:

, ? ? ? , 4. , ? ?


:XXIV skyrius

SANTUOKOS REGISTRAVIMAS

Straipsnis. Santuokos registravimo vieta

Santuoka registruojama vieno i susituokianij arba j tv gyvenamosios vietos civilins metrikacijos staigose, taip pat Lietuvos Respublikos konsulinse staigose.

 

Straipsnis. Praymas registruoti santuok

1. Norintys susituokti asmenikai paduoda nustatytos formos praym vieno i j arba j tv gyvenamosios vietos civilins metrikacijos staigai savo pasirinkimu.

2. Prayme jie turi patvirtinti, kad yra vykdytos visos io kodekso 3.123.17 straipsniuose numatytos santuokos sudarymo slygos, taip pat nurodyti, kelint kart kiekvienas i j tuokiasi ir kiek turi vaik.

3. Praymas registruoti santuok netenka galios, jeigu bent vienas asmen, padavusi praym, nustatytu laiku neatvyksta registruoti santuokos arba praymas atsiimamas.

 

Straipsnis. Dokumentai, pateikiami kartu su praymu registruoti santuok

1. Norintys susituokti kartu su praymu registruoti santuok pateikia savo gimimo liudijim ir pas arba j atstojant dokument.

2. Ituoktas asmuo pateikia taip pat ituokos liudijim.

3. Usienio valstybi pilieiai, paduodami praymus registruoti santuok, privalo pateikti taip pat savo valstybs kompetentingos staigos iduot dokument, patvirtinant, kad santuokai nra klii.

 

Straipsnis. Santuokos registravimo laikas

1. Santuoka registruojama prajus ne maiau kaip vienam mnesiui nuo praymo registruoti santuok padavimo dienos.

2. Civilins metrikacijos staigos vadovas norini susituokti praymu ir tuo atveju, kai yra svarbi prieasi, turi teis leisti registruoti santuok neprajus vienam mnesiui nuo praymo padavimo dienos.

 

Date: 2015-05-05; view: 425; ; --> ...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) -