Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ФЕНОМЕН КОРУПЦІЇ: ПОНЯТТЯ, КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Корупція є одним з найнебезпечніших явищ, яке загрожує національній безпеці, спотворює суспільні відносини майже у всіх сферах життя суспільства, впливає на кожного громадянина. Корупція утворює сприятливу ситуацію для існування та розвитку інших видів злочинності (у першу чергу, економічної). Крім цього, на сучасному етапі корупція набуває глобальних масштабів, що стає суттєвим фактором транснаціональної злочинної діяльності.

Корупція є економічною, політичною та культурною проблемою (С.Роуз-Аккерман). Вона може бути

адміністративною, що пов’язана з діяльністю органів державної та місцевої влади;

бізнесовою, яка виникає в результаті взаємодії бізнесу та влади;

побутовою, що виникає у процесі повсякденної взаємодії громадян з представниками влади.

Однак у будь-якому разі не слід применшувати економічний сенс корупції, який полягає у тому, що вона є, зокрема, економічним регулятором ціни товару або послуги, який виведений у сферу тіньової економіки. В плані корупційного відношення специфічним товаром є владний ресурс, яким наділений конкретний представник держави (муніципального утворення).

Щодо економічної корупції як найбільш акцентованої проблеми в Україні слід виокремити, у першу чергу, мету – збагачення. Економічна корупція є адміністративною, коли охоплює низовий та середній рівні влади, та верхівною, коли йдеться про «скупку держави».

Корупційне правопорушення являє собою умисне діяння, що містить ознаки корупції, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність. Таким чином, не будь-яке корупційне правопорушення є злочином. Корупційними слід вважати, у першу чергу, злочини у сфері службової діяльності та діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг.

Україна на протязі багатьох років визнається країною з досить високим рівнем корупції (за даними індексу сприйняття корупції), однак офіційна статистика не відображає реальної ситуації вчинення відповідних злочинів, що є наслідком високого рівня латентності. При цьому такими, що реєструються найчастіше, є факти хабарництва.Особливості особи корупціонера багато в чому збігаються з характеристиками особистості особи, яка вчиняє економічні злочини. Відповідно до цього можна говорити про схожість мотиваційного комплексу та значення криміногенних настанов для детермінації економічної та корупційної злочинності. Принципово важливим детермінацій ним фактором є те, що у суспільстві домінують настанови щодо пасивного підкорення корупційному впливу. Широко розповсюджена конформістська позиція в умовах агресивності корупційного середовища.

Щодо діяльності із запобігання корупції та корупційній злочинності слід акцентувати увагу на значенні суспільного ставлення до корупції, готовності громадян до протидії їй. Важливе значення мають організаційні заходи (запровадження електронних (дистанційних) процедур, переорієнтація апарату державного управління тощо). Крім цього, слід звернути увагу на значення міжнародних стандартів в сфері протидії корупції, роль міжнародних структур (наддержавних та недержавних) та вивчення позитивного зарубіжного досвіду.

Всі ці аспекти, так чи інакше, знайшли відображення у провідних міжнародно-правових актах: Конвенції ООН проти корупції, Кримінальній конвенції про боротьбу з корупцією, Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією. Базові положення цих актів імплементовані у нове антикорупційне законодавство України.

 

ПИТАННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Поняття корупції. Корупційна злочинність: можливість та доцільність виокремлення. Корупційна злочинність та злочини у сфері службової діяльності та діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг.

2. Зв`язок корупційної та економічної злочинності.

3. Проблеми та стандарти криміналізації корупції.

4. Причини та умови корупційних дій.

5. Проблеми вивчення особистості особи «корупціонера». Проблеми відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних діянь.

6. Заходи запобігання корупції. Загальні та спеціальні суб`єкти запобігання корупції в Україні.

7. Значення міжнародно-правових актів для запобігання корупції.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Підходи до розуміння корупції.

2. Механізм корупційного діяння.

3. Проблеми нормативної детермінації корупції.

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Основні етапи розвитку поняття корупції.

2. «Корисність» корупції: постановка проблеми.

3. Антикорупційне законодавство України: загальна характеристика.

4. Участь громадськості у запобіганні корупції.

5. Проблеми кримінальної відповідальності за вчинення корупційних злочинів.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Алексеев С.В. Коррупция в переходном обществе: социологический анализ: автореф. дисс. ... д-ра социол. наук: 22.00.04 / С.В.Алексеев; ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный технический университет». – Новочеркасск, 2008. – 42 с.Алфьоров С.М. Адміністративно-правовий механізм протидії корупції в органах внутрішніх справ: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / С.М.Алфьоров; ХНУВС. – Х., 2011. - 38 с.

Боротьба з корупцією: підручник / Є.Д. Скулиш, А.М. Благодарний, Ю.Р. Гавдьо, В.О. Глушков, О.Ф. Бантишев. - К.: Нац. акад. Служби безпеки України, 2010. - 335 с.

Задорожний А.А. Запобігання злочинам у сфері службової діяльності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.А.Задорожний; Львівський держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2013. – 20 с.

Куприянов И.С. Бытовая коррупция в современной России: социальное содержание и основные тенденции (на материалах исследований в Ивановской области): автореф. дисс. … канд. социол. наук: 22.00.04 / И.С.Куприянов; ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского». - Н.Новгород, 2011. – 26 с.

Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: Монографія / Мельник М.І. – К: Атіка, 2001. – 304 с.

Нисневич Ю. Многоликая коррупция и ее измерение в исследованиях международных организаций / Ю.Нисневич, Д.Стукал // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. - №3. – С.83-90

Орловская Н.А. К вопросу о бытовой коррупции / Н.А.Орловская // Информационное обеспечение противодействия организованной преступности : сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. – Б-ка журн. «Юридический вестник». – О.: ФЕНІКС, 2003. – С. 98-108.

Орловская Н.А. К вопросу о коррупционной пораженности правоохранительных органов Юга Украины / Н.А.Орловская // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Вип. 21. – О., 2004. – С. 263-268.

Протидія корупційній злочинності в Україні: навч. посіб. / Ю.І. Дмитрик, Д.І. Йосифович, І.В. Красницький, С.І. Мельник, Є.В. Пряхін, С.В. Якимова. - Л.: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. - 307 с.

Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред. В.І.Борисова, В.С.Зеленецького. – Х.: Право, 2011. – 344 с.

 

 


Date: 2015-05-19; view: 486; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию