Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Звітність фінансових органів про виконання місцевих бюджетів

А) Місячназвітність. МіністерствофінансівАРК.,обласнііміські (містКиєватаСевастополя) фінансовіуправлінняподають “Місячнізвітипровиконаннямісцевогобюджету” центральномуапаратуДержавногоказначействадо 12 числамісяця, наступногозазвітним. Узвітіміститьсяінформаціяпродоходи, якінадійшлизпочаткуроку, івидатки, якіпроведенізпочаткуроку.Інформаціяподаєтьсянаростаючимпідсумкомврозрізікодівбюджетноїкласифікації.
Місячнізвітипідписуютькерівник, начальникбюджетноговідділуіголовнийбухгалтерМінфінуАРК., обласнихіміських (містКиєватаСевастополя) фінансовихуправлінь. Терміниподаннязвітностіпровиконаннямісцевихбюджетівміськимиірайоннимифінансовимивідділамивстановлюютьсятакимчином, щобфінансовіуправліннянадаливідповіднуінформаціюсвоєчасно.
Б) Квартальназвітністьфінансовихорганівпровиконаннямісцевихбюджетів. Доформквартальноїзвітностівідносять:
Ф. № 1 “Балансвиконаннябюджету”;
Ф. № 2 “Звітпровиконаннябюджету” (подоходахівидатках);
Ф. № 3 “Звітпровиконанняпланупомережі, штатахіконтингентахустанов, щознаходятьсянамісцевихбюджетах”;
Ф. № 4 “ДовідкапровикористаннякоштівпозабюджетногофондумісцевихРаднароднихдепутатів”;
Ф. № 7 “Звітпрозаборгованістьбюджетнихустанов”.
Даніпровиконаннямісцевихбюджетівзазначаютьсяуквартальнійзвітностіврозрізікодівбюджетноїкласифікаціївгрн. 
Формизвітностімістятьнаступнуосновнуінформацію:
Ф. № 1 – залишкинакінецьзвітногоперіоду;
Ф. № 2 – планзурахуваннямвнесенихзмінназвітнийперіодівиконання (подоходахівидатках);
Ф. № 3 – показуютьфактичнунаявність (кількість) накінецьзвітногоперіоду;
Ф. № 4 – показуютьзалишкикоштівфондунакінецьзвітногоперіоду.
Квартальнізвітипідписуютькерівник, начальникбюджетноговідділуіголовнийбухгалтервідповідногофінансовогооргану.
Фінансовіуправлінняобластей, містКиєваіСевастополя, МінфінАРК. ПодаютьквартальнізвітиДКУдокінцямісяця, наступногозазвітнимкварталом.Фінансовівідділиврайонахімістахподаютьзвітивищестоящимфінансовиморганамдо 20 числамісяця, наступногозазвітнимкварталом.
В) Річназвітністьфінансовихорганівпровиконаннямісцевихбюджетів. Доформрічноїзвітностівідносятьформи№№ 1, 2, 3, 4, 7 квартальноїзвітностіідонихдодаються:
Ф. № 6 – “Даніпронаявністьтарухосновнихзасобівустанов, щоперебуваютьнамісцевихбюджетах”;
Ф. № 15 – “Звітпронестачітакрадіжкигрошовихкоштівіматеріальнихцінностейвбюджетнихустановах”.
Довідки:
v провидаткипосплатібезплатнонаданихробітникамквартирікомунальнихпослуг;
v провидаткипофондуоплатипраціпрацівниківустанов, щоперебуваютьнамісцевихбюджетах;
v просуми, щонаправленінавидаткизарахунокцільовихкоштів.
Річнізвітипідписуютькерівникфінансовогооргану, начальникбюджетноговідділу, головнийбухгалтер.
МіністерствофінансівАРК., обласнііміські (містКиєваіСевастополя) фінансовіуправлінняподаютьрічнізвітиДКУз 20 лютогопо 1 березняроку, наступногозазвітним. Фінансовівідділиврайонахімістахподаютьрічнізвітивищестоящимфінансовиморганамдо10 лютогороку, наступногозазвітним.

 


Date: 2015-07-22; view: 82; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию