Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст і хід заняття

ПЛАН ЗАНЯТТЯ № 26/8

Дисципліна Кримінальне право Група
Загальна частина 37,38
Тема заняття Практичне значення кримінальної відповідальності та її підстав
Тип заняття Практичне (з елементами“кейс-методу навчання”)
Методи проведення заняття –навчання в співпраці, мозкова атака, “сократівський діалог”, рольова гра, аналіз практичної ситуації, нормативно-правового матеріалу, судової практики, виступів
Мета заняття
НавчальнаФормувати практичні уміння і навички, самостійно орієнтуватися в чинному кримінальному законодавстві, професійно відображати хід правової діяльності в практичних ситуаціях; аналізувати кримінально-правові норми, акцентувати увагу на практичних аспектах визначення кримінальної відповідальності та її підстав
ВиховнаРозвивати професійні аналітичні здібності, самостійність суджень і висновків, увагу, пам’ять, спостережливість, вміння співпрацювати і вести діалог
Міждисциплінарні зв’язки
Що забезпечуютьІсторія держави і права України, Історія держави і права зарубіжних країн, Теорія держави і права, Конституційне право, Кримінальне право
Яким забезпечуютьМитне право, Цивільний процес, виробнича практика по спеціальності
Забезпечення заняття
Наочні посібникиКонституція України, КК України, КПК України, ЦПК України, Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах
Роздатковий матеріалматеріали за навчальними кримінальними справи (к.с.), зразки процесуальних документів, таблиці, схеми, інструктивні картки, кейсу за напрямками діяльності експертно-аналітичні групи №1; № 2; № 3; № 4 для навчання у співпраці
 
Література
1. Кримінальне право України: Загальна частина:Підручник/М.І.Бажанов.-2-е вид., перероб. і
допов.- К.: Юрінком Інтер,2002.-416 с.; с. 282-296
2. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під загальною
редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г.- К.,-“Форум”,2001., у 2-х ч.; ст.ст.44-49
 
 
Нормативно-правові акти
 
1) Конституція України, 28.06.1996 р.
 
Акти судової практики
1) Постанови Пленуму ВС України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах (Маляренко В.Т.) – с.331-700

  

Зміст і хід заняття

№ з/п Етапи заняття, навчальні питання, форми, методи навчання і засоби забезпечення заняття Доповнення, зміни
Організаційна частина  
1.1. Привітання.  
1.2. По рапорту старости відмітити відсутніх і з’ясувати причину  
  відсутності.  
1.3. Методом огляду перевірити зовнішній вигляд студентів, готовність  
  аудиторії та дошки до заняття. Чи відповідають вони вимогам етики,  
  культури, санітарно-гігієнічним нормам?  
1.4. Огляд робочих місць. Чи забезпечене кожне робоче місце необхідним  
  навчальним матеріалом (роздатковими схемами, таблицями, матеріалами за  
  навчальними к.с., інструктивними картками)?  
1.5. З’ясування незрозумілих питань, що виникли під час підготовки домашнього завдання.  
1.6. Повідомлення програми роботи на занятті, послідовність етапів та їх зміст.  
2. Повідомлення теми, формування мети та основних завдань  
2.1. Бесіда із студентами, чи все зрозуміле у виконанні домашнього завдання, чи підготували письмово й усно це завдання, які причини не підготовленості? Довести студентам необхідність і практичну доцільність, зокрема, в контексті загальної проблематики напрямків застосування кримінального покарання і чіткого визначення завдань кейсу
Практичне визначення видів кримінального
покарання
1.Вирішення правових практичних ситуацій.
2.Розв'язання тестових завдань.
3.Складання за теоретичними напрямками завдань,
схем, таблиць, узагальнень.
4.Опрацювання нормативно-правової бази та аналіз
судової практики України по темі.
5.Підготовка доповідей.

 

 
2.2.    
3. Контроль рівня знань за допомогою тестового контролю.
Види кримінального покарання
1.Поняття та мета призначення кримінального покаран-
ня.
2.Система покарань та її значення. Основні, додаткові
та змішані види покарань в системі кримінальних
покарань.
3.Види покарань за КК України. Штраф. Позбавлення
військового, спеціального звання, рангу, чину або
кваліфікаційного класу. Позбавлення права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю.
Громадські роботи. Виправні роботи. Службові обмежен-
ня для військовослужбовців. Конфіскація майна та її
відмежування від спеціальної конфіскації. Арешт. Обме-
ження волі. Тримання в дисциплінарному батальоні вій-
ськовослужбовців. Позбавлення волі на певний строк.
Довічне позбавлення волі.
Самостійна робота № 13
Тема 1.18. Дискусія про
смертну кару
1. Смертна кара в історії
кримінального права
України.
Які підстави кримінальної відповідальності ?
3.1. Коментар відповідей конкретний: об’єктивність оцінювання відповіді  
  студента. Знання даної теми необхідне для правильного вирішення правових практичних ситуацій та юридично грамотної кваліфікації діянь.  
3.2. Підсумок вивченого матеріалу (аналіз рівня знань, умінь, навичок по  
  темі, які показало опитування).  
4. Вступний інструктаж  
4.1. Перелік практичних завдань, згідно інструктивної картки до заняття, що додається. Поділ групи на чотири експертно-аналітичні групи  
4.2. Ознайомлення з основними теоретичними положеннями, компонентами, особливостями виконання завдань.  
4.3. Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці при виконанні аудиторних практичних завдань  
5. Самостійне виконання студентами практичної роботи  
5.1. Поточний інструктаж згідно з інструктивними картками, враховуючи індивідуальний підхід до студентів. Деталізоване пояснення методики виконання практичної роботи.  
5.2. Поточний контроль виконання практичних завдань згідно з відведеним часом навчального заняття. Біжучий інструктаж, попереджуючи появу типових помилок, характерних недоліків або неуважності..  
5.3. Консультативна робота. Важливо, щоб студент на протязі заняття при допомозі викладача сформував у собі практичні вміння і навички по теоретичних питаннях і зумів захистити практичну роботу усно перед викладачем, проаналізувати кожен етап цієї роботи.  
6. Захист практичної роботи  
  Після закінчення виконання практичних завдань студенти захищають усно; виявляють рівень теоретичної підготовки та практичні вміння у вирішенні практичної правової ситуації кейсу і кваліфікації злочинів.  
7. Завершальний інструктаж (підведення підсумків)  
7.1.   7.2.     7.3. Аналіз роботи підгруп студентів (колективний і індивідуальний вклад в досягнення мети заняття і вирішення поставлених завдань).   Письмові звіти. Успіхи, досягнення, недоліки в роботі індивідуально і в цілому по групі.   Оголошення оцінок за виконання практичної роботи, якщо роботу студенти закінчили, доопрацювали та до оформили.  
8. Домашнє завдання  
8.1. Завдання на доопрацювання практичної роботи.  
8.2. Робота з КК України, судовою практикою.  
8.3. Література згідно з планом заняття.    
       Date: 2015-12-11; view: 86; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию