Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Змістовий модуль 2 Архівна система України, діяльність архівних установ

Тема 9. Архівна система України: загальна характеристика (4 год.)

Визначення поняття «архівна система» як сукупності засадничих принципів організації архівної справи, способів і технології її ведення, що забезпечують цілісність та координацію функціонування архівної галузі. Централізовані, децентралізовані та змішані архівні системи. Витоки та основні етапи становлення архівної системи України.

Співвідношення понять «архівна система», «система архівних установ» та «мережа архівних установ». Система архівних установ України: Державна архівна служба України як центральний орган виконавчої влади в сфері архівної справи і діловодства; центральні державні архіви України; галузеві державні архіви; державний архів в Автономній Республіці Крим; місцеві державні архівні установи; архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв та бібліотек; архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій; архівні підрозділи об’єднань громадян, релігійних організацій, підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності; архівні установи, засновані фізичними особами; науково-дослідні установи, підприємства та організації у сфері архівної справи і діловодства.

Тема 10. Мережа центральних державних архівних установ (4 год.)

Формування та еволюція мережі центральних державних архівних установ України. Стислий огляд історії створення, основних напрямків діяльності та характеристика фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України); Центрального державного архіву громадських об’єднань України (ЦДАГО України); Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (ЦДІАК України); Центрального державного історичного архіву України, м. Львів (ЦДІАЛ України); Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України); Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України); Центрального державного науково-технічного архіву України (ЦДНТА України); Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ), Центрального державного електронного архіву України (ЦДЕА України).Тема 11. Місцеві та галузеві державні архіви (4 год.)

Місцеві державні архівні установи та їх діяльність з управління архівною справою й діловодством у регіонах. Мережа місцевих архівів: Державний архів в Автономній Республіці Крим (у Сімферополі), державні архіви областей, Державний архів міста Києва та Державний архів м. Севастополя.

Мережа галузевих державних архівних установ. Галузеві державні архіви Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони, Служби безпеки України, Історико-архівне управління Міністерства закордонних справ України, специфіка їх комплектування та діяльності, умови використання документів.

Архівні установи Національної Академії наук України. Архівні фонди Інституту рукопису НБУВ, Інституту архівознавства НБУВ, Відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України, Наукового архіву Інституту археології НАН України, Відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури НАН України.

Тема 12. Національний архівний фонд України: структура та правові засади (4 год.)

Сукупна архівна спадщина України та поняття «Національний архівний фонд України».

Формування поняття «архівний фонд» у значенні сукупної архівної спадщини у радянському архівознавстві. Зміст понять «Державний архівний фонд» та «Національний архівний фонд». Єдиний державний архівний фонд (ЄДАФ) СРСР. Розпад СРСР і відмова від поняття «державний архівний фонд». Запровадження понять «національний архівний фонд» («архівний фонд» певної держави).

Прийняття Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» (перша і друга редакції). Склад та структура НАФ України. Поняття «особливо цінні архівні документи» та «унікальні архівні документи».

Право власності на документи Національного архівного фонду України. Визначення комплексів документів, що належать державі, територіальним громадам, або є власністю суб’єктів господарювання недержавної форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій, окремих фізичних осіб.

Тема 13. Організація роботи архівів. Комплектування архівів та зберігання документів (4 год.)

Структура державних архівів. Виробничі підрозділи архіву: архівосховище, читальний зал, відділ використання документів, стіл довідок, реставраційно-палітурні майстерні.

Процес комплектування архівів. Поняття експертизи цінності документів та її завдання. Визначення критеріїв цінності документів.

Систематизація та класифікація архівних документів. Архівне описування. Поняття «архівний фонд», «опис», «справа», «архівний шифр». Визначення фондової належності документів. Фонди особового походження, об’єднані архівні фонди, архівні колекції.

Забезпечення збереженості документів. Поняття «старіння документів». Методи реставрації документів. Державний центр збереження документів НАФ.Тема 14. Використання архівної інформації та науково-довідковий апарат архівів (4 год.)

Архівні фонди України як складова загальнодержавних інформаційних ресурсів. Визначення поняття «доступ до архівної інформації» як процесу введення документів до наукового та суспільного обігу. «Фізичний» та «інтелектуальний» аспекти доступу до архівної інформації. Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» про доступ до документів НАФ України.

Поняття «архівної евристики». Основні напрями і форми використання архівної інформації. Особливості організації використання архівної інформації на різних носіях. Порядок користування документами НАФ України, що належать державі, територіальним громадам. Архівний маркетинг.

Структура і склад науково-довідкового апарату архівів. Основні типи і види архівних довідників. Архівний опис як найважливіша складова довідкового апарату. Путівники по архівах, тематичні путівники, путівники по фондах архіву. Архівні каталоги (систематичний, тематичний, хронологічний, предметний, іменний, географічний).

Тема 15. Інформатизація архівної справи та створення електронних архівів (4 год.)

Поняття інформатизації архівної справи. Завдання інформатизації: оптимізація традиційних технологій; вдосконалення системи управління архівною справою, забезпечення широкого доступу до документної інформації, створення електронних довідників та каталогів, комп’ютерних баз даних та інформаційних систем. Світовий досвід інформатизації архівної справи. Електронні архіви. Заснування та основні напрями діяльності Центрального державного електронного архіву України.

Стан та завдання інформатизації архівної справи в Україні. Типи даних та інформаційних систем. Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна україніка» (НАІС).

Створення та інформаційний потенціал офіційного веб-порталу Державного комітету архівів України. Архівні ресурси в мережі Інтернет.

Тема 15. Зарубіжні архіви та зарубіжна архівна україніка (6 год.)

Світова архівна система та провідні тенденції її розвитку на сучасному етапі. Характерні особливості діяльності архівних установ країн Західної Європи (Національного архіву Франції, Національного архіву Великобританії, Федерального архіву Німеччини, Центрального державного архіву Італії), Центральної та Східної Європи (Головного архіву актів давніх та Архіву нових актів у Варшаві, Державного архіву Російської Федерації), архівів США та Канади (Адміністрації національного архіву та служби документації США, Бібліотеки та архіву Канади).

Поняття «зарубіжна архівна україніка». Етапи формування документальних комплексів україніки за кордоном. Архівні центри української еміграції в Європі у міжвоєнний період. Сучасні центри архівної україніки у світі. Заснування та основні напрями діяльності Центрального державного архіву зарубіжної україніки.

Тема 16. Міжнародне архівне співробітництво (3 год.)

Зародження міжнародного архівного співробітництва. Участь архівістів у роботі міжнародних конгресів істориків.

Створення та основні напрямки діяльності Міжнародної ради архівів. Міжнародні архівні конгреси та конференції. Стратегія ЮНЕСКО щодо розвитку архівної справи. Програма ЮНЕСКО з управління архівами і документами (RAMP). Участь українських архівістів у міжнародних архівних програмах.

Підсумковий модульний контроль (1 год.)Date: 2015-09-25; view: 227; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию