Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Змішаний (слідчо-судовий, континентальний) кримінальний процес

У жодній із сучасних держав кримінальний процес у "чистій" Історичний формі (інквізиційна, змагальна) не існує. Інквізиційні елементи "змішуються" в різних пропорціях зі змагальними, що дає підставу назвати його процесом змішаної форми.

В юридичній літературі розрізняють два види змішаного кримінального процесу.

1. Процес, в якому досудове (попереднє) розслідування побудовано суто на інквізиційних, а судові стадії — на змагальних засадах. Основні риси:

• в досудовому провадженні не допускається захисник;

• обвинувачений та інші учасники мають змогу ознайомитися з матеріалами кримінальної справи тільки по завершенні досудового розслідування;

• заборонено судове оскарження учасниками досудового розслідування дій і рішень органів і посадових осіб, які ведуть процес.

2. Процес, у досудовому провадженні якого є елементи змагальності, а саме:

• допускається захисник (із моменту ознайомлення з матеріалами закінченої розслідуванням кримінальної справи або пред'явлення обвинувачення, або затримання, або порушення кримінальної справи щодо особи);

• заінтересованим учасникам досудового розслідування за їх клопотанням ще до закінчення розслідування може бути надано певні матеріали (наприклад, ті, якими обґрунтовується затримання чи пред'явлення обвинувачення);

• всім учасниками досудового розслідування надано право на оскарження до суду дій і рішень органів досудового розслідування.

Саме така форма кримінального процесу діє тепер в Україні.

«Більш детально з історичними формами кримінального процесу можна ознайомитись в підручнику Михиєнко Л.М., Нор В.Т., Ши біко В.П. «Кримінальний процес України» К.. Либідь, 1999. с.534 в главі 1.

 

Питання для самоконтролю

 

1. У чому полягає зміст кримінального судочинства?

2. Які завдання кримінального провадження ?

3. Що таке стадія кримінального процесу, яка їх кількість і загальна характеристика?

4. Назвіть види кримінально-процесуальних норм та визначіть їх структуру.5. Як діє кримінальний процесуальний закон у часі, просторі та щодо осіб?

6. Яке значення кримінально-процесуальної форми та процесуальних гарантій?

7. Що розуміється під джерелами кримінального процесуального права?

8. Яке співвідношення кримінального процесу з іншими галузями права?

 

 

Нормативно – правові і літературні джерела:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України.

2. Гончаренко В.Г, Нор В.Т., Шумило М.Є. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар.-К.: Юстініан, 2012.- 1224с.

3. Аленін Ю., Гурджі Ю. Публічна природа гарантій прав особи у кри­мінальному процесі // Право України. — 2003. — № 4.

4. Божьев В. П. Уголовно-процессуальнне правоотношения. //— М., 1975.

5. Варфоломеева Т. В. Защита в уголовном судопроизводстве. //— К., 1998.

6. Лобойко Л. М. Співвідношення стадій логічної і функціональної послідовності в кримінальному процесі // Прокуратура. Людина. Держа­ва. - 2004. - № 2.

7. Лобойко Л. М. Стадії кримінального процесу. — Дніпропетровськ, 2004.

8. Лобойко Л. М., Черненко А. П. Поняття кримінально-процесуаль-ної дії // Вісник Луганської акад. внутр. справ МВС імені 10-річчя не-залеж­ності України. — 2004. — № 2. - С. 266-278.

9. Мизулина Е. Уголовный процесс: Концепция самоограничения государства.// — Тарту, 1991.

10. Молдован А.В.. Мельник С.М. Кримінальний процес України: навч. Посіб./ -К.: Центр учбової літератури. 2013.-368с.

11. Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний процес України. Підручник. //К. Юридична думка.-2005.-547 С.

12. Сірий М. Тенденції розвитку кримінального процесу України // Адвокатура. — 2004. — № 1.

13. Смирнов А. В. Модели уголовного процесса. — СПб., 2000.

14. Теория юридического процесса / В. М. Горшенев, В. Г. Крупин, Ю. И. Мельников, И. М. Погребной и др. Под общ. ред. В. М. Горшенева. — Харьков, 1985.

15. Тертишник В. М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі: Монографія. — Дніпропетровськ, 2002.

16. Якимович Ю. К. Структура советского уголовного процесса: систе­ма стадий и система производств: основньіе и дополнительньіе производства. — Томск, 1991.

 

 


Date: 2015-07-27; view: 117; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.017 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию