Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Станом на 01. 09. 2012 рік

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник магістерської програми

Д.е.н., професор ________М.І.Бондар

Р.

ПОГОДЖЕНО

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку

Д.е.н., професор ________Ю.А.Кузьмінський

Р.

Завідувач кафедри аудиту

Д.е.н., професор ________О.А.Петрик

Р.

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Для магістерської програми «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»

Станом на 01. 09. 2012 рік

Напрям тематики База практики
Підприємство будь-якого виду діяльності
1.Загально-теоретичний напрям дослідження з питань обліку, аналізу та аудиту 1. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні (19 – 21 століття).
2. Розвиток судово-бухгалтерської експертизи в Україні.
3. Стандартизація бухгалтерського обліку в контексті глобалізації світової економіки.
4. Бухгалтерський облік і звітність в системі управління підприємством.
5. Балансове узагальнення як складова методу бухгалтерського обліку.
6. Документація як складова методу бухгалтерського обліку.
7. Оцінка в бухгалтерському обліку.
8. Форми бухгалтерського обліку: історія і сучасність.
9. Предмет бухгалтерського обліку в контексті сучасних наукових досліджень.
10. Метод бухгалтерського обліку в контексті сучасних наукових досліджень.
11. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
12. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.
13. Основи організації бухгалтерського (фінансового) обліку на підприємствах України.
14. Форми і системи бухгалтерського обліку та їх вплив на формування управлінської інформації
15. Інвентаризація активів підприємства, облік та контроль розрахунків за відшкодуванням завданих збитків.
16. Облікова політика підприємства та її роль у формування фінансових результатів діяльності.
17. Стратегічний управлінський облік: його становлення та розвиток в Україні.
18. Рахунки та подвійний запис – як складові методу бухгалтерського обліку
19. Кодекс етики у професійній діяльності бухгалтерів та аудиторів
20.
2.Облік, аналіз і аудит необоротних активів
 1. Обґрунтування технологій обліку та аналізу основних засобів щодо ефективного їх використання
 1. Визначення особливостей обліку та аналізу (аудиту) біологічних активів
 1. Вплив системи обліку та аналізу на формування амортизаційної політики підприємства
 1. Роль обліку та аналізу (аудиту) основних засобів у підвищенні ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства
 1. Формування системи обліку основних засобів та аналіз ефективності їх використання
 1. Облік та аналіз основних засобів в умовах технічного переозброєння
7. Особливості обліку та аудиту використання необоротних активів на умовах оренди (лізингу).
8. Ідентифікація, облік та аудит нематеріальних активів.
9. Визнання витрат на поліпшення та ремонт основних засобів, їх облік і контроль.
 
3. Облік, аналіз і аудит запасів
 1. Розробка облікової політики підприємства в системі управління запасами підприємства
 1. Формування системи обліку та аудиту виробничих запасів і оцінка ефективності їх використання
 1. Розробка облікової політики підприємства в системі управління оборотними активами
 1. Моделі обліку запасів підприємства та їх аудит
5. Стан та напрямки удосконалення обліку наявності і надходження виробничих запасів, аналіз ефективності їх використання.
 
4. Облік, аналіз і аудит грошових коштів
 1. Розробка облікового забезпечення для оптимізації грошових потоків підприємства
 1. Обліково-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками підприємства
 1. Розробка технології обліку, аналізу та аудиту фінансових активів підприємства
 
 
5. Облік, аналіз і аудит розрахунків та дебіторської заборгованості
 1. Облік та аналіз дебіторської заборгованості підприємств: методичні підходи і організація
 1. Облік та аудит розрахункових операцій і визначення їх впливу на фінансові результати діяльності підприємства
 1. Методичні підходи щодо обліку та аудиту дебіторської заборгованості підприємства з метою її реструктуризації
 1. Розробка технології обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства та визначення її впливу на фінансовий стан підприємства
 1. Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства
 1. Операції з давальницькою сировиною, особливості їх обліку та аналізу (аудиту).
7. Використання векселів при здійсненні розрахункових операцій: їх облік та аналіз (аудит).
6.Облік, аналіз і аудит власного капіталу та забезпечення зобов'язань
 1. Облік і аудит власного капіталу підприємства: методичні підходи та організація
 1. Облікове забезпечення аналізу та аудиту власного капіталу підприємства
 1. Обґрунтування методичних підходів щодо обліку та аудиту статутного капіталу публічного товариства.
 1. Обґрунтування впливу облікової політики підприємства на фінансовий результат його діяльності.
 1. Формування інформаційної бази з обліку фінансових результатів та їх аудит.
 1. Особливості організації обліку фінансових результатів та аналіз перспектив покриття фінансових збитків (на збиткових підприємствах).
 1. Особливості обліку та аудиту забезпечень майбутніх витрат і платежів підприємства.
 1. Облік та аудит прибутку промислового підприємства: методичні підходи і організація
 1. Організаційна модель обліку власного капіталу та аналіз змін в його структурі
10. Розрахунки з учасниками господарських товариств, їх облік та аудит.
7. Облік, аналіз і аудит поточних зобов'язань
 1. Формування облікової інформації про податкові зобов'язання підприємств та оцінка її контрольно-аналітичних можливостей
 1. Формування в системі управління діяльністю підприємства технології обліку та аналізу кредиторської заборгованості
 1. Організаційна модель обліку та аналізу розрахунків з різними кредиторами
 1. Особливості обліку та аналізу (аудиту) кредитних зобов'язань підприємств
5. Позикові кошти підприємства: джерела залучення, їх облік та аудит.
 1. Організаційна модель обліку та аналізу (аудит) зобов'язань підприємств
8. Облік, аналіз і аудит праці та її оплати 1. Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні ефективністю використання фонду оплати праці на підприємстві
2. Облік та аналіз використання робочого часу на підприємстві.
3. Технології обліку та аудиту розрахунків з оплати праці
4. Особливості обліку і аудиту фонду оплати праці на підприємстві та аналізу використання трудових ресурсів.
5. Організаційна модель обліку та аналізу оплати праці і розрахунків з органами соціального страхування
6. Доходи фізичних осіб, їх оподаткування, облік та контроль.
9. Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом
 1. Обґрунтування вибору моделі оподатковування та визначення її впливу на фінансовий результат діяльності підприємства
 1. Обґрунтування підходів щодо технології обліку та аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість
 1. Обґрунтування підходів щодо технології обліку та аудиту розрахунків з бюджетом за податком на прибуток підприємства
10.Фінансова звітність (фінансовий стан)
 1. Формування інформаційної бази для аналізу та аудиту фінансового стану підприємства
 1. Теоретичні та практичні аспекти складання фінансової звітності підприємства для оцінки його фінансового стану
3. Бухгалтерський баланс та аналіз фінансового стану підприємства.
 1. Обґрунтування підходів щодо методики складання Звіту про фінансові результати, його аналізу та аудиту
 1. Формування інформаційної бази для аналізу грошових потоків підприємства
 1. Формування інформаційної бази для управління грошовими потоками підприємства
7. Принципи та процедури консолідації фінансової звітності підприємства та аналіз фінансового стану материнського підприємства.
 1. Побудова обліку та аудиту в процесі ліквідації підприємств-банкрутів.
 1. Фінансова звітність підприємства та організаційно - методичні підходи до її аудиту та аналізу.
 1. Консолідація фінансової звітності холдингових компаній (корпорацій) та її аудит
 
 
       

  


 

Для промислових підприємств та суб’єктів малого бізнесу
Напрямок База практики: промислове підприємство або СМП
11.Облік, аналіз і аудит фінансових інвестицій,
 1. Формування обліково-аналітичної інформації про фінансові інвестиції підприємства
 1. Формування в системі управління діяльністю підприємства технології обліку та аналізу фінансових інвестицій
 1. Підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємства: обліковий та аналітичний аспект
 1. Особливості організації обліку та аудиту фінансових інвестицій на промисловому підприємстві
 1. Система обліку та аналізу використання цінних паперів
спільна діяльність 6. Обліково-аналітичні аспекти спільної діяльності підприємств.
12.Облік, аналіз і аудит витрат основної діяльності і калькулювання собівартості продукції
 1. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління витратами підприємства
2. Розвиток методів обліку та аналізу витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції в ринкових умовах господарювання.
 1. Використання даних управлінського обліку для оцінки ефективності інвестицій.
 1. Методичні підходи до обліку та аудиту витрат на виробництво і формування собівартості продукції
5. Методи калькулювання та аналіз собівартості виконаних робіт (наданих послуг) автотранспортними підприємствами.
6. Побудова обліку і аудиту витрат допоміжних виробництв та їх удосконалення.
7. Облік, контроль та оцінка діяльності підприємства за центрами відповідальності.
8. Зведений облік витрат виробництва, калькулювання та аналіз собівартості продукції.
9. Бюджетування доходів, витрат і фінансових результатів та його роль в управлінні діяльністю підприємства.
10. Система обліку й контролю собівартості продукції (робіт, послуг) за змінними витратами та перспективи її впровадження в Україні.
11. Система обліку й контролю собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними витратами та її удосконалення.
12. Попередільний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, робіт і послуг.
13. Аналіз взаємозв’язку “витрати – обсяг – прибуток” та його використання для прийняття управлінських рішень.
14. Аналіз релевантності інформації та його застосування для прийняття управлінських рішень.
15. Накладні витрати, їх визнання, класифікація облік та аудит.
16. Класифікація, облік та оцінка ефективності маркетингових витрат.
 

 

13. Облік, аналіз і аудит зобов’язань за облігаціями та з фінансової оренди
 1. Розробка організаційної моделі обліку та аудиту зобов'язань за облігаціями на підприємстві.
 1. Обліково-аналітичні аспекти фінансової оренди на підприємстві.
 
 
 
14.Облік, аналіз і аудит доходів, витрат і результатів діяльності
 1. Визначення методичних підходів до оцінки та оптимізації фінансових результатів діяльності підприємства
 1. Формування та вплив облікової інформації на оцінку результатів діяльності підприємства
 1. Облік і аналіз витрат підприємства: управлінський аспект
 1. Обґрунтування технології обліку та аудиту доходів підприємства
 1. Розробка облікової політики підприємства в системі управління витратами підприємства
 1. Формування технології обліку та аналізу фінансових результатів діяльності підприємства
 1. Обґрунтування підходів щодо обліку та аудиту витрат операційної діяльності підприємства
 1. Формування технології обліку і контролю витрат в системі управління діяльністю підприємства
9. Особливості побудови обліку й аудиту доходів, витрат та результатів діяльності при здійсненні фінансових операцій на підприємстві.
10. Стан та напрями удосконалення обліку та аудиту доходів, витрат, фінансових результатів іншої звичайної діяльності підприємства.
15.Облікова політика та суб’єкти малого бізнесу
 1. Організація обліку діяльності та її аналіз на підприємствах - суб'єктах малого підприємництва.
 1. Формування облікової інформації при складанні та аналізі звітності суб'єкта малого підприємництва.
 1. Оптимізація побудови бухгалтерського та податкового обліку на підприємствах - суб'єктах малого підприємництва.
 1. Організації обліку витрат на підприємствах - суб'єктах малого підприємництва
 1. Організаційна модель обліку розрахунків суб'єктів малого підприємництва.
 1. Організація торговельної діяльності малого підприємства: її облік та аналіз
 1. Особливості складання та аудит фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва.
 1. Облікова політика малого підприємства та визначення її впливу на фінансовий результат його діяльності
 1. Проблеми організації та напрямки вдосконалення облікової політики та системи аналізу і контролю діяльності малого підприємства.
 1. Дослідження проблем обліку доходів, витрат та результатів діяльності фізичної особи – підприємця.
11. Електронна комерція: особливості обліку та контролю.

 

 

16.Контроль діяльності суб'єктів господарювання 1. Особливості внутрішнього аудиту акціонерних товариств.
2. Оцінка ефективності системи внутрішньогосподарського контролю підприємства та його удосконалення
3. Становлення та розвиток аудиту в Україні.
4. Аудиторські послуги в системі управління суб’єктами господарювання.
5. Аудит в системі економічного (господарського) контролю.
6. Особливості організації внутрішньогосподарського контролю та внутрішнього аудиту.
7. Внутрішній аудит в системі державного фінансового контролю.
8. Теоретичні та практичні аспекти аудиту публічних акціонерних товариств та підприємств – емітентів облігацій.
9. Особливості обліку і аудиту учасників ринку фінансових послуг.
10. Особливості обліку і аудиту діяльності страхових компаній.
11. Законодавчо-нормативне регулювання аудиторської діяльності та шлях його удосконалення.
12. Проблеми удосконалення нормативного регулювання зовнішнього та внутрішнього аудиту в Україні.
13. Організація і контроль діяльності аудиторських фірм.
14. Методика і організація виконання аудиторських послуг.
15. Методика і організація контролю якості роботи аудиторів (аудиторських фірм) в Україні.
16. Методика оцінки системи внутрішнього контролю підприємства аудиторами (незалежними та внутрішніми).
17. Організація планування та документування аудиторської перевірки.
18. Внутрішній аудит ефективності корпоративного управління та фінансової стратегії підприємства.
19. Методика оцінки ризиків бізнесу підприємства внутрішніми аудиторами.
20. Теорія аудиту: еволюція та тенденції розвитку.
21. Облік та аудит процесу реалізації (виробництва), (постачання): методичні підходи та організація.

 

 <== предыдущая | следующая ==>
на 2014-2015 учебный год | ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Date: 2015-05-19; view: 493; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.013 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию