Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Змішаний (слідчо-судовий, континентальний) кримінальний процес

У жодній із сучасних держав кримінальний процес у "чистій" Історичний формі (інквізиційна, змагальна) не існує. Інквізиційні елементи "змішуються" в різних пропорціях зі змагальними, що дає підставу назвати його процесом змішаної форми.

В юридичній літературі розрізняють два види змішаного кримінального процесу.

1. Процес, в якому досудове (попереднє) розслідування побудовано суто на інквізиційних, а судові стадії — на змагальних засадах. Основні риси:

• в досудовому провадженні не допускається захисник;

• обвинувачений та інші учасники мають змогу ознайомитися з матеріалами кримінальної справи тільки по завершенні досудового розслідування;

• заборонено судове оскарження учасниками досудового розслідування дій і рішень органів і посадових осіб, які ведуть процес.

2. Процес, у досудовому провадженні якого є елементи змагальності, а саме:

• допускається захисник (із моменту ознайомлення з матеріалами закінченої розслідуванням кримінальної справи або пред'явлення обвинувачення, або затримання, або порушення кримінальної справи щодо особи);

• заінтересованим учасникам досудового розслідування за їх клопотанням ще до закінчення розслідування може бути надано певні матеріали (наприклад, ті, якими обґрунтовується затримання чи пред'явлення обвинувачення);

• всім учасниками досудового розслідування надано право на оскарження до суду дій і рішень органів досудового розслідування.

Саме така форма кримінального процесу діє тепер в Україні.

«Більш детально з історичними формами кримінального процесу можна ознайомитись в підручнику Михиєнко Л.М., Нор В.Т., Ши біко В.П. «Кримінальний процес України» К.. Либідь, 1999. с.534 в главі 1.

 

Питання для самоконтролю

 

1. У чому полягає зміст кримінального судочинства?

2. Які завдання кримінального провадження ?

3. Що таке стадія кримінального процесу, яка їх кількість і загальна характеристика?

4. Назвіть види кримінально-процесуальних норм та визначіть їх структуру.5. Як діє кримінальний процесуальний закон у часі, просторі та щодо осіб?

6. Яке значення кримінально-процесуальної форми та процесуальних гарантій?

7. Що розуміється під джерелами кримінального процесуального права?

8. Яке співвідношення кримінального процесу з іншими галузями права?

 

 

Нормативно – правові і літературні джерела:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України.

2. Гончаренко В.Г, Нор В.Т., Шумило М.Є. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар.-К.: Юстініан, 2012.- 1224с.

3. Аленін Ю., Гурджі Ю. Публічна природа гарантій прав особи у кри­мінальному процесі // Право України. — 2003. — № 4.

4. Божьев В. П. Уголовно-процессуальнне правоотношения. //— М., 1975.

5. Варфоломеева Т. В. Защита в уголовном судопроизводстве. //— К., 1998.

6. Лобойко Л. М. Співвідношення стадій логічної і функціональної послідовності в кримінальному процесі // Прокуратура. Людина. Держа­ва. - 2004. - № 2.

7. Лобойко Л. М. Стадії кримінального процесу. — Дніпропетровськ, 2004.

8. Лобойко Л. М., Черненко А. П. Поняття кримінально-процесуаль-ної дії // Вісник Луганської акад. внутр. справ МВС імені 10-річчя не-залеж­ності України. — 2004. — № 2. - С. 266-278.

9. Мизулина Е. Уголовный процесс: Концепция самоограничения государства.// — Тарту, 1991.

10. Молдован А.В.. Мельник С.М. Кримінальний процес України: навч. Посіб./ -К.: Центр учбової літератури. 2013.-368с.

11. Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний процес України. Підручник. //К. Юридична думка.-2005.-547 С.

12. Сірий М. Тенденції розвитку кримінального процесу України // Адвокатура. — 2004. — № 1.

13. Смирнов А. В. Модели уголовного процесса. — СПб., 2000.

14. Теория юридического процесса / В. М. Горшенев, В. Г. Крупин, Ю. И. Мельников, И. М. Погребной и др. Под общ. ред. В. М. Горшенева. — Харьков, 1985.

15. Тертишник В. М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі: Монографія. — Дніпропетровськ, 2002.

16. Якимович Ю. К. Структура советского уголовного процесса: систе­ма стадий и система производств: основньіе и дополнительньіе производства. — Томск, 1991.

 

 


Date: 2015-07-27; view: 112; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию