Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕМА № 45: РОЗБУДОВА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ В СУЧАСНУ

ДОБУ (1990 - ті роки)

1. Формування державно-політичних інституцій України (державна влада,

політичні партії).

2. Конституційний процес в Україні. Прийняття Основного Закону

Української держави.

Л і т е р а т у р а :

Акт проголошення незалежності України// Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. - К., 1995. – С. 592.

Декларація про державний суверенітет України// Там само. - С. 585-591.

Конституція України. - К., 1996.

Україна багатопартійна: Програмні документи нових партій. - К., 1991.

Алєксєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох. (Державотворчий процес 1985 - 1999 рр.), - К., 2000.

Білоус А.О. Політичні об’єднання України. - К.: Україна, 1993.- С. 42-63.

Бойко О.Д. Україна 1991 - 1995 рр. - К., 1996.

Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. - К., 1995. - С. 459-488.

Історія України/ Під ред. В.А. Смолія. - К., 1997. - С. 360-418.

Історія України/ Кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів, 1996. - С. 402-470.

Історія України та її державності: Навчальний посібник/ За ред. Л.Є. Дещинського. – Львів, 2005. - С. 316-326.

Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України: Підручник. - К., 2006. - С. 368-391.

Кульчицький С.В. Новітня історія України// Український історичний журнал. - 1991. - № 12. - С. 3-15.

Литвин В.М. Політична арена України. Дійові особи та виконавці. - К., 1994.

Литвин В.М., Слюсаренко А.Г. На політичній арені України (90-ті роки): Роздуми істориків// Український історичний журнал. - 1994. - № 1. - С. 9-30; №2-3. - С. 28-51.

Політична історія України ХХ ст.: В шести томах. Т. 6. - С. 441-538.

Субтельний О. Розпад імперії та утворення національних держав: випадок України//Сучасність. - 1994. Ч. 12. - С. 65-72.

Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення: Навч. посібник. - К.: Знання-прес. - 2004. - 390 с.

Україна: друга половина ХХ століття: Нариси історії. - К.: Либідь, 1997. - С. 230-284.Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник/Ред. О.М. Мироненко. - К.: Либідь. - 1997. - 500 с.

Новітня історія України (1900-2000): Підручник/Ред. А.Г. Слюсаренко та ін. - К.: Вища школа. - 2000. - С. 474-612.

Лановик Б.Д. Історія України. - К.: Книга-прес. - 2001.

Україна: нариси історії державотворення. Навчальний посібник. - Кривий

Ріг. Вид. центр КТУ, 2010.

 

 

Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з курсу «Історія України» (для студентів І курсу заочної (дистанційної) форми навчання усіх спеціальностей).

 

Укладачі: Білецька В.С., Горбенко Л.Л., Дояр Л.В., Кадол О.М., Ленська В.В., Парнак С.М., Стецкевич В.В., Чорнодід Л.В.

 

Реєстраційний № _____________

 

Підписано до друку ___________

 

Формат А-5

 

Обсяг 50 стор.

 

Тираж _________________ прим.

 

Видавничий центр КТУ,

вул. ХХІІ партз’їзду, 11

м. Кривий Ріг

 

 

ТЕМА №1: Стародавній період в історії розвитку українських земель.

ТЕМА №2: Утворення давньоруської держави Київська Русь та її суспільно-політичний розвиток.

ТЕМА №3: Київська держава в період свого розквіту.

ТЕМА №4: Русь у часи феодальної роздрібленності.

ТЕМА №5: Прийняття християнства та його вплив на подальший розвиток України-Русі.

ТЕМА №6: Утворення Галицько-Волинського князівства як історичної форми української національної державності.

ТЕМА №7: Галицько-Волинське князівство – черговий етап в розвитку української державності.

ТЕМА №8: Українські землі у складі Великого князівства Литовського.

ТЕМА №9: Українські землі у складі польсько-литовської держави – Речі Посполитої.

ТЕМА №10: Запорізька Січ – козацька держава та її роль у розвитку української державності.

ТЕМА №11: Селянсько-козацькі повстання кінця ХУІ – першої половини ХУІІ ст.

ТЕМА №12: Петро Конашевич - Сагайдачний – гетьман козацтва України.

ТЕМА № 13: Причини та початок визвольної війни в Україні під проводом Б. Хмельницького.

ТЕМА 14: Формування української козацької держави в ході визвольної війни.

ТЕМА № 15: Договір між Україною і Росією 1654 р. Березневі статті.

ТЕМА № 16: Державотворчі політичні платформи гетьманів доби Руїни.

ТЕМА № 17 Б. Хмельницький – видатний діяч і полководець, фундатор Української держави.

ТЕМА № 18: Борці за українську державність в роки визвольної війни 1648-1654 рр.

ТЕМА № 19: Гетьман Іван Мазепа – видатний діяч української історії.

ТЕМА № 20: Утворення і діяльність політичний партій в Україні на рубежі ХІХ – ХХ століть.

ТЕМА №21: Кирило – Мефодіївське товариство – перша українська таємна політична організація.

ТЕМА № 22: Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії.

ТЕМА № 23: Україна в роки Першої світової війни.

ТЕМА № 24: Лютнева революція в Російській імперії та її розвиток в Україні ( лютий – жовтень 1917 р.) липень 1917 рТЕМА № 25: Створення української Центральної Ради та її перші кроки в галузі державотворення. ( березень – липень 1917 р.)

ТЕМА № 26: Проголошення Української Народної республіки, її внутрішня та зовнішня політика.

ТЕМА № 27: Етапи встановлення Радянської влади на теренах України ( грудень 1917 – 1920 рр.)

ТЕМА № 28: Перемога національно-демократичної революції в Східній Галичині. Західноукраїнська народна республіка ( жовтень 1918 – 1921 рр.)

ТЕМА №29: Українська гетьманська держава (квітень - грудень 1918 р.)

ТЕМА № 30: Українська Народна республіка в добу Директорії ( грудень 1918 – 1920 рр.)

 

 


Date: 2015-05-19; view: 212; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.02 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию