Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Педагогічна концепція К.Д. Ушинського, її суть та реалізація в соціально-історичному аспекті

Становлення державного суверенітету України, відродження культури її народу потребують переосмислення педагогічних надбань багатьох учених-педагогів, зокрема освітянської спадщини Костянтина Дмитровича Ушинського. Від рівня впровадження ідей видатного педагога в практику значною мірою залежить створення якісно нової національної системи виховання. Адже саме основоположним підґрунтям у спадщині К.Д. Ушинського є ідея народного, національного виховання. Тому сучасне прочитання творів педагога-практика є особливо актуальним.Українець за походженням, К.Д. Ушинський усіє єством був врослим в український національний ґрунт. Але, як і його знаменитий земляк М. Гоголь, через великодержавницькі обставини був змушений служити російській науці, за що титуловано його “видатним російським педагогом”, “основоположником російської педагогіки”. Тим часом його лекції, статті, реферати, книги і підручники були наповнені рідним йому за духом матеріалом; інколи настільки, що це викликало звинувачення в українофільстві. Все життя Ушинський прагнув прислужитися справі української освіти, ратував за українські школи, але завжди перед ним поставала глуха стіна нерозуміння, нехтування та заборони. Єдине, що вдалося, - померти на рідній землі й бути в ній похованим та заповісти свою маєтність на розвиток українського шкільництва. Згодом його дружина і доньки, збудувавши в Києві і в кількох селищах Сумщини (Сіверянщини) школи, передали значні кошти на заснування в Чернігові педагогічного інституту та на інші благодійні справи.

Заслуга К. Ушинського передусім у тому, що він розглядає педагогічну науку в тісному взаємозв’язку з філософією, історією, психологією, анатомією та фізіологією людини, а також з педагогічною практикою. На його думку, педагогічна наука може розвиватися тільки на основі передового педагогічного досвіду. К. Ушинський вважав педагогіку наукою і мистецтвом. Будь-яка практична діяльність, спрямована на задоволення духовних потреб людини, є великим мистецтвом, а педагогіка як наука – найвище мистецтво, тому що задовольняє найбільшу з потреб людини і людства загалом – прагнення до вдосконалення.Однією з основних ідей, які пропагував К. Ушинський, є ідея народності у вихованні. У статті “Про народність у суспільному вихованні” він дав високу оцінку всім народам Росії, народність вважав основою виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму, любові до батьківщини та свого народу. Народ, на його думку, - джерело всі надбань матеріальної та духовної культури, тому треба вивчати історію, географію, економіку, мову, літературу, мистецтво та інші науки. Народна творчість, поезія, пісні, музика, образотворче мистецтво – джерело культури народу. Однією з ознак народності є мова, найкращий виразник духовної культури кожного народу.Важливу роль у підготовці людини до життя К. Ушинський відводив її моральній вихованості. Моральне виховання дитини слід починати з найменшого віку і здійснювати постійно і систематично. Воно має бути спрямоване на формування у дітей кращих моральних рис і почуттів: патріотизму і гуманізму, любові до праці і дисциплінованості, чесності і правдивості, почуття обов’язку і відповідальності, власної гідності і громадянського обов’язку, скромності, твердості волі і характеру та ін. Головними методами і засобами морального виховання дітей та молоді є переконання, заохочення і покарання (але в жодному разі не тілесні), власний приклад вчителя, а також батьків і старших, правильний режим навчання тощо. Особливе місце у моральному вихованні вчений відводив фізичній праці, вважаючи за потрібне правильно поєднувати її з працею розумовою. У статті “Праця в її психічному і виховному значенні” він наголошує на великому значенні фізичної праці у вихованні дітей та молоді, у розвитку суспільства загалом. Пропонує залучати дітей до різних видів праці, виходячи з практичних потреб школи і сім’ї: самообслуговування вдома і в школі, допомога батькам по господарству, праця в саду й на городі, допомога вчителям у виготовленні наочного приладдя та ін. Організовувати дитячу працю слід таким чином, щоб діти отримували від неї насолоду, не перевтомлювалися.

Як видатний педагог-методист, К. Ушинський дав низку цінних порад щодо організації навчально-виховного процесу у школі. На його думку, для правильної організації навчання дітей, розвитку їх розумових здібностей треба знати їх вікові та індивідуальні особливості, передбачати правильне дозування змісту навчального матеріалу, посильність його для учнів, послідовність і систематичність вивчення, розвиток свідомості й активності учнів, міцність засвоєння знань, виховуюче значення та ін. Ці дидактичні принципи навчання він детально розробив в своїх творах.

 

К. Ушинський вважав, що у процесі навчання необхідно розвивати пам’ять – пасивну (мимовильну) і активну (довільну), використовуючи повторення навчального матеріалу.Значну увагу приділяв К. Ушинський розробці методики роботи вчителя на уроці, радив запроваджувати різноманітні ефективні методи і способи навчання: пояснення нового матеріалу, повторення пройденого, вправи, письмові та графічні роботи учнів, індивідуальні й фронтальні форми роботи на уроці, облік знань учнів тощо. Зосереджувався він і на питанні реалізації на уроці освітньої та виховної мети навчання. Щоб привчити учнів до самостійної роботи і прищепити їм інтерес до навчання, треба допомагати їм у навчанні, розвивати мислення, виховувати працездатність. Він був прихильником поєднання існуючих на той час формальної (розвиток пам’яті, уваги, мислення, мови) і матеріальної (вивчення матеріалу навчальних предметів) освіти.К.Д. Ушинський у своїй творчості неодноразово звертався до бесіди і розповіді як до методів навчання, і детально обґрунтовував їх доцільне використання з педагогічних та психологічних позицій. І хоч сам автор не використовував понять “технологія”, “методика” щодо конкретних вимог організації розповіді, бесіди і взагалі слова вчителя на уроці, його поради у своїй сукупності створюють цілісну технологічну систему, яка спроможна допомогти і сучасному вчителеві.В основі дидактичної концепції великого педагога лежить “основний закон дитячої природи”: “...дитина потребує діяльності неперервно і втомлюється не від діяльності, а від її одноманітності. Змусьте дитину сидіти, - і вона дуже швидко втомиться; лежати – теж; іти вона довго не може, не може довго говорити, співати, читати, і ...довго думати; але вона грається і рухається весь день, змінює і змішує усі види діяльності, і не стомлюється ні на хвилину; а міцного дитячого сну достатньо, щоб відновити дитячі сили на майбутній день”. Ця особливість дитини накладає певний відбиток і на діяльність учителя: він має забезпечити неперервну активність учня через зміст і організацію навчання. Урок має бути побудований так, що від початку і до кінця дитина змушена мислити, а цього неможливо досягнути, якщо пропонувати одноманітні види й прийоми роботи. Відомо, що вчитель з часом звикає до апробованих роками прийомів і методів навчання. Але якщо він не шукає нових підходів і деталей, то поступово його діяльність втрачає свою доцільність, бо “...рутина звільняє учня від необхідності мислити”. Потрібно прагнути, щоб у кожному виді діяльності “...учень змушений був думати, як її виконати, а не тільки згадувати, як вона виконувалася”.

 


Date: 2015-05-22; view: 169; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию