Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013 р

Річна фінансова звітність емітента

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна страхова компанiя "Оранта" за ЄДРПОУ  
Територія   за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ  
Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса 02081, Дарницький, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Д  

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)    
за міжнародними стандартами фінансової звітності V  

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
         
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:        
первісна вартість        
накопичена амортизація        
Незавершені капітальні інвестиції        
Основні засоби:        
первісна вартість        
знос        
Інвестиційна нерухомість:        
первісна вартість        
знос        
Довгострокові біологічні активи:        
первісна вартість        
накопичена амортизація        
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 144674 143554 0
інші фінансові інвестиції        
Довгострокова дебіторська заборгованість        
Відстрочені податкові активи        
Гудвіл        
Відстрочені аквізиційні витрати        
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах        
Інші необоротні активи        
Усього за розділом I        
II. Оборотні активи
Запаси        
Виробничі запаси        
Незавершене виробництво        
Готова продукція        
Товари        
Поточні біологічні активи        
Депозити перестрахування        
Векселі одержані        
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 51375 2820 0
з бюджетом        
у тому числі з податку на прибуток        
з нарахованих доходів        
із внутрішніх розрахунків        
Інша поточна дебіторська заборгованість        
Поточні фінансові інвестиції        
Гроші та їх еквіваленти        
Готівка        
Рахунки в банках        
Витрати майбутніх періодів        
Частка перестраховика у страхових резервах        
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат        
резервах незароблених премій        
інших страхових резервах        
Інші оборотні активи        
Усього за розділом II        
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття        
Баланс        

 

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал        
Внески до незареєстрованого статутного капіталу        
Капітал у дооцінках        
Додатковий капітал        
Емісійний дохід        
Накопичені курсові різниці        
Резервний капітал        
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   -188439 -668635  
Неоплачений капітал   (0) (0) (0)
Вилучений капітал   (0) (0) (0)
Інші резерви        
Усього за розділом I        
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання        
Пенсійні зобов’язання        
Довгострокові кредити банків        
Інші довгострокові зобов’язання        
Довгострокові забезпечення        
Довгострокові забезпечення витрат персоналу        
Цільове фінансування        
Благодійна допомога        
Страхові резерви, у тому числі:        
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)        
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)        
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)        
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)        
Інвестиційні контракти;        
Призовий фонд        
Резерв на виплату джек-поту        
Усього за розділом II        
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків        
Векселі видані        
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями        
за товари, роботи, послуги        
за розрахунками з бюджетом        
за у тому числі з податку на прибуток        
за розрахунками зі страхування        
за розрахунками з оплати праці        
за одержаними авансами        
за розрахунками з учасниками        
із внутрішніх розрахунків        
за страховою діяльністю        
Поточні забезпечення        
Доходи майбутніх періодів        
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків        
Інші поточні зобов’язання        
Усього за розділом IІІ        
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття        
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду        
Баланс        

 

Примітки Товариство перейшло на міжнародні стандарти фінансової звітності 01.01.2012 р., для поточного звіту показники Балансу на дату переходу на міжнародні стандарти не заповнюються. Детальна інформація про заповненя окремих статей наводиться у окремому додатку до фінансової звітності.
Керівник Бажан Андрій Федорович
Головний бухгалтер Онищук Олена Олександрівна

 

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна страхова компанiя "Оранта" за ЄДРПОУ  
  (найменування)    

 

Date: 2015-11-13; view: 427; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию