Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура і особливості формування місцевих бюджетів

Важливішою гарантією забезпечення виконання завдань та функцій органів місцевого самоврядування і разом з тим їх дійсної самостійності в межах Конституції і законодавства України є місцеві бюджети.

Місцеві бюджети складають бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюдже­ти місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.

Місцевий бюджет, відповідно до статті 63 Бюджетного кодексу України, містить у собі надходження і витрати на виконання повно­важень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих дер­жавних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці над­ходження і витрати складають єдиний баланс відповідного бюджету. „ Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, райо­нах у містах (у разі їх створення) самостійно розробляють, затверджу­ють і виконують відповідні бюджети згідно з чинним законодавством.

Конституцією України також встановлено, що районні та облас­ні, ради затверджують районні та обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між те­риторіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних програм.

Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними від­повідних джерел доходів, правом відповідних органів місцевого само­врядування на визначення напрямів використання коштів відповідно до законодавства України та правом відповідних рад самостійно і незалеж­но одне від одного розглядати та затверджувати відповідні бюджети.

Держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, які також коштами відповідних бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного та держави.

Доходи місцевих бюджетів районних у містах рад формуються відповідно до обсягу повноважень, які визначаються відповідними міськими радами.Бюджетним кодексом України регламентуються міжбюджетні відносини. Стаття 81 Бюджетного кодексу визначає міжбюджетні відносини як відносини між державою, Автономною Республікою Крим та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповід­них бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією та законами України.

Метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення від­повідності між повноваженнями на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами України за бюджетами, та бюджетними ресур­сами, які повинні забезпечувати виконання цих повноважень.

Відповідно до Бюджетного кодексу України доходи і видатки місцевих бюджетів поділяються на доходи і видатки, які враховують доходи і видатки, що не враховуються при визначенні обсягів між­бюджетних трансфертів.

Міжбюджетні трансферти — це кошти, які безоплатно і безпо­воротно передаються з одного бюджету до іншого. Вони поділяються на: 1) дотацію вирівнювання; 2) субвенцію; 3) кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших міс­цевих бюджетів; 4) інші дотації.

За допомогою системи міжбюджетних трансфертів здійснюється регулювання бюджетів.

Обов'язкові платежі, податки і збори, які закріплюються за бю­джетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, складають кошик доходів цих бюджетів.

Розрахунок видатків, який враховується при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідно до статей 94, 95 Бюджетного кодексу України здійснюється за допомогою фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів для цих нор­мативів.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, що спрямовується на ви­конання бюджетних програм місцевими бюджетами, розподіляється між видами видатків відповідно до пріоритетів бюджетної політики держави. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості визна­чається шляхом поділу загального обсягу фінансових ресурсів, які спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість меш­канців чи споживачів соціальних послуг тощо.

Коригуючі коефіцієнти затверджуються Кабінетом Міністрів України і враховують відмінності у вартості надання соціальних по­слуг залежно від:

1) кількості населення та споживачів соціальних послуг;

2) соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших особливостей адміністративно-територіальних одиниць.

Також, відповідно до чинного законодавства, у дохідній части­ні місцевого бюджету окремо виділяються доходи, необхідні для ви­конання власних повноважень, і доходи, необхідні для забезпечення виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

Видатки місцевих бюджетів, так само як і доходи, також поділя­ються на видатки, пов'язані з виконанням власних повноважень міс­цевого самоврядування, і видатки, пов'язані з виконанням делегова­них законом повноважень органів виконавчої влади.Сільські, селищні, міські, районні в містах ради та їх виконавчі органи самостійно розпоряджаються коштами відповідних місцевих бюджетів, визначають напрями їхнього використання. Виконання районних і обласних бюджетів здійснюється місцевими державними адміністраціями в цілях та обсягах, які затверджуються відповідними радами в рішеннях про бюджет.

Держава фінансує в повному обсязі здійснення органами місце­вого самоврядування наданих законом повноважень органів вико­навчої влади. Крім того, рішення органів державної влади, які при­зводять до додаткових видатків органів місцевого самоврядування, обов'язково супроводжуються передачею їм необхідних фінансових ресурсів. Ці рішення виконуються органами місцевого самовряду­вання в межах переданих їм фінансових ресурсів. Ці витрати, які виникли внаслідок рішень органів державної влади і попередньо не забезпечені фінансовими ресурсами, мають обов'язково компенсува­тися державою.

Органи місцевого самоврядування мають широке коло прав щодо участі у фінансово-кредитних відносинах, які регламентуються статтею 70 Закону про місцеве самоврядування в Україні.

Рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства можуть випускати місцеві позики, лоте­реї та цінні папери, отримувати позички з інших бюджетів на покрит­тя тимчасових касових розривів з їх погашенням до кінця бюджетно­го року, а також отримувати кредити в банківських установах.

Органи місцевого самоврядування можуть у межах законодавства створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантами кредитів підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміщувати належні їм кошти в банках інших суб'єктів пра­ва власності, отримувати відсотки від їх доходів із зарахуванням до місцевого бюджету.

Органи місцевого самоврядування відповідно до закону можуть встановлювати місцеві податки і збори. Передбачено також право за рішенням зборів громадян за місцем їх проживання запроваджувати місцеві збори на засадах добровільного самооподаткування.

Місцеві податки і збори, порядок їх сплати встановлюються ор­ганами місцевого самоврядування відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законодавством України. Поки що їх частина в доходах місцевих бюджетів незначна.

Повноваження органів місцевого самоврядування в бюджетно-фінансовій сфері також детально регламентовані законодавством. До виключної компетенції сільських, селищних, міських рад стат­тею 26 Закону про місцеве самоврядування в Україні віднесені такі питання, які вирішуються тільки на пленарних засіданнях цих рад:

* затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; за­твердження звіту про виконання державного бюджету;

* встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;

* утворення позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, затвердження положень про ці кошти та звітів про їх використання;

* прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;

* прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповід­ного місцевого бюджету;

* прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного зако­нодавства пільг по місцевих податках і зборах.

До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, місь­ких рад в цій сфері статтею 28 віднесені такі власні (самоврядні) по­вноваження:

* складання проекту місцевого бюджету, подання його на за­твердження відповідної ради, забезпечення виконання бю­джету; поквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету; підготовка і подання відпо­відно до районних, обласних рад необхідних фінансових по­казників і пропозицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетів;

* встановлення у порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організа­ціями комунальної власності відповідної територіальної гро­мади; погодження в установленому порядку цих питань з під­приємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності;

* встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад по­рядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад;

* здійснення в установленому порядку фінансування видатків місцевого бюджету;

* залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній територій, та коштів населення, а також бю­джетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утри­мання на пайових засадах об'єктів соціальної й виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

* об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцево­го бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спіль­них проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад. До їх відання віднесені також такі делеговані повноваження:

* здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підпри­ємствах і в організаціях незалежно від форм власності;

* здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів;

* сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.

Місцева державна адміністрація, згідно зі статтею 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", здійснює такі повно­важення в галузі бюджету та фінансів:

* складає і подає на затвердження ради проект відповідного бюджету та забезпечує його виконання; звітує перед відповід­ною радою про його виконання;

* подає в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансові показники і пропозиції до проекту Державного бюджету України, пропозиції щодо обсягу ко­штів Державного бюджету України для їх розподілу між тери­торіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміни складу суб'єктів, що підлягають бюджетному фінан­суванню, баланс фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;

 

* отримує від усіх суб'єктів підприємницької діяльності неза­лежно від форм власності інформацію, передбачену актами законодавства для складання і виконання бюджету;

* здійснює фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, переданих у встанов­леному законом порядку в управління місцевій державній ад­міністрації вищими органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а та­кож заходів, пов'язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, охо­роною довкілля та громадського порядку, інших заходів, пе­редбачених законодавством;- у спільних інтересах територіальних громад об'єднує на дого­вірній основі бюджетні кошти з коштами підприємств, уста­нов, організацій та населення для будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та утримання виробничих підпри­ємств, транспорту, мереж тепло-, водо-, газо-, енергозабезпе­чення, шляхів, зв'язку, служб з обслуговування населення, закладів охорони здоров'я, торгівлі, освіти, культури, соці­ального забезпечення житлово-комунальних об'єктів, у тому числі їх придбання для задоволення потреб населення, та фі­нансує здійснення цих заходів;

* здійснює в установленому порядку регулювання інвестицій­ної діяльності;

* регулює ціни та тарифи за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг підприємствами, а також ви­значає і встановлює норми їх споживання, здійснює контроль за їх дотриманням.

Місцеві державні адміністрації можуть здійснювати інші повно­важення, делеговані їм відповідними органами місцевого самовряду­вання.

 

 

 


Date: 2015-06-06; view: 271; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию