Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Кафедра правознавства

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС КУРСУ

«Кримінальне право України. Особлива частина»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

 

Навчально-методичний комплекс розробила к.ю.н., ст.. викл. Мілова Т.М.

 

Кіровоград – 2009

 

УДК ББК

Навчально-методичний комплекс курсу “Кримінальне право України. Особлива частина”. – Кіровоградський державний педагогічний універстет імені Володимира Винниченка. – 2009. – с.

Укладач: к.ю.н., ст. викл. Мілова Т.М.

 

 

Рецензенти: к.ю.н. Юрах В.М., к.ю.н. …………

 

 

 

Затверджено методичною радою кафедри правознавства

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Протокол № ___від _______________________200__ р.

 

© Мілова Т.М., 2009.

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Кримінальне право України. Особлива частина»

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс:(підготовка бакалаврів, магістрів, спеціалістів) Напрям, спеціальність, освіт-ньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: ___   (нац. кредитів: 4, 5)   Модулів за видами роботи:   Змістовних модулів: 4   Загальна кількість годин: 243   Тижневих годин: 3 Шифр та назва напряму: 6.0601»Право»   Шифр та назва спеціальності: 6.060100 «Правознавство»   Спеціалізації: Господарсько-правова»   Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Обов'язковий   Рік підготовки: 2009-2010   Семестр: 5-6 (1-2 чверть)   Лекції : 56 годин   Семінарські заняття: 50 годин   Самостійна робота: 137 годин Вид контролю: залік, екзамен  

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Метою вивчення курсуєзасвоєння студентами основних питань Особливої частини кримінального права України з урахуванням судової практики, норм чинного законодавства України та досягнень науки кримінального права. 

Завдання вивчення курсу:

- ознайомити студентів із Особливою частиною кримінального права України;

-виробити у студентів навички застосування норм кримінального права при кваліфікації злочинів;

- розкрити теоретичний та практичний нерозривний зв'язок Особливої та Загальної частин кримінального права.

В результаті вивчення дисципліни «Кримінальне право України. Особлива частина» студент повинен:

- знати поняття, значення і систему Особливої частини кримінального права України; зміст розділів Особливої частини чинного Кримінального кодексу України; особливості та основні елементи характерних складів злочинів по кожному розділу Особливої частини кримінального права України;

- вміти правильно тлумачити і застосовувати норми кримінального права; визначати основні елементи складу будь-якого злочину; самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання; правильно кваліфікувати злочини, тим самим застосовуючи здобуті теоретичні знання на практиці; обґрунтовувати та обстоювати свою правову позицію;

- аналізувати діючий порядок та умови реалізації норм закону про кримінальну відповідальність, розробляти засоби, спрямовані на його вдосконалення.


Date: 2015-09-24; view: 93; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию