Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Навколишнього середовища

Збір за забруднення навколишнього природного середовища (далі - збір) справляється за:

- викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин (далі - викиди) стаціонарними та пересувними джерелами забруднення;

- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (далі - скиди);

- розміщення відходів.

Територіальні органи Мінприроди подають до органів державної податкової служби перелік підприємств, установ, організацій, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів.

При виконанні цього завдання слід ознайомитись із нормативно-правовими актами, шо регулюють систему оподаткування в Україні у галузі охорони навколишньою середовища. Па основі даних, отриманих у результаті виконання розділу ОВОС дипломного проекту здійснити розрахунок збору за забруднення навколишнього середовища за формою встановленою законодавством України (Наказ ДПА України № 111 від 17.03.2005).

Розрахунок попереднього року (для типової технології природокористування) провести відповідно до індексу інфляції встановленого у поточному році

Загальні положення Інструкції щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом ДПА України від 17.03.2005 N111.

Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (2181-14), "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12), Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 N 303 (303-99-п), із змінами, (далі - Порядок), та Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державної податкової адміністрації України від 19.07.99 N 162/379 (z0544-99), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.08.99 за N 544/3837, із змінами, (далі - Інструкція про обчислення збору).Суми збору у розрахунку зазначаються у гривнях з копійками, з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами.

Збір за забруднення навколишнього природного середовища за квартал, півріччя, 9 місяців та рік розраховується за правилами, встановленими Порядком (303-99-п) та Інструкцією про обчислення збору (z0544-99), наростаючим підсумком з початку звітного календарного року

Якщо будь-який рядок розрахунку не заповнюється через відсутність здійснених викидів, скидів, розміщених відходів або інших показників, то такий рядок прокреслюється.

Заповнення олівцем не дозволяється. У розрахунку не має бути підчисток. виправлень, дописок І закреслювань (крім передбачених формою розрахунку). У розрахунку не мають міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх підтирання, залиття чорнилом або іншою рідиною.

У основній частині розрахунку показники відображаються таким чином: У колонці 1 (к. 1) "Назви забруднюючих речовин та їх типологічні ознаки, види пального, клас небезпеки та рівень небезпечності відходів":

- заносяться назви забруднюючих речовин, які викидаються стаціонарними джерелами забруднення, відповідно до переліку, наведеному в таблиці А.1 додатка А; якщо назва речовини відсутня у таблиці А.1, то записується її назва із зазначенням класу небезпечності, наведеному в таблиці А.2 додатка А; якщо назва речовини відсутня у таблиці А.1 додатка А І на неї не встановлено клас небезпечності, то зазначається її назва і орієнтовно - безпечний рівень впливу сполук (мг/куб. метрів), наведений у таблиці А.З додатка А; для забруднюючих речовин, на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовно-безпечний рівень впливу, проставляється 1 клас небезпечності.

- рядки 2.1, 2.2, 2.3 і т.д. (р.2.1., р.2.2, р.2.3 і т.д.) – заносяться назви видів пального, які використовуються пересувними джерелами забруднення, що визначені у таблицях А.4-А.6 додатка А;

- рядки і 3.1, 3.2, 3.3 т.д (р. 3.1, р.3.2, р.3.3 і т.д) – заносяться назви забруднюючих рідинних речовин, які скидаються у водні об’єкти, відповідно до переліку наведеному у таблиці А.7 додатка А; якщо назва речовини відсутня у таблиці А.7. то записується її назва із зазначенням концентрації (мг/літр), наведеній в таблиці А.8 додатка А, якщо для речовини не встановлено граничнодопустиму концентрацію, вказується назва цієї речовини і найменша величина граничнодопустимої концентрації, наведена у таблиці А.8 додатка А; якщо для речовини не встановлено граничнодопустимої концентрації, то заноситься назва забруднюючої речовини і найменша величина граничнодопустимої концентрації (до 0,001 мг.л), наведено у таблиці А.8.

- рядки 4.1, 4.2, 4.3 і т. д. – заносяться назви видів відходів з наведенням класу їх небезпеки та рівня небезпечності, наведених у таблиці А.9 додатка А, для обладнання та приладів. Що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням – їх назва, люмінесцентних ламп – їх назва, для відходів, на які не встановлено клас небезпеки, зазначається І клас небезпеки.У колонці 2 (к.2) «Фактичні обсяги викидів, використаного пального, скидів. Розміщення відходів».

- рядки 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 ,3.3 4.1,4.2,4.3 і т.д. – записуються у тонах фактичні обсяги викидів, використаного пального, скидів і розміщення відходів, а для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп – кількість одиниць обладнання та приладів.

У колонці 3 проіндексовані нормативи збору у поточному році. грн.коп/т.

- рядки 1.1, 1.2, 1.3 і т. д – записуються нормативи збору, який справляється за викиди стаціонарними джерелами забруднення, наведені у таблиці А.1 додатка А до; якщо речовина відсутня у таблиці А.1, то записується норматив, наведений у таблиці А.2 додатка А; якщо речовина відсутня у таблиці А.1 додатка А і на неї не встановлено клас небезпечності, то записується норматив наведений у таблиці А.3 додатка а, якщо для речовини не встановлено клас небезпечності та орієнтовно-безпечний рівень впливу, записується норматив, який. Встановлений у таблиці А.2 додатка А, для речовини І класу небезпечності;

- рядки 2.1,2.2,2.3 і т.д. – записуються нормативи збору, який справляється за викиди пересувними джерелами забруднення, встановлені для видів пального згідно з таблицями А.4-А.6 додатка А.

- рядки 3.1, 3.2,3.3 і т.д. - записуються нормативи збору, який справляється за викиди у водні об’єкти, встановлені для забруднюючих речовин згідно з таблицею А.7 додатка А, якщо забруднююча речовина не ввійшла у таблицю А.7 додатка А, за норматив збору береться норматив наведений у таблиці А.8 додатка А. якщо для речовини не встановлено граничнодопустиму концентрацію, записується норматив встановлений для найменшої величини граничнодопустимої концентрації, наведений у таблиці А.8 додатка А.

- рядки 4.1, записується нормативи збору, який справляється за розміщення відходів, згідно з таблицею А.9. додатка А. якщо це обладнання та прилади, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, записується норматив 83 грн./1 одиницю, якщо це люмінесцентні лампи, записується норматив 1,5 грн/1 одиницю.

Проіндексований норматив збору визначається шляхом добутку базових нормативів, затверджених у додатку А (станом на 1 грудня 2006 року), індекс споживчих цін (індекс інфляції) у 2007 р. – 116,6 та у 2008 р. – 122,3,у 2009 – 110.8 (за даними Держстату України). Таким чином, проіндексований норматив визначається за формулою:

Ні=Нп*2,373*ІСЦ2007*ІСЦ2008/100

Відповідно до постанови № 1317 округлення значень проіндексованих зборів здійснюються до двох десятків знаків.

У колонках 4,5 «Коригуючі коефіцієнти (коефіцієнти) до нормативу збору»:

- рядки 1.1, 1.2, 1.3 і т. д – ля збору за викиди стаціонарними джерелами забруднення, записуються коригуючи коефіцієнти, наведені у таблиці Б.1, Б.2 додатка Б. Ці коефіцієнти визначаються за місцезнаходженням джерела забруднення; при визначенні коригуючих коефіцієнтів за таблицею Б.2 – якщо населений пункт є багатофункціональним центром, центром з перевагою промислових і транспортних функцій (республіканський та обласній центри, міста державного, республіканського, обласного значення) і одночасно має промислове значення та віднесений до курортних, то записується коефіцієнт 1,65, коригуючи коефіцієнти, наведені у таблиці Б.1 додатка Б, записується у колонці 4, коригуючи коефіцієнти, наведені у таблиці Б.2, додатка Б записуються у колонці 5.

- Рядки 2.1, 2.2. 2.4 і т.д. – для збору за викиди пересувними джерелами забруднення записуються коригуючи коефіцієнти, наведені у таблиці Б.1, Б.2 додатка Б. . Ці коефіцієнти визначаються за місцем реєстрації платників, якщо населений пункт є багатофункціональним центром, центром з перевагою промислових і транспортних функцій (республіканський та обласній центри, міста державного, республіканського, обласного значення) і одночасно має промислове значення та віднесений до курортних, то записується коефіцієнт 1,65;

- Рядки 3.1,2.2,3.3 і т.д – для збору за викиди у водні об’єкти, записуються коригуючи коефіцієнти, наведені у таблиці Б.3 додатка Б. . Ці коефіцієнти визначаються за місцем знаходження джерела забруднення, а також записується коефіцієнт 1,5 - у разі скидання забруднюючих речовин в озера, ставки; 10 – у разі забруднюючих рідинних речовин відходів виробництва та стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод, коригуючи коефіцієнти, наведені у таблиці Б.3 додатка Б, записуються у колонці 4 коефіцієнти 1,5 або 10 записуються у колонці 5.

У колонці 6 «Ліміті скидів розміщення відходів» рядки 3.1,3.2,3.3, 4.1, 4.2,4.3 і т.д. – записуються у тона ліміти, встановлені на рік для скидів у водні об’єкти та розміщення відходів, а для обладнання та приладів. Що містять ртуть елементи з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп - кількість одиниць обладнання та приладів.

У колонці 7 «Суми збору, обчисленого в межах ліміту" рядки 3.1, 3.2, 3.3 і т. д., 4.1, 4.2, 4,3 і т. д. - записуються у гривнях, з копійками, з відповідним округленням до двох десяткових знаків, суми збору, обчисленого в межах ліміту, які розраховуються - якщо значення за колонкою 2 менше або дорівнює значенню за колонкою 6 відповідних рядків - як добуток значень відповідних рядків за колонками 2,3,4,5 якщо значення за колонкою 2 більше значення за колонкою 6 відповідних рядків - як добуток значень відповідних рядків за колонками 3,4,5 і 6.

У колонці 8 "Суми збору, обчисленого за понадлімітні обсяги" рядки 3.1, 3.2, 3.3 і т. д , 4.1, 4.2, 4.3 і т. д. - заповнюються, якщо значення відповідних рядків колонки 2 перевищують значення відповідних рядків колонки 6. У такому разі записуються у гривнях, з копійками, з відповідним округленням, як добуток значень колонок 3,4,5 різниці значень колонок 2 і 6 відповідних рядків і коефіцієнта 5; якщо значення відповідних рядків колонки 2 не перевищують значення відповідних рядків колонки 6, то такі рядки прокреслюються.

У колонці 9 "Загальні суми збору":

- рядки 1.1. 1.2, 1.3 і т. д., 2.1, 2.2, 2.3 і т. д. - записуються у гривнях, з копійками, з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами загальні суми збору, які розраховуються як добуток значень відповідних рядків за колонками 3,4 і 5.

- рядки 3.1, 3.2. 3.3 і т. д.. 4.1. 4.2. 4.3 і т. а - записуються у гривнях, з копійками, які розраховуються як сума значень відповідних рядків колонок 7 і 8.

Рядок 5 (р. 5) "Нараховано збору з початку року,усього" записуються суми збору, які розраховуються як сума значень рядків 1, 2, 3 і 4 колонки 9.

Рядок 6 (р. 6) "Нараховано за попередній звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців), усього" записуються, суми збору за попередній звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців), які зазначені за рядком 5 у попередньому розрахунку.

Рядок 7 (р. 7) "Нараховано за звітний квартал, усього" записується сума збору, що розраховується як різниця значень за рядками 5 і 6.

Рядки 8-13 (р. 8, р. 9. р. 10, р. 11, р. 12, р. 13) заповнюються у разі подання уточнюючого розрахунку збору, що містить виправлені показники, та v разі зазначення уточнених показників у складі розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого платником були самостійно виявлені помилки.

У разі подання уточнюючого розрахунку заповнюються рядки 8-13. У разі подання звітною або нового звітного розрахунків без уточнення податкових зобов'язань за минулі періоди, рядки 8-13 не заповнюються і прокреслюються, додатки не складаються і не подаються.

Під час виконання завдання слід врахувати, що платники збору за забруднення навколишнього природного середовища починаючи з 1 січня 2007 р. проводять Індексацію його нормативів (додаток А) за формулою:

Ні =Нп* І /100,

де Ні - проіндексований норматив збору у поточному році, гривень за 1 тонну (1 одиницю);

Нп - базовий норматив збору, гривень за 1 тонну (1 одиницю);

І - індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік, відсотків.

У разі, якщо Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік не перевищує 100 відсотків, індексація нормативів збору не проводиться.

Під час проведення індексації базовими вважаються значення нормативів збору на 31 грудня 2006 р., а для нововведених нормативів - на 31 грудня року їх введення.

Результатом виконання завдання є:

- розрахунок збору за забруднення навколишнього середовища при типовій технології природокористування за формою наведеною в додатку В. табл.В.1.

- розрахунок збору за забруднення навколишнього середовища при передовій технології природокористування за формою наведеною в додатку В, табл В. 1.
Date: 2015-09-02; view: 59; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию