Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст та послідовність виконання роботи

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА №10

для проведення практичної роботи

з дисципліни «ЕКСПЛУАТАЦІЯ МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ»

Тема:Вибір, розрахунок, комплектування та технологічна наладка орних агрегатів на заданий режим роботи. Підготовка поля до роботи орних агрегатів. Розрахунок ширини поворотних смуг і ширини загінок при різних способах руху орних агрегатів. Робота орних агрегатів в загінці. Контроль і оцінка якості роботи.

Мета:Формування практичних навичок комплектування та виконання технологічних регулювань агрегатів для оранки грунту, набуття вмінь організації та роботи на агрегатах

Матеріально-технічне оснащення робочого місця:

1. Трактори МТЗ-80/82, ЮМЗ-6, Т-150К;

2. Плуги ПЛН-3-35, ПЛН-5-35;

3. Дискова борона БДТ-3;

4. Заводські інструкції по експлуатації;

5. Методичні вказівки;

6. Довідникова література;

7. Набір інструменту.

Зміст та послідовність виконання роботи

1. Виконати розрахунок по комплектуванню орного агрегату.

2. Комплектування агрегату та технологічна наладка на задані режими роботи.

3. Організація та технологія роботи агрегату для оранки:

- підготовка поля до роботи;

- визначення напряму та способу руху, виду повороту, ширини загінки та поворотних смуг;

- пробний прохід агрегату;

- польові регулювання;

- робота агрегатів та перевірка якості роботи.

4. Відповісти на контрольні запитання в робочому зошиті.

Завдання додому: оформити звіт в робочому зошиті.

Навчальні посібники:

1. Діденко М.К. Експлуатація машинно-тракторного парку. – К.: Вища школа, 1983. – ст. 173-179.

2. Фортуна В.Й., Миронюк С.К. Технологія механізованих робіт. – К.: Вища школа, 1991. – ст. 159-170.

 

Викладач Поліщук Олександр Степанович

 

Методична довідка:

Тяговий опір МТАвиникає під час виконання технологічної операції і його розраховують залежно від типу агрегату :

Rа = R м + Rпід - одномашинний простий МТА,

де R м = Км × Вм - тяговий опір машини, кН;Км - питомий опір машини, кН/м;

Вм - конструктивна ширина захвату, м;

Rпід = Qа × і - опір, який враховує підйом місцевості,

де Qа - вага агрегату, кН; і - підйом місцевості (і=0,02-0,05).

Для орного агрегату:

Rаор = Rпл + Rпід,

де Rпл = Кv × a × Впл - тяговий опір плуга;

Кv = К0 [1 + 0,006(Vp2 - Vо2)], кН/ м2,

де К0 - питомий опір плуга (грунту) при швидкості Vо=5 км/год;

Кv - питомий опір плуга при робочій швидкості Vр ;

а - глибина оранки, м.

Питомий опір плуга залежить від типу грунтів. Легкими прийнято вважати грунти з питомим опо-ром Кпл < 35 кН/м2, середніми при Кпл =35...55 кН/м2, важкими при Кпл = 55...80 кН/м2, дуже важкими

Кпл >80 кН/ м2.

Тип грунту Кпл, кН/м2
Піщані та супіжані 30 - 35
Середні суглинки 45 - 55
Важкі суглинки 55 - 80

 

Питомий опір плуга також залежить від вологості грунту. Найменше значення питомого опору буде при оранці “спілого“ грунту (W = 20-22%). На питомий опір плуга значний вплив має швидкість. Збільшують питомий опір плуга також конструктивно-технічні фактори (тип, форма, матеріал робочих органів, затуплені лемеші, перекіс рами, тощо).

Питомий опір інших машин Км також змінюється в залежності від вказаних факторів. Наприклад, швидкість має такий вплив :

Км = Ко[1+ К( Vp - Vo )],

де Ко - питомий опір машини при швидкості Vо= 5 км/ год ;

К - приріст питомого опору при збільшенні швидкості руху на 1 км/год. Для дискових лущильників К = 0,02...0,03; сівалок К = 0,01...0,03; борін - 0,01...0,02. Як правило, при розрахунках вплив швидкості враховують таким чином: для швидкісних агрегатів беруть верхню межу питомого опору.

 

 

Таблиця 3.3.7. Агронормативи і допуски при оранці

Показники Одиниця виміру Агронормативи і допуски
Допустимі відхилення від заданої глибини оранки: см  
на рівних полях   ± 1
на схилах   ± 2
Обертання пласта   повне
Скривлення рядів оранки м ± 1 на 500 м довжини гону
Вирівняність поверхні поля   довжина профілю не більша 10,7 м на відрізку 10 м
Заробляння після поживних решток %  
бур'янів, добрив   не менше 95
Висота гребенів см не більше 5
Глибина розгінних борозен см не більше 7
Розрив між внесенням добрив і год  
оранкою   не більше 2
Огріхи не допускаються    
Допустимий діапазон робочих    
швидкостей Vpn,i„-Vpmax: звичайні корпуси км/год 5-8
швидкісні корпуси км/год 8-12

 Таблиця 3 3.8. Склад МТА для оранки

Трактор Основні експлуатаційні показники робочих машин
модель марка констр. ширина захвату експлуата­ційна вага, кН
К-701А напівначіпний ПНТК-10-35 ПТК-9-35 3,5 3,15 26,5
начіпний ПНЛ-8-40 3,20
ХТЗ-181 напівначіпний ПЛН-6-35 ПЛ-5-40 2,10 2,00 12,3 14,0
Т-150, Т-150К начіпний ПНУ-4-40 ПЛН-5-35 ПН-4-40   1,75 1,60 8,42 8,7 8,4
Т-150, Т-150К. ХТЗ- 181, ХТЗ-17221 начіпний модульної побудови ПУМ-5-40 2,00 9,5
ДТ-75М начіпний модульної побудови ПУМ-4-40 1,60 7,7
ДТ-75М начіпний ПЛН-4-35 1,40
Т-150, Т-150К причіпний ярусний ПЛ-3-35 1,05
начіпний ярусний ПНЯ-4-42 ПНЯ-4-40 1.68 1,60 11,2
Т-70С, МТЗ-80, МТЗ-82 начіпний ПЛ-3-35 ПН-3-35 ПЛ-4-35 1,05 1,05 1,40 3,4 5,2 4.0
К-701А начіпний для оранки кам'я­нистих грунтів ПНИ-8-40 2,8-3,2 21,5
для поглиблення орного шару ПРПВ-5-50 2,5 13,1
МТЗ-82 начіпний для оранки кам'я­нистих грунтів ПГП-3-35 1,05 7,95
ДТ-75М начіпний для оранки засмі­чених грунтів ПГП-3-40А 1,20 8,4
Т-150, ХТЗ-181 начіпний поворотний ПНП-5 2,25
К-701 начіпний ППО-8-40 3.2 20.8
  оборотний ППО-7-40 2,8 18,2
Т-150, ХТЗ-181 начіпний оборотний ППО-5-40 2,0 11,0
ДТ-75М начіпний оборотний ППО-4-40 1.6 10.4
Т-70С, МТЗ-82 начіпний оборотний ПНО-3-35 1,05 7,8
           

3.3.5. Вибір технологій і режимів роботи орних агрегатів

При виборі технології проведення основного обробітку грунту, необхідно враховувати рекомендації зональної машинно-дослідницької станції або центрів з випробування і прогнозування техніки щодо постачання сучасних комплексів машин на виробництво наявного комплексу машин, стан і рельєф фунтів, структури посівних площ.

При виборі оптимального складу агрегатів необхідно врахувати техніко-експлуатаційні показники трактора і плуга, тип, рельєф грунтів та наявні перешкоди (лінії електропередач, лісосмуги, кущі, засміченість поля).

Так, при оранці легких та середніх грунтів з питомим опором до 60 кН/м2 використовують напівпричіпні та причіпні плуги. При оранці легких і середніх фунтів можна використовувати Т-70С, МТЗ-80, МТЗ-82. при цьому колеса розставляють на різні колії і асиметрично.

Так при оранці агрегатом МТЗ-8(Н-ПЛН-3-35 колія буде становити 1500 м, за віссю симетрії: лівого колеса - 700 мм; правого колеса - 800 мм.

Для оранки під посів цукрових буряків в основному використовують ярусні плуги в складі агрегатів: Т-150+ПЯ-3-35;Т-150 чи Т-150К+ПНЯ4-40; Т-150+ПНЯ-4-42.

На вологих фунтах використовують агрегати Т-150+Г1БН-4-50; ДТ- 75Б+ПБН-3-45.

На кам'янистих ґрунтах використовують агрегати: К-701А+ ПРПВ- 5-50; К-701А+ПГП-7-40; ХТЗ-181+ПГП-3-35А; Т-150+ПРПВ-3-50.

Під час основного обробітку фунту на схилах використовують пристрої для утворення лунок ПРНТ-90000А в складі агрегату: Т-150+ПЛП-6-35+ПРНТ-90000А.

Після орієнтованого вибору складу агрегату необхідно провести розрахунок раціонального складу агрегату та режимів його роботи.

Технологічна наладка орних агрегатів

• На регульованому майданчику тракторної бригади проведемо підготовку агрегату до роботи, яка заключається в наступному:

• підготовка трактора до роботи;

• підготовка плуга до роботи:

• комплектування агрегату та доведення, технологічна наладка;

• перевірка встановлених параметрів орного агрегату на контрольній полосі факторної бригади;

• перевірка роботи орного агрегату в полі.

Наприклад. Склад агрегату Т-150+ПЛН-5-35 чи Т-150К+Ш1П-5-35.

І. Підготовка трактора дo роботи:

• встановити фактор на задану колію згідно таблиці 3.3.12;

• для трактора Т-150К встановити тиск повітря в шинах передніх 0.11—0,13 МПа, в задніх 0,9-0,19 МПа.

Встановити начіпний механізм фактора за двоточковою схемою та згідно з даними таблиці 3.3.9.

Таблиця 3.3.9. Положення начіпки трактора і знижувана плуга ПЛП-6-35

Марка трактора Колія трактора, мм Зміщення начіпного механізму трактора, мм Положення знижувана на плузі Кількість корпусів, шт. Відстань від гусениці або колеса до стінки борозни, мм
Т-150 ill
 
 
Т-150К IV
  IV

 

При налагоджуванні навіски трактора Т-150, Т-150К за двоточковою схемою необхідно перемістити головки нижніх тяг разом і закрити їх упорами з двох сторін.

 

 

2. Встановлення навіски плуга (рис. 3.3.5)

Рис. 3.3.5. Схема встановлення навіски плуга ПЛН-5-35 I, II, 111. IV - положення кронштейна навіски і довантажувача плуга; 1,2 - втулки довжиною відповідно 40 і 60 мм; 3 - брус довантажувача

Закріпити кронштейн знижувача на поперечному брусі так, щоб забезпечувалася потрібна відстань від гусениці або колеса трактора до стінки борозни (таблиця 3.3.10).

Пальці начіпки встановити на нижні отвори кронштейнів рами (грунти середньої щільності і нормальної вологи) та на середні або верхні (грунти щільні) (рис. 3.3.5).

3. Комплектування агрегату

> Підвести трактор до плуга заднім ходом, опустити за допомогою гідравліки рамку автозчіпки і ввести рамку в замок до входу її за упор та приєднати нижні і верхні тяги начіпного механізму трактора до начіпки плуга.

> З'єднати маслопроводи плуга з гідросистемою трактора.

> Перевірити дію гідросистеми, шляхом підняття і опускання

плуга.

> У транспортному положенні плуга відстань від заднього корпуса до майданчика повинна бути не менше 300 мм.

4. Загальні правила підготовки орних агрегатів

Рис. 3.3.6. Схема встановлення передплужника і дискового ножа на плузі

4.1. Якість підготовки орних агрегатів перевіряють на спеціальному регулювальному майданчику згідно типового проекту. Для зони лісостепу рекомендується майданчик розміром 12x15 м. На даному майданчику є дільниця для регулювання орних агрегатів.

4.2. Допустимі відхилення за окремими показниками якості підготовки робочих органів плуга не повинні перевищувати норми.

Відхилення розмірів лемеша, м: за шириною — 10; за довжиною спинки - 5; за довжиною леза - 15; за товщиною леза — 1; виступ лемеша за відвал - 10; виступ головок болтів кріплення лемеша - не допускається.

4.3. Встановлення начіпного механізму трактора (рис. 1.10.9).

4.4. При глибині оранки 20, 22, 24, 25-26, 27-28 см передплужник закріпити в отворах 1, 2, 3,4, 5.

4.5. Дисковий ніж повинен вільно обертатися на осі за допомогою корончатої гайки, регулюють вільний хід вилки на стояку ножа в межах 0,5—3 мм. Дисковий ніж установлюють на рамі плуга з таким розрахунком, щоб його центр був над носком лемеша останнього передплужника (у плуга ПЛП-6-35 над носком четвертого передплужника), а лезо нижче носка на 2-3 см і зміщують на 1-3 см у бік поля від польового обрізу полиці (рис. 3.3.5).

4.6. При регулюванні плугів на площадці під польове колесо ставлять підкладку товщиною, яка менша за глибину оранки на 2—4 см, під спорне колесо плуга установлюють підкладку на 2-4 см менше заданої глибини оранки.

4.7. За допомогою гвинта польового колеса досягають потрібної глибини оранки.

4.8.Перевіряють правильність встановлення корпусів плуга, шляхом натягування шнура так. щоб всі носки лемешів знаходилися на одній лінії. Допускається відхилення не більше 5 мм.

4.9. При опусканні плуга на регулювальний майданчик всі лемеші корпусів плуга повинні торкатися поверхні майданчика, це досягається за допомогою регулювання довжини бокових розкосів та центральної тяги.

4.10. Заднє колесо плуга (причіпні і напівначіпні) повинно знаходитися в одній площині з заднім корпусом. При цьому регулювальний болт механізму заднього колеса установлюють так, щоб його головка злегка торкалася упору.

4.11. Регулювання плуга відносно вісі симетрії фактора, тобто зміщення навіски трактора вправо в залежності від кількості корпусів.

4.12. Регулювання плуга в горизонтальній площині шляхом зміни довжини бокових розкосів механізму навіски фактора.

4.13. У напівначіпних плугів регулюють механізм заднього колеса гак, щоб між опорною поверхнею і кінцем польової дошки заднього корпуса була відстань 1,5-2 мм.

Таблиця 3.3.10. Зміщення механізму трактора вправо відносно його середини в залежності від кількості корпусів

Трактор Ширина колії Кількість корпусів, Величина
фактора, мм шт. зміщення, мм
Т-150
   
   
Т-150К
   
ДТ-75М
   

5. Підготовка поля до оранки

5.1. Прибирання поля після поживних решток, засипання ям, канав.

5.2. В залежності від розмірів, конфігурації поля визначають напрям і спосіб руху, вид повороту. Якщо розміри поля дозволяють, то поля ділять на загінки так, щоб можна було орати впоперек торішнього обробітку фунту. Якщо довжина загінки менше 500 м, чергування напрямів не проводять, тому що різко зменшується продуктивність агрегатів. Поля, які піддаються водній ерозії, орють завжди впоперек схилів, щоб запобігти змиванню грунту і збільшити нагромадження вологи.

5.3. Вибір способу руху агрегату.

Існують різні види способу руху МТА, а саме: оранка всклад; оранка врозгін; чергування оранки суміжних загінок всклад і врозгін; безпетльовий комбінований спосіб руху МТА; гоновий для агрегатів з оборотними плугами.

При довжині гонів 800-1000 м і більше найбільш доцільним способом руху є чередування суміжних загінок всклад і врозгін.

На полях довжиною гонів до 500 м доцільно використовувати безпетльовий комбінований спосіб руху агрегатів.

При чергуванні суміжних загінок всклад і врозгін непарні загінки орють всклад, а парні - врозгін, що дає можливість зменшити кількість звальних гребенів та розгінних борозен. При схемі загінок 1, II, III, перша і третя загінки орють всклад, а друга загінка ореться врозгін, тобто є продовженням І і III загінок.

5.4. В залежності від вибраного способу руху відбивають ширину поворотної полоси.

Примітка. Ширина поворотної смуги повинна буги кратна ширині захвату орного агрегату. Для оранки кратність прийнята 8-Ю. Поворотні смуги відбивають маркером чи трикорпусним плугом за встановленими віхами. Віхи встановлюють через 200-250 м.

Таблиця 3.3.11. Рекомендована ширина поворотної смуги при чергуванні оранки всклад і врозгін

  Склад агрегату Кон­струк­тивна ширина захвату агрегату, м Коефіцієнт викорис­тання ширини захвату агр. Робоча ширина захвату агрегату, м Кратність проходів МТА Ширина поворотної смуги, м
ХТЗ-1722+ПЛП-6-35 2,10 1,05 2,20 17,6
Т-150+ПЛП-6-35 2,10 1,05 2,20 17,6
Т-150K+ПЛН-5-35 1,75 1,03 1.8
MT3-80+ПЛH-3-35 1,05 1,04 1,1
Т-150, ХТЗ-181+ ПЯ-3-35 1,05 1,04 ІД
Т-150, Т-150К+ПНЯ-4-42 1,68 1,02 1,7

5.5. Розбивка поля на загінки.

При розрахунку ширини загінки необхідно врахувати: визначений спосіб руху і вид повороту; ширину захвату агрегату (конструктивна і робоча) коефіцієнт використання ширини захвату; радіус повороту агрегату; кінематичну довжину агрегату (кінематичну довжину виїзду агрегату).

В будь-якому випадку ширина загінки повинна бути кратною робочій ширині захвату агрегату.

Поділ поля на загінки та спосіб руху орних агрегатів з чергуванням загінок всклад і врозгін (рис. 3.3.7).

Рис. 3.3.7. Поділ поля на загінки

 

Таблиця 3.3.12. Рекомендована ширина загінки для орних агрегатів

        Склад аї регату      
  Т-150К, Т-150, ХТЗ-181+ПЛП-6-3 5 Т-150К, ХТЗ-17221+ПЛН-5-35
Довжина гонів, м констр.шир захвату, м коеф.викор шир.захвату роооча шир захвату кратність проходів. шт. Ширина повор. Смуги, м констр.шир захвату, м коеф.викор шир.захвату робоча шир захвату, м кратність проходів, шт. ширина загінки, м
500-600 2,10 1,05 2,20 1,75 1,03 1.80
650-800 2,10 1,05 2,20 1,75 1,03 1,80
900-1100 2,10 1,05 2,20 96,8 1,75 1,03 1,80 79,2
1200-1400 2,10 1.05 2,20 1,75 1,03 1,80
2,10 1,05 2,20 1,75 1.03 1.80
  Т-1850, ХТЗ-181+ ПЯ-3-358 МТЗ-82, Т-70С+ПЛН-3-35
500-600 1,05 1,04 1,1 50,5 1,05 1,04 1,1
650-800 1,05 1.04 1,1 50,5 1,05 1,05 1,1 48,4
900-1100 1,05 1,04 1,1 1,05 1.05 1,1 50,5
1200-1400 1,05 1,04 1,1 1,05 1,05 1,1
1,05 1,04 1,1 1,05 1,05 1,1
                             

 

 

Способи руху орних агрегатів

 

Рис. 3.3.8. Непетльовий комбінований і чергуванням загінок

Рис. 3.3.9. Безпетльовий комбінований спосіб руху орних агрегатів

 

 

Рис. 3.3.10. Схема руху агрегату при роботі петльовим способом t чергуванням загінок (а) і безпетльовим комбінованим (б)

С1, С23 - ширина загінок; Е - ширина поворотної смуги; 1 - кінематична довжина виїзду агрегату

 

Робота орних агрегатів в загінці

Перед початком роботи розраховують завантажувальні режими роботи агрегатів, а саме: швидкісний, завантажувальний.

Швидкісний режим вибирають за номінальним завантаженням трактора згідно встановлених агронормативів.

При роботі орних агрегатів водять трактор правою гусеницею (правим колесом) на відстані від стінки борозни 24 см для тракторів гусеничних і для тракторів колісних Т-150К. XТЗ-17221 - 30 см.

При перших проходах агрегату виконують технологічне регулювання плуга. Регулюють плуги на рівномірність глибини оранки шляхом зміни довжини верхньої центральної тяги механізму навіски трактора, а в поперечній площині — зміною довжини розкосів механізму навіски. Якщо причіпний плуг іде на носках лемешів і польове колесо залишає глибокий слід, то переставляють поперечину навіски на понижувачах на один отвір нижче, а якщо плуг іде на п'ятках лемешів - на один отвір вище.

Якщо в процесі роботи плуг розвертається в сторону поля (великий захват), тс. розкоси тяг зміщують вправо, а при розвороті плуга в сторону борозни (малий захват) - вліво.

При нормальній ширині захвату плуга пласі, який відкидається першим корпусам, не повинен відрізнятися від пластів інших корпусів.

Робочі органи плуга включають не доїжджаючи їм до контрольної борозни. Черговість оранки загінок при русі агрегату петльовим способом з чергуванням загінок (рис. 3.3.10. а) такий: 1-3-2-5-4-7-6 і т.д.

При русі агрегату безпетльовим комбінованим способом (рис. 3.3.10, б) порядок оранки такий: першу загінку орють до тих пір, доки можливий безпетльовий вид повороту. Потім агрегат повертають в іншу сторону і на тій частині поля, яка залишається, виконують оранку з сусідньою загінкою.

Після закінчення оранки на загінках, виконують оранку поворотних смуг.

Якість оранки визначають за трьома основними показниками: глибина оранки, вирівняність, гребенистість поверхні, крім цих показників враховують і наступні показники: заробка добрив і післяпоживних решток, якість обробітку поворотних смуг, прямолінійність, наявність огріхів.

Таблиця 3.3.13. Контроль і оцінка якості роботи

Показники Од. виміру Норматив Бал Метод оцінки
Допустиме см ±1 Заміряти глибину оранки в 10-х місцях по діагоналі поля через 30-100 м. Середнє значення порівняти з нормативом
відхилення від   ±2
заданої глибини   понад 2
оранки      
       
Вирівняність см не більше 5 Заміряти довжину про філю поверхні оранки 10-метровим шнуром
поверхні  
    понад 7
Висота гребенів см поверхня Заміряти висоту гребе­
    поля рівна нів і борозен
    не більше 7  
    понад 7    

Варіанти завдань:

 

Варіант Марка с/г машини Агр. з тракторами Маса с/г машини, кг QM Ширина захвату, м Вм Доп, техн, швидк, км/год Vдоп Питомий опір, кН/м" Км |Кут підйому місцсвості і
    ПЛН- 3-35   МТЗ- 80 1.05 до 12 0,03
1,05 до 12 0,01
1.05 до 12 0,02
1,05 до 12 0.04
1,05 до 12 0,01
1.05 до 12 0,05
ПЛН-4-35     ДТ- 75 1.4 до 12 0,03
1.4 до 12 0,02
1,4 | до 1.2 0.01
    Т- 150 1,4 до 12
1.4 до 12 0,05
1.4 І до 12 0,04
    ПЛН- 5-35 і Т-150 К 1,75 і до 12 0,03
1,75 до 12 0,01
Т-150 1,75 до 12
  ДТ- 75 М 1,75 до 12 0,02
1,75 до 12 0,04
1.75 до 12 0,05
    ПЛН- 6-35 Т-150 К 2,1 до 12 0.03
2.1 до 12
Т- 150 2,1 до 12 0,05
ДТ- 75М 2.1 до 12 0,04
2,1 до 12 0,02
2,1 до 12 0,01
                 

 
<== предыдущая | следующая ==>
Нормативний і розрахунковий опори та початковий модуль пружності бетону | Завдання. 1. Оформити звіт про товарообіг за поточний день за даним зразком

Date: 2015-12-11; view: 1151; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.023 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию