Ãëàâíàÿ Ñëó÷àéíàÿ ñòðàíèöà


Ïîëåçíîå:

Êàê ñäåëàòü ðàçãîâîð ïîëåçíûì è ïðèÿòíûì Êàê ñäåëàòü îáúåìíóþ çâåçäó ñâîèìè ðóêàìè Êàê ñäåëàòü òî, ÷òî äåëàòü íå õî÷åòñÿ? Êàê ñäåëàòü ïîãðåìóøêó Êàê ñäåëàòü íåîòðàçèìûé êîìïëèìåíò Êàê ñäåëàòü òàê ÷òîáû æåíùèíû ñàìè çíàêîìèëèñü ñ âàìè Êàê ñäåëàòü èäåþ êîììåð÷åñêîé Êàê ñäåëàòü õîðîøóþ ðàñòÿæêó íîã? Êàê ñäåëàòü íàø ðàçóì çäîðîâûì? Êàê ñäåëàòü, ÷òîáû ëþäè îáìàíûâàëè ìåíüøå Âîïðîñ 4. Êàê ñäåëàòü òàê, ÷òîáû âàñ óâàæàëè è öåíèëè? Êàê ñäåëàòü ëó÷øå ñåáå è äðóãèì ëþäÿì Êàê ñäåëàòü ñâèäàíèå èíòåðåñíûì?

Êàòåãîðèè:

ÀðõèòåêòóðàÀñòðîíîìèÿÁèîëîãèÿÃåîãðàôèÿÃåîëîãèÿÈíôîðìàòèêàÈñêóññòâîÈñòîðèÿÊóëèíàðèÿÊóëüòóðàÌàðêåòèíãÌàòåìàòèêàÌåäèöèíàÌåíåäæìåíòÎõðàíà òðóäàÏðàâîÏðîèçâîäñòâîÏñèõîëîãèÿÐåëèãèÿÑîöèîëîãèÿÑïîðòÒåõíèêàÔèçèêàÔèëîñîôèÿÕèìèÿÝêîëîãèÿÝêîíîìèêàÝëåêòðîíèêà


Îñíîâíûå ñðåäñòâà. | Ïîêàçàòåëü |Íàëè÷èå |Ïîñòóïèëî| Âûáûëî | Íàëè÷èå |

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Ïîêàçàòåëü |Íàëè÷èå |Ïîñòóïèëî| Âûáûëî | Íàëè÷èå |

|—————————————————————————————————| íà | | |íà êîíåö |

| íàèìåíîâàíèå |êîä | íà÷àëî | | |îò÷åòíîãî|

| | |îò÷åòíî-| | | ïåðèîäà |

| | |ãî ãîäà | | | |

|————————————————————————————|————|————————|—————————|————————|—————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|————————————————————————————|————|————————|—————————|————————|—————————|

|Çäàíèÿ | | | |( )| |

|————————————————————————————|————|————————|—————————|————————|—————————|

|Ñîîðóæåíèÿ è ïåðåäàòî÷íûå| | | |( )| |

|óñòðîéñòâà | | | | | |

|————————————————————————————|————|————————|—————————|————————|—————————|

|Ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå | | | |( )| |

|————————————————————————————|————|————————|—————————|————————|—————————|

|Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà | | | |( )| |

|————————————————————————————|————|————————|—————————|————————|—————————|

|Ïðîèçâîäñòâåííûé è| | | |( )| |

|õîçÿéñòâåííûé èíâåíòàðü | | | | | |

|————————————————————————————|————|————————|—————————|————————|—————————|

|Ðàáî÷èé ñêîò | | | |( )| |

|————————————————————————————|————|————————|—————————|————————|—————————|

|Ïðîäóêòèâíûé ñêîò | | | |( )| |

|————————————————————————————|————|————————|—————————|————————|—————————|

|Ìíîãîëåòíèå íàñàæäåíèÿ | | | |( )| |

|————————————————————————————|————|————————|—————————|————————|—————————|

|Äðóãèå âèäû îñíîâíûõ ñðåäñòâ| | | |( )| |

|————————————————————————————|————|————————|—————————|————————|—————————|

|Çåìåëüíûå ó÷àñòêè è îáúåêòû| | | |( )| |

|ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ | | | | | |

|————————————————————————————|————|————————|—————————|————————|—————————|

|Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ íà| | | |( )| |

|êîðåííîå óëó÷øåíèå çåìåëü | | | | | |

|————————————————————————————|————|————————|—————————|————————|—————————|

|Èòîãî | | | |( )| |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————| Ïîêàçàòåëü | Íà íà÷àëî | Íà êîíåö |

|——————————————————————————————————————————————| îò÷åòíîãî | îò÷åòíîãî |

| íàèìåíîâàíèå | êîä | ãîäà | ïåðèîäà |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|Àìîðòèçàöèÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ - âñåãî | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|â òîì ÷èñëå: | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|çäàíèé è ñîîðóæåíèé | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|ìàøèí, îáîðóäîâàíèÿ, òðàíñïîðòíûõ| | | |

|ñðåäñòâ | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|äðóãèõ | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|Ïåðåäàíî â àðåíäó îáúåêòîâ îñíîâíûõ| | | |

|ñðåäñòâ - âñåãî | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|â òîì ÷èñëå: | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|çäàíèÿ | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|ñîîðóæåíèÿ | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|Ïåðåâåäåíî îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ íà| | | |

|êîíñåðâàöèþ | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|Ïîëó÷åíî îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ â| | | |

|àðåíäó - âñåãî | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|â òîì ÷èñëå: | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

| | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

| | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

| | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|Îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, ïðèíÿòûå â| | | |

|ýêñïëóàòàöèþ è íàõîäÿùèåñÿ â ïðîöåññå| | | |

|ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|Ñïðàâî÷íî. | êîä | Íà íà÷àëî | Íà íà÷àëî |

| | | îò÷åòíîãî |ïðåäûäóùåãî |

| | | ãîäà | ãîäà |

| |——————|———————————|————————————|

| | 2 | 3 | 4 |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|Ðåçóëüòàò îò ïåðåîöåíêè îáúåêòîâ| | | |

|îñíîâíûõ ñðåäñòâ: | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|ïåðâîíà÷àëüíîé (âîññòàíîâèòåëüíîé)| | | |

|ñòîèìîñòè | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|àìîðòèçàöèè | | | |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

| | êîä | Íà íà÷àëî | Íà êîíåö |

| | | îò÷åòíîãî | îò÷åòíîãî |

| | | ãîäà | ïåðèîäà || |——————|———————————|————————————|

| | 2 | 3 | 4 |

|———————————————————————————————————————|——————|———————————|————————————|

|Èçìåíåíèå ñòîèìîñòè îáúåêòîâ îñíîâíûõ| | | |

|ñðåäñòâ â ðåçóëüòàòå äîñòðîéêè,| | | |

|äîîáîðóäîâàíèÿ, ðåêîíñòðóêöèè,| | | |

|÷àñòè÷íîé ëèêâèäàöèè | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ôîðìà 0710005 ñ. 3

 

Äîõîäíûå âëîæåíèÿ â ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Ïîêàçàòåëü | Íàëè÷èå |Ïîñòóïèëî| Âûáûëî | Íàëè÷èå |

|—————————————————————————————————|íà íà÷àëî| | |íà êîíåö |

| íàèìåíîâàíèå |êîä|îò÷åòíîãî| | |îò÷åòíîãî|

| | | ãîäà | | | ïåðèîäà |

|—————————————————————————————|———|—————————|—————————|————————|—————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|—————————————————————————————|———|—————————|—————————|————————|—————————|

|Èìóùåñòâî äëÿ ïåðåäà÷è â| | | |( )| |

|ëèçèíã | | | | | |

|—————————————————————————————|———|—————————|—————————|————————|—————————|

|Èìóùåñòâî, ïðåäîñòàâëÿåìîå ïî| | | |( )| |

|äîãîâîðó ïðîêàòà | | | | | |

|—————————————————————————————|———|—————————|—————————|————————|—————————|

| | | | |( )| |

|—————————————————————————————|———|—————————|—————————|————————|—————————|

|Ïðî÷èå | | | |( )| |

|—————————————————————————————|———|—————————|—————————|————————|—————————|

|Èòîãî | | | |( )| |

|—————————————————————————————|———|—————————|—————————|——————————————————

| |êîä|Íà íà÷àëî|Íà êîíåö |

| | |îò÷åòíîãî|îò÷åòíîãî|

| | | ãîäà | ïåðèîäà |

|—————————————————————————————|———|—————————|—————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|—————————————————————————————|———|—————————|—————————|

|Àìîðòèçàöèÿ äîõîäíûõ âëîæåíèé| | | |

|â ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè | | | |

—————————————————————————————————————————————————————

 


Date: 2015-09-22; view: 109; Íàðóøåíèå àâòîðñêèõ ïðàâ

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.01 sec.) Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëåííûå íà ñàéòå èñêëþ÷èòåëüíî ñ öåëüþ îçíàêîìëåíèÿ ÷èòàòåëÿìè è íå ïðåñëåäóþò êîììåð÷åñêèõ öåëåé èëè íàðóøåíèå àâòîðñêèõ ïðàâ - Ïîæàëîâàòüñÿ íà ïóáëèêàöèþ