Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ІІ. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ. ІІІ. БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ, НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ(міждисциплінарна інтеграція) Назви попередніх дисциплін Отримані навики

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
 1. Знати поняття «лейкоцитоз», «лейкопенія», «лейкоцитарна фор­мула», «ядерний індекс».
 2. Знати етіологію і патогенез патологічних змін лейкоцитів.
 3. Знати роль виробничих і побутових факторів в етіології лей­коцитозів і лейкопеній.
 4. Вміти виявляти і вірно оцінювати кількісні і якісні зміни лей­коцитів.

ІІІ. БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ, НАВИЧКИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ(міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін Отримані навики
Гістологія Види лейкоцитів, їх структура
Нормальна фізіологія Види лейкоцитів, їх функціональ­ні особ­ливості, кількість лейкоцитів в нормі; особливості лейкоцитар­ної формули у дітей, підрахунок кількості лейкоцитів та лейкоцитарної формули.

 


ІV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін Визначення
Лейкоцитоз збільшення загальної кількості лейкоцитів в крові понад 9×109
Абсолютний лейкоцитоз підвищення абсолютної кількості лейко­ци­тів у крові внаслідок посиленого лейкопоезу реактивного чи пухлинного характеру або збільшеного надходження лейкоцитів з кіст­ковомозкового депо у кровоносні судини
Відносний лейкоцитоз збільшення кількості лейкоцитів у крові внаслідок переходу лейкоцитів з прис­тін­кового пулу у циркулюючий або у випадку зменшення об’єму плазми (відповідно роз­вивається перерозподільний та гемокон­центраційний лейкоцитоз)
Лейкопенія зменшення загальної кількості лейкоцитів нижче 4×109
Агранулоцитоз різке зменшення кількості нейтрофільних гранулоцитів до 0,75×109/л і менше) на тлі лейкопенії (1×109/л і менше)
Алейкія ураження кісткового мозку з різким приг­ніченням і навіть повною відсутністю мієло- та лімфопоезу
Лейкемоїдна реакція зміни у крові та кістковому мозку у вигляді збільшення кількості незрілих форм лейко­цитів, що подібне до лейкозу, проте відріз­няється від нього за етіологією, патогенезом і клінічним перебігом

2. Теоретичні питання до заняття:

1. Якісні зміни лейкоцитів та їх характеристика.

2. Лейкоцитози: визначення та принципи класифікації.

3. Етіологія різних видів лейкоцитозів.

4. Механізми розвитку лейкоцитозів.

5. Поняття про ядерне зрушення лейкоцитарної формули, його різновиди.

 1. Характеристика зрушення лейкоцитарної формули вліво.
 2. Характеристика зрушення лейкоцитарної формули вправо.
 3. Лейкопенія: визначення та принципи класифікації.
 4. Етіологія різних видів лейкопеній.
 5. Механізми розвитку лейкопеній,
 6. Патогенез основних клінічних проявів при лейкопеніях.
 7. Етіологія та патогенез агранулоцитозів.
 8. Патогенез основних клінічних проявів при агранулоцитозах.

3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

Дослід 1. Визначити кількість лейкоцитів у тварин з експеримен­та­льним лейкоцитозом і лейкопенією

Дослід 2. Підрахувати лейкограму.

Завдання Вказівки до завдання
Мікроскопувати мазок під імер­сійним об’єктивом. Під­рахувати 100 (200) лейко­ци­тів у різних ділянках мазка і записати вміст (у %) окре­мих видів лейкоцитів. Замалювати картину крові тварин з лейкоцитозом і лей­копенією Мазок умовно розділити на чоти­ри поля. У кожному полі підрахувати 25 лей­коцитів, пересуваючи мазок по ламаній лінії. При підрахунку окремих видів лейко­цитів користуватися лічи­льником. Користуватись кольоровими олів­цями.

 

Дослід 3. Вирахувати абсолютний вміст окремих видів лейкоцитів

 

Дослід 4. Вивчити мазки крові хворих з різноманітними видами лейкоцитозів.

Завдання Вказівки до завдання
Дослідити мазки крові хво­рих з різноманітними вида­ми лейкоцитозів.   Знайти і замалювати дегене­ративні форми лейкоцитів. Звернути увагу на еозинофілію при алергічних захворюваннях, лімфоцитоз при інфекційному мононуклеозі, нейт­рофілію при гнійно-септичних станах. Користуватись кольоровими олівцями.

 


VI. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

А. Завдання для самоконтролю:

Завдання Вказівки до завдання
Намалювати зрілі клітини гранулоци­тарного і агранулоцитарного рядів. Малювати кольоровими олів­цями
Навести показники лейкоцитарної фор­мули в нормі Подати у відсотках і вказати абсолютні значення кожного виду лейкоцитів.
Назвати етіологічні фактори і описати патогенез реактивного посилення ней­трофіло- і еозинофілопоезу. Вказати зміни в крові, які ви­никають при цьому.
Дати визначення агранулоцитозу і наз­вати основні механізми його виник­нення.  
Охарактеризувати регенеративно-деге­неративне та гіперрегенеративне ядерне зрушення нейтрофільних гранулоцитів, назвати механізми їх виникнення. Вказати, як при цьому змі­ню­ється загальна кількість лей­коцитів крові і клітинний склад нейтрофільного ряду.

Б. Задачі для самоконтролю:

Задача 1. Скласти лейкограму, яка свідчить про лімфоцитоз. Вказати ве­ли­чини вмісту лейкоцитів у нормі, можливі причини лімфоцитозу і механізми його виникнення, 

Задача 2. Після дії іонізуючого випромінювання у тварин розвинулася гостра променева хвороба. Описати характерні зміни лейкоцитів по стадіях променевої хвороби.

 

Задача 3. Вказати в чому полягає подібність і відмінність змін лей­коцитів при сепсисі, що перебігає з гіперрегенеративним ядерним зрушенням вліво і хронічному мієлолейкозі.

 

Задача 4. У хворого з ішемічною хворобою серця в аналізі крові: Ер. – 4,5× 1012/л, Hb – 120 г/л, КП – 0,8. Ле – 48×109/л. Лейкоформула: Б – 1%, Е – 3%, промієлоцити – 1%, мієлоцити – 12%, Ю – 19%, П/я – 27%, С/я – 30%, Л – 6%, М – 1%. Вкажіть причину і механізм розвитку даного лейкоцитозу.


Задача 5. У хворого М., 53 р., що поступив до хірургічної клініки з діагнозом флегмона стегна, незважаючи на оперативне втручання, загальний стан зали­шився важким, спостерігалася висока температура тіла (39–40,5°С) з добовим коливанням 3–5°С, тахікардія, задишка. Аналіз крові: Ер. – 3×1012/л, Hb – 80 г/л, КП – 0,8; Ле – 80×109/л. Лейкоформула: Б – 0%, Е – 0%, П – 3 %, М – 7%, Ю – 20%, П/я – 28%, С/я – 30%, Л – 11%, М – 1%. Тромбоцити – 220×109/л, ШОЕ – 50 мм/год. 3 якою патологією крові необхідно диференціювати дані зміни у хворого?

 

Задача 6.Хвора К., 35 р., знаходиться в клініці з приводу абсцесу легені. Аналіз крові: Ер. – 3,9×1012/л, Hb – 120 г/л, КП – 0,9. Ле – 25×109/л. Лейкоформула: Б – 0%, Е – 3%, Ю – 4%, П/я – 16%, С/я – 58%, Л – 15%, М – 4%. У мазку: нейтрофіли з токсичною зернистістю цитоплазми. Про що свідчить токсична зернистість цитоплазми нейтрофілів?

 

Задача 7.Хвора С., 27 р., рентгенлаборант за спеціальністю. Посту­пила в клініку з підозрою на гострий лейкоз. За місяць до поступлення з’явилась наростаюча слабість, підвищена кровоточивість. Аналіз крові при поступ­лен­ні: Ер. – 1,46×1012/л, Hb – 42 г/л, КП – 0,85. Ле – 3,1×109/л. Лейкоформула: Б – 0%, Е – 1%, Ю – 0%, П/я – 2%, С/я – 18%, Л – 68%, М – 11%. Тромбоцити – 97×109/л. В мазку: нормохромія, ретикулоцити – 0,1 %. Який механізм виникнення гематологічних змін?

 

Задача 8.Хворий Д., 20 років, скаржиться на підвищення температури з ознобом, біль у горлі при ковтанні. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, слизова зіву гіперемована, на мигдаликах гнійні нальоти, підщелепні лімфовузли збільшені, болючі при пальпації. Аналіз крові: Ер. – 4,4×1012/л, Нb – 140 г/л, ретикулоцити – 0,9%. Ле – 17×109,. Лейкоцитарна формула: Б – 0%, Е – 1%, метамієлоцити – 5%, П/я –17%, С/я –53%, Л – 20%, М – 4%. Тромбоцити – 240×109/л. ШОЕ – 27 мм/год. Вкажіть вид лейкоцитозу і зрушення лейкоформули в даному випадку.

 

Задача 9.Хворий Р., 6 р., поступив до клініки зі скаргами на загальну слабість, зниження апетиту, схуднення, невизначені тупі болі в животі. Аналіз крові: Ер. – 4,4×109/л, Hb – 128 г/л, КП – 0,87; Ле – 13,6×109/л. Лейкоформула: Б – 1%, Е – 18%, Ю – 0%, П – 4%, С – 47%, Л – 23%, М – 7%. Тромбоцити – 210×109/л. У мазку: нормохромія, ретикулоцити – 0,7 %. Які зміни складу периферійної крові є у дитини?

 

Задача 10.Хвора В., 25 років, поступила до клініки зі скаргами на багаторазові приступи чихання з рясними водянистими виділеннями з носа, закладеність і свербіння носа, свербіння повік, сльозотечу, світлобоязнь. Подібний стан спостерігався протягом останніх 4-х років в період з початку червня до кінця липня. Аналіз крові:. Ер. – 4,2×1012 /л, Нb – 140 г/л, ретикулоцити – 0,7%. Ле – 9,0×109/л. Лейкоцитарна формула: Б – 0%, Е – 14%, метамієлоцити – 0%, П/я – 4%, С/я – 50%, Л – 27%, М – 5%. Тромбоцити – 250×109/л. ШОЕ – 20 мм/год. Поясніть зміни у гемограмі в патогенезі даного захворювання.

Задача 11. У хворого з абсцесом сідничної ділянки в аналізі крові: Ер. – 3,8× 1012/л, Hb – 115 г/л. Ле – 18,0×109/л. Лейкоформула: Б – 0,5%, Е – 2,5%, П/я – 18%, С/я – 51%, Л – 20%, М – 8%. Яка форма лейкоцитозу має місце у хворого?

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Атаман О.B. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Навч. посібник. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 511 с.
 2. Патологічна фізіологія: Підручник / М.Н. Зайко, Ю.В. Биць та і інші. – К.: Вища школа, 1995. – 615 с.

Додаткова:

 1. Гжегоцький М.Р., Заячківська О.С. Система крові. Фізіологіч­ні та клінічні основи: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001. – 176 с.
 2. Дзісь Є.І., Томашевська О.Я. Гематологія. Розлади та неоплазії клітин крові. – Львів: Кварт, 2007. – 220 с.Date: 2015-05-22; view: 441; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию