Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Проблемно-ситуаційні завдання

61. Жителі селища звернулися до депутата, обраного від їхнього виборчого округу, зі скаргою на те, що, як їм стало ві­домо, накази, які давали одному з кандидатів у депутати під час виборчої компанії (його не було обрано), навіть не обговорюва­лися радою на сесії та взагалі про них у раді ніхто й не знає.

На основі чинного законодавства України проведіть юри­дичний аналіз цієї ситуації, а також дайте пораду депутату.

62. На прийом до депутата міської ради Петренка при­йшов 17-річний студент технікуму Іванов зі скаргою на викла­дача технікуму, який займався поборами зі студентів (технікум розташований на території округу депутата Петренка). Депутат відмовився розглядати скаргу студента Іванова на тій підставі, що за віком той не міг брати участі у виборах, а тому не є його виборцем. Крім того, він постійно не проживає на території ви­борчого округу депутата.

Прокоментуйте цю ситуацію. Що б Ви порадили Іванову?

63. Через неорганізованість при підготовці нової сесії першого скликання обласної ради план заходів, спрямованих на реалізацію наказів виборців, не був підготовлений. Було прийн­яте рішення на засіданні його не розглядати, а спочатку доопра­цювати. Після завершення сесії голова запропонував взагалі не виносити на сесію план заходів щодо реалізації наказів, а обме­житися його розглядом і затвердженням на засіданні виконкому. У результаті, щоб з'ясувати, наскільки правочинною є пропози­ція голови, було вирішено звернутися за консультацією до юри­ста.

Запропонуйте свій варіант консультації юриста.

64. Гр. Іваненка було затримано співробітниками міліції в м. Сімферополі під час продажу на ринку валюти. При складанні протоколу стало відомо, що він є депутатом районної ради Київ­ської області. Іваненко заявив, що для притягнення його до від­повідальності необхідно отримати згоду ради, депутатом якої він є. Співробітник міліції, не бажаючи розпочинати складну процедуру отримання згоди ради, знищив протокол і відпустив Іваненка, не покаравши його за протиправні дії.Дайте юридичний аналіз дій співробітника міліції. Чи іс­нувала альтернатива його діям?

65. На сесії обласної ради стало відомо, що в одному з ра­йонів області планується будівництво філіалу шкіряного заводу, а це може призвести до погіршення екологічної ситуаціїв районі. На наступній сесії цієї ради було оголошено запит депутата Ткачука до голови виконкому райради, на території якої планувалося бу­дівництво філіалу. У запиті містилася вимога провести програму екологічних заходів у районі з метою нейтралізації відходів заводу-філіалу. Головуючий на сесії, оголошуючи запит, поціка­вився, де проживає автор запиту депутат Ткачук. Той відповів, що мешкає в обласному центрі. Тоді головуючий сказав, що де­путат вийшов за межі своїх повноважень, оскільки вніс запит щодо проблеми, яка існує не в його окрузі. Він додав, що мандат у Ткачука імперативний, воля виборців є для нього законом, але не всіх виборців, а лише тих, які проживають на території його виборчого округу.

Проаналізуйте ситуацію та дайте аргументовану пораду депутату.

66. Позачергова сесія однієї із обласних рад прийняла рі­шення про заснування Комітету суспільної згоди. Голові цієї об­ласної ради, який одночасно з головою Комітету суспільної зго­ди, було надано надзвичайних повноважень щодо прийняття рі­шень від імені обласної ради в надзвичайних ситуаціях.

Дайте політико-правову оцінку рішенню обласної ради. Чи відповідає це рішення Конституції України та Законам Укра­їни? Якщо Ви вважаєте, що рішення обласної ради є незакон­ним, то назвіть конкретні норми законодавчих актів, які було порушено.

67. Отримавши на підпис кілька прийнятих Верховною Радою України законів, Президент України не погодився з одним із них повністю, а з іншим - в окремих його частинах і на­клав на них вето.

Як студент-юрист дайте відповідь на такі запитання:

1. Чи правильно діяв Президент України?

2. Що означає поняття "вето"?

3. Як можна подолати вето Президента?

4. Чи може Президент України накласти вето на закон, прийнятий на референдумі?

68. Оскільки Президент України був незадоволений дія­льністю Кабінету Міністрів України, то він змістив із посади Прем'єр-міністра України. Опозиційно настроєні щодо Прези­дента депутати, в цілому схвалюючи такі його дії, почали дово­дити, що внаслідок такої ситуації має відбутися відставка всього Кабінету Міністрів, із чим не погодився керівник Секретаріату Президента.

Дайте відповіді на запитання з погляду на конституційну реформу, що відбувається:

  1. Чи має право Глава держави змістити з посади Прем'єр-міністра? Якщо так, то за що?
  1. Чи тягне за собою відставка Прем'єр-міністра відстав­ку всього уряду?

69. На іспиті студент заплутався в поняттях "галузь пра­ва", "наука" та "навчальна дисципліна" і не зміг пояснити, у чо­му полягає відмінність між ними. Незадоволений екзаменатор почав задавати запитання про відмінність цих понять як додат­кове для всіх наступних студентів.Чи змогли б Ви дати вичерпну відповідь на це запитання?

70. До виборчої комісії звернувся громадянин Шульга із заявою, що в ході передвиборних зборів за місцем проживання при висуненні кандидатів у депутати Верховної Ради України йому було відмовлено у висуненні своєї кандидатури через те, що він не українець, проживає в державі менше ніж один рік, погано знає державну мову, займається індивідуальною трудовою діяльністю, звертався до лікаря-психіатра, має судимість і виступав проти державної незалежності України.

Чи є в даному випадку порушення законодавства про ви­бори? Як має діяти виборча комісія?

71. Під час виборів депутатів до Верховної Ради України на виборчій дільниці довірена особа певного кандидата в депу­тати Сидоренко підійшов до виборця і настирливо пропонував йому віддати свій голос саме за цього кандидата. Після того як виборець заявив, що голосуватиме за іншого кандидата в депу­тати, то до нього підійшов член дільничної виборчої комісії і такожзапропонував проголосувати за вказану кандидатуру.

Прокоментуйте ситуацію.Які статті якого закону пору­шено? Що необхідно зробити в даному випадку?

72. У ході виборчої кампанії із виборів депутатів Верхов­ної Ради України в окрузі, де було зареєстровано двох кандида­тів, група підтримки одного з них на ксероксі розмножила лис­тівки, в яких містилися образливі відомості щодо іншогоканди­дата.

Яка існує відповідальність за порушення законодавства про вибори? Прокоментуйте відповідні положення закону.

73. Депутат районної ради Христенко скоїв злочин. Про­курор звернувся до виконавчого комітету з клопотанням дати згоду на притягнення депутата Христенка до відповідальності. Згода була отримана і після цього було порушено кримінальну справу. Суд позбавив Христенка волі на п'ять років. Після ого­лошення вироку райвиконком прийняв рішення про дострокове припинення депутатськихповноважень Христенка. Згодом ви­явилося, що Христенко не винний, а вирок щодо нього - судова помилка. Христенко почав наполягати на повній реабілітації, зокрема на відновленні його депутатського мандата.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи є тут державно-правові відносини?

74. Працівниці одного з підприємств м. Бердичева Волочук, яка є депутатом, адміністрація відмовила в наданні одно­денної відпустки для виконання її депутатських повноважень. Відмова мотивуваласятим, що збори трудового колективу при­йняли рішення не відволікати працівників підприємства для ви­конання різноманітних громадських доручень у робочий час. Голова комісії ради вимагав від адміністрації відпустити депу­тата на засідання постійної комісії відповідно до чинного зако­нодавства.

Чи можна говорити про державно-правовий характер від­носин, що виникли в ційситуації? Зробіть їх аналіз.

75. На засіданні ради трудового колективу було заслухано звіт економіста виробничого об'єднання Аронова, який є депу­татом міської ради. Було прийняте рішення - виразити недовіру Аронову через незадовільне виконання ним виробничих обов'язків і поставити у зв'язку з цим питання про відкликання Аронова з місцевого органу державної влади.

Дайте аналізцих відносин. Чи є серед них державно-правові? Чи впливає на характерцих відносин той фактор, що депутата Аронова раніше було висунуто кандидатом у депутати колективом іншого підприємства.

76.На засіданні студентського гуртка обговорювалися питання, що виникають у практичній діяльності державних ор­ганів через притягнення депутатів рад до кримінальної відпові­дальності. Деякі студенти були переконані, що поряд із кримі­нальною відповідальністю,а в деяких випадках - адміністратив­ною, є підстава говорити про державно-правову відповідаль­ність, різновидом якої є відкликання депутатів, скасування неза­конних актів, відставка виконавчого органу і позбавлення дер­жавних нагород.

Яка Ваша позиція з цього приводу? Чи дійсно існує дер­жавно-правова відповідальність?

77. Проти гр. Кирпи, депутата районної ради, було пору­шено кримінальну справу. Слідчий орган повідомив про справу відповідну раду, на що остання відреагувала позбавленням гр. Кирпи депутатських повноважень.

Дайте оцінку конституційно-правових відносин. Коли можливе позбавлення депутатських повноважень?

78. Гр. України Шевченко, 1980 року народження, виявив бажання зареєструватися кандидатом у депутати в одно­мандатному окрузі.

Які документи Шевченко повинен подати до окружної виборчої комісії? Яким законодавчим актом потрібно керувати­ся при збиранні всіх необхідних документів?

79.Знайдіть у тексті Конституції України норми, в яких ідеться про види діяльності держави.

Які саме статті присвячено виконавчій владі та за якими ознаками можна визначити місце виконавчої влади серед інших видів діяльності держави?

80. Назвіть основні юридичні ознаки, властиві наказу ди­ректора коледжу; Постанові КабінетуМіністрів України; ін­струкціїМіністерства внутрішніхсправ України; рішенню об­ласної ради; розпорядженню голови Київської міської державної адміністрації.

81. Розташуйте нижчеперелічені види юридичних актів залежно від властивої їм юридичної сили: наказ, рішення ради, звіт про роботу, розпорядження, постанова, посвідчення про відрядження, указ, закон, інструкція, протест прокурора, Кон­ституція України, рішення суду, припис правового інспектора з праці галузевого комітету профспілки, акт списання (знищення) зіпсованих товарів, атестат зрілості.

82.Голова районної державної адміністрації своїм розпо­рядженням зобов'язав керівників підприємств та установ будь-яких форм власності не приймати на роботу осіб, які не мають довідки про медичний огляд. Розпорядження було оскаржене прокурором.

Укажіть підстави такого оскарження.

83. У виконкомі районної ради чимало рішень приймало­ся без винесення на обговорення. Вони підписувалися Головою та керуючим справами і приписувалися до протоколів засідань, що вже відбулися.

Які вимоги до актів управління порушено? Який вид де­фектних актів в указаних випадках? Чи впливають зазначені по­рушення на юридичну силу рішень виконкому? Якщо так, то в який спосіб юридичну силу рішень можна поновити?

84. Голова районної держадміністрації своїм розпоря­дженням доручив районному військовому комісару контролюва­ти діяльність районної прокуратури стосовно притягнення до відповідальностіслужбових осіб і громадян, які порушують по­рядок обліку військовослужбовців.

Чи законне це розпорядження? Відповідь обґрунтуйте.

85. Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катаст­рофи видало Інструкцію, якою встановило в підлеглій галузі по­рядок зберігання тавикористання вогнепальної зброї. Генераль­ний прокурор України виніс протест на цей акт.

Укажіть мотиви протесту.

86. Виконавчий комітет Київської міської ради затвердив правила торгівлі на речових ринках міста та одночасно встано­вив, що порушення даних правил торгівлі тягне за собою адміні­стративну відповідальність у вигляді штрафу. Даний штраф по­винен призначити директор відповідного речового ринку і штраф направляється на прибуток ринку.

Проаналізуйте правомірність рішення виконавчого комі­тету Київської міської ради.

87. Мешканці Кіровоградської області звернулися до де­путата з проханням повернути державі приміщення дитячої по­ліклініки.

Як можна вирішитицю проблему? До кого повинен звер­нутися депутат?

88. Гр. Петренко виявив бажання балотуватися в Прези­денти України.

Вам як юристу потрібно дати правову консультацію гр. Петренко щодо його балотування.

89. На семінарському занятті з предмета "Державне буді­вництво та місцеве самоврядування в Україні" викладач поста­вив такі запитання:

1. Де і ким здійснюється місцеве самоврядування?

2. Назвіть органи місцевого самоврядування.

3. Хто входить до складу органів місцевого самовряду­вання?

4. Чим займаються органи місцевого самоврядування?

90. Президент України відправив у відставку Прем'єр-міністра України, залишивши при цьому весь склад Кабінету Міністрів України далі працювати та виконувати свої обов'язки.

Обґрунтуйте дії Президента України.
Date: 2015-10-19; view: 715; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию