Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета та завдання навчальної дисципліни. Львівський державний університет внутрішніх справ

Форма № Н-3.03

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Львівський державний університет внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут права, психології та економіки

Юридичний факультет

 

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

 

Програма

Навчальної дисципліни

 

підготовки «Бакалавр»

напряму 0304 Право

спеціальності 8.03040101 «Правознавство»

(шифр за ОПП ПП. 25)

 

 

Рік


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Львівським державним університетом внутрішніх

справ

 

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:Михайлів М.О. доцент кафедри цивільно-правових

дисциплін юридичного факультету ННІ права, психології

та економіки ЛьвДУВС, кандидат юридичних наук, доцент

 

Обговорено та рекомендовано до затвердження Вченою радою юридичного факультету Навчально-наукового інституту права, психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ

 

 

«30» серпня 2013 року, протокол №1


Вступ

Програма вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму «Правознавство» .

Міжнародне приватне право є одна з профілюючих дисциплін згідно з навчальним планом юридичного факультету. Міжнародне приватне право передбачає опанування інструментарію науки міжнародного приватного права, вивчення основних джерел, аналіз колізійних та інших норм міжнародного приватного права, вивчення окремих інститутів (зокрема, інституту права власності, інших речових прав, права інтелектуальної власності, зобов’язального права та спадкових правовідносин тощо), розуміння ролів міжнародного приватного права у регулюванні приватно правових відносин, обтяжених іноземним елементом.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є:

- теоретичні положення, що напрацьовані та прийняті доктриною міжнародного приватного права;

- джерела міжнародного приватного права;- судова та арбітражна практика застосування міжнародних приватноправових норм.

Міждисциплінарні зв’язки: предмет вивчається на основі знань, які студенти отримали з інших навчальних дисциплін («Теорії держави і права», «Конституційного права України», «Цивільного права України», «Сімейного права України», «Цивільного процесу», «Міжнародного публічного права» тощо), має структурно-логічні зв’язки з предметами «Господарське право», «Цивільне процесуальне право», «Господарське процесуальне право», «Сімейне право», «Цивільне право». Знання та вміння, отриманні під час вивчення даної навчальної дисципліни, спрямовані на забезпечення підготовки спеціалістів, які володіють ґрунтовними теоретичними знаннями та практичними навичками в сфері приватного права. Вивчення дисципліни «Міжнародне приватне право» є важливою умовою не тільки юридичної, а й загальнотеоретичної підготовки студентів та слухачів, формування та збагачення їх світоглядних уявлень.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів: 1. Загальні положення міжнародного приватного права; 2. Окремі види міжнародних приватноправових відносин.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Курс міжнародного приватного права вивчається з метою забезпечення професійної підготовки студентів, та передбачає засвоєння студентами теоретичних та практичних знань в галузі колізійного та матеріально-правового регулювання приватно правових відносин з іноземним елементом.

Практичні заняття з міжнародного приватного права мають на меті навчити студентів розуміти зміст Закону України «Про міжнародне приватне право», інших спеціальних нормативно-правових актів та правильно їх застосовувати. Деякі задачі передбачають варіанти двох або декількох рішень шляхом моделювання фактичних обставин. Готуючись до занять студент вивчає основну рекомендовану літературу, нормативні акти, міжнародні договори та судову практику.

Мета навчальної дисципліни - полягає у засвоєнні студентами значення норм, які регулюють приватно правові відносини, ускладнені іноземним елементом, їх характер; показати роль та значення міжнародного приватного права на сучасному етапі розвитку України в умовах гармонізації законодавства та в умовах інтеграції України в Європейський Союз; продемонструвати нерозривн6ий зв'язок норм міжнародного приватного права з їх практичним застосуванням.

Завданням даного курсу є: ознайомити студентів з основними проблемами науки міжнародного приватного права та основними джерелами, необхідними для його вивчення; ознайомити з принципами міжнародного приватного права і навчити використовувати їх зміст при вирішенні конкретних правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; дати чітке уявлення про суб’єктів міжнародного приватного права та їх види; розкрити питання механізму захисту суб’єктами міжнародного приватного права свої прав та інтересів; сприяти належному вивченню студентами порядку регулювання договірних, сімейних, спадкових, трудових та інших відносин у міжнародному приватному праві та порядку визнання і виконання рішень іноземних судів, арбітражі тощо.1.3 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- законодавство України, міжнародні договори та інші джерела в сфері міжнародного приватного права;

- поняття та правову природу міжнародного приватного права;

- поняття, види та елементи міжнародних приватноправових відносин;

- поняття та види іноземного елемента;

- правовий статус суб’єктів міжнародних приватноправових відносин;

- поняття, види, структуру колізійної норми;

- правову природу окремих зобов’язальних правовідносин в МПП;

- особливості розгляду спорів ускладнених іноземним елементом МКА;

- особливості визнання та виконання рішень іноземних судів та арбітражів тощо.

 

вміти:

- використовувати знання при вирішенні професійних завдань;

- застосовувати джерела до даних правовідносин;

- дати юридичну оцінку міжнародним приватноправовим відносинам;

- тлумачити норми чинного законодавства України, міжнародних договорів та використовувати роз’яснення вищих судових та інших органів у процесі застосування норм права;

- складати документи, що опосередковують реалізацію прав в сфері МПП;

- вирішувати справи, пов’язані з охороною прав суб’єктів МПП, забезпеченням захисту прав суб’єктів даних відносин;

- правильно і свідомо застосовувати набуті теоретичні знання та норми чинного законодавства України при вирішенні конкретних справ, що виникають у практичній діяльності різних державних органів чи окремих громадян, у їх взаємовідносинах;

- узагальнювати практику застосування спеціального законодавства та робити відповідні висновки;

- складати проекти різних типів договорів;

- аналізувати практичні казуси;

- орієнтуватися у міжнародних приватно правових колізіях;

- тлумачити норми міжнародного приватного права.

Успішне оволодіння курсом студентами, які навчаються заочно, залежить від умілої організації їх самостійної роботи і систематичних занять за попередньо складеним календарним графіком. Студенти-заочники повинні виконувати письмові роботи і розв'язувати задачі до практичних занять відповідно до навчального плану. З метою самоконтролю студентам доцільно розв'язувати задачі з програми курсу з міжнародного приватного права, складати проекти відповідних документів.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __72_ години /____2____ кредити ECTS.

 

 


Date: 2015-08-24; view: 111; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию