Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ГРУПИ ІНТЕРЕСІВІ

Мета і завдання заняття:розгляд партій як політичного інституту, з’ясування місця і ролі партій у політичній системі суспільства, типологізація та порівняльний аналіз партійних систем, виявлення специфіки партійної системи України, тенденції її розвитку, розгляд і класифікація громадських організацій та суспільно-політичних рухів, з’ясування сутності, функцій груп інтересів, їх взаємовідносин із політичними партіями і громадськими організаціями, аналіз феномену лобізму.

 

План:

1. Історія виникнення та сучасні концепції політичних партій.

2. Типологія політичних партій.

3. Партійні системи та їх типологія.

4. Поняття та основні функції груп інтересів.

5. Типологія груп інтересів.

6. Громадські організації та рухи в політичній системі суспільства.

7. Феномен лобізму.

 

Література:

1. Базовкін Є, Кремень В. Партії та громадські об’єднання України. – К., 1994.

2. Бакун Л.А. Группы в политике // Полис. – 1999. – № 1.

3. Бинецкий А.Э. Лоббизм в современном мире. – М., 2004.

4. Валлерстайн М. Избирательные системы, партии и политическая стабильность // Политические исследования. – 1992. – № 5 – 6.

5. Білоус А. Політичні об`єднання України. – К., 2003.

6. Галкин А. Массовая партия сегодня // Свободная мисль. ХХІ. – 2000. – № 1.

7. Галкин А. Модель партии ХХІ в. // Свободная мысль. ХХІ. – 2000. – № 6.

8. Гелетей С., Рутар С. Політологія: Навч. посіб. – 7-е вид., переоб. і доп. – К.: Знання, 2008. – С. 185 – 196.

9. Журавський В.С. Становлення політичних партій в українському суспільстві та їх роль у політичному структуруванні парламентаризму. – К., 2002.

10. Партии и партийные системы современной Европы. – М., 1994.

11. Політичні партії України / Укладачі та редактори Андрущак Г., Марченко Ю. та ін. – К., 1998.

12. Політологія: Підручник / За загальною редакцією Кременя В.Г., Горлача М.І. – к., 2009. – С. 325 – 352.

13. Погорілий Д. Політологія: кредитно-модульний курс. Навчальний посіб. – К., 2008. – С. 164 – 188.

14. Суфлер Е. Партійна система незалежної України: особливості формування, тенденції подальшої трансформації // Нова політика. – 1997. – № 1. 

Дайте визначення таких понять і категорій:

Політична партія, громадська організація, суспільний рух, партійна система, кадрова партія, масова партія, група інтересів, група тиску, лобізм, опозиція, фракція, квазіпартія.

Виконайте творчі завдання і дайте відповіді на проблемні питання:

1.Назвіть три джерела виникнення партій.

2.Протопартіями за М. Вебером, були:

А) _____________________________________________________________

Б)______________________________________________________________

3. Із названих термінів випишіть ті, які позначають структурні елементи партії: виборчий метр, тип виборчого округу, політична ідеологія, соціальна база, тип голосування, професійний лобізм, фіксоване членство, партійні фінанси.

4. Назвіть основні ознаки сучасної демократичної моделі партії.

5. Обґрунтуйте думку за допомогою трьох аргументів, що в Україні переважає олігархічна модель партії.

6. Як називаються партійні системи, за Дж. Сарторі, в яких управління здійснює одна партія:

А) у тоталітарному режимі_________________________________________

Б) у ліберально-демократичному режимі_____________________________

В) в авторитарно-демократичному або ліберально-демократичному режимі__________________________________________________________

7. Порівняйте особливості масових і кадрових партій. Назвіть переваги і недоліки кожного типу партій.

8. Назвіть країни, де існують однопартійні, двопартійні та багатопартійні системи. Від яких чинників залежить характер партійної системи? Яка партійна система. На ваш погляд, є в сучасних умовах оптимальною?

9. До якого типу партійної системи можна віднести партійну систему України? Чим зумовлене існування величезної кількості партій і суспільно-політичних рухів у сучасній Україні? Чи є наявність такої кількості партій ознакою демократичного політичного режиму?

10. Розкрийте поняття «суспільно-політичний рух». Які різновиди суспільно-політичних рухів ви знаєте? Приведіть приклади.

11. Що таке групи інтересів? Яку роль вони відіграють у житті сучасного суспільства? Охарактеризуйте роль і місце груп інтересів у політичній системі сучасної України.

12. Що таке групи тиску? Для чого вони створюються? Які позитивні і негативні сторони лобізму можна виділити?

Дайте відповіді на тести закритого типу:

1. Виділіть основні ознаки політичної партії:

А) наявність програми діяльності,

Б) наявність соціальної бази,

В) принцип демократичного централізму,

Г) наявність організаційної структури,

Д) боротьба за політичну владу,

Е) наявність фіксованого членства?

 

2. Класифікація політичних партій, виходячи з їх поділу на масові та кадрові, була розроблена:

А) К. Марксом,

Б) М. Дюверже,

В) М. Вебером,

Г) Дж. Сарторі?

 

3. Які цілі переслідують групи інтересів:А) взаємодія зі структурами влади,

Б) завоювання та використання політичної влади,

В) реалізація групового інтересу,

Г) контроль за діяльністю інститутів державної влади?

 

4. Що таке лобі:

А) спосіб організації державної влади,

Б) спосіб формування політичної еліти,

В) цілеспрямований вплив на органи державної влади,

Г) форма індивідуальної політичної участі,

Д) ухилення від участі в політиці?

 

5. Партії, на відміну від громадських організацій, не повинні виконувати роль:

А) нелегальної опозиції,

Б) лобіювання ґендерних інтересів,

В) формування виконавчої влади,

Г) парламентської опозиції?

 

6. Партія, на відміну від громадської організації, є суб’єктом:

А) політичного процесу,

Б) політичного управління,

В) лобіювання професійних інтересів,

Г) всі відповіді правильні?

 

8. Партія в розвинутих країнах є основним елементом:

А) громадянського суспільства,

Б) політичної системи,

В) політичної та адміністративної системи,

Г) всі відповіді правильні?

 

9. Яка із функцій партії виражає її політичну суть:

А) ідеологічна,

Б) відстоювання соціальних інтересів,

В) здобуття та збереження політичної влади,

Г) поліпшення соціального статусу своїх членів?

 

10. Характерними ознаками кадрової партії є:

А) наявність членських внесків,

Б) наявність партійної ідентифікації,

Г) наявність професійного апарату,

Д) всі відповіді правильні?

 

11. Назвіть характерну ознаку українських партій:

А) чітка ідеологічна визначеність,

Б) розвинута внутрішньопартійна демократія,

В) прозора фінансова база,

Г) відсутність механізму конкурентної мотивації для політичної кар’єри?

 

12. Для атомізованої партійної системи, за Дж. Сарторі, характерна така ознака:

А) масова підтримка електорату,

Б) ідеологічна еклектичність,

В) імідж партії сприймається на підставі результатів їх діяльності,

Г) гнучкий механізм мотивації для здобуття політичної кар’єри?

 

13. Партійна система з домінуванням однієї партії, за Дж. Сарторі, є елементом політичного режиму:

А) тоталітарного,

Б) авторитарного,

В) як опікунської демократії, так і ліберально-демократичного,

Г) всі відповіді правильні?

 

14. Партійна система обмеженого плюралізму, за Дж. Сарторі, на відміну від системи поляризованого плюралізму передбачає:

А) наявність однопартійного уряду протягом декількох каденцій,

Б) поза системність лівої та правої опозиції,

В) однопартійний уряд на один термін парламентських повноважень,

Г) перманентні загрози для демократичного політичного режиму з боку опозиції?

 

15. Який основний фактор гальмування демократичного розвитку партійної системи:

А) авторитарно-олігархічний режим,

Б) мажоритарна виборча система,

В) поліетнічність нації,

Г) відсутність закону про партії?

 

16. На позитивний імідж партії в сучасній демократичній політичній системі найбільше впливає:

А) імідж лідера,

Б) ідеологія,

В) ЗМІ,

Г) результати політичного курсу?

 

17. До політичного лексикону слово «партія» увійшло за часів:

А) Римської імперії,

Б) Київської Русі,

В) ІІ республіки у Франції,

Г) війн Наполеона?

 

18. Якого типу політичних партій (за походженням) не виділяє М. Дюверже:

А) класових,

Б) масових,

Г) кадрових,

Д) сімейних?

 

19. Демократична модель партії на відміну від авторитарної передбачає:

А) наявність фракцій всередині партії,

Б) збалансований механізм розподілу повноважень,

В) спеціалізацію керівних органів,

Г) всі відповіді правильні?

 

20. Масові партії, за М. Дюверже, на відміну від кадрових передбачають:

А) надання переваги виборчому прагматизму над ідеологією,

Б) наявність професійного апарату,

В) залучення членів партії до активної партійної роботи,

Г) відсутність партійної ідентифікації?

 

21. Структурним елементом партійної системи є:

А) спосіб голосування,

Б) спосіб розподілу мандатів,

В) юридичний статус партії,

Г) механізм державного фінансового контролю?

 

22. Який із названих елементів не є елементом партійної системи:

А) юридичний статус партії,

Б) статус парламентської партійної опозиції,

В) партійний механізм функціонування уряду,

Г) ідеологічна платформа масового руху?

 

23. Групи тиску це:

А) суспільно-політичні об`єднання, які прагнуть задоволення власних інтересів засобом впливу на державну владу або політичні партії,

Б) політична спільність людей приблизно однієї вікової категорії, які мають спільний соціальний досвід, здобутий у період її соціалізації,

В) добровільне об`єднання людей, котрі прагнуть домогтися здійснення ідей, які вони поділяють, задовольнити спільні інтереси шляхом реалізації влади,

Г) всі відповіді правильні?

 

24. У якій з цих держав не існує біпартизм:

А) у США,

Б) у Японії,

В) у Великобританії,

Г) у Канаді?

 

25. Громадські рухи це:

А) суспільно-політичні об`єднання, які прагнуть задоволення власних інтересів засобом впливу на державну владу або політичні партії,

Б) політична спільність людей приблизно однієї вікової категорії, які мають спільний соціальний досвід, здобутий у період її соціалізації,

В) добровільне об`єднання людей, котрі прагнуть домогтися здійснення ідей, які вони поділяють, задовольнити спільні інтереси шляхом реалізації влади,

Г) добровільні масові об`єднання громадян, що виникають внаслідок їхнього вільного волевиявлення на основі спільних інтересів і завдань?

 

26. Партійна система це:

А) політична структура, що утворюється із сукупності політичних партій різних типів з їх стійкими зв’язками і взаємовідносинами між собою, а також з державою і іншими інститутами влади,

Б) цілісне утворення, що формується всередині політичної системи суспільства на основі усталених зв’язків між політичними партіями, які різняться між собою програмними настановами, тактикою, внутрішньою структурою,

В) неконкурентний тип партійної системи, що складається з представників або членів однієї політичної партії?

 

Теми для доповідей і рефератів:

1. Партійні системи: розвиток, основні сучасні різновиди, особливості функціонування.

2. Порівняльний аналіз партійних систем у розвинених і перехідних суспільствах.

3. Характеристика політичного спектру політичних партій в сучасній Україні.

4. Громадські об`єднання в Україні.

5. Лобізм у сучасному світі.

6. Перші політичні партії в Україні початку ХХ ст.

Завдання для самоконтролю:

1. З`ясуйте зміст таких понять: партія, політична партія, партійна система, коаліція, партійна фракція.

2. Схарактеризуйте чинники виникнення політичних партій у сучасному їх розумінні.

3. Назвіть основні критерії типологізації політичних партій та на їх підставі зробіть класифікацію сучасних політичних партій в Україні.

4. Окресліть коло проблем, покликаних розв’язувати громадські організації, громадсько-політичні організації та рухи.

 


Date: 2015-09-20; view: 486; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.013 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию