Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

БСК – біологічне споживання кисню.

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров'я

ГДВ – гранично допустимі викиди.

ГДК – гранично допустимі концентрації.

ГДС – гранично допустимі скиди.

ГДН – гранично допустимі навантаження.

ГДР – гранично допустимі рівні.

ГДШВ – гранично допустимі шкідливі впливи.

ГДД – гранично допустима доза.

ГСТУ – галузеві стандарти.

ДДД – добова допустима доза.

ДСКН – державна служба контролю і нагляду.

ДСТУ – державні стандарти України.

ЕДК – еколого–допустимі концентрації.

ЕДН – еколого–допустимі навантаження.

ЕД – ефективна доза.

ЕЕД – ефективна еквівалентна доза.

ЄС – Європейський Союз (БИ).

ЄАОД – Європейське агентство охорони довкілля (БЕА).

ІЗА – індекс забруднення атмосфери.

ІЗВ – індекс забруднення води.

ЛОШ – лімітуюча ознака шкідливості.

НД – нормативні документи.

МДР – максимально допустимі рівні.

МОЗ – міністерство охорони здоров'я.

МТН – модуль техногенного навантаження.

ОРБВ – орієнтовно безпечні рівні впливу.

ПАВ – полі циклічні ароматичні вуглеводні.

СПАР – синтетична поверхнево активна речовина.

СТП – стандарти підприємства.

ССОП – система стандартів в галузі охорони природи.

ТК – технічні комітети зі стандартизації.

ТПВ – тимчасово погоджені величини.

ТУ – технічні умови.


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

В.В. Тарасова

А.С. Малиновський

М.Ф. Рибак

ЕКОЛОГІЧНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – БЛ.Сладкевич

Друкується в авторській редкації

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 12.03.2007. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура РеіегзЬиг^С.

Умови, друк. арк. 15.5.

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425–01–34, тел. 451–65–95, 425–04–47, 425–20–63 8–800–501–68–00 (безкоштовно в межах України)

е–mail: оffice@uabоок.соm

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006

Віддруковано в ОІІ "Житомирська облдрукарня" і готових діапозитивів замовника. Зам. 75.

 

 


Date: 2015-09-02; view: 78; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию