Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Визначення виробничого циклу складного процесу

У третьому блоку питань теми треба звернути увагу на особливості визначення тривалості складного процесу виготовлення виробів. У складному виробничому процесі можуть використовуватися всі розглянуті види руху предметів праці по операціях: послідовний, паралельний та паралельно-послідовний.

Спочатку розробляється складальна схема, де показується комплектація окремих вузлів і виробів у цілому, а також які вузли, підвузли або дрібні складальні одиниці можна виготовляти паралельно незалежно один від одного, а які — тільки послідовно.

Побудова складного виробничого процесу в часі проводиться для того, щоб визначити виробничий цикл, скоординувати окремі прості процеси, отримати вихідну інформацію для оперативно-календарного планування виробництва й розрахунку операцій запуску — випуску предметів праці.

На основі складальної схеми будується цикловий графік у зворотному порядку ходу технологічного процесу, з урахуванням часу завершення операцій, із яких здійснюється постачання оброблених деталей або складальних одиниць.

Для рівномірного завантаження робочих місць і робітників здійснюється розподіл обсягів робіт за робочими місцями таким чином, щоб тривалість операційного циклу кожної з них не перевищувала їхню пропускну здатність протягом прийнятого періоду чергування партій.

Наступним кроком є побудова стандарт-плану складання виробу, який має назву циклового графіка з урахуванням завантаження робочих місць.

Для планування та організації виробництва важливим календарно-плановим нормативом є випередження запуску — випуску складальних одиниць виробів.

Для визначення повного виробничого циклу виготовлення готового виробу до циклового графіка складання додають графіки заготівельних та обробних процесів виготовлення деталей.

Виробничий цикл складного виробу визначається найбільшою сумою циклів послідовно пов’язаних простих процесів і міжциклових перерв [2, розд. 7; 8; 9; 11].

Цикловий графік дає можливість визначити термін запуску деталей у виробництво. При цьому запускаються деталі не всі одночасно, а виходячи з термінів подачі їх на складання й тривалості виробничого циклу та термінів випередження запуску порівняно з випуском.

У виготовленні складної продукції застосовуються сітьові методи планування, а тривалість виробничого циклу визначається довжиною критичного шляху.


2. План семінарського заняття

1. Виробничий цикл і його структура.

2. Розрахунок виробничого циклу простого процесу.

3. Визначення виробничого циклу складного процесу.

4. Шляхи скорочення виробничого циклу.

3. Термінологічний словник

Виробничий цикл — календарний проміжок часу з моменту запуску сировини, матеріалів у виробництво до повного виготовлення готової продукції, або період від початку до закінчення якогось виробничого процесу.

Операційний цикл — час виконання однієї операції, протягом якого виготовляється одна деталь, партія деталей або кілька різних деталей.

Партія — кількість деталей, які безперервно обробляються на кожній операції виробничого процесу з однократною затратою підготовчо-завершального часу.

Технологічний цикл — час виконання технологічних операцій у виробничому циклі.

4. Навчальні завдання

Теми рефератів

1. Структура виробничого циклу та особливості впливу її елементів на тривалість циклу.

2. Умови ефективного застосування способів поєднання операцій у різних типах виробництва.

3. Особливості побудови сітьового графіка під час визначення виробничого циклу складного виробу.

4. Особливості побудови циклового графіка під час визначення виробничого циклу складного виробу.

5. Вплив виробничого циклу на показники діяльності підприємства.

6. Синхронізація операцій та її наслідки для виробничого процесу.

7. Регулювання виробничого процесу як один із заходів скорочення виробничого циклу.

5. Питання для дискусії

 

  1. Від яких основних чинників залежить тривалість виробничого циклу? Поясніть їхній взаємозв’язок.
  2. За якими параметрами здійснюється вибір виду руху предметів праці по операціях технологічного процесу в конкретних умовах виробництва?
  3. В якому типі виробництва застосовується послідовно-паралель­ний вид поєднання операцій і в чому його переваги порівняно з іншими видами руху?
  4. Якими способами здійснюється синхронізація операцій та які її наслідки для виробничого циклу?
  5. У чому полягає особливість розрахунку виробничого циклу в днях для різних видів руху предметів праці по операціях?
  6. Що обумовлює розрахунок виробничого циклу складного виробу?

6. Завдання для перевірки знань

Тести

1. Час виробництва включає тривалість:

а) технологічних операцій;

б) допоміжних операцій;

в) природних процесів;

г) перерв партіонності;

д) перерв чекання.

2. Виробничий цикл обробки партії предметів обчислюється у:

а) хвилинах;

б) годинах;

в) робочих днях;

г) календарних днях;

д) календарних або робочих днях.

3. Інтервал часу від початку до закінчення процесу виготовлення продукції називають:

а) виробничим циклом;

б) технологічним циклом;

в) тактом потокової лінії;

г) виробничим часом.

4. Під час застосування паралельно-послідовного поєднання операцій оброблення предметів праці на наступній операції починається:

а) відразу після закінчення попередньої операції;

б) до закінчення оброблення всієї партії на попередній операції та на кожній операції партія обробляється безперервно;

в) тільки після закінчення обробки всіх предметів партії на поперед­ній операції.

5. Партія предметів праці з операції на операцію за послідовного їх поєднання передається:

а) повністю;

б) транспортною партією;

в) поштучно;

г) узагалі не передається.

6. Виробничий цикл складного виробу дорівнює:

а) найменшій сумі циклів взаємопов’язаних послідовних процесів;

б) найбільшій сумі циклів взаємопов’язаних послідовних процесів;

в) сумі циклів усіх взаємопов’язаних процесів.

7. Чи включає виробничий цикл час на підготовку устаткування:

а) так;

б) ні;

в) залежно від типу виробництва?

8. Паралельно-послідовний вид руху деталей по операціях переважний:

а) за постійного та регулярного оброблення однакових деталей із різною тривалістю операцій;

б) коли операції технологічного процесу виготовлення виробу рівні або кратні у часі;

в) для виробів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями.

9. У разі збільшення транспортної партії тривалість технологічного циклу обробки змінюється так:

а) збільшується за всіх видів руху, крім останнього;

б) збільшується за останнього виду руху;

в) зменшується за всіх видів руху;

г) збільшується за паралельного виду руху;

д) зменшується за паралельно-послідовного виді руху.

10. Яка норма часу застосовується для розрахунку тривалості виробничого циклу за послідовного руху предметів праці по операціях:

а) штучна норма часу;

б) штучно-калькуляційна норма часу;

в) штучна норма часу з урахуванням кількості робочих місць на відповідних операціях;

г) штучно-калькуляційна норма часу з урахуванням кількості робочих місць на відповідних операціях?

11. Який засіб зі скорочення тривалості операційного циклу за паралельного руху деталей по операціях найбільш потужний:

а) збільшення транспортної партії;

б) зменшення транспортної партії;

в) скорочення головної операції;

г) упорядкування послідовності виконання технологічних операцій;

д) зменшення кількості транспортних партій?

12. Яка складова частина виробничого циклу є найбільшою:

а) операційний цикл;

б) міжопераційні перерви;

в) природні процеси;

г) транспортування та контроль якості;

д) перерви?

13. Який тип руху предметів праці застосовується в поточному виробництві:

а) послідовний;

б) паралельний;

в) послідовно-паралельний;

г) мінімально-уривчастий?

14. Основними шляхами скорочення тривалості виробничого циклу є:

а) удосконалення організації виробництва;

б) удосконалення техніки;

в) удосконалення технології;

г) вибір виду поєднання операцій;

д) концентрація виробництва.

7. Практичні завдання

Приклади розв’язання типових задач

Задача-приклад 1.

Визначте тривалість технологічного циклу оброблення партії деталей із 20 штук за послідовного, паралельного та послідовно-паралельного поєднання операцій, якщо тривалість виконання операцій ti має такі значення за часом, у хвилинах:

t1 = 8; t3 = 3; t4 = 10;

t2 = 4; t5 = 5; t6 = 4.

У розрахунках узяти до уваги, що кількість робочих місць по операціях: першій і четвертій — по два; решті — по одному. У паралельному та послідовно-паралельному поєднанні операцій деталі обробляються транспортною партією по 5 штук.

Розв’язок

1. Тривалість технологічного циклу за послідовного поєднання операцій:

2. Тривалість технологічного циклу за паралельного поєднання операцій:

3. Тривалість технологічного циклу за послідовно-паралель­ного поєднання операцій:

Задача-приклад 2.

На одній із виробничих дільниць механічного цеху виготовляються деталі партіями по 30 штук кожна. Застосовуваний спосіб поєднання технологічних операцій — послідовний. Час на підготовку виробництва становить 1,5 год, а середній міжопераційний час — 10 хв. Норма часу на виконання окремих операцій становить: 1-ї — 2 хв; 2-ї — 5 хв; 3-ї — 12 хв; 4-ї — 8 хв. При цьому третя й четверта операції виконуються на двох верстатах кожна. Установлений режим роботи підприємства — дві зміни по 8 год кожна. Коефіцієнт календарності часу — 1,4.

Визначити тривалість технологічного й виробничого циклів оброблення деталей.

Розв’язок

1. Тривалість технологічного циклу за послідовного поєднання операцій:

2. Тривалість виробничого циклу:


Задачі для самостійного розв’язання

Задача 1.

 

У механічному цеху оброблення деталей здійснюється партіями з використанням послідовного, паралельного, паралельно-послідовного видів їх руху. Обсяг оброблюваної партії деталей становить 45 шт., а величина транспортної партії — 5 деталей. Нормативна тривалість окремих технологічних операцій (відповідно першої, другої та третьої) дорівнює дві, три та чотири з половиною хвилини. Середній міжопераційний час перерв становить 2 хв. На першій і другій операціях задіяно по одному верстату, а на третій — два верстати. Природні процеси за обраною технологією здійснюються протягом 30 хв. Роботу механічного цеху організовано у дві зміни по 8 год кожна. Коефіцієнт використання двозмінного фонду робочого часу — 0,706.

Розрахувати тривалість технологічного й виробничого циклів механічної обробки деталей за різних способів поєднання операцій.

Задача 2.

 

Партія з 200 деталей обробляється за паралельного виду руху. Технологічний процес обробки деталей складається з 7 операцій тривалістю відповідно t1 = 4; t2 = 22; t3 = 5; t4 = 4; t5 = = 8; t6 = 10; t7 = 27 хв. Друга й шоста операції виконуються на двох верстатах-дублерах кожна, сьома — на трьох, а всі інші — на одному верстаті. Транспортна партія складається з 40 деталей.

Як змінюється тривалість технологічного циклу обробки партії деталей, якщо розмір транспортної партії зменшиться у два рази?

Задача 3.

 

Партію деталей із 30 шт. обробляють послідовно. Середнє міжопераційне очікування — 5 хв. Визначити: тривалість технологічного (у хвилинах) та виробничого (у годинах) циклів на основі даних, поданих у таблиці.

Номер операції
Норма часу, хв
Кількість верстатів

Визначити зміну тривалості цих циклів, якщо другу операцію розділити на дві операції з нормами часу 3 та 4 хв, кожну з яких виконують на одному верстаті.

Задача 4.

 

Визначити максимальну додаткову кількість верстатів для організації виготовлення деталей без перерв у роботі устаткування, якщо деталі обробляються паралельно, порівняно з варіантом використання по одному верстату на кожній операції. У скільки разів збільшиться при цьому випуск виробів протягом зміни?

Норми часу по операціях при цьому: 5,0; 2,0 та 0,5 хв. Тривалість зміни — 8 год.


Задача 5.

На предметно-замкненій дільниці обробляється ведуча шестерня. Величина виробничої партії — 400 шт., передаточної партії — 20 шт. Процес здійснюється у дві зміни по 8 год. Міжопераційний час після кожної операції — 0,5 год. Технологічний процес та його параметри характеризуються даними, поданими в таблиці.

№ операції Найменування операції Кількість верстатів Норма штучного часу, хв
Фрезерування торців 2,2
Попереднє обточування 4,6
Обточування конуса 1,8
Остаточне обточування 3,0
Нарізання зубів шестерні 11,4
Попереднє шліфування шийки 2,4
Фрезерування різі 0,6

 

Визначити:

1) виробничий цикл простого процесу виготовлення шестерень (у календарних днях) за паралельного руху;

2) зміни тривалості циклу за умови, що п’ята операція виконується на одному верстаті;

3) зміни тривалості виробничого циклу за збільшення розміру партії в 1,5 раза та розміру передаточної партії до 40 шт.

 

Задача 6.

 

Визначити, який вид руху деталей у процесі виробництва треба прийняти для обробки партії деталей у 500 шт., щоб одержати мінімальну тривалість технологічного циклу, якщо передачу деталей з операції на операцію транспортними партіями замінити поштучною передачею. П’ята партія виконується на трьох верстатах, кожна з решти — на одному верстаті. Технологічний процес обробки складається з таких операцій:

№ з/п Найменування операції Норма часу на операцію, хв
Свердління
Розточування
Протягування
Обточування
Зубонарізання
Протягування
Зняття задирок
Свердління

 


Date: 2015-07-27; view: 4613; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2023 year. (0.015 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию