Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Облік процесу продаж, формування та розподілу результатів господарювання

Продукція, виготовлена на будь-якому підприємстві, як правило, підлягає реалізації. Реалізація - це процес продажу готової продукції, товарів або виконаних робіт і наданих послуг.

Її підставою є укладання договору (замовлення) з покупцями, в яких визначається асортимент; терміни відвантаження; кількість та якість продукції, яку постачають; умови постачання; ціна; форма розрахунків.

Завдання обліку процесу продаж - надання апарату управління достовірної і своєчасної інформацію про фактичні витрати виробництва і реалізацію конкретних видів виготовленої продукції. Ця інформація є одним із основних джерел визначення ціни продажу на ринку аналогічних товарів і валового прибутку від реалізації продукції.

Відвантажена продукція - це продукція, відвантажена покупцям або здана транспортним організаціям для доставки її покупцям. Відвантаження або відпуск готової продукції, виконаних робіт і послуг зі складу покупцямпроводяться на підставі первинних документів: наказів, накладних або розпоряджень відділу збуту. Фактичний відпуск готової продукції місцевим покупцям безпосередньо зі складу або цеху оформлюють на підставі доручення на право одержання цінностей, витратної накладної, а іногороднім покупцям - товарно-транспортної накладної тощо.

Розрахунковими документами є: договір-угода; рахунки-фактури, платіжні вимоги, виписані на основі рахунків-фактур, специфікації (при великій номенклатурі відвантаженої продукції). У розрахункових документах містяться дані про відвантажену продукцію (найменування, кількість, ціну, вартість тощо).

Ціну, по якій підприємство реалізує продукцію (роботи, послуги) називають відпускною ціною реалізації. Для більшості продукції (товарів, робіт, послуг) відпускні ціни є вільними і встановлюються на підставі договорів між підприємствами.

При продажу готової продукції підприємство отримує доходи та несе відповідні витрати. Дохід (виручка)від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - це сума грошових коштів, які надійшли на рахунок в банку або в касу підприємства за вироблену і доставлену замовникам (покупцям) продукцію, виконані для них роботи або надані послуги. Розмір доходу залежить від обсягу реалізованої продукції, її асортименту, якості, гатунку і рівня цін.Реалізаційні доходи або, як їх називають, операційні доходи, поділяють на основні і випадкові.

Під основними реалізаційними доходами розуміється надходження внаслідок здійснення основного виду діяльності, підприємства.

До реалізаційних випадкових (інших операційних) включають доходи, отримані від реалізації іншого майна (грошового та негрошового): цінних паперів, валютних цінностей, дебіторської заборгованості, основних засобів, матеріалів, МШП, використання яких в подальшій діяльності не доцільно.

Своєчасність відображення доходу від реалізації продукції визначається встановленим моментом реалізації. Моментом реалізації вважається дата відвантаження, передачі продукції та подання в банк платіжних документів або дата зарахування на поточний рахунок платежу від покупця. Момент реалізації визначається обліковою політикою суб'єкта господарювання.

Для бухгалтерського обліку наявності, руху, відвантаження і реалізації продукції (робіт, послуг), а також пов'язаних з ними операцій використовують рахунки: 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція", 93 "Витрати на збут", 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 90 "Собівартість реалізації", 70 "Доходи від реалізації".

 

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображається по кредиту рахунку 70 за відпускною вартістю відвантаженої продукції, виконаних робіт і послуг, що зазначена в оформлених для оплати покупцем розрахункових документах, а при розрахунках готівкою - за коштами, що надійшли в касу, тобто

Д361 К701 – відображено дохід у випадку, якщо оплата за товар буде пізніше.

Д301 К701 готівка в касу.

 

По Дебету рахунку 70 відображаються суми непрямих податків акцизного збору, податку на додану вартість та інших податків, передбачених законодавством суми списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати"

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками). 

Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат - шостий принцип бухгалтерського обліку.

Витрати протилежні доходам, тому що вони приводять до скорочення капіталу.

Для обліку доходів і результатів різних видів діяльності передбачено рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності". Які з цих рахунків використовувати в бухгалтерському обліку конкретного підприємства - залежить від того, якими видами діяльності підприємство займається і які види доходів отримує.Шостий принцип бухгалтерського обліку «Нарахування та відповідністьдоходів і витрат» - для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів

Останніми обліковими операціями процесу реалізації є визначення на рахунку 70 "Доходи від реалізації " фінансового результату і перерахування його на рахунок 79 "Фінансові результати". Кредитове сальдо на рахунку 79 "Фінансові результати" відображає прибуток підприємства. Операція відображається записом:

Д-т pax. 70 "Доходи від реалізації" К-т pax. 79 "Фінансові результати".

Для обліку витрат від різних видів діяльності передбачено рахунки класу 9 "Витрати діяльності".

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) представляє собою витрати на її виробництво. Такі витрати збираються по дебету рахунку 90 "Собівартість реалізації'".

На суму фактичної собівартості відвантаженої продукції покупцям на основі відповідних первинних документів, що підтверджують відвантаження, у бухгалтерському обліку вантажовідправника роблять запис:

Дебет рахунку 901 "Собівартість реалізованої готової продукції"" Кредит рахунку 26 "Готова продукція".

Крім того при продажу продукції необхідно врахувати витрати на управління та збут, що збираються протягом звітного періоду на рахунках 92 "Адміністративні витрати" та 93 "Витрати на збут".

У кінці звітного періоду або в кінці року рахунок 70 закривається і сальдо списується на фінансовий результат записом по дебету рахунка 70 і кредиту рахунка 79. Сюди ж у кінці звітного періоду списуються витрати,

тобто всі рахунки витрат закриваються і робляться записи по дебету рахунка 79 і кредиту рахунків 90, 92, 93.

Для накопичення інформації про витрати, що пов'язані з іншими видами звичайної діяльності, використовують рахунки 95-99. У кінці звітного періоду зазначені рахунки закриваються записами по кредиту рахунків 95-99 і дебету рахунку 79

Крім доходів, що виникають в результаті реалізації (основної діяльності) існують доходи і витрати, що виникають від інших видів діяльності.

У зв'язку з цим до рахунка 79 можуть бути відкриті субрахунки за видами діяльності:

791 "Результат основної діяльності";

792 "Результат фінансових операцій";

793 "Результат іншої звичайної діяльності";

794 "Результат надзвичайних подій".

 

На кінець року сальдо рахунка 79 закривається на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", сальдо якого відображаються в балансі. Слід звернути увагу на те, що прибуток може бути використаний тільки на виплату дивідендів, збільшення статутного капіталу і створення відповідно до чинного законодавства і засновницьких документів резервного капіталу підприємства.


Date: 2015-07-27; view: 373; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию