Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Анотація теми. Вивчення першого питання теми доцільно починати з визначення понять «виробництво», «організація» і «органі­зація виробництва» та встановлення їх

Вивчення першого питання теми доцільно починати з визначення понять «виробництво», «організація» і «органі­зація виробництва» та встановлення їх взаємозв’язку.

«Виробництво» є процесом створення матеріальних благ, необхідних для існування й розвитку суспільства. Воно обумовлює економічну безпеку країни, сталість її фінансової системи і рівень життя людей.

«Організація» означає внутрішню впорядкованість, узгодженість, взаємодію більш або менш диференційованих та автономних частин цілого і є невід’ємною властивістю системи. Оскільки виробниче підприємство розглядається як відкрита система, воно має бути відповідним чином організоване, впорядковане, а між її (системи) складовими частинами-підсистемами та елементами повинна бути досягнута узгодженість дій.

Під організацією виробництва розуміється координація і оптимізація в часі і просторі всіх матеріальних і трудових елементів виробництва з метою досягнення в певний термін найбільшого виробничого результату з найменшими витратами.

Провідна роль в організації виробництва належить технології, яка визначає способи і варіанти виготовлення можливих типів машин для виробництва кожного виду продукції, інших параметрів технологічного процесу. Самостійне вивчення питання передбачає ознайомлення студентів з основними завданнями та взаємозв’язком організації виробництва та технології [10].

При вивченні другого питання теми «Організація виробництва в ринкових умовах як об’єкт вивчення курсу» студенту, перш за все, необхідно звернути увагу на визначення об’єкту, предмету, методів вивчення курсу «Організація виробництва» та його зв’язками з іншими дисциплінами.

Організація виробництва вивчає певний напрямок економіки, тому курс «Організація виробництва» відноситься до функціональних економічних наук. Вивчення організації виробництва починається з об'єкта курсу – промислового підприємства, що розглядається як виробнича система з усіма характерними для неї властивостями.

Предметом курсу «Організація виробництва» є вивчення методів та засобів найраціональнішого сполучення (організації) трудових і речових компонентів сукупного виробничого процесу виготовлення продукції, надання послуг, які забезпечують безперебійність і ритмічність діяльності підприємства в конкретних умовах, виходячи з поставлених перед ним цілей та завдань.Виходячи з вимог ринку вивчення курсу припускає творче оволодіння студентами основними принципами і методами організації промислового виробництва, придбання необхідних навичок практичної роботи. Студентам треба розглядати організацію виробництва з позиції діалектичного методу, як безперервну творчу роботу, спрямовану на підвищення результативності виробництва. Ґрунтуючись на діалектичному методі, слід використовувати такі приватні методи пізнання, як: економічний аналіз і синтез, балансовий, експериментальний, економіко-математичний, моделювання, системний підхід. Рішення завдань курсу «Організація виробництва» можливо тільки на основі системного підходу, що припускає комплексне вивчення об'єкта курсу - промислового підприємства як виробничої системи [3; 10].

Студентам слід звернути увагу на взаємозв'язок «Організації виробництва» з іншими науками [3; 10].

Що стосується самостійного опрацювання третього питання теми «Розвиток науки і прак­тики організації виробниц­тва: проблеми і майбутнє», студентам слід ознайомитися з основними етапами становлення та розвитку науки про організацію виробництва, які розглянуті у навчальних посібниках [3; 4].

План семінарського заняття

1. Поняття організації виробниц­тва: «виробництво», «ор­ганізація», «організація виробни­цтва».

2. Організація виробництва в ри­нкових умовах як об’єкт ви­вчення курсу.

3. Розвиток науки і практики ор­ганізації виробництва: про­блеми і майбутнє.


Date: 2015-05-08; view: 231; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию