Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

 

Результати складання екзамену оцінюються за шкалою балів, еквівалентною чотирибальній шкалі («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та переводяться в оцінку за 100-бальною шкалою .

Оцінка, еквівалентна «відмінно», виставляється, якщо студент виявив всебічно системні та глибокі знання, в повному обсязі твердо засвоїв весь програмний матеріал, вичерпно та послідовно дав відповіді на всі питання екзаменаційного білета, тісно пов’язує теорію з практикою, показує знання літератури, вміння самостійно аналізувати та тлумачити економічні норми та поняття і застосовувати їх при вирішенні завдань, правильно аргументує висновки, вміє самостійно узагальнювати матеріал і логічно його викладати, не допускаючи помилок.

Оцінка, еквівалентна «добре», виставляється, якщо студент твердо знає програмний матеріал, має навики аналізу та тлумачення економічних норм та понять, логічно відповідає на поставлені питання, не допускає суттєвих помилок.

Оцінка, еквівалентна «задовільно», виставляється, якщо студент засвоїв основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді та формулювання понять, порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу, має прогалини в знаннях.

Оцінка, еквівалентна «незадовільно», виставляється, якщо студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не володіє навичками застосування економічних норм, які забезпечували б вирішення професійних завдань.

Підсумкова оцінка виводиться за сумою балів, набраних студентом за роботу протягом семестру (з урахуванням самостійної роботи, поточного і модульного контролю) та за результатами підсумкового контролю (екзамену), що дає змогу оцінити знання студентом усього курсу дисципліни.

 

Рекомендована література

Базова

1. Бутейко Н. В. Маркетинг: підручник / Н. В. Бутейко. – К. : Атака, 2008.– 300 с.

2. Калетник Г.М. Менеджмент та маркетинг : навч. посібник /
Г.М. Калетник, В.М. Ціхановська, О.М. Ціхановська. – К. : Хай-Тек-Прес, 2011. – 580 с.

3. Маркетинг. Збірник задач і ситуаційних вправ для студентів денної та заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінаси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» / О.В. Богоявленський, М. М. Кудінова. –Харків : ХІФ УДУФМТ, 2010. – 160 с.

4. Павленко А. Ф. Маркетинг : Підручник / За ред. д-ра економ. наук, проф., акад. АПН України А. Ф. Павленка. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2010. – 600 с.

5. Петруня Ю. Є. Маркетинг : навч. посіб. / Ю. Є. Петруня. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К : Знання, 2010. – 351 с.

6. Редіна Н. І. Маркетинг : навч. посібник / За ред. Н. І. Редіної. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2007. – 200 с.

 
Date: 2015-11-15; view: 42; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию