Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ: КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОБІГАННЯ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Вивчення економічної злочинності передбачає усвідомлення того, що, з одного боку, цей вид кримінальної активності являє собою один з найбільш небезпечних явищ для національної безпеки будь-якої держави (поряд із цим набуваючи глобальних, транснаціональних ознак), з іншого – існує теоретична невизначеність щодо віднесення певних діянь до економічних злочинів. Так, після набуття чинності Законом України від 15.11.2011 р. було декріміналізовано 17 статей (ст.ст. 202, 203, 207, 208, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 223, 225, 226, 228, 230, 234, 235 КК України) та внесено зміни до 23 статей КК України. Це не лише суттєво вплинуло на кримінологічну характеристику економічної злочинності, але й загострило дискусію щодо засад криміналізації економічних діянь, адже їх вчинення можна розглядати як новаторство, яке обов'язково включає конкуренцію старих формальних (законних) та нових неформальних (незаконних) соціальних практик. Так, у соціально-динамічному ракурсі тіньова економіка загалом та економічна злочинність, зокрема, можуть бути розглянуті як пошук нових нормативних підстав соціально-управлінських взаємодій.

Тіньова економіка – це системне явище господарювання асоціальної природи з різного роду інтенсивності соціальної небезпеки, яка є формою кризи державного регулювання економіки в умовах процесів трансформації та виявляється в розвитку його дисфункціональності. Тіньова економіка являє собою систему асоціальної діяльності, головним системоутворюючим елементом якої є асоціальна природа її управління.

Тіньова економіка як явище включає:

1. неформальну економічну діяльність – неврегульований державою сегмент економіки, який не вважається соціально деструктивним;

2. некриміналізовані делікти (адміністративні, цивільні), які, як правило, лише за розміром шкоди «не дотягують» до злочинів;

3. власне економічні злочини (економічна злочинність у «вузькому» сенсі);

4. кримінальний бізнес – діяльність з вироблення, перерозподілу та збуту товарів та послуг, заборонених у вільному цивільному обігу або обмежених у ньому.Під економічною злочинністю можна розуміти сукупність видів кримінальної девіантності, включених у виробництво та розподіл (рідше – споживання) доданої вартості (фактичну або фіктивну господарську діяльність), у результаті чого правопорушники – спеціальні суб'єкти (суб'єкти господарської діяльності) переслідують мету одержання економічної вигоди (у першу чергу, йдеться про злочини у сфері господарської діяльності).

Потерпілими від економічних злочинів можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, яким завдано майнової шкоди (ст.55 КПК України).

Своєрідним є кримінальний бізнес. Так, наприклад, щорічний дохід міжнародної наркоманії складає біля 500 млрд. дол. За оцінками ООН, в середньому у світі споживачами наркотиків є майже 5% населення у віці від 15 до 64 років. За даними Управління ООН з наркотиків та злочинності від споживання наркотиків щорічно помирає майже 200 тис. осіб.

При кримінологічній характеристиці економічній злочинності особлива увага звертається на проблему легалізації (відмивання доходів), одержаних злочинним шляхом, оскільки саме цей вид кримінальної активності створює додаткові економічні та організаційні важелі для збільшення ефективності вчинення злочинів (легалізація (відмивання) доходів виступає так званим «вторинним» видом кримінальної активності).

Особливості особистості особи, яка вчиняє економічні злочини, є окремим предметом для вивчення, адже найбільшу питому вагу тут мають соціально адаптовані, успішні верстви населення, які мають високий інтелектуальній, освітній, економічний статус, досить легко переходять від кримінальної до легальної поведінки. Окремим фактом є те, що у більшості випадків спосіб життя економічних злочинців схвалюється населенням.

Запобігання економічній злочинності є складовою частиною детінізації економіки. Відповідно до цього комплекс заходів, суб`єкти та правова основа запобігання економічній злочинності являють собою складну систему, яка знаходить свою реалізацію у спеціальній діяльності як в Україні, так і за її межами.

У вітчизняній науці представлена спроба утворення цілісної концепції детінізації економіки, у якій поряд із традиційними (репресивними) засобами йдеться про, між іншим, амністію капіталу, питання легалізації певних товарів, які є предметом кримінального бізнесу. Зокрема, слід звернути увагу на такий спосіб як амністія капіталу: він є ситуативним підходом, адже не створює економічних передумов для повернення ділками тіньових капіталів у легальний сектор економіки. Подібні разові акції, як правило, дають результат зворотній задекларованому (В.М.Попович).

Щодо кримінального бізнесу існує декілька стратегій: легалізація, акцент на скорочення пропозиції, акцент на скорочення попиту.

В контексті запобігання економічній злочинності особлива ролі належить міжнародній спільноті, зокрема, таким організаціям як FATF, які формують спільну позицію держав щодо запобігання проявам економічної злочинності 

ПИТАННЯ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Поняття та кримінологічна характеристика економічної злочинності в Україні на сучасному етапі.

2. Латентність економічних злочинів.

3. Особливості причинного комплексу економічної злочинності. Основні умови вчинення економічних злочинів в Україні на сучасному етапі.

4. Глобалізація та економічна злочинність.

5. Основні характеристики особистості особи, яка вчиняє економічні злочини. Психологічні особливості осіб та їх вплив на вчинення економічних злочинів.

6. Система запобігання економічній злочинності: загальна характеристика.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Проблеми визначення економічної злочинності в сучасній науці

2. Специфіка оцінки економічної злочинності.

3. Глобалізація та економічна злочинність.

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Проблема криміналізації економічних злочинів.

2. Покарання за економічні злочини: проблеми ефективності.

3. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: сутність та механізм.

4. Амністія капіталів як засіб запобігання тіньовій економіці та економічній злочинності.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Антипов В.І. Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (теоретико-методологічне узагальнення) / Антипов В.І. - Вінниця: ДП ДКФ, 2006. - 1040 с.

Базярук І.М. Кримінологічна характеристика та запобігання контрабанді в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / І.М.Базярук; Львівський держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2013. – 17 с.

Бойко А.М. Теорія детермінації економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / А.М. Бойко; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2009. – 40 с.

Борисов С.С. Преступления экстремистской направленности: проблемы законодательства и правоприменения: автореф. дисс. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / С.С.Борисов; ГОУ ВПО «Московский университет МВД России». - М., 2012. – 47 с.

Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил: підручник / А.Д. Войцещук, М.М. Каленський, С.І. Барабаш, О.В. Гоя, С.С. Савчук. -Хмельницький: Інтрада, 2008. - 328 c.

Боротьба з корупцією: підручник / Є.Д. Скулиш, А.М. Благодарний, Ю.Р. Гавдьо, В.О. Глушков, О.Ф. Бантишев. - К.: Нац. акад. Служби безпеки України, 2010. - 335 с.

Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом: наук.-практ. посіб. / О.М. Виноградов, В.І. Лазуренко, Р.Р. Такташов. — Донецк: Каштан, 2006. — 166 с.

Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та координації заходів протидії: Моногр. / О.Г. Кальман, І.О. Христич, С.Ю. Лукашевич, Г.Ю. Дарнопих, О.В. Лисодєд. - Х.: Вид-во ТОВ «Новасофт», 2005. - 256 с.

Ильин И.В. Теоретические основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере (уголовно-правовые и криминологические проблемы): автореф. дисс. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / И.В.Ильин; ФГУ «ВНИИ МВД РФ». – М., 2011. – 59 с.

Коміссарчук Ю.А. Детінізація економічних відносин в Україні (кримінально-правове та кримінологічне забезпечення): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ю.А.Коміссарчук; КНУВС. - К., 2006. - 20 с.

Косяк Є.Л. Нормативно-правова детермінація контрабанди в Україні: характеристика та протидія: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Є.Л.Косяк; ХНУВС. – Х., 2012. – 17 с.

Міловідов Р.М. Ефективність кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Р.М.Міловідов; Акад. адвокатури України. - К., 2012. - 20 с.

Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки / Попович В.М. - Ірпінь: Акад. держ. податк. служби України, 2001. - 524 с.

Предборський В.А. Теоретичні аспекти тінізації економіки України в умовах трансформаційних процесів: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.03 / В.А.Предборський; НАН України, НДЦ індустріальних проблем розвитку. – Х., 2011. – 34 с.

Туєв О.А. Кримінологічні засади протидії рейдерству: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.А.Туєв; ХНУВС. – Х., 2013. – 18 с.

Хайдер Х. Економічні злочини у мусульманському кримінальному праві (порівняльно-правове дослідження): автореф. дис.... канд.. юрид. наук: 12.00.08 / Х.Хайдер; Міжнар. гуман. ун-т. – О., 2012. – 17 с.


Date: 2015-05-19; view: 352; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию