Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура державного екзамену. Зміст завдань

ПРОГРАМА

Державного екзамену з іноземної мови

для студентів ОКР “Бакалавр”

 

 

Вінниця 2011

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ВТЕІ КНТЕУ заборонено

Укладачі: Яцишин О.М., к.пед.н., доц.
  Замкова Н.Л., к.пед.н., доц.
  Вуколова В.О. к.філ.н., доц.
  Сікорська Л.О., к.пед.н., доц.

 

Програму державного екзамену з іноземної мови для студентів ОКР “Бакалавр” розглянуто і схвалено на засіданні кафедри сучасних європейських мов Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 01 жовтня 2010 р., протокол № 12.

Рецензенти: Козачишина О.Л., к.філ.н., завідувач кафедри зіставного мовознавства Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
  Макодай І.І., к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

 

Навчально-методичне видання

 

Програма ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОКР “БАКАЛАВР”

 

Укладачі: ЯЦИШИН Олег Михайлович
  ЗАМКОВА Наталія Леонідівна
  ВУКОЛОВА Віолета Олександрівна
  СІКОРСЬКА Лариса Олегівна

 

Підп. до друку __.__.10. Формат 60Ч84/16. Папір письм.

Друк різнографічний. Ум. друк. арк. 1,1.

Обл.-вид. арк. 1,26. Тираж 20 пр. Зам. 181.

Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ

м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 25

ЗМІСТ

    Стор.
І. Вступ ………………………….………………………………

 

ІІ. Структура державного екзамену. Зміст завдань ………

 

  1.1. Завдання із граматики ………………………...……….

 

  1.2. Лексичні теми ……………………………………...…..

 

ІІІ. Порядок оцінювання знань студентів…………………..

 

 

ІV. Список рекомендованих джерел…………………………

 ВСТУП

 

Некваліфікаційний державний екзамен з іноземної мови є важливою складовою державної атестації студентів торговельно-економічного ВНЗ, які навчаються за ОКР “Бакалавр”. Його метою є перевірка рівня сформованості у студентів-бакалаврів низки професійно важливих іншомовних компетенцій, а саме:

- рівень розвитку мовленнєвих навичок (усне діалогічне й монологічне мовлення; читання; письмо); вербальна поведінка в комунікативних професійних контекстах, інтерактивних ситуаціях, пов’язаних з використанням іноземної мови;

- володіння структурою мови (граматична компетенція в межах окреслених тем з граматики);

- рівень засвоєння й використання активного вокабуляру; орфографічна та орфоепічна компетенція в межах тематичних вокабулярів.

- навички функціонального читання, розуміння автентичних професійно-спрямованих текстів з підручників, газет, журналів, Інтернет-джерел, інших мас-медіа;

- реферативні навички, здатність розуміти ідею, сутність, деталі відповідних фахових і науково-популярних текстів та розпізнавати інформацію під час бесід із загальних питань професійного напряму; рівень володіння відповідним фактичним матеріалом;

- уміння вести ділове спілкування на іноземній мові в усній та письмовій формі, зокрема й з використанням технічних засобів зв’язку;

- рівень розвитку крос-культурної компетенції, здатність ефективно функціонувати в культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ;

- уміння надавати повні, цілісні, системні відповіді на поставлені питання, вдале формулювання висновків;

- адекватність, емоційність та переконливість мовленнєвої поведінки в комунікативних ситуаціях.

Зазначена мета державного екзамену з іноземної мови зумовлює його комплексність, яка реалізується як через зміст завдань, так і структуру екзамену.

 

Структура державного екзамену. Зміст завдань.

 

Некваліфікаційний державний екзамен з іноземної мови проводиться у два етапи:

1. Перший етап – тест на множинний вибір з використанням ЕОМ.

2. Другий етап – усне опитування студентів.

 

Комп’ютерне тестування.

Комп’ютерний тест на множинний вибір містить 75% завдань з граматики іноземної мови та 25% питань з ділового мовлення (завдання на ідентифікацію феноменів сфери ділового мовлення; визначення принципів, правил і прийомів ведення ділової документації, презентацій, переговорів; співставлення термінів і їхніх дефініцій).

 

Усне опитування.

Екзаменаційний білет з іноземної мови містить три завдання:

1. Читання і письмовий переклад на рідну мову з допомогою словника оригінального тексту за фахом (уривок у 1300-1500 др. знаків для студентів денної форми навчання; 800-1000 др. знаків – для студентів вечірньої та заочної форми навчання).

2. Реферування іноземною мовою науково-популярного або загальнонаукового тексту (уривок обсягом 1800-2000 др. знаків для студентів денної форми навчання; 1300-1500 др. знаків – для студентів вечірньої та заочної форми навчання).3. Бесіда іноземною мовою з фаху.

 

Під час проведення комп’ютерного тестування перевіряються теоретичні знання студентів з таких галузей ділового мовлення:

- форми й засоби самопрезентації: резюме, автобіографія, супровідний лист, самопрезентація в усній формі;

- ділова кореспонденція: принципи й правила написання ділових листів; класифікація ділових листів та їхні специфічні ознаки (лист-запит, лист-пропозиція, лист-замовлення, лист-підтвердження; лист-рекламація);

- використання технічних засобів передачі інформації: Інтернет, факс, телефон;

- встановлення ділових контактів: ведення переговорів, способи їхнього документування; презентації: різновиди, прийоми підготовки та проведення.

 

 

Метою граматичних завдань комп’ютерного тесту є перевірка знань базової граматики, що є необхідним для ведення бесіди з фаху та перекладу оригінальних текстів соціально-побутового та фахового спрямування.

Перелік граматичного матеріалу, знання якого перевіряється під час іспиту:

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА НІМЕЦЬКА МОВА ФРАНЦУЗЬКА МОВА
1. Noun. Number. Case 2. Pronouns. 3. Adjectives. Degrees of Comparison. 4. Adverbs. Degrees of Comparison 5. Numerals. 6. Indefinite Tenses (Active, Passive) 7. Continuous Tenses (Active, Passive) 8. Perfect Tenses (Active, Passive) 9. Perfect Continuous (Active) 10. Modal Verbs and their Equivalents 11. Sequence of Tenses 12. Reported Speech 13. If-clauses 14. Verbals and their Constructions Präsens (Aktiv, Passiv) Präteritum (Aktiv, Passiv) Perfekt (Aktiv, Passiv) Plusquamperfekt (Aktiv, Passiv) Futurum (Aktiv, Passiv) Modalverben Präpositionen mit Dat. Präpositionen mit AKK. Präpositionen mit Dat. und AKK. Objektsätze Attributsätze Kausalsätze Finalsätze Temporalsätze Substantiv Adjektiv   Nom Article défint, indéfini Adjektifs “en” , “y” Pronom indéfini “on” Pronoms relatifs: qui, que, dont Verbes pronominaux Verbes impersonnels Forme passive du verbe Verbes du Ier groupe Verbes du IIe groupe Verbes du IIIe groupe Futur immédiat Passé immédiat Passé composé Imparfait Plus-que-parfait Futur simple Prépositions “a”, “de” Pronoms “en”, “y” Conditionnel présent Conditionnel passé Participe passé Participe présent Gérondif

 

 


Date: 2015-08-24; view: 72; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.015 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию