Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Визуальная диагностика_каз. Реноваскулярлы гипертензияныњ ењ қолжетімді және сенімді диагностикалық әдісі:

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

$$$001

Реноваскулярлы гипертензияныњ ењ қолжетімді және сенімді диагностикалық әдісі:

A) б‰йрек артерияларыныњ селективті ангиографиясы;

B) УДЗ;

C) б‰йрек томографиясы;

D) радиоизотопты ренография;

E) креатинин бойыншы клиренсті анықтау

{д±рыс жауабы} = A

{К‰рделілігі}= 1

{Оқулық} = (Лучевая диагностика: учебник/ А.Ю. Васильев, Е.Б. Ольхова. - 2-е изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 688 с.: ил.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$002

Портальды гипертензияныњ УДЗ кµрінісі болып табылмайды:

А) кµкбауырлық венаныњ диаметрі 6мм-ге кењеюі

B) қақпалық венаныњ бауырдан тыс бµлігініњ 14мм ге кењеюі

C) µт қабыныњ ±лѓаюы

D) кµкбауырдыњ ±лѓаюы

E) порто-кавальды анастомоздардыњ анықталуы.

{Д±рыс жауап}= С

{Қиындыѓы}= 1

{Оқулық}= (Классификации заболеваний внутренних органов и методики терапевтического исследования. Под ред. В.Ю. Голофеевского, СП-б. 2006)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$003

Науқас С., 40 жаста, МРТ-да омыртқаныіњ белдік-кресттік бµлімінде L5 –S1 дењгейінде толу дефектісі және компрессиясы, ж±лыны 6-0,8 см –б±л тән:

А) спондилоартрозѓа

B) компрессионды сынық

C) омыртқа аралық дисктіњ жыланкµзі L5 – S1

D) L5 – S1дененіњ туберкулезі

E) жањбас сыныѓы

{Д±рыс жауап}= С

{Қиындыѓы}= 2

{Оқулық}= (Классификации заболеваний внутренних органов и методики терапевтического исследования. Под ред. В.Ю. Голофеевского, СП-б. 2006)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$004

Науқас Т., 20 жаста, омыртқаныњ мойындық бµлігініњ МРТ-да С5-те шашырањқы сыну анықтылѓын, С4 артқа, С6 алѓа ыѓысқан. Сіздіњ қорытындыњыз:

А) С5 дененіњ гемангиомасы

B) С5 травматикалық зақымдалуы

C) С5 дененіњ туберкулезі

D) мойындық остеохондроз

E) ателектаз

{Д±рыс жауап}= В

{Қиындыѓы}= 2

{Оқулық}= (Классификации заболеваний внутренних органов и методики терапевтического исследования. Под ред. В.Ю. Голофеевского, СП-б. 2006)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$005

Науқас И., 60 жаста,кеуде қуысыныњ КТ-да оњ жақ т‰бірінде µлшемі 4,0 х 5,0 см қосымша кµлењке анықталѓан, жоѓары тыѓыздықта, біртекті структурамен, сопақша пішінді. Оњ жақ µкпеніњ гиповентиляциясы. Б±л тән:

А) ателектаз

B) перифериялық обыр

C) әрт‰рлі µсулермен орталық обыр

D) эндобронхиальды типтік µсу бойынша орталық обыр

E) мойындық остеохондроз

{Д±рыс жауап}= С

{Қиындыѓы}= 2

{Оқулық}= (Классификации заболеваний внутренних органов и методики терапевтического исследования. Под ред. В.Ю. Голофеевского, СП-б. 2006)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$006

Қанды қ±сыѓы бар науқасқа гепато-дуоденальді аймаққа УДЗ ж‰ргізілді. Бауыр паренхимасы акустикалық біркелкі емес. Қақпа венасыныњ диаметрі 15 мм, кµкбауырлық – 12 мм. Порто-кавальді анастомоз. Ауру себебін кµрсетініз:

A) асқазан ойық жарасы

B) бауыр циррозы портальді гипертензиямен

C) бауыр циррозы портальді гипертензиясыз

D) гепатоцеллюлярлы карцинома

E) ±йқы безініњ рагы бауырѓа метастаздармен

{Д±рыс жауап} = В

{К‰рделілігі}= 2

{Оқулық}= (Лучевая диагностика: учебник/ А.Ю. Васильев, Е.Б. Ольхова. - 2-е изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 688 с.: ил.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$007

Науқыста кµп уақыт бойы белініњ ауруы және лейкоцитурия т‰рінде патологиялық несеп шµгіндісімен аздаѓан протеинурияѓа урография жасады. Қандай т±жырымдама сәйкес келеді:

A) урограмманыњ д±рыс н±сқасы

B) екі жақты нефроптоз, екі жақты пиелонефрит

C) екі жақты пиелонефрит

D) оњ жақты нефроптоз, екі жақты пиелонефрит

E) сол жақты нефроптоз

{Д±рыс жауап} = D

{К‰рделілігі}= 2

{Оқулық}= (Лучевая диагностика: учебник/ А.Ю. Васильев, Е.Б. Ольхова. - 2-е изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 688 с.: ил.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

$$$008

Науқас 54 жаста, терлеу, әлсіздікпен, сілемейлі қақырықпен жµтелге шаѓымданады. 10 жыл бойы жылына бірнеше рет к‰шейді. ¤кпе астындаѓы дыбыс қыртысы, астынѓы µкпе шетініњ қозѓалуыныњ аздап шектелуі, әлсіз везикулялы дем алу, аздаѓан қ±рѓақ сырылдардыњ болуына шаѓымданады. Тµменде айтылѓан әдістердіњ қайсысы визуалды диагностикада нақты µкпеніњ эмфизема кезіндегі µзгерістерін анықтауѓа м‰мкіндік береді:

A) рентгенография

B) мультиспиралды компьютерлік томография

C) сызықтық томография

D) полипозициялы рентгеноскопия

E) магнитті –резонансты томография

{Д±рыс жауап}= В

{К‰рделілігі}= 2

{Оқулық}= (Лучевая диагностика: учебник/ А.Ю. Васильев, Е.Б. Ольхова. - 2-е изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 688 с.: ил.){Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$009

Науқас 50 жаста, айқын әлсіздікке, мазасыздыққа, екі жақ қолдыњ да шынтақ, алақан – фалангалық, проксимальды фалангааралық буындардыњ ауырсынуына, қозѓалыстыњ шектелуіне, аталѓан буындардаѓы 12 саѓатқа жететін тањертењгілік қ±рысулардыњ болуына, арықтауына шаѓымданады. 9 жастан бері ауырады. Объективті: алақанныњ сыртқы беткейіндегі б±лшықеттердіњ атрофиясы байқалады. II-IVалақан - фалангалық, ІІ-ІІІ дистальды фалангааралық буындар ±лѓайѓан, ж±мсақ тіндер ісінген, буындардаѓы пальпация ауырсынумен ж‰рді. Қол саусақтарыныњ рентгенографиясы жасалынды. Осылардыњ ішіндегі қандай диагноз сәйкес келеді:

А) остеоартроз, II рентгенологиялық кезењ

В) ревматоидный артрит, III рентгенологиялық кезењ

С) ревматоидный артрит, II рентгенологиялық кезењ

D) остеоратроз, III рентгенологиялық кезењ

E) ревматоидты артрит, IV рентгенологиялық кезењ

{Д±рыс жауап}= Е

{К‰рделілігі}= 3

{Оқулық}= (Ревматология : Нац. рук-во / ред.Насонов Е.Л.; ред Насонова В.А. -М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007, 2008. - 720 с.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$010

Науқас Ж. 48 жаста. Науқас ауырлық сезіміне, тамақ ішер алдындаѓы және ±йқы безі аймаѓындаѓы т‰нгі ауырсынуѓа, қышқылмен кекіруге, лоқсуѓа шаѓымданады. Асқазанды тыѓыз толтырып әр баѓытта қарайтын рентгенологиялық зерттеу кезінде асқазан денесініњ кіші иіні бойынша µлшемі 0,5 см болатын қабыну жарасы және томпаю «ниша» анықталады, қарама-қарсы жаѓында жергілікті тарылу. Берілген клиникалық және рентгенологиялық кµрініс қандай ауру ‰шін тән?

A) эрозивті гастрит

B) асқазан рагы

C) асқазан ойық жарасы

D) ойық жаралы асқазан рагы

E) полип

{Д±рыс жауабы} = C

{К‰рделілігі} = 3

{Оқулық} = (Лучевая диагностика: Учебник / ред. Г. Е. Труфанова. - М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2007 Т.1. - 416 б.)

{Курс} = 7

{Семестр} = 14

 

$$$011

Науқас С., 28 жаста,кеуде клеткасыныњ КТ-да µкпеніњ мµлдірлігі артқан,µкпе суреттері қосылѓан.¤кпе ауаѓа толѓан булланы елестетеді.Б±л тән:

А) µкпе эмфиземасы

B) созылмалы обструктивті бронхит

C) ошақтық пневмония

D) µкпе туберкулезі

E) орталық обыр

{Д±рыс жауап}= А

{Қиындыѓы}= 3

{Оқулық}= (Классификации заболеваний внутренних органов и методики терапевтического исследования. Под ред. В.Ю. Голофеевского, СП-б. 2006)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$012

Науқас Н.,52 жаста кеуле қуысыныњ КТ-да барлық µкпе алањында жоѓары интенсивті кµлењкелер анықталѓан,домалақ формалы,контуры айқын емес,с±йықтық бар.Сіздіњ қорытындыныз:

А) крупозды пневмония

B) диссеминирленген туберкулез

C) стафилококкты пневмония

D) ошақтық пневмония

E) обструктивті бронхит

{Д±рыс жауап}= С

{Қиындыѓы}= 3

{Оқулық}= (Классификации заболеваний внутренних органов и методики терапевтического исследования. Под ред. В.Ю. Голофеевского, СП-б. 2006)

{Курс}=7

{Семестр}=14Date: 2015-05-19; view: 493; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.027 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию