Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 2.2. Використання служб Internet

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ теми Назва теми Кількість годин
усього практичні заняття самостійна робота
  Розділ І.Оволодіння навичками з теорії права. Система законодавства України.
1.1. Джерела (форми) права України, їх види. Елементи норми права.
1.2. Принципи здійснення систематизації нормативно-правових актів.
  Розділ ІІ. Правоохоронна діяльність в Україні. Правосуддя.
2.1. Судова система України. Система правоохоронних органів України.
2.2. Форми захисту цивільних прав і законних інтересів громадян.
  Розділ ІІІ. Придбання первинних професійних умінь і навичок з адміністративного права.
3.1. Аналіз законодавства щодо накладення стягнень за адміністративні правопорушення.
3.2. Особливості застосування адміністративної відповідальності. Порядок складення протоколів про адміністративні правопорушення.
  Розділ ІV. Придбання первинних професійних умінь і навичок з цивільного права.
4.1. Класифікація цивільних правовідносин.  
4.2. Суб’єкти цивільних правовідносин їх права та обов’язки. Поняття та правове значення представництва.
4.3. Юридична характеристика та основні положення деяких договорів.
4.4. Поняття та загальні положення недоговірних зобов’язань.  
4.5. Особливості укладання заповіту та здійснення спадкових прав громадян.
  Розділ V. Оволодіння навичками правових основ підприємницької діяльності.
5.1. Організаційно-правові форми підприємств та їх установчі документи.
5.2. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.
  Розділ VІ.Придбання первинних професійних умінь і навичок з трудового права.
6.1. Суб’єкти трудових правовідносин. Колективний та трудовий договір – регулятори трудових відносин на підприємстві.
6.2. Державна політика у сфері зайнятості. Трудовий договір як різновид цивільно-правового договору.
6.3. Робочий час та час на відпочинок в трудовому законодавстві України.  
Разом

Мета і завдання навчальної практикиПрактика є невід’ємною складовою частиною навчального процесу і має велике значення для підготовки конкурентоспроможних фахівців для підприємств, установ і організацій різних форм власності, державних служб відповідно до професійного призначення молодшого спеціаліста.

Мета навчальної практики:

- розкрити зміст і прищепити повагу до обраної професії;

- закріпити та розширити практичні знання зі спеціальних дисциплін, оволодіти практичними вміннями і навичками майбутнього юриста;

- поглибити, систематизувати, закріпити теоретичні знання з навчальних дисциплін для вирішення ситуаційних завдань;

- тлумачити та правильно застосовувати норми матеріального та процесуального права;

- визначати відповідні форми захисту прав і законних інтересів громадян та організацій в межах своєї компетенції;

- обирати засоби надання правової допомоги по забезпеченню законності;

- вивчати, аналізувати, оцінювати обставини справи;

- здійснювати заходи щодо усунення умов і причин юридичних деліктів в межах професійних обов’язків;

- розробляти та формувати пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності фізичних та юридичних осіб;

- опанувати прийомами раціональної роботи з документами, складати проекти локальних нормативних актів, договорів;

- прищепити правила етики юриста діяти в дусі справедливості, гуманності, доброзичливості, турботливості, людяності, великодушності щодо суб’єктів права, на підставі принципу верховенства права.

Основними завданнями студентів з навчальної практики є придбання первинних професійних умінь і навичок з:

- застосування Конституції, Законів України та інших нормативно-правових актів, правильно застосовувати норми матеріального та процесуального права;

- діяльності в сфері права, надання первинних юридичних послуг фізичним та юридичним особам;

- використання нормативної бази та теоретичних знань з фундаментальних, спеціальних та професійних дисциплін;

- застосування нормативно-правових актів у сфері правового регулювання трудової діяльності людей на підприємствах різних форм власності;

- формування у студентів умінь діяти в різних ситуаціях і аналізувати їх, приймати рішення і визначати шляхи підвищення законності та правопорядку;

- оформлення та складання проектів локальних нормативних актів, юридичних та реєстраційних документів;

- вивчення обставин справи, правової кваліфікації, запобігання правопорушенням, здійснення контролю за законністю діяльності громадян, юридичних осіб, об’єднань громадян;- виявлення доцільності прийняття нормативного акту, аналіз компетенції суб’єкта правотворчості;

Набуті професійні знання, уміння та навички за резуль­татами проходження навчальної практики дають можливість студентам отри­мати первинні професійні навики організації правової роботи на підприємствах, організаціях та установах різних форм власності.

Перед проведенням навчальної практики студенти проходять вступний та первинний інструктаж зі змісту програми практики.

Під час практики студенти закріплюють і застосовують теоретичні знання і вміння зі спеціальних, фундаментальних та професійних дисциплін, яких вони набули на аудиторних заняттях навчального закладу.

Після закінчення практики студенти звітують про вико­нання програми та індивідуального завдання, і здають кваліфікаційний екзамен (залік). На заліку зі студентами проводиться співбесіда з питань програми практики. Диференційована оцінка з практики враховується нарівні з іншими оцінками, що характеризують успішність студента. Результати складання заліків із практики заносяться в протокол, екзаменаційну відомість, проставляються в заліковій книжці і журналі обліку успішності.


Зміст програми практики з придбання первинних професійних умінь і навичок

Розділ 1. Оволодіння навичками з теорії права. Система законодавства України.

 

Тема 1.1. Джерела (форми) права України, їх види. Елементи норми права.

На основі засвоєних теоретичних базових понять та категорій держави і права визначити джерела (форми) права України і їх види, дати аналіз системи права України та стадій правотворення в Україні.

Визначити елементи норми права (диспозиція, гіпотеза, санкція) і вид норм права за загальноприйнятою класифікацією

Тема 1.2. Принципи здійснення систематизації нормативно-правових актів.

Використовуючи принципи побудови та функціонування системи права та систематизації нормативних актів здійснити систематизацію нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України за хронологічним та тематичним принципами.

Самостійна робота

Проаналізувати основні види і способи тлумачення норм права. Розтлумачити зміст локальних нормативних актів, правових норм Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу і систематизувати їх.

Студенти повинні:

вміти тлумачити та правильно застосовувати норми матеріального і процесуального права; застосовувати нормативні акти у сфері певної соціальної діяльності фізичних та юридичних осіб; систематизувати законодавчі та інші нормативно-правові акти за заданими хронологією та тематикою і тлумачити їх; здійснювати систематизацію та аналіз локальних нормативних актів; визначати елементи норми права та її види.

Розділ 2. Правоохоронна діяльність в Україні. Правосуддя.

Тема 2. 1. Судова система України. Система правоохоронних органів України.

 

На основі засвоєних теоретичних базових знань проаналізувати відповідні форми захисту прав і законних інтересів громадян та організацій в межах своєї компетенції. Ознайомившись з загальними положеннями організації , статусу, порядку формування та основних функцій судів, прокуратури, органів юстиції, органів МВС, адвокатури та інших установ визначити розмежування їх компетенції, взаємодію та взаємодоповнюваність.

Скласти схеми судовою системи України та правоохоронних органів. На основі принципу територіальності і спеціалізації побудови системи судів, навчитися визначати підвідомчість та підсудність спорів судам загальної юрисдикції.

Тема 2. 2. Форми захисту цивільних прав і законних інтересів громадян.

Ознайомитися з формами захисту цивільних прав та законних інтересів громадян та організацій, а також з судовими формами захисту.

Вивчити завдання, функції та ознайомитися з роботою органів юстиції та Державної виконавчої служби, відвідавши районне управління юстиції.

 

Самостійна робота

Вивчити основні положення нормативно-правових актів, що врегульовують діяльність судової системи та правоохоронних органів.

Ознайомитися з структурою та основними напрямками роботи органів внутрішніх справ (міліція, внутрішні війська МВС України) і органами досудового слідства та дізнання (слідчі управління, відділи, відділення; слідчі органи прокуратури, служби безпеки, податкової міліції; органи дізнання тощо).

Студенти повинні:

вміти визначати відповідні форми захисту прав і законних інтересів громадян та організацій в межах своєї компетенції; застосовувати нормативно-правові акти, що врегульовують діяльність судової системи та правоохоронних органів; визначати підвідомчість та підсудність справ судам загальної юрисдикції; визначати напрями діяльності окремих правоохоронних органів у юридичній та правоохоронній діяльності.

Розділ 3. Придбання первинних професійних умінь і навичок з адміністративного права.

Тема 3.1. Аналіз законодавства щодо накладення стягнень за адміністративні правопорушення.

На базі отриманих студентами знань щодо основних категорій адміністративного права, державного управління, державної виконавчої влади, проаналізувати законодавство про адміністративні правопорушення. Визначити умови і причини юридичних (адміністративних) деліктів, склад і види адміністративних правопорушень, види і загальні правила накладання стягнення за адміністративне правопорушення.

Тема 3.2. Особливості застосування адміністративної відповідальності. Порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення.

Використовуючи Кодекс України про адміністративне правопорушення та інші нормативно-правові акти, здійснити вирішення ситуацій із застосування адміністративної відповідальності за вчинення окремих адміністративних правопорушень:

- за правопорушення, що посягають на права і свободи громадян;

- за правопорушення, що посягають на власність;

- за правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку;

- за правопорушення у сфері господарської діяльності;

- за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.

Скласти адміністративні протоколи із адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку та правопорушень у сфері господарської діяльності .

Самостійна робота

Проаналізувати законодавство про адміністративні правопорушення. Визначити умови і причини юридичних (адміністративних) деліктів, склад і види адміністративних правопорушень, види і загальні правила накладання стягнення за адміністративне правопорушення.

Ознайомитись з адміністративним процесом та провадженням

Студенти повинні:

вміти застосовувати необхідні законодавчі та інші нормативно-правові акти при вирішенні адміністративно-управлінських ситуацій; кваліфікувати і визначати склад адміністративних правопорушень, та визначати належні за них адміністративні стягнення; складати адміністративний протокол; характеризувати адміністративні провадження за участю різних суб’єктів адміністративно-правових відносин.

Розділ 4. Придбання первинних професійних умінь і навичок з цивільного права.

 

Тема 4.1. Класифікація цивільних правовідносин

Враховуючи вивченні положення про відносини, що регулюються цивільним правом та їх особливості, підстави виникнення та юридичний склад, здійснити класифікацію цивільних правовідносин та юридичних фактів. Визначити учасників цивільних правовідносин та їх правосуб’єктність, суб’єктів та об’єктів цивільних правовідносин.

Розкрити тлумачення змісту правочину як важливого юридичного факту, їх види, вимоги до чинності правочину, недійсність правочину та його правові наслідки. При вирішені юридичних ситуацій визначити умови дійсності правочину, підстави недійсності правочину, поділяти недійс­ні правочини на нікчемні та оспорюванні, визначити правові наслідки недійсності правочину.

Тема 4.2. Суб’єкти цивільних правовідносин їх права та обов’язки. Поняття та правове значення представництва.

На підставі Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів, здійснити вирішення ситуацій з визначення правового становища суб’єктів та об’єктів цивільних прав:

- із визначення видів цивільної діє­здатності та їх обсягу для фізичної особи;

- із визнання фізичної особи безвісно відсутньою, оголошен­ня фізичної особи померлою та їх правових наслідків;

- із визначення ознак та характерис­тик речей як об'єктів цивільного права.

- із визначення організаційно-правової формиюридичних осіб: товариства та установи тощо.

На основі отриманих теоретичних знань розрізняти види і правове значення представництва, зміст та умови дійсності довіреності, підстави припи­нення представництва за довіреністю. Скласти та належним чином оформити документи що підтверджують представництво: довіреність (генеральна і спеціальна), договір доручення тощо.

При вирішенні ситуацій із обчислення строків, термінів, початку перебігу позовної давності, з визначення вимог, на які позовна давність не поширюється, розробляти пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності суб’єктів цивільних правовідносин.

Проаналізувати зміст права влас­ності, підстави набуття та припинення права власності, особливості здійснення права спільної часткової власності та права спільної сумісної власності. Вирішення ситуацій із визначення правомірності підстав набуття права власності. Визначити способи захисту права власності та речові права на чуже майно (їх види) при вирішені ситуацій.

Тема 4.3. Юридична характеристика та основні положення деяких договорів

Скласти в письмовій формі договір купівлі-продажу; проект договору поставки; проект договорів побутового підряду, буді­вельного підряду, підряду на проведення проектних і пошукових робіт; проектів договорів перевезення та договору транспортного експедирування; проект договору комісії.

Охарактеризувавши правові наслідки порушення істотних умов договорів, вирішити ситуації:

- стосовно договору купівлі-продажу з відпові­дальністю за порушення умов договору та інших договорів про передачу майна у власність і у користування (договорів міни, дарування, по­жертви, договорів найму (оренди, прокату, найму будівлі або іншої капітальної споруди, найму земельної ділянки, найму транспортного засобу, лізингу));

- про договори на виконання робіт (договорів побутового підряду, буді­вельного підряду, підряду на проведення проектних і пошукових робіт) та договори про надання послуг(договорів перевезення та договору транспортного експедирування, договір зберігання, договір страхування, договір доручення, договір комісії, договір управління майном);

- із виконання умов договорів у сфері банківської діяльності (договір позики, кредитний договір, договір банківського вкла­ду, договір банківського ра­хунка, договір факторингу тощо).

Тема 4.4. Поняття та загальні положення недоговірних зобов’язань.

З’ясувавши підстави виникнення деліктних зобов’язань, розкрити загальні положення відшкодування шкоди та підстави відповідальності за завдану майнову та моральну шкоду. Вирішити ситуації про:

- відшкодування шкоди, завданої незаконними рішення­ми, діями чи бездіяльністю органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду,

- відшкодування шкоди, завданої малолітньою та непов­нолітньою особою,

- відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою та фізичною особою, цивільна дієздатність якої обме­жена,

- відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки,

- відшкодування шкода, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю,

- відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) тощо.

Проаналізувавши вимоги до укладання заповіту та порядку його посвідчення, скласти проект заповіту та спадкового договору. Оформити право на прийняття спадщини і право на відмову від прийняття спадщини та їх правові наслідки.

Тема 4.5. Особливості укладання заповіту та здійснення спадкових прав громадян.

Аналіз вимог до укладання заповіту та порядку його посвідчення, складання проекту заповіту та спадкового договору. Оформлення права на прийняття спадщини і права на відмову від прийняття спадщини та їх правові наслідки.

Самостійна робота

Проаналізувати зміст права влас­ності, підстави набуття та припинення права власності, особливості здійснення права спільної часткової власності та права спільної сумісної власності.

Розкривши основні положення зобов’язального права охарактеризувати способи забезпечення виконання зобов’язання, їх особливості і відмінність, правові наслідки порушення зобов'язання. Визначити порядок укладання, зміни та розірвання договору, вирі­шення переддоговірних спорів.

Визначити предмет, сторони, форму договору комерційної концесії, договір комерційної субконцесії. Розкрити поняття спільної діяльності, договір про спільну діяль­ність, форма та умови договору про спільну діяльність.

Студенти повинні:

вміти самостійно аналізувати цивільне законодавство та практично застосовувати цивільно-правові знання; здійснювати правильну кваліфікацію правовідносин; визначати правове становище, межі правосуб’єктності суб’єктів та об’єктів цивільних прав; визначати підстави утворення цивільної дієздат­ності для фізичної особи та правові наслідки наявності обме­женої та іншої цивільної дієздатності у фізичної особи; характеризувати предмети матеріального світу за ознаками та характеристиками, властивими об'єктам цивільного права; визначати організаційно-правової формиюридичних осіб; визначати недійсність правочину та його правові наслідки, поділяти недійс­ні правочини на нікчемні та оспорюванні; обчислювати строки, терміни, визначати початок перебігу позовної давності, вимоги, на які позовна давність не поширюється; розрізняти форми та види права власності, визначати правомірність підстав набуття та припинення права власності, способи захисту;

складати договір купівлі-продажу в письмовій формі; складати договір поставки, договір позички у письмовій формі; складати проекти договорів побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проведення проектних та пошукових робіт; проекти договорів перевезення та договору транспортного експедирування та інші види договорів; вирішувати ситуації з договорів міни, дарування, пожертви; визначати права та обов'язки сторін стосовно договорів найму (оренди); вирішувати ситуації, визначати права та обов'язки сторін щодо договорів зберігання; з виконання умов договору страхування; вирішувати ситуації, що виникають при виконанні договору доручення тощо;

розрізняти види спадкування та визначати склад спадщини, оформляти заповіт та право на спадщину; опанувати раціональні прийоми роботи з документами.

Розділ 5. Оволодіння навичками правових основ підприємницької діяльності

Тема 5.1. Організаційно-правові форми підприємств та їх установчі документи.

Користуючись цивільним та господарським визначити організаційно-правові форми підприємництва.

Ознайомитися з порядком прийняття установчих та інших документів, що регулюють діяльність підприємства, установи або організації. Проаналізувати порядок утворення та державної реєстрації підприємств, товариств, установ. Охарактеризувати виробниче підприємство як форма реалізації підприємництва.

Скласти протоколи зборів трудового підприємства й акціонерів акціонерного товариства з питань створення та діяльності підприємства. Скласти проекти установчих документів юридичних осіб (статут та засновницький договір товариства, установчий акт установи).

Тема 5.2. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.

Підготувати пакет документів необхідний для державної реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців». Визначити спеціальні правила державної реєстрації та порядок скасування державної реєстрації.

Розв’язання ситуаційних завдань з визначення видів підприємств, їх прав та відповідальності; з визначення суб’єктів підприємницької діяльності; з припинення підприємницької діяльності; з питань вивчення критеріїв монопольного становища підприємця тощо.

Самостійна робота

Вивчити положення Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

Студенти повинні

вміти визначати межі правосуб’єктності юридичних осіб та організаційно-правові форми підприємництва; складати установчі документи підприємств, товариств, установ різних форм власності, протоколи зборів; розробляти документи для державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності підприємств, установ, організацій; створювати умови підприємницької діяльності та оформляти окремі юридичні документи.

Розділ 6. Придбання первинних професійних умінь і навичок з трудового права

Тема 6.1. Суб’єкти трудових правовідносин. Трудовий договір – регулятор трудових відносин на підприємстві.

На підставі нормативних актів у сфері правового регулювання трудової діяльності людей на конкретному підприємстві, дати класифікацію суб’єктів трудового права.

Розкрити роль та сфери дії колективного договору в правовому регулюванні взаємовідносин працівників та роботодавців, зміст, нормативні та зобов’язальні умови колективного договору, порядок їх розробки. Проаналізувати порядок ведення колективних переговорів та укладання колективного договору, контроль за виконанням. Скласти колективний договір та колективні (генеральні, галузеві, регіональні) угоди.

Тема 6.2. Державна політика у сфері зайнятості. Трудовий договір як різновид цивільно-правового договору.

Дати аналіз напрямкам державної політики в сфері зайнятості, формам зайнятості, державним гарантіям на вибір виду діяльності. Вирішення ситуацій з визначення підстав, що надають громадянину статус безробітного, з визначення соціальних виплат для безробітних, членів їхніх сімей.

Визначити значення і відмінність трудового договору від цивільно-правових договорів, пов’язаних з працею. Розрізняти види трудових договорів. Опрацювати загальний порядок укладання трудового договору, переведення на іншу роботу та переміщення на інше робоче місце, підстави і порядок припинення (звільнення) трудового договору.

Скласти трудовий договір, контракт та підготувати документи для прийняття на роботу, переведення, переміщення та припинення (звільнення) трудового договору (заяви, накази).

Вивчити Інструкцію про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях. Скласти проекти записів у трудові книжки працівників. Скласти заяви про прийняття на роботу, накази з особового складу (за ситуаціями викладача).

Тема 6.3. Робочий час та час на відпочинок в трудовому законодавстві України.

Охарактеризувавши види робочого часу в трудовому праві, визначити рижим робочого часу, враховуючи особливості роботи певних категорій працівників (режим змінної роботи, режим роботи з роздробленим робочим днем, гнучкий режим роботи, режим ненормованого робочого дня, надурочна робота тощо). Здійснити облік робочого часу з різними режимами робочого часу, заповнивши відповідний табель на основі правових нормативів.

Розкрити зміст видів часу відпочинку. Визначити право працівника на отримання відпустки і підстави що надають на це право (розрахувати стаж).Встановити порядок надання та оплати відпусток: скласти заяви і накази на відпустку, наказ про відзив з відпустки, розрахувати оплату відпустки.

Самостійна робота

Визначити нормативно-правове регулювання діяльності профспілок в Україні. Ознайомитися з джерелами міжнародно-правового регулювання праці: міжнародні стандарти прав людини в галузі праці, Конвенції і Рекомендації Міжнародної організації праці (МОП).

Студенти повинні:

вміти застосовувати нормативні акти у сфері правового регулювання трудової діяльності людей; складати проекти локальних нормативних актів, здійснювати їх систематизацію та аналіз; складати колективний договір; складати і оформляти трудовий договір та контракти; складати заяву про прийняття на роботу, переведення, звільнення з роботи, накази з особового складу; вносити записи до трудової книжки працівника; визначати підстави надання громадянину статусу безробітного; визначати режим робочого часу; вести облік робочого часу; розрізняти види відпочинку; визначати право працівника на отримання відпустки; розраховувати термін відпустки та порядок оплати відпусток.

 

1.2 Навчальна практики з інформатики та обчислювальної техніки

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ теми Назва розділів, тем Кількість годин
Разом Практичні заняття Самостійна робота
Розділ 1. Сервісне програмне забезпечення
1.1. Технологія роботи з графічними операційними системами
1.2. Обслуговування дисків  
1.3. Архівація файлів  
1.4. Антивірусні програми
1.5. Інсталяція програмного забезпечення
Розділ 2. Комп’ютерні мережі
2.1. Локальні комп'ютерні мережі    
2.2. Використання служб Internet    
Розділ 3. Текстові редактори
3.1. Робота з текстовими редакторами    
3.2. Форматування документів
3.3. Створення та редагування графічних об’єктів
3.4. Створення, редагування та форматування таблиць
Розділ 4. Електронні таблиці
4.1. Створення та редагування формул    
4.2. Використання вбудованих функцій
4.3. Побудова діаграм
4.4. Облік і аналіз даних засобами електронних таблиць
Розділ 5. Засоби створення електронних презентацій
5.1. Введення, редагування та форматування тексту  
5.2. Використання графічної інформації  
5.3. Використання спеціальних ефектів в електронних презентаціях
5.4. Підготовка, репетиція та проведення електронних презентацій
Розділ 6. Створення комбінованих документів
6.1. Створення Web-сторінок
Разом

Мета і завдання навчальної практики

з інформатики та обчислювальної техніки

Основною метою проходження навчальної практики з інформатики та обчислювальної техніки є закріплення у студентів теоретичних знань та практичних навичок роботи з комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням, сучасного рівня інформаційної та комп’ютерною культури майбутнього фахівця для подальшого використання в професійній діяльності.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі проходження студентами навчальної практики з інформатики та обчислювальної техніки є набуття ними знань та навичок, які необхідні для отримання робітничої професії 4112 Оператор комп’ютерного набору.

 

Зміст навчальної практики

з інформатики та обчислювальної техніки

Розділ 1. Сервісне програмне забезпечення

Тема 1.1. Технологія роботи з графічними операційними системами

Головне меню Windows.

Використання стандартних програм.

Використання типових операцій з дисками, папками, файлами.

Налагодження роботи Windows.

Студенти повинні:

вміти користуватися інтерфейсом Windows, вікнами, головним меню Windows, виконувати операції для роботи з дисками, папками, файлами.

Самостійна робота

Головне меню Windows та використання стандартних програм.

Використання типових операцій з дисками, папками, файлами.

 

Тема 1.2. Обслуговування дисків

Форматування магнітних дисків.

Виконання дискових сервісних операцій (дефрагментація та перевірка дисків).

Студенти повинні:

вміти використовувати програми форматування, дефрагментації та перевірки дисків.

Тема 1.3. Архівація файлів

Архівація файлів та розархівація файлів з допомогою різних програм-архіваторів (WINZIP, WINRAR).

Створення багатотомних архівів; створення саморозпаковувальних архівів.

Використання програм-оболонок для роботи з архівними файлами.

Перегляд вмісту архівних файлів. Опції програм архіва­торів,


Самостійна робота

Використання програм-оболонок для роботи з архівними файлами.

Архівація файлів та розархівація файлів з допомогою різних програм-архіваторів(WINZIP, WINRAR).

Опції програм архіваторів.

Студенти повинні:

вміти використовувати програми-архіватори та програми оболонки для виконання операцій з архівними файлами

Тема 1.4. Антивірусні програми

Різні види антивірусних програм. Встановлення парамет­рів перевірки, лікування дисків. Проведення антивірусної пере­вірки, лікування дисків.

Поновлення вірусних баз і програмних файлів. Перегляд звіту перевірки, лікування диска.

Самостійна робота

Різні види антивірусних програм.

Поновлення вірусних баз і програмних файлів. Перегляд звіту перевірки, лікування диска.

Студенти повинні:

вміти: проводити антивірусну перевірку та лікування дисків; поновлювати вірусні бази, програмні файли.

Тема 1.5. Інсталяція програмного забезпечення

Інсталяція та деінсталяція системного та прикладного програмного забезпечення ПЕОМ.

Інсталяція та деінсталяція драйверів зовнішніх пристроїв та шрифтів.

Студенти повинні:

вміти проводити інсталяцію та деінсталяцію системного та прикладного програмного забезпечення ПЕОМ, драйверів зовнішніх пристроїв, шрифтів.

Розділ 2. Комп'ютерні мережі

Тема 2.1. Локальні комп'ютерні мережі

Підключення та відключення мережних дисків.

Передача повідомлень.

Використання загальних ресурсів мережі.

Студенти повинні:

вміти використовувати загальні ресурси мережі (зовнішні пристрої, програмне забезпечення); організовувати доступ до загальних ресурсів мережі; передавати повідомлення мережею.

Тема 2.2. Використання служб Internet

Перегляд WWW-сторінок; використання пошукових серверів.

Створення та відправка електронного листа. Робота з файловими архівами. Телеконференції.

Самостійна робота

Використання пошукових серверів.

Студеній повинні:

вміти використовувати служби Internet

Розділ 3. Текстові редактори

 
Date: 2015-08-24; view: 96; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.041 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию