Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

 

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До вивчення дисципліни, проведення практичних занять

Та виконання контрольної роботи

для студентівспеціальності

8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»

денної та заочної форм навчання

 

Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам   Підпис авторів________________ _____________________________ «____» ______________ 2015 р. СХВАЛЕНО на засіданні кафедри менеджменту   Протокол №10 від 10.02.2015 р.

 

Київ НУХТ 2015

Корпоративне управління: метод. рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання контрольної роботи для студентівспеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» денної та заочної форм навчання/ уклад. М.П. Буковинська, О.В. П’янкова, . – К.: НУХТ, 2015. – 17 с.

 

 

Рецензент Т.Л. Мостенська, д - р. екон. наук, проф.

 

Укладачі: М.П. Буковинська, д - р. екон. наук, проф.

О.В. П’янкова, канд. екон. наук.

 

Відповідальний за випуск Т.Л. Мостенська, д - р. екон. наук, проф.

 

Видання подається в авторській редакції

 

 

ЗМІСТ

 

1.Загальні відомості ……………………………………………………… 2. Програма навчальної дисципліни…………………………………….. 3. Теми практичних занять……………………………………………….. 4. Рекомендації до проведення практичних занять………….................. 5. Запитання для підготовки до екзамену……………………………….. 6. Контрольна робота……………………………………………………... 7. Рекомендації до виконання контрольної роботи…………………….. 8. Рекомендована література……………………………………………...  

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Роль дисципліни та її значення в підготовці фахівців. Дисципліна «Корпоративне управління» формує у студентів економічне мислення, ознайомлює з особливостями організації корпоративного управління.Дисципліна «Корпоративне управління» посідає особливе місце в системі економічних знань, є підґрунтям для свідомого прийняття участі в управлінні підприємствами корпоративного типу.

Предметом дисципліни єсистема економічних відносин між акціонерами, менеджерами та іншими заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності корпорації та досягнення балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

Метою викладання навчальної дисципліни «Корпоративне управління» є формування системи знань у майбутніх фахівців щодо особливостей процесів організації діяльності корпорацій готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, сформувати практичні навички та вміння побудови організаційної структури управління підприємством корпоративного типу та забезпечення ефективного управління ним з метою задоволення інтересів акціонерів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Корпоративне управління» є: ознайомлення з теоретико-методологічними основами корпоративного управління при різних моделях корпорацій; знання сучасних тенденцій та закономірностей розвитку корпоративного сектору готельно-ресторанного та туристичного бізнесу; ознайомлення з національною системою регулювання розвитку корпоративного сектору; ознайомлення з системою управління корпорацією готельно-ресторанного та туристичного бізнесу; ознайомлення з особливостями управління фінансовими ресурсами корпорації; знання сучасних типів дивідендної політики корпорації; знання особливостей стратегічних підходів до розвитку корпорацій; набуття навичок фінансово-економічного аналізу ефективності діяльності корпорацій готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Задачі вивчення дисципліни:

- ознайомлення з етапами становлення корпоративного сектору економіки України; класифікаційними ознаками корпорацій, видами товариств корпоративного типу; сучасними стандартами корпоративної поведінки ОЕСР, МФК, ЄБРР, НКЦПФР; стандартними механізмами сучасних світових моделей системи корпоративного управління; функціями, порядком формування, принципами діяльності, компетенцією органів управління товариств корпоративного типу; юридичним забезпеченням та економічними можливостями використання цінних паперів при формуванні джерел фінансових ресурсів корпорації; стратегіями розвитку корпорацій готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, порядком їх формування та умовами реалізації; теоріями, моделями, видами дивідендної політики; типовими порушеннями прав міноритарних акціонерів товариств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, та причинами їх виникнення; правовими формами об’єднання корпорацій, економічними та юридичними аспектами різних форм реорганізації АТ, ліквідації АТ, дружніх та ворожих поглинань; порядком розміщення та видами угод з акціями на фондовій біржі; нормативним регулюванням концентрації та узгоджених дій в процесі діяльності АТ готельно-ресторанного та туристичного бізнесу;- набуття вмінь щодо розробки принципів корпоративного управління для окремої корпорації готельно-ресторанного та туристичного бізнесу на основі світової та національної практики; забезпечення умов для формування та організації діяльності органів корпорації; обґрунтування економічної доцільності емісії акцій та облігацій, проведення їх розміщення, здійснення оцінювання; обрання виду корпоративної стратегії товариств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу відповідно до умов ендогенного та екзогенного середовища; оцінки економічної доцільності та ефективності різних форм реорганізації АТ готельно-ресторанного та туристичного бізнесу; побудови системи взаємовідносин АТ готельно-ресторанного та туристичного бізнесу з усіма учасниками депозитарної системи;

- мати навичок щодо оцінки та аналізу фінансового стану та прийняття рішень щодо емісії та обігу цінних паперів АТ готельно-ресторанного та туристичного бізнесу; оцінки дивідендної політики корпорації готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, оподаткування дивідендів; формування системи попередження конфліктів та захисту прав акціонерів корпорацій готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Зв'язок з іншими дисциплінами.Дисципліна «Корпоративне управління» базується на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін: «Менеджмент готельно-ресторанного господарства», «Комунікативний менеджмент».

Опис навчальної дисципліни наведений в табл. 1.

 

Таблиця 1

Опис навчальної дисципліни «Корпоративне управління»

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3,5 1401 «Сфера обслуговування» Варіативна
Модулів-1 Рік підготовки
Змістових модулів - 2 1 -й 1 -й
Індивідуальне завдання – контрольна робота(заочна форма навчання) 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» Семестр
Загальна кількість годин – 126 2-й 2-й
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 Самостійної роботи студента – 4,6 Освітньо-кваліфікаційний рівень: «магістр» лекції
Практичні, семінарські
Лабораторні
Самостійна робота
Індивідуальні завдання
Вид контролю: екзамен
         

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Date: 2015-05-22; view: 310; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию