Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

Юридичний факультет

Кафедра господарсько-правових дисциплін

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

підполковник міліції

С.С. Мінченко

_______________ 2015

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

 

 

спеціальність 6.030401 «Правознавство»

для здобувачів вищої освіти юридичного факультету

 

 

Дніпропетровськ – 2015


Робоча програма навчальної дисципліни «Господарський процес» для студентів 4 курсу юридичного факультету, спеціальність 6.030401 «Правознавство». / Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 63 с.

 

РОЗРОБНИКИ:

Плутицька К.М., викладач кафедри господарсько-правових дисциплін

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри господарсько-правових дисциплін

03.06.2015, протокол № 23

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету

__.__.2015, протокол № _

 

 

В.о. завідувача кафедри господарсько-правових дисциплін

___________________ (М.М. Чабаненко)

(підпис)

«__» _________ 2015 року

 

 

©ДДУВС, 2015 рік

©Плутицька К.М., 2015 рік

 


1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів – 2 Галузь знань 03.04 «Право» Вибіркова
Модулів – 1 Спеціальність: 6.030401 «Правознавство»   Рік підготовки: 4-ий
Змістових модулів – 2
Загальна кількість годин - 72 Семестр: 7-ий
Лекції: – 16 год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних: 34 самостійної / індивідуальної роботи студента : 36 Рівень вищої освіти: бакалавр Семінарські/практичні заняття – 18 год.
Самостійна робота – 18 год.
Індивідуальна робота – 18 год.
Форма підсумкового контролю: залік

  

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 1/1

 


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою дисципліни є формування у майбутніх юристів системних знань, умінь та практичних навичок необхідних для захисту в судовому порядку прав та законних інтересів суб’єктів господарювання.

Складовими мети є:

навчальна – сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця – юриста та сформувати чітке уявлення про правильність застосування норм господарського процесуального законодавства;

розвиваюча – формувати та розвивати правові знання студентів, уміння аналізувати та виробляти навички самостійного аналізу;

виховна – формувати ціннісні орієнтири студентів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненню української держави; формувати в майбутніх юристів правову свідомість та правову культуру, професійні та особисті якості.

 

Завдання спрямовується на поглиблене вивчення, що передбачає досягнення такого рівня підготовки студента, при якому він повинен:

У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант (студент, слухач) повинен

знати:

1) на понятійному рівні:поняття та предмет господарського процесуального права і господарського процесу; основні і допоміжні методи дослідження господарського процесуального права;

2) на фундаментальному рівні:конституційно-правові основи організації і діяльності господарських судів в Україні та порядок судового захисту в межах господарського процесу прав і законних інтересів суб’єктів господарювання;

3) на практично-творчому рівні:основні теоретичні та практичні питання правового регулювання діяльності учасників господарського процесу по захисту господарських прав та охоронюваних законом інтересів.

· правову природу, зміст, систему та джерела господарського процесуального права;

· місце фінансового права в системі права України;механізм досудового врегулювання господарських спорів;

· правила підвідомчості та підсудності справ господарським судам;

· права та обов’язки учасників судового процесу;

· правила застосування доказів та процесу доказування;

· порядок нарахування та оплати судових витрат в господарському процесі;

· порядок застосування процесуальних строків;

· вимоги до змісту позову в господарському процесі та його оформлення;

· порядок вирішення господарських спорів у суді першої інстанції;

· порядок перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку;

· порядок перегляду судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України;

· особливості перегляду рішень, ухвал, постанов господарського суду за ново виявленими обставинами;

· порядок виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів;

· особливості провадження у справах за участю іноземних підприємств і організацій;· зміст Господарського процесуального кодексу України, Законів України, Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, якими врегульовується господарська діяльність в Україні, постанов, ухвал та роз’яснень Вищого господарського суду України щодо розгляду окремих господарських справ

вміти:

1) на репродуктивному рівні:відтворювати поняття та категорії господарського процесуального права; давати аналіз і тлумачення норм господарського процесуального права; вміти застосовувати норми матеріального права при складанні процесуальних документів в господарському судочинстві;

2) на алгоритмічному рівні:використовувати знання з господарського процесуального права в судовій господарській практиці; приймати практичні рішення щодо ефективного застосування набутих знань при виконанні своїх професійних обов’язків; обґрунтовувати об'єктивність та доцільність правових рішень;

3) на евристичному рівні:формувати власну точку зору щодо правил оформлення, порядку здійснення правозахисної діяльності;

4) на творчому рівні:застосовувати правові норми та теоретико-методологічні методи для розв’язанні суперечливих та проблемних ситуацій при вирішення спорів між суб’єктами господарювання в межах господарського процесу; готувати проекти пропозицій з питань внесення змін, доповнень до чинних законів та нормативно-правових документів, норми яких регулюють господарські процесуальні відносини; узагальнювати інформацію та готувати аналітичні документи, щодо судової практики з вирішення господарських спорів; надавати роз’яснення з питань застосування господарського процесуального законодавства.

 

 


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1


Date: 2015-09-24; view: 50; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.013 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию