуск А.Ф. Гойко, професор, кандидат економічних наук

Рецензент : Л.Т. Полтавець, доцент, кандидат економічних наук

 

 


 

ЗМІСТ

Стор.

 

1. Вступ…………………………………………………………………………………………4

2. Теми лабораторних занять………………………………………………………………….4

3. Завдання на лабораторні заняття…………………………………………………………...4

4. Методичні рекомендації до лабораторних занять…………………………………………5

5. Вихідні дані…………………………………………………………………………………11

6. Приклад виконання…………………………………………………………………………13

7. Додаток 1……………………………………………………………………………………17

8. Література…………………………………………………………………………………...21

 


 

Вступ

В 2000р. в Україні почато широкомасштабне реформування бухгалтерського обліку. За орієнтири взяті новий План рахунків та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік – це не лише сукупність регістрів та звітних форм, це, передусім, стиль мислення. Реформа бухгалтерського обліку передбачає збільшення прав і, водночас, відповідальності бухгалтера. Практичні заняття з дисципліни «Облік та аудит» сприятимуть формуванню у студентів практичних навичок повно і точно відображати інформацію в обліку і звітності.Метою виконання практичних занять з дисципліни «Облік і аудит» є ознайомлення студентів з теорією бухгалтерського фінансового обліку, обліку господарських процесів, порядком складання фінансової звітності.

Виконання даних завдань допоможе студентам отримати практичні навички користування фінансово-бухгалтерською нормативною документацією та довідковою літературою, планом рахунків, структурою і формами фінансової звітності.

 

Теми практичних занять:

1. Бухгалтерські рахунки, їх побудова, подвійний запис та кореспонденція рахунків, план рахунків.

2. Облік розрахунків з оплати праці.

3. Порядок формування та обліку фінансових результатів.

4. Фінансова звітність підприємства.

5. Розрахунок податку на прибуток.

6. Складання оборотно-сальдової відомості.

 

Завдання на практичні заняття:

 

1. Відповідно до господарських операцій проведених у серпні поточного року., проставити необхідні кореспонденції рахунків (див. таблицю № 2).

2. Зробити необхідні нарахування на фонд оплати праці і розрахувати утримання із заробітної плати працівників (див. таблицю № 3). Виконати необхідні бухгалтерські проводки і додати відповідні кореспонденції рахунків у таблицю № 2.

3. Додати в таблицю № 2 необхідні бухгалтерські проводки для визначення фінансового результату діяльності підприємства.

4. Заповнити звіт про фінансові результати (таблиця № 6).

5. Визначити розмір прибутку або збитку від господарської діяльності підприємства. Розрахувати податок на прибуток.

6. Зробити оборотно-сальдову відомість (див. таблицю № 7).

 

 

Методичні рекомендації до практичних занять.

 

Бухгалтерські рахунки, їх побудова, подвійний запис та кореспонденція рахунків (тема №1)

Бухгалтерський рахунок — це обліковий символ, який використовується для запису і узагальнення збільшення або зменшення певного виду доходів, витрат, активів, зобов'язання та власного капіталу підприємства, установи, організації.

За своєю формою бухгалтерський рахунок - це таблиця, ліва частина якої називається "дебет", а права— "кредит".

У бухгалтерському рахунку та сума, яку ми записуємо в рахунок з балансу (за відповідною статтею), називається "залишком" або"сальдо"). Сальдо - це різниця між підсумками записів по дебету і кредиту рахунків з урахуванням змін на рахунку на . кінець звітного періоду.

Підсумок записів на дебеті і кредиті без включення до цього підсумку початкового сальдо є оборотом по бухгалтерському рахунку.

У бухгалтерському обліку існують рахунки активні, пасивні й активно-пасивні.

Активні рахунки призначені для обліку господарських засобів і коштів за їх складом і розміщенням, вони відображають зміст активної частини бухгалтерського балансу. До активних рахунків належать: рахунки Основних засобів, Каса, Розрахунковий рахунок. Готова продукція. Товари та ін.В активних рахунках надходження засобів виробництва, коштів на підприємство відображаються (записуються) по дебету, а вибуття - по кредиту.Сальдо на активних рахунках завжди буде по дебету.

Формула для розрахунку залишків на активному рахунку: Ск = Сп + Доб – Коб.

Пасивні рахунки слугують для обліку джерел господарських засобів і коштів за їх цільовим призначенням і відображають зміст пасивної частини балансу. В пасивних рахунках, навпаки, збільшення джерел коштів (або заборгованості за одержані господарські засоби) відображається по кредиту, а зменшення — по дебету.Сальдо напасивних рахунках завжди буде по кредиту.

Формула для розрахунку залишків на пасивному рахунку: Ск = Сп + Коб – Доб.

Активно-пасивні рахунки - це рахунки, в яких сальдо може бути і по дебету, і по кредиту. Якщо на активно-пасивному рахунку сальдо буде по дебету, то його призначення як активного рахунка і відображати слід в активі балансу, якщо , по кредиту, то його призначення як пасивного рахунка і відображати слід в пасиві балансу.

До пасивних рахунків належать: "Статутний капітал", "Пайовий капітал", "Резервний капітал" та ін.

До активно-пасивних рахунків належать рахунки "Розрахунки за податками й платежами", "Розрахунки з бюджетом" та ін.

Всі господарські операції записуються на рахунках бухгалтерського обліку з використанням методу подвійного запису, тобто кожна господарська операція одночасно записується на двох взаємопов`язаних бухгалтерських рахунках в одній і тій же сумі: по дебету одного рахунку і по кредиту другого рахунку. Взаємозв`язок між рахунками бухгалтерського обліку називають кореспонденцією рахунків, а рахунки, взаємопов`язані між собою господарською операцією, називають кореспондуючими рахунками.

Для контролю за правильністю й відповідністю записів по рахунках складається оборотно-сальдова відомість, в якій відображуються початкові й кінцеві залишки та операції по дебету і кредиту даного синтетичного рахунку, виконані за звітній період.

Для характеристики кожного рахунку використовується План рахунків бухгалтерського обліку (додаток), затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року. В ньому передбачені всі необхідні рахунки для обліку операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємств.

Приклад. В касу підприємства для виплати заробітної плати працівникам надійшли гроші в сумі 3000 грн. з розрахункового рахунка у банку.

Бухгалтерська проводка:

дебет рахунка “каса” (30) – 3000 грн.

Кредит рахунка “ рахунки в банках” (31) – 3000грн.

В результаті цієї операції сума на активному рахунку “каса” збільшується (записується по дебету), а сума на активному рахунку “ рахунки в банках ” зменшується (записується по кредиту).

 

Облік розрахунків з оплати праці (тема №2)

 

 

Для нарахування заробітної плати, яка належить кожному працівникові, розраховують заробіток за місяць і від цієї суми здійснюють необхідні відрахування. Розрахунок здійснюють у Розрахунково – платіжній відомості, де у лівій частині записують суми всіх видів нарахованої заробітної плати за її видами, а в правій – утримання і суми до видачі.

Обов’язкові утримання – це єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування та податок з доходів фізичних осіб. Єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування включає утримання до Пенсійного фонду, утримання збору на соціальне страхування на випадок безробіття, утримання до фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Податок з доходів фізичних осіб - це обов'язковий платіж, що встановлюється державою для фізичних осіб, які отримують доходи. Суми прибуткового податку надходять до державного бюджету. Розмір даного податку становить 15%.

Обов`язковим нарахуванням на фонд оплати праці є Єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування.Розмір єдиного внескувстановлюється у відсотках від суми заробітної плати та залежить від класу професійного ризику виробництва, установленого для роботодавця за основним видом його діяльності і становить від 36,76 % до 49,7 %. Розмір єдиного внеску для кожної категорії платників, визначених цим Законом, та пропорції його розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування встановлюються з урахуванням того, що вони повинні забезпечувати застрахованим особам страхові виплати і соціальні послуги, передбачені законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування; фінансування заходів, спрямованих на профілактику страхових випадків; створення резерву коштів для забезпечення страхових виплат та надання соціальних послуг застрахованим особам; покриття адміністративних витрат із забезпечення функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Податково-зарплатний алгоритм:

1. Нарахувати зарплату.

2. Розрахувати розмір єдиного внеска на загальнообов’язкове соціальне страхування.

3. Вирахувати із первинної суми зарплати обчислене утримання (проміжний результат).

4. Із одержаної зменшеної зарплати обчислити податок з доходів фізичної особи з урахуванням пільг з цього податку.

5. Віднявши від проміжного результату суму податку, одержати чисту зарплату.

На рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" ведеться узагальнення інформації про розрахунки з персоналом.

По кредиту рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" відображаються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, а по дебету - виплата заробітної плати.

Аналітичний облік розрахунків по заробітній платі ведеться на підприємстві в розрізі кожного працівника.

Сума всіх нарахувань заробітної плати по кожному аналітичному рахунку (тобто по кожному працівнику) дорівнює кредитовому обороту синтетичного рахунку 66 за звітний період, тобто сумі нарахованої заробітної плати по цеху, відділу і підприємству в цілому.

Сума всіх утримань по аналітичних рахунках дорівнює дебетовому обороту синтетичного рахунку 66. Сума у графі розрахунково-платіжної відомості "Сума, належна до виплати," аналітичних рахунків дорівнює кредитовому сальдо синтетичного рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці".

 

 

Порядок формування та облік фінансових результатів (тема №3)

 

Поняття фінансових результатів трактується П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».

Інформація про фінансові результати та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” (див. таблицю № 6). Звіт про фінансові результати призначений для визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Для чого у формі звіту передбачається послідовне зіставлення його статей.

Послідовність розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду:

1. Визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

2. Розрахунок валового прибутку (збитку).

3. Визначення фінансового результату – прибутку (збитку) – від операційної діяльності.

4. Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування.

5. Визначення розміру податку на прибуток.

6. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів, знижок тощо.

Різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) називається валовим прибутком (збитком).

Фінансовий результат від операційної діяльності визначаються як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат. Фінансовий результат від звичайної діяльності визначаться як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку з прибутку.

Остаточний фінансовій результат – чистий прибуток (збиток) визначається як різниця між різними видами доходів та витрат підприємства за звітний період.

Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства використовується пасивний рахунок 79 “Фінансові результати”.

На кредиті рахунка № 79 “Фінансові результати” відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, на дебеті – суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки).

Зіставлення дебетового і кредитового оборотів по рахунку № 79 “Фінансові результати” за звітній період показує фінансовий результат – чистий прибуток (збиток). Якщо кредитовий оборот по рахунку 79 буде більше дебетового обороту цього ж рахунку, то підприємство на суму різниці має нерозподілений прибуток. Якщо дебетове сальдо більше кредитового сальдо по рахунку по рахунку 79, тобто підприємство здійснило більше витрат, ніж отримало доходів, це означає, що підприємство понесло збитки поточного року.

 

Фінансова звітність підприємства (тема №4)

 

Фінансова звітність , згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітній період. Зміст і форма Звіту про фінансові результати визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 (П(С)БО)“Звіт про фінансові результати”. Це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства.

 

Визначення податку на прибуток (тема №5)

 

В Україні ставка податку на прибуток – 23%.

Податки на прибуток обліковуються на рахунку № 98 “Податки на прибуток”. На дебеті рахунка відображається нарахована сума податку на прибуток, на кредиті – включення до фінансових результатів на рахунку № 79.

 

Складання оборотно-сальдової відомості (тема № 6)

 

Для контролю за правильністю й відповідністю записів по рахунках складається оборотно-сальдова відомість в якій відображують:

- початкові сальдо на рахунках;

- операції по дебету і кредиту бухгалтерських рахунків, виконані за даний звітній період;

- кінцеві залишки.

В оборотно-сальдовій відомості, яка складається по записам на рахунках бухгалтерського обліку, повинні бути три пари однакових підсумків:

1. Перша пара: підсумки початкових сальдо по дебету і кредиту.

2. Друга пара: підсумки дебетових та кредитових оборотів

3. Третя пара: підсумки кінцевих дебетових і кредитових залишків.

 

Вихідні дані для розрахунків

Таблиця № 2

 

Господарські операції на підприємстві за розрахунковий період (для всіх варіантів)

 

№ п/п Зміст операцій Сума, грн. Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Відображена реалізація готової продукції Див. таблицю № 3    
Нарахований податок на додану вартість (податкове зобов’язання з ПДВ) Суму розрахував ти    
Надійшли на розрахунковий рахунок кошти від покупців за реалізовану продукцію Див. таблицю № 3    
Відпущено матеріали на виробництво Див. таблицю № 3      
Перераховано ПДВ до бюджету Суму розрахував ти    
Відображено витрати на рекламу    
Нарахована оренда офісу    
Придбано основні засоби    
Оприбутковано основні засоби    
Нарахована амортизація    
Нарахована заробітна плата працівникам підприємства (фонд оплати праці) Див. таблицю № 3    

 

 

Таблиця № 3
Date: 2015-05-22; view: 340; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.037 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию