Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаКрок 1 Фармація. Аналітична хімія (2 частина)

Аналітична хімія (2 частина)

В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні

індикатори:

A * Нітритометрія.

B Алкаліметрія.

C Комплексонометрія.

D Перманганатометрія.

E Аргентометрія.

4Методом прямої комплексонометрії визначають концентрацію:

A *Катіонів металів.

B Аніонів сильних кислот.

C Аніонів слабких кислот.

D Гідроксид-іонів.

E Гідроген-іонів.

Який з приведених розчинів використовують як робочий (титрант) в методі алкаліметрії:

A *Калію гідроксид.

B Хлоридної кислоти.

C Оксалатної кислоти.

D Натрію тетраборат.

E Амонію гідроксид.

Хіміку-аналітику необхідно визначити кількісний вміст хлоридної кислоти в суміші, яка

містить нітратну кислоту. Який титриметричний метод аналізу він може використати:

A *Аргентометрію.

B Йодометрію.

C Комплексонометрію.

D Кислотно-основне титрування.

E Перманганотометрію.

В лікарському препараті визначають кількісний вміст кальцію хлориду методом прямого

комплексонометричного титрування. Виберіть індикатор для фіксування кінцевої точки

титрування:

A *Еріохром чорний Т

B Крохмаль.

C Флуоресцеїн.

D Калію хромат.

E Еозін.

Який метод аналізу хімік-аналітик може застосувати для визначення вмісту алюмінію в

лікарському препараті алюмаг (маалокс) способом непрямого титрування:

A *Комплексонометрія.

B Дихроматометрія.

C Аргентометрія.

D Меркурометрія.

E Йодометрія.

При титриметричному аналізі методом окиснення-відновлення до реакційної системи

додають індикатори, які реагують на зміну:

A *Редокс-потенцiалу системи.

B Концентрації йонів гідроксилу.

C Йонної сили розчину.

D Ступеню іонізації досліджуваної речовини.

E Концентрації йонів гідрогену.

Для визначення масової частки натрію хлориду в фізіолгічному розчині хімік-аналітик

застосував метод Мора, титрантом якого є:

A *Аргентуму нітрат.

B Амонiю тіоціонат.C Натрію тетраборат.

D Меркурію (І) нітрат.

E Меркурію (ІІ) нітрат.

Для визначення масової частки хлорид-іонів в зразку кухонної солі приготували розчин і

відтитрували його розчином аргентуму нітрату в присутності індикатора калію хромату.

Який метод аналізу був застосований:

A *Метод Мора.

B Метод Фольгарда.

C Метод Фаянса-Ходакова.

D Меркурометричне титрування.

E Трилонометрія.

Для визначення масової частки алюмінію в лікарському препараті застосували

гравіметричний метод. В якості осаджувача використали розчин гідроксиду амонію.

Гравіметричною формою в даному випадку є:

A *Оксид алюмінію.

B Гідроксид алюмінію.

C Хлорид амонію.

D Нітрат амонію.

E Карбонат алюмінію.

Для стандартизації титрованого розчину трилону Б використовують стандартний розчин:

A * цинку сульфату .

B натрію тетраборату.

C натрію хлориду .

D калію дихромату.

E оксалатної кислоти .

Для кількісного визначення магнію сульфату в розчині можна використали метод:

A * комплексонометрії

B нітритометрії

C аргентометрії

D тіоціанатометрії

E ацидиметрії

Кількісний вміст пероксиду водню можна визначити безіндикаторним методом:

A *Перманганатометрії.

B Броматометрії.

C Йодиметрії .

D Нітритометрії .

E Аргентометрії .

Виберіть індикатор для аргентометричного визначення хлорид-іонів методом Мора.

A *Калію хромат.

B Дифенілкарбазон.

C Еозин .

D Флюоресцеїн.

E Метиловий червоний

Для визначення масової частки натрію хлориду в лікарському препараті використовують

метод Фаянса-Ходакова. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:

A *Флуоресцеїну.

B Метилового червоного .

C Калію хромату.

D Амонію феруму (III) сульфату .

E Фенолфталеїну.

Титрантом методу нітритометрії є 0,1 М розчин натрію нітриту, який готують як вторинний

стандартний розчин. Точну концентрацію натрію нітриту встановлюють за:

A *Сульфаніловою кислотою.

B Хлоридною кислотою .

C Ацетатною кислотою .

D Оксалатною кислотою.

E Сульфатною кислотою .

В контрольно-аналітичній лабораторії для визначення вмісту хлору в питній воді

використовують метод:

A *Йодометрії .

B Перманганатометрії.

C Хроматометрії .

D Нітритометрії .

E Церіметрії .

Укажіть тип реакції, яка перебігає при визначенні аскорбінової кислоти у препараті

йодометричним методом:

A * Окиснення-відновлення .

B Ацилювання .

C Нейтралізації .

D Осадження.

E Комплексоутворення .

Виберіть титриметричний метод кількісного визначення магнію сульфату у розчині для ін’єкцій:

A * Комплексонометрія .

B Церіметрія.

C Кислотно-основне титрування .

D Йодхлориметрія.

E Нітритометрія.

Сульфаніламідні препарати у своїй структурі мають первинну ароматичну аміногрупу.

Вкажіть метод кількісного визначення цих сполук:A * Нітритометрія .

B Йодометрія .

C Дихроматометрія .

D Перманганатометрія .

E Церіметрія .

Для кількісного визначення заліза (ІІ) в фармацевтичному препараті використовують

безіндикаторний метод:

A * Перманганатометрія .

B Комплексонометрія.

C Аргентометрія .

D Йодометрія .

E Нітритометрія .

Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом :

A * Непрямої відгонки .

B Виділення.

C Осадження .

D Прямої відгонки.

E Виділення та непрямої відгонки .

Для кількісного визначення натрію карбонату в препараті методом кислотно-основного

титрування застосовують індикатор:

A *метиловий оранжевий.

B мурексид .

C метиленовий синій .

D дифеніламін .

E фероїн .

Аналіз кристалогідрату натрію сульфату виконали гравіметричним методом, осаджуючи

сульфат-іони розчином барію хлориду. Після дозрівання осад барію сульфату

промивають декантацією з використанням в якості промивної рідини:

A * Розведений розчин сірчаної кислоти

B Дистильована вода

C Розчин барію хлориду

D Розчин натрію сульфату

E Розчин амонію сульфату

При зворотному титруванні водного розчину ацетатної кислоти в якості індикатора

використовують:

A * фенолфталеїн

B дифеніламін

C дифенілкарбазон

D еріохром чорний Т

E мурексид

Для кількісного визначення калію хлориду в препараті використали метод меркурометрії.

В якості індикатора застосували:

A * дифенілкарбазон

B метиловий червоний

C фенолфталеїн

D флуоресцеїн

E фероїн

У якому середовищі найчастіше здійснюють перманганатометричне титрування феруму (ІІ)?

A * у сульфатнокислому

B у спиртовому

C у нітратнокислому

D у лужному

E у солянокислому

При визначенні хлоридів у питній воді застосовують метод меркуриметрії. Як титрант

використали розчин:

A * Hg(NO3)2

B Hg2(NO3)2

C HgCl2

D HgSO4

E Hg2Cl2

При броматометричному визначенні стрептоциду (первинний ароматичний амін)

застосовують пряме титрування стандартним розчином калію бромату. Як індикатор

цього титрування застосовують:

A * метиловий оранжевий

B фенолфталеїн

C еріохром чорний Т

D ферум (ІІІ) тіоціанат

E мурексид

Для гравиметрического определения сульфат-ионов в качестве осадителя используют раствор:

A * бария хлорида

B магния хлорида

C цинка хлорида

D серебра нитрата

E железа (II) хлорида

Раствор калия йодида титруют стандартным раствором серебра нитрата (прямое

титрование), используя в качестве индикатора:

A * флуоресцеин

B метиловый оранжевый

C железо-аммонийные квасцы

D раствор крахмала

E тропеолин 00

Одним із методів редоксиметрії є йодометрія. В якості титранту методу йодометрії

використовують розчин:

A * натрію тіосульфату

B церію сульфату

C натрію нітриту

D натрію гідроксиду

E калію перманганату

При проведенні титриметричного визначення речовин методом меркуриметричного

титрування в якості індикатора можно використовать:

A * Дифенілкарбазид.

B Хромат калію.

C Еріохром чорний Т.

D Крохмаль.

E Тропеолін ОО

 

Сульфаниламиды содержат в своей структуре первичную ароматическую аминогруппу.

Укажите метод количественного определения этих соединений:

A Нитритометрия

B Иодометрия

C Дихроматометрия

D Перманганатометрия

E Цериметрия

Определение галогенид-ионов аргентометрически по методу Фольгарда следует проводить:

A в азотнокислой среде

B в уксуснокислой среде

C В нейтральной среде

D в слабощелочной среде

E в сильнощелочной среде

При аргентометрическом определении лекарственного препарата, содержащего KBr,

по методу Мора в качестве индикатора используют:

A Калия хромат

B Железа (III) тиоцианат

C Флуоресцеин

D Мурексид

E Тропеолин ОО

Борную кислоту (Ка= 5,8.10-10) в водном растворе в присутствии глицерина можно

определять методом:

A Алкалиметрии

B Ацидиметрии

C Иодометрии

D Перманганатометрии

E Цериметрии

Определение оксида мышьяка (III) в лекарственных препаратах проводят

иодометрическим методом. Выберите индикатор.

A Раствор крахмала

B Мурексид

C Тропеолин ОО

D Эозин

E Фенолфталеин

Подберите посуду используемую в титриметрических методах анализа для измерения

точного объема титранта.

A Бюретка

B Пипетка

C Мерная колба

D Мерный цилиндр

E Мензурка

Подберите посуду, используемую в титриметрических методах анализа, для

отмеривания объемов вспомогательных реагентов.

A Мерный цилиндр

B Мерная колба

C Бюретка

D Пипетка

E Коническая колба

Выберите метод количественного определения раствора магния сульфата для инъекций:

A Комплексонометрия

B Кислотно-основное титрование

C Цериметрия

D Иодхлориметрия

E Нитритометрия

В методе иодометрии конечную точку титрования определяют с помощью индикатора

крахмала, который следует прибавлять:

A В конце титрования

B В начале титрования

C Когда оттитрованоа 50% определяемого вещества

D В точке эквивалентности

E В процессе титрования

Лікарський препарат містить натрію гідрокарбонат і натрію хлорид. Запропонуйте метод

кількісного визначення натрію гідрокарбонату:

A *Кислотно-основне титрування.

B Осаджувальне титрування.

C Окисно-відновне титрування.

D Комплексиметричне титрування.

E Кулонометричне титрування.

Вміст магнію сульфату в лікарському препараті визначають методом

комплексонометричного титрування. Запропонуйте індикатор для фіксування кінцевої

точки титрування:

A *Хромоген чорний.

B Фенолфталеїн.

C Метиловий оранжевий.

D Дифенілкарбазон.

E Еозін.

Для кількісного визначення вмісту стрептоциду використовують метод броматометричного титрування. Титрант методу – розчин калію бромату, його можна готувати як:

A *Первинний так і вторинний стандартний розчин.

B Тільки первинний стандартний розчин .

C Тільки вторинний стандартний розчин.

D Розчин з приготовленим титром.

E Розчин з установленим титром.

Для визначення масової частки аргентуму нітрату в лікарському препараті

використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у

присутності розчину індикатора:

A *Амонію заліза (ІІІ) сульфату.

B калію хромату .

C флуоресцеїну.

D дифенілкарбазону .

E еозіну.

Для визначення масової частки натрію хлориду в лікарському препараті використовують

метод Фаянса-Ходакова. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:

A * флуоресцеїну

B калію хромату

C Амонію заліза (ІІІ) сульфату

D дифенілкарбазону

E фероїну

Для визначення масової частки натрію хлориду в ізотонічному розчині використовують

метод Мора. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:

A * калію хромату

B флуоресцеїну

C Амонію заліза (ІІІ) сульфату

D дифенілкарбазону

E фероїну

При визначенні масової частки пероксиду водню методом перманганатометрії необхідне

значення рН середовища створюють за допомогою:

A *Сульфатної кислоти.

B Нітратної кислоти.

C Оцтової кислоти.

D Хлороводневої кислоти.

E Щавлевої кислоти.

Визначення масової частки аскорбінової кислоти методом церіметрії проводять у

присутності редокс- індикатора:

A *Фероїну

B Метилового червоного

C Еозіну

D Флуоресцеїну

E Метилового оранжевого

Визначення масової частки аскорбінової кислоти методом церіметрії проводять у

присутності фероїну, який належить до:

A *Редокс-індикаторів.

B метал-індикаторів

C флуорисцентних індикаторів.

D Кислотно-основних індикаторів.

E Адсорбційних індикаторів.

В лабораторіях різного профілю для визначення загальної твердості питної води

використовують метод:

A *Комплексонометрії

B Ацидиметрії

C Осадження

D Оксидиметрії

E Алкаліметрії

Укажіть, яку характеристику в титриметричних методах аналізу використовують при

виборі індикатору:

A *Інтервал переходу

B Константа індикатора

C Стрибок титрування

D Показник титрування

E Точка нейтралізації

 

Абсорбційні оптичні методи аналізу засновані на використанні:

A * об’єднаного закону світлопоглинання Бугера-Ламберта-Бера.

B закону Гесса

C закону Фарадея

D закону Кольрауша

E закону Ломеля-Стокса

Укажіть тип хімічної реакції при титриметричному визначенні загальної твердості води:

A * комплексоутворення

B кислотно-основний

C електрофільного заміщення

D осадження

E окислення-відновлення

Укажіть тип хімічної реакції при титруванні тіосульфату натрію розчином йоду?

A окиснення-відновлення

B кислотно-основний

C нуклеофільного заміщення

D осадження

E комплексоутворення

Укажіть тип хімічної реакції при титруванні оцтової кислоти розчином натрію гідроксиду.

A *Кислотно-основний

B Окиснення-відновлення

C Електрофільного заміщення

D Осадження

E Комплексоутворення

Галогенід-іони в лікарських препаратах визначають методом титрування, в основі якого

лежить реакція:

A * Осадження

B Окиснення-відновлення

C Заміщення

D Кислотно-основна

E Комплексоутворення

Для визначенні кінцевої точки титрування у методі кислотно-основного титрування

використовують індикатори:

A *рН- індикатори

B редокс-індикатори

C адсорбційні індикатори

D метал-індикатори

E люмінесцентні індикатори

Укажіть, які стандартні розчини (титранти) використовують у методі кислотно-основного

титрування?

A *NaOH, HCl

B AgNO3, BaCl2

C NaNO2, Nа2S2O3

D KI, K2Cr2O7

E КІ, KMnO4

Укажіть стандартний розчин йодометричного визначення відновників (пряме

титрування)?

A *розчин I2

B розчин KMnO4

C розчин Na2S2O3

D розчин K2Cr2O7

E розчин КІ

Укажіть, який індикатор використовують у методі йодометрії?

A *розчин крохмалю

B розчин фенолфталеїну

C розчин хромогену чорного

D розчин дифеніламіну

E розчин метилового червоного

 

 

Укажіть який аналітичний ефект спостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування у

методі Мора?

A *Утворення осаду цегляно – червоного кольору

B Забарвлення розчину у червоний колір

C Забарвлення розчину у жовтий колір

D Утворення осаду білого кольору

E Утворення осаду жовтого кольору

Укажіть титриметричний метод аналізу, який заснований на утворенні комплексних

сполук з органічними реагентами:

A *Комплексонометрія

B Метод осадження

C Редоксиметрія

D Гравіметрія

E Кислотно-основний метод

 
Date: 2015-05-04; view: 996; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.055 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию