Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дайте визначення посадових обов’язків та змісту роботи педагога-організатора

ВСТУП

Методичні рекомендації до державного іспиту з додаткової спеціалізації «Педагог-організатор» об’єднують цикл предметів, що є логічним продовженням курсу «Педагогіка» та органічно пов’язані з педагогічною практикою студентів і виховною роботою сучасної школи.

Метою посібникає надання студентам теоретичних основ та навичок організації та управління процесом виховання учнів; усвідомлення та практичне використання законів, закономірностей, принципів, технологій, інноваційних методів та прийомів у здійсненні педагогічного керівництва вихованням учнів сучасної школи.

Зміст ґрунтується на основних нормативних документах і передбачають реалізацію Національної Програми виховання молоді в Україні через формування майбутніх педагогічних працівників, здатних здійснювати професійну діяльність на демократичних та гуманістичних засадах, реалізовувати освітню політику як пріоритетну функцію держави, що спрямовується на розвиток та самореалізацію особистості учнів у навчально-виховному процесі, задоволення її освітніх і духовно-культурних потреб, а також потребу бути конкурентоспроможними на ринку праці.

В умовах сьогодення метою виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Реалізація цієї мети покладена на педагогічний колектив сучасної школи, однак, більшою мірою, на педагога-рганізатора, який повинен володіти, задля цього, певними уміннями та навичками з теорії та методики виховання. На узагальнення у майбутніх педагогів необхідних знань з теорії і методики виховної роботи, умінь і навичок її організації та здійснення у сучасній школі і спрямовано посібник.

Під час підготовки до державного іспиту студенти мають закріпити та узагальнити знання з теорії виховання: аргументовано висувати конкретні виховні завдання з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів і дитячого колективу; планувати систему позакласної виховної роботи; доцільно обирати та використовувати різноманітні форми, методи, засоби організації та згуртування учнівського колективу; володіти уміннями залучати учнів до творчої колективної діяльності; допомагати роботі дитячих та юнацьких громадських організацій; спрямовувати діяльність учителів, батьків, громадськості у вихованні дітей; встановлювати доцільний стиль відносин з дітьми, батьками та учителями.

У пропонованому посібнику розкриті основні питання щодо засвоєння змісту цикл предметів додаткової спеціалізації «Педагог-організатор». Він містить педагогічно-адаптований матеріал, необхідний для якісної підготовки студентів до державного іспиту.

 

Зміст

1. Дайте визначення посадових обов’язків та змісту роботи педагога-організатора.  
2. Дайте поняття дитячого колективу, визначте особливості його формування та розвитку.  
3. Охарактеризуйте методику колективного творчого виховання, мету, завдання, основні принципи.  
4. Колективна творча справа (КТС) – як засіб залучення співпраці школярів та педагогів. Стадії КТС.  
5. Визначте вимоги до планування виховної роботи в школі. Назвіть види та форми планів виховної роботи.  
6. Дайте визначення шкільного самоврядування як засобу формування активної особистості учня. Назвіть завдання і функції ШУС, охарактеризуйте форми органів самоврядування в сучасній школі.  
7. Визначте особливості позакласної та позашкільної виховної роботи. Назвіть форми виховної роботи, їх види.  
8. Державна молодіжна політика та правові підстави діяльності дитячого та молодіжного руху.  
9. Охарактеризуйте сучасні молодіжні та дитячі організації України, визначте особливості їх діяльності.  
10. Вікові та психолого-педагогічні особливості школярів та їх врахування в роботі педагога-організатора.  
11. Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх шкіл України» – як основний зміст виховної роботи на сучасному етапі.  
12. Ціннісне ставлення до себе – як сучасний напрямок виховної роботи.  
13. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей – як сучасний напрямок виховної роботи.  
14. Ціннісне ставлення до праці – як сучасний напрямок виховної роботи.  
15. Ціннісне ставлення до природи - як сучасний напрямок виховної роботи.  
16. Ціннісне ставлення до держави та суспільства, до праці – як сучасний напрямок виховної роботи.  
17. Ціннісне ставлення до культури та мистецтва – як сучасний напрямок виховної роботи.  
18. Особливості соціально-педагогічної роботи в школі. Взаємодія педагога - організатора та соціального педагога.  
19. Значення шкільної туристично-краєзнавчої роботи.  
20. Види та методи проведення дослідження природно-територіальних комплексів рідного краю.  
21. Специфіка виховної роботи в позашкільних виховних закладах. Види та форми позашкільних закладів.  
22. Визначте роль та місце дитячих оздоровчих таборів (ДОТ) в системі виховної роботи згідно Закону України «Про оздоровлення та відпочинок».  
23. Визначте, в чому полягають вимоги до організації гурткової роботи серед школярів. Види гуртків. Особливості планування та проведення занять.  
24. Дайте поняття педагогічної творчості в роботі педагога – організатора.  
25. Охарактеризуйте сучасні виховні технології в роботі педагога-організатора.  

Дайте визначення посадових обов’язків та змісту роботи педагога-організатора.

Педагог-організатор – це член педагогічного колективу школи, який відповідає за організацію позанавчальної виховної роботи в школі, діяльність дитячих громадських організацій в школі та за місцем проживання учнів, проведення їх змістовного дозвілля.

Основними функціями педагога-організатора є сприяння розвитку і діяльності дитячих громадських організацій та організація дозвілля учнів.

У педагога і організатора багато спільного: хороший педагог обов’язково повинен бути організатором, а здібний організатор не може не бути педагогом – йому доводиться виховувати інших, передавати їм знання організаторської, громадської роботи, самому бути прикладом організованості, вихованості, підготовленості, дисциплінованості.

Хороша організаторська робота залежить від знання людей, з якими працюєш, знання законів розвитку колективу, якостей самого організатора, знання особливостей організаторської роботи, знання справ, які організуєш, уміння практично організовувати.

Організаторськізнання це сума відомостей про організацію роботи, про особистість та колектив, правила організаторської роботи.

Організаторськіуміння – це здатність людини швидко та ефективно використовувати набуті організаторські знання на практиці, діяти з врахуванням накопиченого досвіду в ситуації, що склалась.

Організаторськіздібності – це поєднання індивідуальних якостей особистості, що дозволяє швидко і якісно, надійно і впевнено організувати людей на виконання будь-якої справи.

Педагог-організатор виконує наступні посадові обов’язки:

1.Сприяє розвитку і діяльності дитячих і громадських організацій, об’єднань, допомагає в плануванні їх діяльності на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з врахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів.

2. Сприяє оновленню змісту і форм діяльності організацій, об’єднань, організовує їх колективно-творчу діяльність у відповідності з віковими інтересами учнів і вимогами життя.

3. Забезпечує умови для широкого інформування учнів про діючі дитячі і молодіжні організації, об’єднання.

4. Організовує наочне оформлення школи з тематики роботи, яку проводить.

5. Створює в школі сприятливі умови, які дозволяють учням проявляти громадську і моральну позицію, реалізувати свої інтереси і потреби, цікаво і з користю для їх розвитку проводити вільний час.

6. Турбується про здоров’я і безпеку довірених йому учнів; дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

7. Проходить періодичні медичні обстеження.

8. Організовує канікулярний відпочинок учнів.

9. Вивчає і використовує досвід роботи з дітьми і підлітками, підвищує свою кваліфікацію.

10. Проводить роботу з добору і підготовки керівників (організаторів) первинних колективів, дитячих організацій, об’єднань.

11. Планує свою роботу, веде у встановленому порядку документацію.

12. Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу педагога.

У організатораповиннібути розвинені такі риси характеру:

- компетентність – знанн я справи, яку потрібно організувати:

- активність – уміння діяти енергійно, наполегливо діяти при вирішенні практичних завдань;

- ініціативність - особливий творчий прояв активності, висування ідей, пропозицій;

- комунікабельність - відкритість для інших людей, готовність спілкуватись, потреба мати контакти з людьми;

- кмітливість – здатність доходити до суті явищ, бачити їх причини і наслідки, визначати головне;

- наполегливість - прояв сили волі, упертості, вміння доводити розпочату справу до кінця;

- самовладання - здатність контролювати свої почуття, свою поведінку в складних ситуаціях;

- працездатність - витривалість, здатність вести напружену роботу, довгий час не стомлюватись;

- спостережливість - уміння бачити, мимоволі відзначати головне, зберегти в пам’яті деталі;

- самостійність - незалежність в рішеннях, вміння самостійно знаходити шляхи вирішення задач, брати на себе відповідальність;

- організованість – здатність підпорядкувати себе необхідному режиму роботи, планувати свою діяльність, проявляти послідовність, зібраність.

Однак є специфічніякості, які відображають талант організатора:

1. організаторська проникливість – уміння зрозуміти іншу людину, відчути її настрій, самопочуття;

2. здатність до активного психологічного впливу – вміння правильно оцінити ситуацію та обрати різноманітні засоби впливу – від іронічної посмішки до суворого наказу;

3. схильність до організаторської роботи – бажання брати на себе добровільно обов’язки організатора;

4. спрямованість особистості організатора - на себе, на справу, на колектив;

5. широта організаторських можливостей - кількісні та вікові рамки;

6. індивідуальність організатора – форми впливу: „ художник”, впливає емоційністю мови, образними картинами майбутніх досягнень, „ практик”, захоплюють власним прикладом в роботі, „мислитель”, діють логічно, бачать розумну значимість справи;

 


Date: 2015-05-22; view: 622; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию