Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Звітність фінансових органів про виконання місцевих бюджетів

А) Місячназвітність. МіністерствофінансівАРК.,обласнііміські (містКиєватаСевастополя) фінансовіуправлінняподають “Місячнізвітипровиконаннямісцевогобюджету” центральномуапаратуДержавногоказначействадо 12 числамісяця, наступногозазвітним. Узвітіміститьсяінформаціяпродоходи, якінадійшлизпочаткуроку, івидатки, якіпроведенізпочаткуроку.Інформаціяподаєтьсянаростаючимпідсумкомврозрізікодівбюджетноїкласифікації.
Місячнізвітипідписуютькерівник, начальникбюджетноговідділуіголовнийбухгалтерМінфінуАРК., обласнихіміських (містКиєватаСевастополя) фінансовихуправлінь. Терміниподаннязвітностіпровиконаннямісцевихбюджетівміськимиірайоннимифінансовимивідділамивстановлюютьсятакимчином, щобфінансовіуправліннянадаливідповіднуінформаціюсвоєчасно.
Б) Квартальназвітністьфінансовихорганівпровиконаннямісцевихбюджетів. Доформквартальноїзвітностівідносять:
Ф. № 1 “Балансвиконаннябюджету”;
Ф. № 2 “Звітпровиконаннябюджету” (подоходахівидатках);
Ф. № 3 “Звітпровиконанняпланупомережі, штатахіконтингентахустанов, щознаходятьсянамісцевихбюджетах”;
Ф. № 4 “ДовідкапровикористаннякоштівпозабюджетногофондумісцевихРаднароднихдепутатів”;
Ф. № 7 “Звітпрозаборгованістьбюджетнихустанов”.
Даніпровиконаннямісцевихбюджетівзазначаютьсяуквартальнійзвітностіврозрізікодівбюджетноїкласифікаціївгрн. 
Формизвітностімістятьнаступнуосновнуінформацію:
Ф. № 1 – залишкинакінецьзвітногоперіоду;
Ф. № 2 – планзурахуваннямвнесенихзмінназвітнийперіодівиконання (подоходахівидатках);
Ф. № 3 – показуютьфактичнунаявність (кількість) накінецьзвітногоперіоду;
Ф. № 4 – показуютьзалишкикоштівфондунакінецьзвітногоперіоду.
Квартальнізвітипідписуютькерівник, начальникбюджетноговідділуіголовнийбухгалтервідповідногофінансовогооргану.
Фінансовіуправлінняобластей, містКиєваіСевастополя, МінфінАРК. ПодаютьквартальнізвітиДКУдокінцямісяця, наступногозазвітнимкварталом.Фінансовівідділиврайонахімістахподаютьзвітивищестоящимфінансовиморганамдо 20 числамісяця, наступногозазвітнимкварталом.
В) Річназвітністьфінансовихорганівпровиконаннямісцевихбюджетів. Доформрічноїзвітностівідносятьформи№№ 1, 2, 3, 4, 7 квартальноїзвітностіідонихдодаються:
Ф. № 6 – “Даніпронаявністьтарухосновнихзасобівустанов, щоперебуваютьнамісцевихбюджетах”;
Ф. № 15 – “Звітпронестачітакрадіжкигрошовихкоштівіматеріальнихцінностейвбюджетнихустановах”.
Довідки:
v провидаткипосплатібезплатнонаданихробітникамквартирікомунальнихпослуг;
v провидаткипофондуоплатипраціпрацівниківустанов, щоперебуваютьнамісцевихбюджетах;
v просуми, щонаправленінавидаткизарахунокцільовихкоштів.
Річнізвітипідписуютькерівникфінансовогооргану, начальникбюджетноговідділу, головнийбухгалтер.
МіністерствофінансівАРК., обласнііміські (містКиєваіСевастополя) фінансовіуправлінняподаютьрічнізвітиДКУз 20 лютогопо 1 березняроку, наступногозазвітним. Фінансовівідділиврайонахімістахподаютьрічнізвітивищестоящимфінансовиморганамдо10 лютогороку, наступногозазвітним.

 


Date: 2015-07-22; view: 95; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию