Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Львівський державний університет внутрішніх справ

 

 

 

ПРОГРАМА

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

В судах, органах прокуратури, органах внутрішніх справ, органах юстиції, адвокатських компаніях, юридичних відділах підприємств, установ, організацій

Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», спеціальності 7.03040101 Правознавство

Юридичного факультету навчально-наукового інституту права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ

 

 

Львів 2013

 

Обговорено і схвалено на Вченій раді юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ. Протокол № 1 від 30.08.2013 р.

 

Програма виробничої практики в судах, органах прокуратури, органах внутрішніх справ, органах юстиції, адвокатських компаніях, юридичних відділах підприємств, установ, організацій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» юридичного факультету навчально-наукового інституту права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ / Укладач Рибалко В.О. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 15 с.

 

© Рибалко В.О., 2013


 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Практика є важливою складовою частиною підготовки спеціалістів – юристів як висококваліфікованих фахівців до майбутньої роботи, забезпечення їх конкурентоспроможності та можливості працевлаштування на вітчизняному та європейському ринках праці.

Виробничу практику проходять студенти освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» юридичного факультету.

Практика студентів проводиться з відривом від теоретичного навчання на базах практики – в судах, органах прокуратури, органах внутрішніх справ, юстиції, в нотаріаті, а також в адвокатських компаніях, в юридичних відділах підприємств, установ, організацій тощо, науково-технічне оснащення яких спроможне забезпечити сучасні вимоги до підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, а також умови їх подальшого професійного росту та кар’єри.Тривалість практики, терміни проведення, її обсяг визначаються індивідуальним навчальним планом студента та графіком навчального процесу.

1.2. Практика передбачає удосконалення професійно-практичної підготовки студентів, надання їм достатнього обсягу практичних знань, умінь і навичок, відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, з використанням матеріально-технічної бази відповідних підприємств, установ, організацій тощо.

Мета практики – оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних під час навчання в університеті теоретичних знань та практичної підготовки, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Внаслідок проходження практики студенти мають набути практичних навичок застосування в реальних умовах отриманих знань з різних галузей права (кримінального, кримінально-процесуального, цивільного, цивільно-процесуального, сімейного, трудового, екологічного, господарського та інших), ознайомитися зі структурою і діяльністю відповідних органів державної влади, вивчити нормативний матеріал, сформувати навички застосування чинного законодавства в конкретній сфері юридичної діяльності, ознайомитися з різними сферами юридичної практики, виробити організаторські здібності та вміння на високому рівні забезпечувати реалізацію принципів правової держави тощо.

Завданням практики є закріплення набутих під час навчання теоретичних знань, ознайомлення з конкретними ділянками юридичної діяльності, структурою і специфікою роботи правоохоронних органів та інших юридичних структур, формування навичок застосування чинного законодавства в конкретній сфері юридичної діяльності.

1.3. Загальне керівництво практикою здійснює кафедра кримінально-правових дисциплін. Завідувач кафедри та викладачі можуть періодично контролювати проходження практики студентами на конкретних ділянках.

Порядок проходження практики на конкретному робочому місці визначається керівником організації згідно з програмою практики та індивідуальним завданням, також визначається безпосередній керівник студента-практиканта.

Захист результатів практики здійснюється перед комісією, склад якої затверджується завідувачем кафедри з врахуванням педагогічного навантаження викладачів.

 
Date: 2015-09-22; view: 75; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.012 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию