Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теми практичних занять. Робоча програма з дисципліни "Контроль і ревізія" для учнів за напрямом підготовки " Облік і аудит"

Н. р.


Робоча програма з дисципліни "Контроль і ревізія" для учнів за напрямом підготовки " Облік і аудит", спеціальністю " Бухгалтерський облік" .

 

Розробники: Храбатин Н.Я., викладач дисципліни «Контроль і ревізія»

Скрипник М.Д. голова циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін, викладач вищої категорії.

 

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін

Протокол від “ 05 ” вересня 2013 року № 1

 

Голова циклової комісії

 

_______________________ (Марія Скрипник)


 

1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів – 1 Галузь знань: 0305 "Економіка і підприємництво " Нормативна
Напрям підготовки: 6.030509 "Облік і аудит"  
Кількість тем-8 Спеціальність: 5.03050901 "Бухгалтерський облік" Рік підготовки:
ІV
Загальна кількість годин -54 Семестр
Лекції, год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи учня - 1 Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст   -
Контрольні, год.
-
Практичні,год.
-
Самостійна робота, год.
-
Індивідуальні завдання:5год.
Вид контролю: диференційований залік

 


Мета та завдання навчальної дисципліни «Контроль і ревізія»

Метою викладання навчальної дисципліни “ Контроль і ревізія ” є формування знань і практичних навичок з контрольно-ревізійної роботи фінансово-господарської діяльності організацій.

Основними завданнями вивчення дисципліни “ Контроль і ревізія ” є вивчення теоретичних засад організації контролю та ревізії в Україні, методики і техніки контрольно-ревізійної роботи в організаціях різних форм власності.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми учні повинні:

знати :

- необхідність, місце та значення контролю в сучасних умовах,

- основні завдання та функції контролю,

- принципи та організацію внутрішньогосподарського контролю;

- способи перевірки документів;

- принципи ревізії;

- способи вивчення операцій.

вміти :

- правильно визначати принципи контролю, методи господарського контролю,

- проводити документування тих чи інших господарських операцій .

- аналізувати порушення ведення обліку в різних ситуаціях;

- застосовувати прийоми перевірки документів за суттю.

- застосовувати при прийнятті рішень фінансові методи,стимули, санкції;

- обчислювати суми податків, штрафних санкцій та інших обов’язкових надходжень до бюджету;

- визначати джерела інформації для проведення ревізії .

 

2. Структура та зміст програми навчальної дисципліни

№ уроку Назви тем Кількість годин
  усього у тому числі
л п к.р с.р.
  Тема 1. Господарський контроль в Україні: стан, сутність, перспективи.          
Поняття господарського контролю - -
Методологія і методи господарського контролю - -
  Разом за темою1 - -
  Тема 2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи.          
Організація контролю і проведення ревізії - - -
Права, обов’язки і відповідальність ревізора. - -
Документи як об’єкт дослідження ревізії - -
Способи перевірки документів - -
  Разом за темою 2 - -
  Тема 3. Ревізія операцій з грошовими коштами          
Завдання,предмет та об’єкти ревізії операцій з грошовими коштами. - -
Джерела інформації для ревізії операцій з грошовими коштами - -
Способи вивчення операцій з грошовими коштами. - -
  Разом за темою 3 - -
  Тема 4 Контроль і ревізія розрахункових операцій.          
Завдання, предмет та об’єкти ревізії розрахун- кових операцій - -
Джерела інформації для ревізії стану розрахунків - - ‘1
Способи вивчення розрахункових операцій. - -
13-14 Практична робота - - -
  Разом за темою 4 -
  Тема 5. Контроль і ревізія основних засобів та нематеріальних активів.          
Завдання, предмет та об’єкти ревізії операцій з необоротними активами. - - -
Джерела інформації для ревізії з необоротними активами. - - -
17-18 Контрольна робота №1 - -
  Разом за темою 5 - -
  Тема 6. Ревізія матеріальних запасів          
Завдання, предмет та об’єкти ревізії операцій з запасами - -
Способи вивчення операцій з запасами - - -
  Разом за темою 6 - -
  Тема 7.Ревізія використання трудових ресурсів та фонду оплати праці.          
Завдання, джерела інформації ревізії праці та її оплати. Контроль обліку особового складу. - -
22-23 Ревізія розрахунків з оплати праці - -
  Разом за темою 7 -
  Тема 8.Ревізія собівартості продукції та її реалізації.          
Завдання,джерела інформації та напрям ревізії. - - -
25-26 Контроль і ревізія витрат виробництва за елементами. - -
Ревізія собівартості продукції - -
Контрольна робота № 2 - - -
  Разом за темою 8 -
  Тема9.Контроль і ревізія власного капіталу.          
Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми ревізії власного капіталу. - -
Способи вивчення операцій з власним капіталом. - - -
  Разом за темою9 - -
  Тема10.Контроль і ревізія зобов’язань.          
31-32 Завдання і об’єкти ревізії з обліку зобов’язань - -
Особливості ревізії зобов’язань - -
  Разом за темою10 - -
Диференційований залік - -
  Всього годин

3. Теми контрольних робіт№ з/п Назва теми Кількість годин
  Контрольна робота №1по темах 1-5 Контрольна робота №2 по темах6-8

 

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Аналіз практичних ситуацій по операціях з грошовими коштами.

5. Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Принципи господарського контролю
Класифікація господарського контролю
Поняття «Ревізія», об’єкт і система ревізії, завдання і принципи ревізії.
Планування контрольно-ревізійної діяльності. Види планів ревізії.
Вивчення документів, операцій та записів в облікових регістрах і звітності.
Раптова ревізія каси.
Документальна ревізія касових операцій
Перевірка операцій на розрахунковому рахунку.
Раптова ревізія каси.
Перевірка розрахунків з покупцями та замовниками.
Перевірка розрахунків з підзвітними особами.
Перевірка іншої дебіторської заборгованості.
Документальний контроль на підприємстві: особливості ревізії операцій з необоротними активами
Джерела інформації для ревізії операцій з запасами.
Ревізія розрахунків з бюджетом
Ревізія готової продукції
Ревізія операцій з реалізації готової продукції
Способи вивчення операцій з власним капіталом
Прийоми і способи вивчення операцій з власним капіталом
Прийоми і способи вивчення операцій з довгостроковими і поточними зобов’язаннями.
  Всього

6. Індивідуальні завдання

Реферати на тему:

1.Фінансово-господарський контроль в системі управління підприємством.

2.Етичні аспекти діяльності ревізора.

3.Ревізійний процес і його структура.

4.Порівняльна характеристика матеріального і морального збитку.

5.Особливості контролю і ревізії нематеріальних активів.

6.Етапи проведення ревізії операцій формування і зміни статутного капіталу.

7.Контроль методики розрахунку прибутку і податку на прибуток.

8.Особливості ревізії розрахункових і кредитних операцій.

9. Організація і порядок проведення інвентаризації.

10.Спільні та відмінні риси між ревізією та аудитом.

11.Особливості ревізії, яка проводиться на вимогу правоохоронних органів

12.Організація контролю на підприємствах різних форм власності

13.Систематизація і узагальнення матеріалів ревізії.

14.Реалізація матеріалів ревізії і контроль виконання рішень за наслідками ревізії

15.Методи та засоби документального контролю.

16.Методи та засоби фактичного контролю.

17.Види та форми контролю.

18.Контроль операцій на рахунках банку.

19.Особливості контролю грошових кошів у касах підприємств

20.Перевірка розрахунків з підзвітними особами.

21.Перевірка фінансового стану підприємства.

22.Особливості перевірки розрахунків за податком на прибуток підприємств.

 

 
Date: 2015-09-24; view: 90; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.013 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию