Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Науковий керівник___________________________________________

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

з дисципліни «ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ»

Навч.рік семестр____

Напрям підготовки:______________________________________

Курс______ Група________

Науковий керівник___________________________________________

Назва теми ПІБ студента
1. Роль політичної економії в розробці економічної політики суспільства.  
2. Історія становлення економічної науки. Предмет дослідження політичної економії, економікса та економічної теорії.  
3. Розвиток політичної економії в Україні.  
4. Економічні потреби, блага й інтереси: сутність, класифікації і механізм взаємодії.  
5. Суспільне виробництво: сутність, фази, структура та результати.  
6. Соціально-економічна ефективність суспільного виробництва: критерії, основні показники і динаміка в економіці України.  
7. Форми суспільного продукту в процесі відтворення.  
8. Економічні ресурси і фактори виробництва.  
9. Обмеженість виробничих ресурсів і факторів виробництва та шляхи їх ефективного використання.  
10. Економічні системи суспільства: поняття, структура та підходи до класифікації.  
11. Місце і роль людини в економічній системі суспільства. Проблеми НТП.  
12. Власність: сутність, економічна роль, типи, види та форми.    
13. Акціонерна власність, причини виникнення та особливості функціонування в сучасній економіці.  
14. Державна власність та її роль в економічному розвитку суспільства.  
15. Реформування відносин власності в Україні. Приватизація і роздержавлення: сутність, необхідність та форми.  
16. Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція.  
17. Товар і його властивості. Корисність та цінність блага.  
18. Товар і теорії його вартості.  
19. Гроші: сутність, еволюція, функції. Закони грошового обігу.  
20. Грошова система: сутність, елементи та види.  
21. Стабільність національної грошової одиниці: необхідність та умови досягнення.  
22. Грошові реформи: види та значення.  
23. Ринок: сутність, функції, механізм функціонування та розвитку.  
24. Інфраструктура ринку та особливості функціонування її окремих елементів.  
25. Фондова біржа в інфраструктурі сучасного ринку.  
26. Банки, їх види та функції в ринковій економіці.  
27. Особливості розвитку банківської системи в Україні.  
28. Структура ринку та особливості функціонування його окремих видів.  
29. Особливості функціонування ринку цінних паперів в Україні.  
30. Сутність, види і функції цін у сучасній економіці. Проблеми ціноутворення в умовах різних типів ринкових структур  
31. Конкуренція і монополія в ринковій економіці.  
32. Конкурентне середовище: сутність, умови функціонування та підтримки.  
33. Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Форми функціонування капіталу.  
34. Капітал і наймана праця: сутність, еволюція і суперечності взаємодії. Загальна формула капіталу.  
35. Заробітна плата: сутність, форми, системи, державне регулювання.  
36. Ринок робочої сили та особливості його функціонування в Україні.  
37. Інвестиції в людський капітал та їх роль в сучасному економічному розвитку.  
38. Процес нагромадження капіталу.  
39. Концепції витрат виробництва і прибутку та їх сучасне трактування.  
40. Фіктивний капітал. Система участі і механізм фінансового контролю.  
41. Сутність, класифікації та зв'язок витрат виробництва, ціни і прибутку.  
42. Кругооборот і оборот капіталу: сутність та шляхи підвищення ефективності його функціонування.  
43. Торговельний капітал: сутність, еволюція і сучасні особливості. Товарні біржі.  
44. Кредит в ринковій економіці: сутність, форми і роль.  
45. Малий і великий бізнес, необхідність та суперечності поєднання.  
46. Підприємство і підприємництво в системі ринкових відносин.  
47. Домогосподарства: сутність, функції та роль в економічному кругообороті (кругообігу) ресурсів, товарів, доходів і витрат.  
48. Закономірності і основні напрямки розвитку агропромислового комплексу (АПК).  
49. Ринок землі та рентні відносини.  
50. Особливості функціонування ринку землі в Україні.  
51. Аграрна реформа і розвиток підприємництва в Україні.  
52. Земельна рента: сутність, форми, причини, джерело та умови виникнення.  
53. Суспільне відтворення: сутність, фази, види та особливості реалізації суспільного продукту.  
54. Концепції розподілу доходів в суспільстві. Перерозподіл національного доходу та роль у ньому державного бюджету.  
55. Доходи населення: джерела та механізм привласнення. Нерівномірність в розподілі доходів.  
56. Рівень життя та його основні показники.  
57. Державне регулювання економіки: необхідність, форми, методи та світовий досвід.  
58. Концепції економічного зростання і сучасні форми його прояву.  
59. Економічний розвиток та економічне зростання: сутність та особливість збалансованості.  
60. Економічне зростання та екологія: механізм розв’язання суперечностей в умовах НТР.  
61. Макроекономічна нестабільність: інфляція і безробіття.  
62. Циклічність як форма руху сучасної капіталістичної економіки.  
63. Сутність і основні напрями соціальної політики в Україні.  
64. Теоретичне дослідження економічної системи капіталізму. Праця К. Маркса «Капітал».  
65. Історичний досвід соціалізму.  
66. Соціально орієнтована модель капіталізму: ознаки та перспективи розвитку.  
67. Економічна система сучасного капіталізму.  
68. Закономірності та особливості перехідних економік.  
69. Особливості трансформаційних процесів у світі. Локальні і глобальні економічні процеси.  
70. Трансформаційні перетворення з точки зору побудови соціально-орієнтованої ринкової економіки.  
71. Сучасні форми міжнародних економічних відносин.  
72. Транснаціональний капітал і механізм його функціонування.  
73. Світове господарство, тенденції і перспективи розвитку.  
74. Інтеграція економіки України в світове господарство.  
75. Участь України у різноманітних формах міжнародних економічних відносин.  
76. Еволюція теорії міжнародної торгівлі.  
77. Україна і СОТ: проблеми взаємодії та перспективи.  
78. Еволюція міжнародної валютної системи.  
79. МВФ і його роль у світовій економіці.  
80. Міжнародні системи валютних курсів та їх еволюція.  
81. Глобалізація: сутність, суперечності, напрямки та наслідки.  

 


<== предыдущая | следующая ==>
 | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9. 1. Особливості поведінки мікрооб’єктів

Date: 2015-05-19; view: 262; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию