Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаКартка забезпечення навчально-методичною літературою

Питання до іспиту з дисципліни

«Вступ до спеціальності та інформаційна культура студента»

1. Психологія: визначення поняття.

2. Ознаки життєвої психології.

3. Ознаки професійної психології.

4. Виникнення професії «психологія».

5. Класифікація психологічних професій.

6. Галузі психології: загальна характеристика.

7. Обґрунтування необхідності практичної психології в нашій країні.

8. Мета діяльності практичного психолога.

9. Роль психолога в побудові гуманного демократичного суспільства в державі Україна.

10. Роль практичних психологів у забезпеченні психічного та психологічного здоров’я народу України.

11. Місце професії практичного психолога в класифікації професій.

12. Специфічні особливості об’єкта і предмета праці практичного психолога.

13. Специфічні особливості засобів праці практичного психолога.

14. Специфічні особливості результатів праці практичного психолога.

15. Проблема визначення ефективності праці практичного психолога.

16. Взаємодія практичного психолога з суміжними спеціалістами.

17. Поняття про методологію професійної діяльності практичного психолога.

18. Психологічна проблема та запит на надання психологічної допомоги.

19. Поняття про життєву ситуацію особистості.

20. Поняття про соціальну ситуацію розвитку (за Л.С. Виготським).

21. Принцип детермінізму та його застосування в практичній психології.

22. Принцип розвитку та його додержання в роботі практичного психолога.

23. Принцип індивідуального підходу в діяльності практичного психолога.

24. Особистісний підхід як принцип практичної психології.

25. Принцип синтетичного підходу до предмета практичної психології.

26. Визначення поняття «професійної функції практичного психолога».

27. Специфіка професійної праці практичного психолога: загальна характеристика.

28. Загальна характеристика професійних функцій практичного психолога.

29. Суть психодіагностичної функції практичного психолога.

30. Орієнтовні етапи психодіагностичної діяльності практичного психолога.31. Загальна характеристика методів психодіагностики.

32. Суть психопрофілактичної функції в роботі психолога.

33. Типові проблеми клієнтів, що потребують психопрофілактичного втручання.

34. Основні методи психопрофілактичної роботи.

35. Суть психокорекційної функції в діяльності практичного психолога.

36. Рівні аналізу норми та їх вплив на психокорекційну роботу психолога.

37. Психопрофілактика та психокорекція: спільне і відмінності.

38. Основні методи психокорекції.

39. Розвивальна функція в роботі практичного психолога.

40. Професійно-орієнтаційна функція та її здійснення в діяльності практичного психолога організації.

41. Психологічне консультування як функція практичного психолога.

42. Консультування, психокорекція та психотерапія: спільне та відмінності.

43. Етапи психологічного консультування.

44. Суть психолого-просвітницької функції психолога.

45. Напрями, сфери застосування та методи психолого-просвітницької функції практичного психолога.

46. Загальна характеристика етичних принципів і вимог до особистості та діяльності практичного психолога.

47. Суть та прояв етичного принципу професійної компетентності в роботі практичного психолога.

48. Зміст принципу не завдавати шкоди та його реалізація в роботі психолога.

49. Принцип неупередженості: зміст та особливості реалізації в професійній праці психолога.

50. Принцип конфіденційності: суть та специфіка застосування в роботі психолога.

51. Позитивно-орієнтована активність як етичний принцип діяльності практичного психолога.

52. Професіограма та психограма практичного психолога: суть, структура, використання.

53. Вимоги до інтелектуальних якостей практичного психолога.

54. Вимоги до моральних якостей психолога. Практичний психолог як громадянин України.

55. Вимога до комунікативних і організаторських якостей особистості практичного психолога.

56. Вимоги до обладнання кабінету психології.

57. Особливості адаптації та навчання студентів в умовах ВНЗ.

58. Особливості взаємин студентів - майбутніх психологів з викладачами та однокурсниками.

59. Наукова робота в навчанні майбутніх практичних психологів.

60. Основні напрями та форми професійного самовдосконалення випускників ВНЗ – практичних психологів.

61. Поняття про теоретичну, прикладну та практичну психологію.

62. Відмінність і взаємозв’язок теоретичної, прикладної та практичної психології.

63. Практична психологія як галузь професійної діяльності.

64. Основні завдання практичної психології.

65. Взаємозв’язок практичної психології та психологічної практики.

66. Основні завдання практичної психології як професійної діяльності.

67. Основні завдання практичної психології як галузі психологічної науки.

68. Особливості розвитку практичної психології на Заході.

69. Основні теоретико-методологічні підходи в західній практичній психології: психодинамiчний напрям.

70. Основні теоретико-методологічні підходи в західній практичній психології: поведiнковий напрям.71. Основні теоретико-методологічні підходи в західній практичній психології: когнiтивний напрям.

72. Основні теоретико-методологічні підходи в західній практичній психології: гуманiстична психотерапiя.

73. Розвиток і становлення практичної психології в Україні.

74. Психологічна проблема особистості (групи) як категорія практичної психології.

75. Співвідношення життєвої та психологічної проблеми.

76. Типологія психологічних проблем за рівнем їх усвідомлення суб’єктом або його оточенням.

77. Типологія психологічних проблем за змістом.

78. Типологія психологічних проблем залежно від їх значення для подальшої долі людини.

79. Типологія психологічних проблем за основними сферами активності людини.

80. Життєва ситуація особистості як базова категорія прикладної психології.

81. Основні складові життєвої ситуації особистості.

82. Співвідношення життєвої ситуації та соціальної ситуації розвитку.

83. Аналіз життєвої ситуації в контексті життєвого шляху особистості.

84. Життєтворчість і психологічна допомога особистості.

85. Практикуючий психолог і практичний психолог: спільне та відмінності.

86. Особливості діяльності академічного та практикуючого психологів.

87. Труднощі в діяльності практикуючого психолога у вітчизняній психологічній практиці.

88. Основні труднощі в діяльності практикуючих психологів у вітчизняній психологічній практиці.

89. Основні види професійної діяльності практикуючого психолога.

90. Просвітницька робота практикуючого психолога.

2. Тестові завдання:

І. Виберіть рядок, у якому:

1. Перераховано лише види діяльності практичного психолога:

а) просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, індивідуальна психокорекція, виставки літератури, психолого-педагогічні консиліуми, групова психотерапія;

б) просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, індивідуальна психокорекція, виставки літератури, психотерапія, «телефон довіри»;

в) просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, індивідуальна та групова психотерапія, психокорекція, психодіагностика;

г) просвітницька та профілактична робота, психоконсультування, психокорекція, психотерапія, психогімнастика.

2. Подана правильна послідовність дій практичного психолога при короткостроковому консультуванні:

а) психодіагностичне обстеження, короткий контакт під час запису, перша зустріч, заключна зустріч;

б) первинний прийом, робота з клієнтом під час численних зустрічей, завершення консультування;

в) первинний контакт, вислуховування і розпитування клієнта на першій зустрічі, психологічне обстеження, обговорення результатів обстеження, формулювання рекомендацій на завершальній зустрічі.

3. Перераховано форми психопрофілактичної роботи:

а) лекції, бесіди, тренінгові заняття, робота «телефону довіри», психолого-педагогічні консиліуми, консультування, опитування, випуск і поширення інформаційних бюлетенів, довідників;

б) лекції, бесіди, корекційні заняття, робота «телефону довіри», психолого-педагогічні консиліуми, виставки літератури, опитування, випуск і поширення інформаційних бюлетенів, довідників;

в) лекції, бесіди, тренінгові заняття, робота «телефону довіри» та «пошти довіри», психолого-педагогічні консиліуми, консультування, моніторинг умов праці, індивідуальна психотерапія.

4. Перераховано види психологічного консультування за характером допомоги:

а) разова консультація, діагностичне консультування, тривале консультування, консультування дитини;

б) психологічне консультування, діагностичне консультування, просвітницько-рекомендаційне консультування;

в) середньострокове консультування, просвітницько-рекомендаційне консультування, консультування батьків, короткострокове консультування;

г) разова консультація, середньострокове консультування, короткострокове консультування, тривале консультування.

5. Перераховано види психологічного консультування за тривалістю:

а) разова консультація, діагностичне консультування, тривале консультування, консультування дитини;

б) разова консультація, середньострокове консультування, короткострокове консультування, тривале консультування;

в) психологічне консультування, діагностичне консультування, просвітницько-рекомендаційне консультування;

г) середньострокове консультування, просвітницько-рекомендаційне консультування, консультування батьків, короткострокове консультування.

ІІ. Виберіть одну правильну відповідь:

6. Відсутність дружніх та родинних стосунків з клієнтом, відмова від надання психологічної допомоги друзям, знайомим та родичам складає сутність:

а) принципу добровільності;

б) принципу доброзичливого і безоцінного ставлення до клієнта;

в) принципу конфіденційності зустрічей з психологом;

г) принципу особистих відносин між психологом і клієнтом.

7. Прояв теплоти і поваги, уміння прийняти клієнта таким, яким він є, не оцінювати і не засуджувати його норми і цінності, стиль життя і поведінку складає сутність:

а) принципу конфіденційності зустрічей з психологом;

б) принципу доброзичливого і безоцінного ставлення до клієнта;

в) принципу добровільності;

г) принципу особистих відносин між психологом і клієнтом.

8. Збереження у таємниці всього, що стосується клієнта, його особистих проблем, життєвих обставин, предмету зустрічей (за винятком випадків, коли йдеться про загрозу для життя, здоров'я клієнта чи інших людей) складає сутність:

а) принципу доброзичливого і безоцінного ставлення до клієнта;

б) принципу конфіденційності зустрічей з психологом;

в) принципу добровільності;

г) принципу особистих відносин між психологом і клієнтом.

9. Робота психолога над розширенням уявлень клієнта про себе, конкретну ситуацію, навколишню дійсність, внаслідок якої клієнт починає по-новому оцінювати свою ситуацію, формулює альтернативні варіанти поведінки в ній та спонукається до реалізації одного з них є :

а) метою просвітницької роботи практичного психолога;

б) метою психодіагностичної роботи практичного психолога;

в) метою психоконсультативної роботи практичного психолога;

г) метою профілактичної роботи практичного психолога.

10. Поступове усвідомлення населенням цілей, завдань, кола проблем та можливостей психологічної служби, підвищення психологічної компетентності населення з метою розширення їх можливостей до самостійного розв'язання проблем та конфліктів, які виникають в особистому та професійному житті є:

а) метою просвітницької роботи практичного психолога;

б) метою психоконсультативної роботи практичного психолога;

в) метою психодіагностичної роботи практичного психолога;

г) метою профілактичної роботи практичного психолога.

11. Прогнозування можливих ускладнень у житті та професійній діяльності, виявлення умов їх попередження та забезпечення цих умов є:

а) метою психодіагностичної роботи практичного психолога;

б) метою профілактичної роботи практичного психолога;

в) метою просвітницької роботи практичного психолога;

г) метою психоконсультативної роботи практичного психолога.

Виберіть одну правильну відповідь:

12. Діалог, орієнтований на роботу з глибинними особистісними проблемами, з метою створення умов для повноцінного становлення особистості, складає сутність:

а) психокорекційної роботи;

б) психоконсультативної роботи;

в) психотерапії;

г) просвітницької роботи практичного психолога.

Виберіть одну правильну відповідь:

13. Діалог, орієнтований на перебудову клієнтом власного внутрішнього психологічного життя, складає сутність:

а) психотерапії;

б) психокорекційної роботи;

в) психоконсультативної роботи;

г) просвітницької роботи практичного психолога.

14. Доповніть ряд вимог до психолога у психотерапії:

а) власний досвід перебування в ролі клієнта та тривалого супервізорства;

б) повинен бути професійним психологом або психіатром;

в) ...

15. Виберіть рядок, у якому перераховані фактори ефективності психотерапії:

а) особистість клієнта, особистість психолога, кількість та частота зустрічей, наявність контакту, дотримання принципів психотерапії;

б) особистість психолога, адекватність психотехнік і методів, плато- жоспроможність клієнта, наявність контакту, дотримання принципів психотерапії;

в) особистість клієнта, особистість психолога, адекватність психотехнік і методів, наявність контакту, дотримання принципів психотерапії;

г) особистість психолога, адекватність психотехнік і методів, стать клієнта, довіра у стосунках між клієнтом і психологом, дотримання принципів психотерапії.

16. Створення нових умов для навчання людини, завдяки чому вона може оволодіти своїми діями і змінити поведінку, є основною метою:

а) психодинамічної психотерапії;

б) гуманістичної психотерапії;

в) біхевіоральної психотерапії.

17. Робота психолога щодо усвідомлення клієнтом процесів свого внутрішнього світу та оволодіння ними, є основною метою:

а) психодинамічної психотерапії;

б) гуманістичної психотерапії;

в) біхевіоральної психотерапії.

18. Сприяння особистісному зростанню клієнта шляхом співпереживання і прийняття його внутрішнього світу складає сутність:

а) психодинамічної психотерапії;

б) гуманістичної психотерапії;

в) біхевіоральної психотерапії.

19. Виберіть рядок, в якому перераховані основні психотехніки психодинамічної психотерапії:

а) психодрама, сприйняття «тут і тепер», експериментальне перебільшення, «порожній стілець», бесіда з частиною свого «Я»;

б) тренінг релаксації, функціональний тренінг поведінки, самоспостереження, ведення щоденникових записів;

в) метод вільних асоціацій, тлумачення сновидінь, інтерпретація, аналіз опору, аналіз трансферу.

20. Виберіть рядок, у якому перераховані основні психотехніки гуманістичної психотерапії':

а) психодрама, сприйняття «тут і тепер», експериментальне перебільшення, «порожній стілець», бесіда з частиною свого «Я»;

б) тренінг релаксації, функціональний тренінг поведінки, самоспостереження, ведення щоденникових записів;

в) метод вільних асоціацій, тлумачення сновидінь, інтерпретація, аналіз опору, аналіз трансферу.

21. Виберіть рядок, у якому перераховані основні методи і прийоми поведінкової психотерапії:

а) психодрама, сприйняття «тут і тепер», експериментальне перебільшення, «порожній стілець», бесіда з частиною свого «Я»;

б) тренінг релаксації, функціональний тренінг поведінки, самоспостереження, ведення щоденникових записів;

в) метод вільних асоціацій, тлумачення сновидінь, інтерпретація, аналіз опору, аналіз трансферу.

22. Доповніть ряд вимог до клієнта у психотерапії:

а) достатній інтелектуальний рівень;

б) матеріальна спроможність до тривалої роботи;

в) …

23. Виберіть рядок, в якому перераховані основні фази психоте­рапії:

а) робота над вирішенням проблеми, формування особливих психотерапевтичних взаємин; досягнення взаєморозуміння між психологом та клієнтом; матеріальна спроможність для тривалої роботи з психотерапевтом;

б) встановлення контакту між психологом та пацієнтом, визначення психологічної проблеми, діагностика; робота над вирішенням проблеми, формування особливих психотерапевтичних взаємин; підготовка до реалізації знайдених рішень у життя;

в) встановлення контакту між психологом та пацієнтом, визначення психологічної проблеми, діагностика; набуття соціальних навичок завдяки ідентифікації з психологом; засвоєння і закріплення адаптивних форм поведінки.

ІІІ. Виберіть одну правильну відповідь:

24. Етичний кодекс психолога — це:

а) нормативний акт, сукупність етичних норм і правил поведінки, які склалися в психологічному співтоваристві й регулюють його життєдіяльність;

б) нормативний акт, що визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинними, і встановлює покарання для осіб, які здійснюють цей злочин;

в) це нормативний акт, який являє собою сукупність правових норм діяльності психолога.

25. Якщо психолог порушує норми Етичного кодексу психолога, то:

а) виправдання цьому завжди можна знайти;

б) його дії підлягають розгляду Комісії з етики, яка накладає відповідні стягнення;

в) він підлягає суду відповідно до закону.

26. Прийняття Етичного кодексу психолога та побудова діяльності психологічної служби відповідно до нього:

а) є данина моді;

б) не є обов'язковим для практикуючого психолога, а скоріше є необхідністю для психолога-науковця;

в) необхідні, оскільки не всі проблеми, з якими зустрічається практичний психолог, можуть мати однозначне і точне правове розв’язання.

27. Виберіть рядок, в якому перераховані основні джерела, на основі яких вироблені норми Етичного кодексу психолога:

а) філософія, релігія, культура, звичаї, традиції, ідеологія, політика;

б) культура, звичаї, традиції, художня література, кримінальний кодекс, цивільно-правовий кодекс;

в) норми Етичного кодексу психолога, які розроблені в США, Німеччині, Іспанії, Англії.

28. Виберіть рядок, у якому перераховані основні розділи Етичного кодексу психолога:

а) загальні положення, межі дії кодексу, про права, про покарання, особлива частина, додатки;

б) загальні положення, права психолога, обов’язки психолога, відповідальність психолога, порядок оскарження дій психолога;

в) відповідальність, компетентність, захист прав клієнта, конфіденційність, етичні правила психологічних досліджень, кваліфікована пропаганда психології, професійна кооперація.

29. Етичний кодекс психолога - це документ, який регламентує діяльність лише:

а) практичного психолога в сфері освіти і медицини;

б) психолога в будь-якій сфері соціальної практики;

в) клієнта.

30. У сфері управління Етичний кодекс психолога допомагає:

а) виконувати функції, пов’язані з профілактикою професійних захворювань, реабілітацією пацієнтів;

б) у психологічному забезпеченні політичних процесів, агітації, реклами;

в) у психологічному забезпеченні загального та галузевого управління.

3. Критерії оцінювання підсумкового контролю – екзамену (20 балів).

Завдання Кількість балів Критерії
5 – студент володіє навчальним матеріалом у повному обсязі: міцно засвоїв увесь програмний матеріал, виявив глибоке його розуміння, вичерпно відповів і обґрунтував власні висновки; 4 – студент засвоїв навчальний матеріал на достатньо високому рівні,: загалом знає весь програмний матеріал, на питання відповідає вільно, але недостатньо широко й ґрунтовно, правильно використовує свої знання на практиці; 3 – студент загалом засвоїв основний матеріал, оперує ним недостатньо чітко та впевнено, слабо виявляє зв’язки й відносини між предметами й явищами, виявляє знання тільки основного матеріалу; 2 – студент загалом має поверхове уявлення про основний навчальний матеріал, не може ним оперувати.

 

Екзаменаційний білет складається з трьох питань: двох теоретичних і практичного завдання.

Результат виконання теоретичних питань та практичного завдання оцінюється кожне за такою шкалою:

20 балів передбачає повну й вичерпну відповідь за змістом, формою, обсягом; відповідь логічна з елементами самостійності; студент в повному обсязі розкриває всі теоретичні питання;

15 балів заслуговує відповідь студента, який розкрив всі питання екзаменаційного білета, виявляючи при цьому знання теоретичного курсу в повному обсязі, розуміння напрямів і методів прикладного застосування соціологічних теорій, вміння обирати методи дослідження та розробляти інструментарій, здатність уявляти процедури кожного методу; при цьому також враховуються його активність на практичних заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи;

10 балів заслуговує відповідь, яка виявляє знання теоретичного курсу в неповному обсязі та уявлення щодо процедур дослідження і розробки інструментарію, але містить неточності, помилки, неповноту аргументації; при цьому також враховується його активність на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи;

5 балів заслуговує відповідь студента, яка виявляє незнання навчального матеріалу в межах програми навчального курсу та нездатність розробляти інструментарій і застосовувати процедури дослідження; при цьому також враховується його активність на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу.

4. Список літератури:

Основна:

1. Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию / Г. С.Абрамова. - М. : Междунар. пед. акад., 1994. - 237 с.

2. Айві А. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування: сприяння розвитку клієнта: [навч. посіб.] / А. Айві. - К. : Сфера, 2006. - 342 с.

3. Бовт О. Б. Психокорекційна робота з попередження агресивності дітей молодшого шкільного віку // Практична психологія та соціальна робота. - 1997. - жовт. - С. 21 – 22.

4. Бондаренко О. Ф. Психологiчна допомога особистостi: [навч. посіб.] / О. Ф. Бондаренко. – Харкiв : Фолiо, 2006. - 237 с.

5. Бурлачук Л. Ф. Исследование личности в клинической психологии / Л. Ф. Бурлачук. - К. : Выща шк., 2007. - 176 с.

6. Буткевич Т. В. Практична психологія: вступ у спеціальність [навчальний посібник] / Т. В. Буткевич, О. В. Савицька. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 256с.

7. Введение в практическую социальную психологию: [учеб. пособие]. / Под ред. Ю. М. Жукова, Л. А. Петровской, О. В. Соловьева. - М. : Смысл, 1996. - 373 с.

8. Долинська Л. В. Активні методи в роботі практичного психолога: [навч. посіб.] / Л. В. Долинська, М. В. Левченко, Н. В. Чепелєва, Л. І. Уманець. - К. : Вища школа, 2005. - 80 с.

9. Кiсарчук З.Г. Спецiалiзована психологiчна служба: основнi види психологiчної допомоги населенню: [метод. рек. для психологiв-практикiв] / З. Г. Кісарчук, Н. Ю. Журавльова, Г. І. Онищенко, Т. П. Юрченко. - К. : Мiнчорнобиль, 2005. - 46 с.

10. Карамушка Л. М. Модель психологічного консультування керівників закладів середньої освіти з проблеми психологічної готовності до управління // Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників П’ятих Костюківських читань. - К., 1998. - Т. 1. - С. 569 – 577.

11. Коняєва А. П. Етичний кодекс товариства психологів України / А. П. Коняєва, В. П. Лисенко, Т. М. Тітова, А. В. Фурман. - К. ; Донецьк, 1993. - 8 с.

12. Матвійчук О. С. Психокорекційний тренінг як засіб профілактики девіантної поведінки підлітків // Практична психологія та соціальна робота. - 1997. - жовт. - С. 23 – 25.

13. Осадько О. Ю. Теоретичні та методичні засади підготовки практичних психологів до консультування // Практична психологія: теорія, методи, технології. - К., 1997. - С. 200 - 209.

14. Основи практичної психології: [підручник]/ В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва. – К. : Либідь, 2001. – 536 с.

15. Панок В. Г. Концепцiя нацiональної соцiальнопсихологiчної служби // Вiсник АПН України. Педагогiка i психологiя. - 2004. - №2/3. - C. 17 – 27.

16. Панок В. Г. Теоретичні підходи до побудови системи понять практичної психології // Практична психологія: теорія, методи, технології. - К. , 2005. - С. 7 – 17.

17. Подшивайлова Л. І. Вступ до спеціальності: психологія: [навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів]. / Л. І. Подшивайлова. – Кам’янець-Подільський :ПП Буйницький, 2011. - 320 с.

18. Строяновська О. В. Психологічна служба в системі освіти: Практикум з навчального курсу для практичних психологів: [навч. посіб.] / О. В. Строяновська. – К. : Каравела, 2010. – 176 с.

Додаткова:

1. Балл Г. О. Категорія “культура особистості” в аналізі гуманізації загальної та професійної освіти // Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи: Зб. наук. пр. / За ред. І. А. Зязюна та Н. Г. Ничкало. – К., 2003. – С. 51 - 61.

2. Басова Н. В. Педагогика и практическая психология / Н. В. Басова. - Ростов н/Д: Феникс, 2000. - 416 с.

3. Битянова М. Р. Организация психологической работы в школе / М. Р. Битянова. - М. : Совершенство, 1998. - 298 с.

4. Загальна Декларація прав людини (Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року.)

5. Кваліфікаційні характеристики педагогічних працівників, для яких встановлені кваліфікаційні категорії / Практ. психолог. - (Інформац. зб. Мін-ва освіти України). - 1994. - № 5 - 6. - С. 46 - 48.

6. Конвенція про права дитини (Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН / Зб. «Актуальні проблеми психологіїЄ. – Т.1: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К. : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, 2002. – С. 32 - 36.

7. Москальова А. С. Психологічна культура як необхідний чинник здорового способу життя студентської молоді // Вісн. Чернігів. держ. педагог. ун-ту. Серія: Психолог. науки. – Вип. 31. - Т. ІІ. – Чернігів, 2005. - С. 154 - 159.

8. Москальова А. С. Розвиток психологічної культури персоналу організацій. Актуальні проблеми психології. - Т.1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: Зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки: – К. : Міленіум, 2005. – Ч. 15. – С. 84 - 87.

9. Овчарова Р. В. Практическая психология образования: [учеб. пособие] / Р. В. Овчарова. – М.: Академия, 2003. – 448 с.

10. Приходько Ю. О. Практична психологія: введення у професію: [навч. посібник] / Ю. О. Приходько.- К. : Каравела, 232 с.

11. Рибалко В. В. Методологічні питання наукової психології (Досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-понятійного апарату) / В. В. Рибалко. - К. : НІКА-ЦЕНТР, 2003. – 204 с.

12. Рибалко В. В. Психологічна культура особистості у професійній підготовці та діяльності практичного психолога // Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації практичного психолога у вищих навчальних закладах: Матеріали Всеукр.наук.- практ. конф. (16 - 17 трав. 2002). – С. 27 – 38.

13. Шмелева И. А. Введение в профессию. Психология: [учеб. пособие] / И. А. Шмелева. – СПб. : Питер, 2007. – 253 с.

14. Чепелєва Н. Розвиток професійної компетентності майбутніх практичних психологів // Міжнар. семінар з гуманіст. психології та педагогіки: Тези доп. і повідомл. (Рівне, 15 – 17 черв. 1998 р.). - Рівне, 2005. - С. 106 - 130.

15. Яценко Т., Коновальчук В., Аврамченко С. Проблема особистісної психокорекції психологів-практиків // Міжнар. семінар з гуманістичної психології та педагогіки: Тези доп. і повідомл. (Рівне, 15 – 17 черв. 1998 р.). - Рівне, 1998. - С. 114 – 115.

 

Картка забезпечення навчально-методичною літературою

 
<== предыдущая | следующая ==>
Внутрішні незаразні хвороби тварин | ВАРІАНТ 2

Date: 2015-10-19; view: 734; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.035 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию