Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теми практичних занять. Робоча програма з дисципліни "Контроль і ревізія" для учнів за напрямом підготовки " Облік і аудит"

Н. р.


Робоча програма з дисципліни "Контроль і ревізія" для учнів за напрямом підготовки " Облік і аудит", спеціальністю " Бухгалтерський облік" .

 

Розробники: Храбатин Н.Я., викладач дисципліни «Контроль і ревізія»

Скрипник М.Д. голова циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін, викладач вищої категорії.

 

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін

Протокол від “ 05 ” вересня 2013 року № 1

 

Голова циклової комісії

 

_______________________ (Марія Скрипник)


 

1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів – 1 Галузь знань: 0305 "Економіка і підприємництво " Нормативна
Напрям підготовки: 6.030509 "Облік і аудит"  
Кількість тем-8 Спеціальність: 5.03050901 "Бухгалтерський облік" Рік підготовки:
ІV
Загальна кількість годин -54 Семестр
Лекції, год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи учня - 1 Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст   -
Контрольні, год.
-
Практичні,год.
-
Самостійна робота, год.
-
Індивідуальні завдання:5год.
Вид контролю: диференційований залік

 


Мета та завдання навчальної дисципліни «Контроль і ревізія»

Метою викладання навчальної дисципліни “ Контроль і ревізія ” є формування знань і практичних навичок з контрольно-ревізійної роботи фінансово-господарської діяльності організацій.

Основними завданнями вивчення дисципліни “ Контроль і ревізія ” є вивчення теоретичних засад організації контролю та ревізії в Україні, методики і техніки контрольно-ревізійної роботи в організаціях різних форм власності.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми учні повинні:

знати :

- необхідність, місце та значення контролю в сучасних умовах,

- основні завдання та функції контролю,

- принципи та організацію внутрішньогосподарського контролю;

- способи перевірки документів;

- принципи ревізії;

- способи вивчення операцій.

вміти :

- правильно визначати принципи контролю, методи господарського контролю,

- проводити документування тих чи інших господарських операцій .

- аналізувати порушення ведення обліку в різних ситуаціях;

- застосовувати прийоми перевірки документів за суттю.

- застосовувати при прийнятті рішень фінансові методи,стимули, санкції;

- обчислювати суми податків, штрафних санкцій та інших обов’язкових надходжень до бюджету;

- визначати джерела інформації для проведення ревізії .

 

2. Структура та зміст програми навчальної дисципліни

№ уроку Назви тем Кількість годин
  усього у тому числі
л п к.р с.р.
  Тема 1. Господарський контроль в Україні: стан, сутність, перспективи.          
Поняття господарського контролю - -
Методологія і методи господарського контролю - -
  Разом за темою1 - -
  Тема 2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи.          
Організація контролю і проведення ревізії - - -
Права, обов’язки і відповідальність ревізора. - -
Документи як об’єкт дослідження ревізії - -
Способи перевірки документів - -
  Разом за темою 2 - -
  Тема 3. Ревізія операцій з грошовими коштами          
Завдання,предмет та об’єкти ревізії операцій з грошовими коштами. - -
Джерела інформації для ревізії операцій з грошовими коштами - -
Способи вивчення операцій з грошовими коштами. - -
  Разом за темою 3 - -
  Тема 4 Контроль і ревізія розрахункових операцій.          
Завдання, предмет та об’єкти ревізії розрахун- кових операцій - -
Джерела інформації для ревізії стану розрахунків - - ‘1
Способи вивчення розрахункових операцій. - -
13-14 Практична робота - - -
  Разом за темою 4 -
  Тема 5. Контроль і ревізія основних засобів та нематеріальних активів.          
Завдання, предмет та об’єкти ревізії операцій з необоротними активами. - - -
Джерела інформації для ревізії з необоротними активами. - - -
17-18 Контрольна робота №1 - -
  Разом за темою 5 - -
  Тема 6. Ревізія матеріальних запасів          
Завдання, предмет та об’єкти ревізії операцій з запасами - -
Способи вивчення операцій з запасами - - -
  Разом за темою 6 - -
  Тема 7.Ревізія використання трудових ресурсів та фонду оплати праці.          
Завдання, джерела інформації ревізії праці та її оплати. Контроль обліку особового складу. - -
22-23 Ревізія розрахунків з оплати праці - -
  Разом за темою 7 -
  Тема 8.Ревізія собівартості продукції та її реалізації.          
Завдання,джерела інформації та напрям ревізії. - - -
25-26 Контроль і ревізія витрат виробництва за елементами. - -
Ревізія собівартості продукції - -
Контрольна робота № 2 - - -
  Разом за темою 8 -
  Тема9.Контроль і ревізія власного капіталу.          
Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми ревізії власного капіталу. - -
Способи вивчення операцій з власним капіталом. - - -
  Разом за темою9 - -
  Тема10.Контроль і ревізія зобов’язань.          
31-32 Завдання і об’єкти ревізії з обліку зобов’язань - -
Особливості ревізії зобов’язань - -
  Разом за темою10 - -
Диференційований залік - -
  Всього годин

3. Теми контрольних робіт№ з/п Назва теми Кількість годин
  Контрольна робота №1по темах 1-5 Контрольна робота №2 по темах6-8

 

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Аналіз практичних ситуацій по операціях з грошовими коштами.

5. Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Принципи господарського контролю
Класифікація господарського контролю
Поняття «Ревізія», об’єкт і система ревізії, завдання і принципи ревізії.
Планування контрольно-ревізійної діяльності. Види планів ревізії.
Вивчення документів, операцій та записів в облікових регістрах і звітності.
Раптова ревізія каси.
Документальна ревізія касових операцій
Перевірка операцій на розрахунковому рахунку.
Раптова ревізія каси.
Перевірка розрахунків з покупцями та замовниками.
Перевірка розрахунків з підзвітними особами.
Перевірка іншої дебіторської заборгованості.
Документальний контроль на підприємстві: особливості ревізії операцій з необоротними активами
Джерела інформації для ревізії операцій з запасами.
Ревізія розрахунків з бюджетом
Ревізія готової продукції
Ревізія операцій з реалізації готової продукції
Способи вивчення операцій з власним капіталом
Прийоми і способи вивчення операцій з власним капіталом
Прийоми і способи вивчення операцій з довгостроковими і поточними зобов’язаннями.
  Всього

6. Індивідуальні завдання

Реферати на тему:

1.Фінансово-господарський контроль в системі управління підприємством.

2.Етичні аспекти діяльності ревізора.

3.Ревізійний процес і його структура.

4.Порівняльна характеристика матеріального і морального збитку.

5.Особливості контролю і ревізії нематеріальних активів.

6.Етапи проведення ревізії операцій формування і зміни статутного капіталу.

7.Контроль методики розрахунку прибутку і податку на прибуток.

8.Особливості ревізії розрахункових і кредитних операцій.

9. Організація і порядок проведення інвентаризації.

10.Спільні та відмінні риси між ревізією та аудитом.

11.Особливості ревізії, яка проводиться на вимогу правоохоронних органів

12.Організація контролю на підприємствах різних форм власності

13.Систематизація і узагальнення матеріалів ревізії.

14.Реалізація матеріалів ревізії і контроль виконання рішень за наслідками ревізії

15.Методи та засоби документального контролю.

16.Методи та засоби фактичного контролю.

17.Види та форми контролю.

18.Контроль операцій на рахунках банку.

19.Особливості контролю грошових кошів у касах підприємств

20.Перевірка розрахунків з підзвітними особами.

21.Перевірка фінансового стану підприємства.

22.Особливості перевірки розрахунків за податком на прибуток підприємств.

 

 


Date: 2015-09-24; view: 125; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию