Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаКрок 1 Фармація

Аналітична хімія (1 частина)

Укажіть умови необхідні для утворення кристалічних осадів:

A *Повільне осадження із гарячих розведених розчинів

B Швидке осадження із гарячих розведених розчинів

C Повільне осадження із холодних розведених розчинів

D Швидке осадження із гарячих концентрованих розчинів

E Повільне осадження із холодних концентрованих розчинів

Укажіть умови необхідні для утворення аморфних осадів

A *Швидке осадження із гарячих концентрованих розчинів

B Повільне осадження із гарячих концентрованих розчинів

C Повільне осадження із холодних концентрованих розчинів

D Швидке осадження із холодних концентрованих розчинів

E Швидке осадження із гарячих розведених розчинів

Укажіть за допомогою яких індикаторів визначають кінцеву точку титрування у методі

Кислотно-основного титрування:

A *рН-індикаторів

B Адсорбційних індикаторів

C Редокс-індикаторів

D люминесцентних

E металоіндикатори

Укажіть, яку величину використовують для характеристики окисно – відновної здатності

речовин:

A *Величину редокс – потенціалів

B Величину електронегативності елементів

C Число прийнятих чи відданих електронів

D Величину ступеня окиснення

E Число іонів гідрогену, що беруть участь в реакції

Укажіть який стандартний розчин (титрант) використовують у методі перманганатометрії?

A *Розчин калію перманганату

B Розчин заліза(ІІ) сульфату

C Розчин натрію оксалату

D Розчин марганцю(ІІ) сульфату

E Розчин калію манганату

Укажіть метод , який базується на реакціях осадження галогенідів у вигляді

малорозчинних солей ртуті(І):

A *Меркурометрія

B Аргентометрія

C Роданометрія

D Меркуриметрія

E Трилонометрія

Укажіть який аналітичний ефект спостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування

у методі Фольгарда:

A *Забарвлення розчину у червоний колір

B Утворення осаду червоного кольору

C Забарвлення розчину у жовтий колір

D Утворення осаду бурого кольору

E Утворення осаду жовтого кольору

Значення рН, при якому відбувається найбільш різка зміна забарвлення індикатора,називають:

A *Показником титрування індикатора

B Показником індикатора

C Інтервалом переходу забарвлення індикатора

D Точкою еквівалентності

E Точкою кінця титрування

Вміст вологи в термічно нестійких препаратах можна визначити:

A *Неводним титруванням за методом Фішера

B Методом броматометрії

C Методом перманганатометрії

D Методом нітритометрії

E Методом йодометрії

При визначенні вмісту аргентуму титриметричним методом осадження використовують метод:

A *Фольгарда

B Мора

C Гей-Люссака

D Фаянса-Ходакова

E Несслера

При визначенні кількісного вмісту натрію хлориду в ін’єкційних розчинах використовують

метод:

A * аргентометрії

B комплексонометрії

C йодометрії

D церіметрії

E кислотно-основного титрування

Найчастіше кількісний вміст первинних та вторинних ароматичних амінів у лікарських

засобах визначають методом:

A *Нітритометрії

B Церіметрії

C Аскорбінометрії

D Перманганатометрії

E Тітанометрії

Укажіть титриметричний метод кількісного визначення фенолу та його похідних:

A *Броматометрія

B Церіметрія

C Нітритометрія

D Перманганатометрія

E Аскорбінометрія

Приготували 0,1М розчин срібла нітрату. Вкажіть речовину-стандарт для стандартизації

цього розчину:

A * калію хлорид.

B натрію тетраборат.

C натрію гідроксид.

D оксалатна кислота.

E натрію бензоат

Необхідно провести кількісне визначення натрію гідрокарбонату в препараті. Яким із

методів титриметричним методом аналізу його можна визначити ?

A * кислотно-основне титрування.

B комплексиметричне титрування

C Осаджувальне титрування

D неводне титрування.

E Окислювально-відновне титрування

Для стандартизації розчину титранту аргентум (І) нітрату в методі Мора використовують

розчин:

A *Натрію хлориду

B Натрію карбонату

C Калію дихромату

D Натрію тетраборату

E Натрію оксалату

Определение галогенид-ионов по методу Фольгарда следует проводить:

A *В азотнокислой среде

B В уксуснокислой среде

C В нейтральной среде

D В слабощелочной среде

E В сильно щелочной среде

Методом кислотно-основного титрования определяют:

A *Кислоты, основания и соли, которые гидролизуются

B Только сильные кислоты

C Только сильные основания

D Только сильные кислоты и слабые основания

E Только соли, которые гидролизуются

По какому веществу проводят стандартизацию раствора KMnO4?

A *Кислота щавелевая.

B Натрия тетраборат.

C Калия дихромат.

D Натрия нитрит.

E Калия йодид.

Какой стандартный раствор можно использовать для стандартизации раствора I2?

A *Раствор натрия тиосульфата.

B Раствор калия йодида.

C Раствор калия дихромата.

D Раствор калия перманганата.

E Раствор натрия нитрита.

Укажите, как определяют конечную точку титрования в методе перманганатометрии :

A *По появлению окраски раствора от избыточной капли титрантаB По образованию комплексного соединения индикатора с титрантом

C По образованию малорастворимого соединения индикатора с титрантом

D По образованию малорастворимо-го соединения индикатора с определяемым веществом

E По разрушению комплексного соединения титранта с определяемым веществом

Какой титриметрический метод анализа лежит в основе количественного определения

йода раствором натрия тиосульфата?

A *Окисления-восстановления

B Алкалиметрии

C Ацидиметрии.

D Осаждения.

E Комплексообразования.

Запропонуйте титриметричний метод кількісного аналізу аскорбінової кислоти в препараті.

A *Окиснення-відновлення

B Комплексонометрії

C Ацидиметрії

D Осадження

E Комплексиметрії

Раствор какого вещества используется в качестве титранта в методе комплексонометрии?

A *Трилон Б

B Калия дихромат

C Натрия тиосульфат

D Серная кислота

E Серебра(І) нитрат

Для йодометрического определения окислителей в качестве титранта можно использовать:

A *Рабочий раствор Na2S2O3

B Рабочий раствор KMnO4

C Рабочий раствор NaОН

D Рабочий раствор K2Cr2O7

E Рабочий раствор КOH

Укажите раствор титранта для стандартизации раствора йода монохлорида:

A * Натрия тиосульфата

B Натрия тетрабората

C Натрия хлорида

D Натрия карбоната

E Йода

Выберите одну из приведенных пар методов количественного определения щавелевой

кислоты:

A *Кислотно-основное титрование, перманганатометрия

B Кислотно-основное титрование, аргентометрия

C Кислотно-основное титрование, трилонометрия

D Перманганатометрия, меркурометрия

E Перманганатометрия, меркуриметрия

Укажите значение фактора эквивалентности Na2CO3 при количественном определении согласно реакции: Na2CO3 + HCl = NaCl+ NaHCO3

A *f=1

B f=1/2

C f=2

D f=1/4

E f=4

Укажите, какую пару веществ следует определять методом обратного кислотно-основного титрования:

A * NH3*H2O, CH3COOH

B NaOH, KOH

C KOH, K2CO3

D NaHCO3, NaOH

E Na2CO3, NaCl

Укажите какой реагент-осадитель целесообразно использовать при гравиметрическом

определении солей кальция:

A * (NH4)2C2O4

B K2C2O4

C Na2C2O4

D Na2CO3

E K2CO3

Количественной характеристикой растворимости малорастворимых электролитов (типа

AgCl или BaSO4) является константа, называемая:

A *Произведением растворимости

B Константой нестойкости

C Константой ионизации

D Константой устойчивости

E Константой кислотности

При визначенні стрептоциду (ароматичного аміну) методом нітритометрії для прискорення реакції діазотування додають каталізатор. Вкажіть речовину, яка виконує роль каталізатора:

A *Калій бромід

B Хлоридна кислота

C Калій сульфат

D Сульфатна кислота

E Натрій хлорид

В методі тіоціанатометрії використовують вторинний стандартний розчин калію тіоціанату, який стандартизують за стандартним розчином:

A *аргентум нітрату

B кислоти хлоридної

C килоти сульфатної

D ферум(ІІ) сульфату

E купрум(ІІ) нітрату

Вкажіть пару стандартних речовин для стандартизаціїїтитрантів методу ацидиметрії

A *натрій карбонат, натрій тетраборат

B натрій хлорид, натрій тетраборат

C натрій сульфат, натрій карбонат

D натрій оксалат, натрій сульфіт

E натрій бромід, натрій ацетат

Вміст калію дихромату в розчині визначали йодометричнм методом. Вкажіть титрант

методу йодометрії при визначенні окисників:

A *натрій тіосульфат

B натрій гідроксид

C калій йодид

D калій перманганат

E калій бромат

До речовин, з яких можна приготувати первинні стандартні розчини титрантів віносяться:

A2Cr2О7

B NaOH

C I2

D KMnO4

E HCl

Стандартизацію розчину хлоридної кислот и проводять з використанням первинного

стандартного розчину:

A * Na23

B KMnO4

C NaOH

D I2

E КІ

Подберите подходящий метод определения активного хлора в белильной извести.

A Йодометрия

B Перманганатометрия через стадию образования труднорастворимых оксалатов

C Броматометрия через 8-оксихинолинаты

D Дихроматометрия

E Нитритометрия

При подборе рН-индикаторов наиболее существенное значение имеет:

A рН среды в точке эквивалентности

B Природа титранта

C Свойства продуктов реакции

D Природа определяемых веществ

E Изменение рН среды в процессе титрования

Какие реакции используют в методах перманганатометрии, дихроматометрии, иодометриии:

A *Окислительно-восстановительные

B Осаждения

C Комплексообразования

D Нейтрализации

E Гидролиза

Определение борной кислоты в медицинском препарате осуществляют методом:

A *Кислотно-основного титрования

B Окислительно-восстановительного титрования

C Осадительного титрования

D Комплексонометрии

E Фотометрии

Какие индикаторы относятся к адсорбционным:

A *Эозин

B Фенолфталеин

C Сульфосалициловая кислота

D Метилоранж

E Эриохром черный Т

Определение хлоридов натрия и калия в медицинских препаратах осуществляют методом:

A *Аргентометрия, метод Мора

B Окислительно-восстановительное титрование

C Алкалиметрия

D Ацидиметрия

E Комплексонометрия

Железо-аммонийные квасцы в качестве индикатора используют:

A *В аргентометрии, метод Фольгарда

B В аргентометрии, метод Мора

C В алкалиметрии

D В ацидиметрии

E В комплексонометрии

Количественное определение йода осуществляют методом:

A *Окислительно-восстановительного титрования

B Алкалиметрии

C Комплексонометрии

D Ацидиметрии

E Осадительного титрования

Какой индикатор применяют в методе Фаянса-Ходакова при определении натрия йодида?

A *Эозин

B Метилоранж

C Дифенилкарбазон

D Хромат калия

E Железо-аммонийные квасцы

Для связывания ионов водорода при идентификации ионов калия с винной кислотой

используют раствор

A *Ацетата натрия

B Гидроксида натрия

C Аммиака

D Серной кислоты

E Соляной кислоты

Количественное определении висмута в препарате проводят методом:

A *Комплексонометрии

B Йодометрии

C Меркуриметрии

D Перманганатометрии

E Аргентометрии

Количественное определение аммиака проводят методом:

A *Алкалиметрии, обратное титрование

B Ацидиметрии, обратное титрование

C Алкалиметрии, прямое титрование

D Ацидиметрии, прямое титрование

E Комплексонометрии

Количественное определение карбонатов и гидрокарбонатов проводят методом:

A *Прямой ацидиметрии

B Обратной ацидиметрии

C Прямой алкалиметрии

D Обратной алкалиметрии

E Комплексонометрии

Кількісний вміст оксалатної кислоти визначають методом перманганатометричного

титрування. Як встановлюється точка еквівалентності в цьому методі?

A *за зміною забарвлення титруємого розчину під час додавання зайвої краплі робочого розчину

B за допомогою редокс – індикатора дифеніламіну

C за допомогою рН-індикатора

D за допомогою специфічного індикатора

E за допомогою адсорбційного індикатору

Укажите, в каком методе окслительно-восстановительного титрования используют для

фиксирования конечной точки титрования специфический индикатор крахмал.

A Йодометрия

B Перманганатометрия

C Нитритометрия

D Цериметрия

E Броматометрия

Укажите, в каком методе окслительно-восстановительного титрования используют для

фиксирования конечной точки титрования специфические рН-индикаторы:

A Броматометрия

B Перманганатометрия

C Нитритометрия

D Цериметрия

E Йодометрия

Подберите подходящий методический прием, если определяемое вещество летучее:

A Способ обратного титрования

B Способ прямого титрования

C Титрование по замещению

D Титрование с инструментальным фиксированием точки эквивалентности

E Метод отдельных навесок

Подберите подходящий методический прием, если вещество реагирует с титрантом

стехиометрически, но медленно:

A Способ обратного титрования

B Титрование по замещению

C Способ прямого титрования

D Титрование с инструментальным фиксированием точки эквивалентности

E Метод отдельных навесок

Деякі окисно–відновні реакції супроводжуються перебігом побічних індукованих

(спряжених) реакцій, в яких одна реакція перебігає самодовільно, а друга тільки при

проходженні першої. Яку назву має речовина, яка приймає участь в обох реакціях?

A *Актор

B Індуктор

C Акцептор

D Каталізатор

E Індикатор

Скільки титрантів має метод йодометричного титрування?

A *2

B 1

C 3

D 4

E 5

Оберіть індикатор та метод титриметриметричного аналізу для визначення гідрогенкарбонат – іонів в фармпрепараті:

A *Метилоранж, ацидиметрія

B Фенолфталеїн, ацидиметрія

C Метилоранж, алкаліметрія

D Фенолфталеїн, алкаліметрія

E Мурексид, ацидиметрія

На дослідження взято розчин, в якому знаходяться калію хлорид і магнію хлорид. Яким

титриметричним методом можна визначити кількість магнію хлориду у суміші?

A *Методом комплексонометрії

B Методом аргентометрії

C Методом меркурометрії

D Методом перманганатометрії

E Методом йодометрії

Які речовини можна визначати замісниковим титруванням в методі йодометрії:

A Сильні окисники

B Сильні відновники

C Слабкі відновники

D Насичені вуглеводні

E Ненасичені вуглеводні

При визначенні загальної твердості води лаборант застосовує індикатор еріохром чорний Т. Вказати яким методом проводилося визначення:

A Комплексонометрія

B Аргентометрія

C Перманганатометрія

D Броматометрія

E Хроматометрія

Який спосіб титрування використовують, якщо до розчину досліджуваної речовини

додають точно виміряний надлишок допоміжнього титранта:

A *Титрування за залишком

B Неводне титрування

C Пряме титрування

D Замісникове титрування

E Будь-яке титрування

Який титрант використовують в броматометричному методі титрування:

A *KBrO3

B KBr

C Br2

D KBrO4 + KCl

E KBrO4

У перманганатометрії як титрант використовують KMnO4. Який фактор еквівалентності

цієї сполуки, якщо титрування проводять в кислому середовищі:

A *1/5

B 1/4

C 1/2

D 1/3

E 1
Date: 2015-05-04; view: 1049; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.12 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию