Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВИСНОВКИ

В ході проведених досліджень встановлено, що погляди більшості економістів на визначення поняття фінансового планування можна об’єднати у дві групи: у першій інтерпретують його як управлінський процес, визначений кількісними і якісними параметрами механізму реалізації планових показників; в другій – як документ (план) у вигляді балансу доходів та витрат, або капіталу і напрямів його вкладання, що мають бути взаємоузгодженими. Враховуючи обидва підходи, уточнено зміст економічної категорії «фінансове планування» як науково обґрунтованого процесу послідовної розробки фінансових планів, різних за змістом і терміном дії, та підготовки на їх основі відповідних управлінських рішень, які прямо чи опосередковано впливають на різні аспекти фінансової діяльності підприємства та відповідають його стратегічним цілям у майбутніх періодах.

Організація повноцінної системи фінансового планування підприємств забезпечується реалізацією ряду принципів, серед яких основна увага зосереджена на принципах єдності (холізму), гнучкості, безперервності, участі, точності, альтернативності, ефективності, наукової обґрунтованості, інтегрованості – загальні, а також принципах стратегічної орієнтації, забезпечення фінансової гнучкості, платоспроможності, фінансової стійкості, мінімізації фінансових ризиків – спеціальні.

Виокремлено чотири типи підприємницьких структур – новостворені, діючі, державні підприємства та підприємства з часткою іноземного капіталу в статутному фонді, щодо яких впровадження фінансового планування є вкрай необхідним, а для деяких, як наприклад, державних, – обов’язковим.

Спираючись на вивчення ролі фінансового планування у дотриманні та виконанні фінансових положень підприємства в економічних літературних джерелах, розглянуто черговість вирішення окремих фінансових завдань у розрізі трьох його підсистем – стратегічної, поточної і оперативної, кожній з яких властиві форми фінансових планів, часові межі, цільова спрямованість.

Сформовано перелік поширених в управлінський практиці методів фінансового планування, до якого потрапили: нормативний, балансовий, розрахунково-аналітичний, метод оптимізації планових рішень, грошових потоків, «відсотку від продажу», економіко-математичного моделювання, надано їх детальну характеристику з огляду на позитивні якості, недоліки та адаптованість до певних сфер використання.Досліджено особливості і доведено необхідність використання на вітчизняних підприємствах прогресивної технології фінансового планування, а саме: бюджетування, яка на відміну від фінансового планування загалом, зорієнтована на фіксацію та координацію планових показників тільки у короткостроковому періоді. Встановлено, що методологія бюджетування залежить від конкретного виду бюджету, які класифікуються за різноманітними ознаками, специфіки діяльності підприємства, а доцільність його впровадження обумовлена беззаперечними перевагами.

В другому розділі бакалаврської роботи проведено змістовний аналіз результатів виробничо-господарської діяльності інноваційного лідера галузі виробництва мінеральних вод в Україні – ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» за період 2010 – 2012 рр. В ході досліджень встановлено, що підприємство періодично нарощує масштаби абсолютної прибутковості, а більшість показників його рентабельності відзначаються достатньо високими, порівняно із середніми по галузі, значеннями і приростом наприкінець періоду, що аналізується.

Не менш сприятлива динаміка відбувається із показниками оборотності капіталу підприємства в цілому і його окремих складових елементів, що свідчить про інтенсифікацію ділових відносин із бізнес-партнерами, постачальниками, іншими контрагентами, про посилення розрахунково-платіжної дисципліни та довіру споживачів до продукції заводу, обсяги реалізації якої стрімко зростають.

Натомість негативною динамікою характеризуються показники оцінки майнового стану та ліквідності ПрАТ «МЗМВ «Оскар»: перше означає, що суттєво погіршується виробнича база підприємства та потребують оновлення основі виробничі фонди, здіяні у виробництві; друге – про невисоку здатність підприємства покривати свої зобов’язання з різними строками повернення боргів перед кредиторами наявними оборотними коштами (мається на увазі поточними).

Ситуація щодо фінансової стійкості заводу неоднозначна: з одного боку, щорічно скорочується розмір власних оборотних коштів та, відповідно, тип фінансової стійкості підприємства суттєво віддаляється від абсолютного; з іншого, ПрАТ «МЗМВ «Оскар» продовж трьох років систематично нарощує власні джерела фінансування, тобто знижується рівень його залежності від фінансових асигнувань кредиторів та інвесторів.

В третьому розділі бакалаврської роботи для підвищення ефективності і точності фінансового планування підприємства запропоновано використання методу економіко-математичного моделювання. З його допомогою побудовано регресійну модель залежності чистого доходу від реалізації продукції (товарі, робіт, послуг) заводу та двох-показників факторів – собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та коефіцієнта структури активів. Перевірка моделі на адекватність, статистичну значимість і щільність зв’язку довела її практичну орієнтацію, а математичний апарат трендового аналізу дозволив спрогнозувати динаміку результативного показника на плановий період за трьома сценаріями ринкової ситуації – найбільш реальним, оптимістичним і песимістичним.З метою встановлення тенденцій розвитку фінансового стану ПрАТ «МЗМВ «Оскар» у плановому періоді прогнозні показники використано для потреб фінансового планування методом «відсотку від продажу», балансовим методом, методом оптимізації планових рішень, оперування якими дозволило скласти плановий звіт про фінансові результати та плановий баланс підприємства.


Date: 2015-09-22; view: 102; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию