Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

БСК – біологічне споживання кисню.

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров'я

ГДВ – гранично допустимі викиди.

ГДК – гранично допустимі концентрації.

ГДС – гранично допустимі скиди.

ГДН – гранично допустимі навантаження.

ГДР – гранично допустимі рівні.

ГДШВ – гранично допустимі шкідливі впливи.

ГДД – гранично допустима доза.

ГСТУ – галузеві стандарти.

ДДД – добова допустима доза.

ДСКН – державна служба контролю і нагляду.

ДСТУ – державні стандарти України.

ЕДК – еколого–допустимі концентрації.

ЕДН – еколого–допустимі навантаження.

ЕД – ефективна доза.

ЕЕД – ефективна еквівалентна доза.

ЄС – Європейський Союз (БИ).

ЄАОД – Європейське агентство охорони довкілля (БЕА).

ІЗА – індекс забруднення атмосфери.

ІЗВ – індекс забруднення води.

ЛОШ – лімітуюча ознака шкідливості.

НД – нормативні документи.

МДР – максимально допустимі рівні.

МОЗ – міністерство охорони здоров'я.

МТН – модуль техногенного навантаження.

ОРБВ – орієнтовно безпечні рівні впливу.

ПАВ – полі циклічні ароматичні вуглеводні.

СПАР – синтетична поверхнево активна речовина.

СТП – стандарти підприємства.

ССОП – система стандартів в галузі охорони природи.

ТК – технічні комітети зі стандартизації.

ТПВ – тимчасово погоджені величини.

ТУ – технічні умови.


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

В.В. Тарасова

А.С. Малиновський

М.Ф. Рибак

ЕКОЛОГІЧНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – БЛ.Сладкевич

Друкується в авторській редкації

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 12.03.2007. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура РеіегзЬиг^С.

Умови, друк. арк. 15.5.

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425–01–34, тел. 451–65–95, 425–04–47, 425–20–63 8–800–501–68–00 (безкоштовно в межах України)

е–mail: оffice@uabоок.соm

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006

Віддруковано в ОІІ "Житомирська облдрукарня" і готових діапозитивів замовника. Зам. 75.

 

 


Date: 2015-09-02; view: 94; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию