Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оформлення курсової роботи

Загальний обсяг курсової роботи, включаючи додатки та список літературних джерел, повинен складати для бакалаврів – не менше 20-25 сторінок, для спеціалістів – 25-30 сторінок рукописного тексту. Треба мати на увазі, що це приблизний обсяг, і оцінка виконання роботи проводиться перш за все залежно від повноти розкриття теми, сучасності використаної літератури, вміння орієнтуватися в проблемах, які розглянуті у курсовій роботі.

Аркуш курсової роботи повинен мати поля: ліворуч – 25 мм, верхнє та нижнє – 20 мм, праворуч – 10 мм. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною, тобто всі сторінки роботи, враховуючи ілюстрації та додатки, нумеруються від титульної до останньої сторінки без пропусків та повторів, а також літерних доповнень. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться. На наступній сторінці проставляється цифра 2. На цій сторінці повинен бути розміщений зміст роботи, в якому потрібно вказувати тільки початкову сторінку кожного розділу. Необхідно також дотримуватися певного розподілу роботи на окремі логічні частини, кожна з яких повинна мати назву, що відтворює її зміст.

Курсова робота має бути написана або надрукована чітко, розбірливо без помилок та виправлень з одного боку білого паперу формату А4 (розміром 210х297 мм). Текстова частина повинна бути написана чорнилом або пастою одного кольору – чорного, синього або фіолетового – за винятком титульної сторінки, таблиць, графіків, формул, для яких застосовується тільки чорний колір чорнила.

Оформлення курсової роботи починають з титульної сторінки, далі складається зміст роботи, заголовки якого повинні відповідати їх назвам у тексті роботи. Текст курсової роботи може ілюструватись кресленнями, малюнками, схемами, фотографіями, графіками, діаграмами, таблицями тощо. Вибір виду ілюстрації залежить від змісту матеріалу та поставленої мети. Слід зазначити, що вони виконуються на стандартних аркушах формату А4.

Таблиці мають бути уніфікованими, а цифрова документація – достовірною. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який відтворює її зміст. Заголовки розміщують над таблицею. Всі таблиці нумеруються. Праворуч над заголовком з великої літери пишуть слово “Таблиця” та вказують її порядковий номер. Знак “№” перед цифрою не ставиться. Всі таблиці слід нумерувати наскрізне.Кількість ілюстрацій, які розміщуються у курсових роботах, визначається їх змістом і повинна бути достатньою для того щоб надати тексту роботи ясності та конкретності. Всі ілюстрації (фотографії, схеми, креслення, діаграми тощо) називають малюнками і нумерують послідовно. Номер і назву малюнка пишуть під графічними зображеннями. Всі ілюстративні матеріали розміщують одразу ж після посилання на них.

Список літературних джерел розміщують в кінці роботи за алфавітним порядком. Його необхідно подавати у такій послідовності:

1) закони, нормативні акти та положення державного значення;

2) літературні та наукові джерела;

3) матеріали періодичних видань тощо.

Для кожного джерела вказують прізвище, ініціали автора, повну назву книги, місце видання, видавництво, рік видання. Для статей, що опубліковані в періодичній пресі, зазначають прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу або газети, рік видання, номер журналу чи дату виходу газети.

У додатки до курсової роботи слід включати допоміжні матеріали (проміжні математичні розрахунки, таблиці допоміжних цифрових даних, ілюстрації допоміжного характеру тощо). Кожний додаток починають з нової сторінки. У правому верхньому куті пишуть слово “Додаток”. Він повинен мати заголовок. Якщо в курсовій роботі є два або більше додатків, їх послідовно нумерують арабськими цифрами.

Курсову роботу слід подавати у м’якій обкладинці (папці). На титульній сторінці повинні бути підписані прізвища студента та керівника роботи.
Date: 2015-09-23; view: 47; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию