Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Образність і виразність мови

Найбільше й найдорожче добро в кожного народу - це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, у яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування (Панас Мирний).

Контрольні питання:

1. Визначення поняття образності й виразності мови.

2. Метафоризація як один із найбільш поширених прийомів створення образності.

3. Використання в текстах різнотипних порівнянь і епітетів.

4. Уживання в художній літературі метонімії та синекдохи, їх функції.

5. Алегорія, антитеза, перифрази, евфемізми в текстах.

6. Мовні засоби створення урочистості та іронічного колориту.

Основна література:

1. Бибик С. П. Словник епітетів української мови / С. П. Бибик, С. Я. Є рмоленко, Л. О. Пустовіт. . - К.: Довіра, 1998. - 431 с.

2. Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. - К.: Вища шк., 1985. - 360 с.

3. Єрмоленко С. Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор / за ред. С. Я. Єрмоленко. - К. : Либідь, 2001. - 224 с.

4. Коломієць М. П. Короткий словник перифраз / М. П. Коломієць, Є. С. Регушевський. - К. : Рад. шк., 1985. - 152 с.

5. Коломієць М. П. Словник фразеологічних синонімів / М. П. Коломієць, Є. С. Регушевський. - К. : Рад. шк., 1988. - 200 с.

6. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів та ін. - К.: ВЦ Академія", 1997. - 752 с.

7.Лесин В. Словник літературознавчих термінів / В. Лесин, О. Пулинець. - К.: Рад.шк., 1971. – 234 с.

Додаткова література:

1. Андрейченко О. Вибори вчора, сьогодні, завжди (метафора на позначення поняття „вибори" у мові сучасних ЗМІ) / Оксана Андрейченко // Культура слова. - 2010. - Вип. 72. - С. 107-112.

2. Братусь М. Епітетні словосполучення як характеристика стану людини (за прозовими творами Івана Багряяного) / Марія Братусь // Культура слова. - 2000. - Вип. 53. - С. 99-102.

3. Бурляй Н. Г. Прислівники у ролі епітетів / Н. Г. Бурляй // Культура слова. - 1985. - Вип. 25.4. Віват Г. Сакральні числа та геометричні фігури як образні засоби (за творчістю Василя Стуса) / Ганна Віват // Дивослово. -2006. - №7.

5. Вознюк Т. Граматичні групи авторських метафор (на прикладі поезій Володимира Базилевського та Петра Перебийноса) / Тетяна Вознюк // Дивослово. - 2010. - № 9.

6. Голоюх Л. Порівняння в романі Ліни Костенко „Маруся Чурай" / Лариса Голоюх // Культура слова. - 2010. - Вип. 73. - С. 36-39.

7. Гоцул Л. В. Колористичні епітети в оповіданнях О. Кобилянської / Л. В. Гоцул // Культура слова. - 1990. - Вип. 30.

8. Клєщова О. Є. Метафори в публіцистичному доробку І. Багряного / О. Є. Клєщова // Вісник ЛДПУ. - 1998. - № 9. - С. 56-60.

9. Клєщова О. Теорія перифрази і її використання в публіцистиці Івна Багряного / Оксана Клєщова // Вісник ЛДПУ. - 1999. - №5. - С. 113-122.

10.Клєщова О. Заголовки-перифрази в публіцистичному доробку Івана Багряного / Оксана Клєщова // Вісник ЛДПУ. - 1999. - № 10. - С.75-80.

11.Клєщова О. Є. Стилістичне використання фразеологічних одиниць у публіцистиці Івана Багряного // Вісник ЛДПУ імені Тараса Шевченка. - 2000. - № 4. - С. 142-148.

12. Клєщова О. Є. Максимально естетично наповнені мовні одиниці в публіцистиці Івана Багряного (образ України та лексико-семантичне поле „СРСР - тюрма народів" / О. Є. Клєщова // Вісник ЛДПУ ім. Тараса Шевченка. - 2001. -№3(35).-С. 166-172.

13.Клєщова О. Є. Мовні засоби створення образу України в публіцистиці Івана Багряного / О. Є. Клєщова // Південний архів. Філологічні науки : збірник наук. праць. - Херсон : Айлант, 2001. - Вип. ІХ. - С. 118-120.

14.Клєщова О. Є. Публіцистичний стиль та його жанри й різновиди / О. Є. Клєщова // Материалы по русско- славянскому языкознанию : международный сб. науч. трудов. - Вып. 26. - Воронеж, 2003. - С. 175-181.

15.Клєщова О. Є. Кольороназви як засіб авторських оцінок у публіцистичних текстах І.Багряного / О. Є. Клєщова // Вісник ЛДПУ ім. Тараса Шевченка. - 2003. - № 5. - С. 234-239.

16.Кравець Л. „І десь над гранями свідомості є те, чого іще нема" (метафора Ліни Костенко) / Лариса Кравець // Культура слова. - 2010. - Вип. 73. - С. 43 - 49.

17.Кравець Л. Метафора вітру в українській поезії ХХ ст. / Лариса Кравець // Культура слова. - 2010. - Вип. 72. - С. 94-100.

18.Ковальов В. П. Метафори у творах М. Коцюбинського / В. П. Ковальов // Укр. мова і л-ра в шк. - 1979. - № 11.

19.Могильницька Г. Розрізняймо порівняння, порівняльні звороти і підрядні речення з порівняльним змістом // Дивослово. - 2010. - №11.

20.Мойсієнко К. Перифраза в Шевченковому тексті // Дивослово. -1997. - №3.

21.Регушевський С. С. Перифрази в українській мові // Укр. мова і л-ра в шк. - 1984. - № 4.

22.Пилинський Л. М. Порівняння як засіб творення народнопісенного стилю // Культура слова. - 1987. - Вип. 32.

23. Сидоренко О. „Є слова, що білі - білі..." / епітет білий у Олександра Олеся // Культура слова. - 1996. - Вип. 48 - 49. - С.64-67.24. Сидяченко Н. Крилаті метафори Станіслава Шевченка / Наталя Сидяченко // Культура слова. - 2000. - Вип. 53. - С. 93-98.

25.Сидяченко Н. Про особливості мовотворчості Ліни Костенко / Наталя Сидяченко // Культура слова. - 2010. - Вип. 73. - С. 64-68.

26.Харчук Р. Що таке метафора? / Роксана Харчук // Дивослово. -2010. - №4.

27.Шевченко Л. Ю. Роль метафори і метонімії у творенні фразеологічних одиниць // Укр. мова і л-ра в шк. - 1995. - № 10.

28.Шутова Л. І. Семантико-стилістична характеристика епітета в поезії В.Сосюри // Вісник ЛДПУ. -І998. - № 9. - С. 196-200.

29.Януш О. Евфемізми і мовна естетика // Культура слова. - 1997. - Вип. 50. - С. 88-92.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: образність мови, виразність мови, метафоризація; виразне читання, епітет, порівняння, метафора, метонімія, синекдоха, алегорія, антитеза, перифрази, евфемізми.

Виразнимназивається мовлення, яке здатне збуджувати увагу, викликати цікавість людей до сказаного (чи написаного). Образність мовлення передбачає вживання слів і словосполучень у незвичному метафоричному значенні, що дає можливість образно, художньо відтворити дійсність.

Завдання для самостійної роботи:

1. Опрацювати рекомендовану літературу. Підготуватися до висвітлення контрольних питань.

2. Виписати визначення основних понять теми, навести приклади.

3. Із текстів народних українських пісень дібрати приклади стійких епітетів, із текстів народних казок - метафор та алегорій. Пояснити їх стилістичні функції.

4. Із сучасних газет виписати 10 перифраз, які найчастіше використовуються журналістами, а із текстів художньоїлітератури - перифрази на позначення осіб.

5. Складіть художній опис зимового /літнього/ дня, використовуючи засоби образності /епітети, метафори, порівняння /.

6. Напишіть і виразно прочитайте:

а) вітання вчителеві з нагоди дня народження;

б) розмову друзів по телефону;

в) двох сусідок у крамниці.

7. Перекладіть текст українською мовою. Доберіть відповідні тропи, щоб зберегти емоційно-ліричний настрій автора.

Идет человек по серебряно-зимнему лесу. Кругом сугробы, на деревьях тяжелые снеговые шапки. Но елки стоят прямо, сильные еловые лапы держат снег. А березки, прекрасные белые, согнулись дугой под тяжестью снега, уткнувшись головой в сугроб. Да так низко, что и не пройти, только заяц может пробежать под ним. Так идет этот человек и освобождает одно дерево за другим. Это ходит по лесу со своей волшебной палкой писатель-ведун Михаил Михайлович Пришвин (Л.Воронкова).

8. Написати твір-мініатюру (у худ. стилі) про одну з рослин: „Чорнобривців насіяла мати", „Стелися, барвінку", „Рожі цвітуть край вікна", „Маки червоні", „Не ламай калину", „Ой на городі верба рясна", „Соняшник б'є у золоті литаври".

Випишіть розповідь про обрану вами рослину з наукової літератури, зробіть висновок.

9. Підібрати з дужок лексичні ідентифікатори (відповідники) до наведених перифраз, пояснити функції перифраз, їх стилістичну маркованість.

Лісова принцеса. Любителі тихих світанків. Любителі дармової юшки. Другий хліб. Перлина Карибського моря. Машина клімату. Лижна Мекка. Конструктори зерна. Сталевий землекоп. Сонячний камінь. Інженери полів. Інженери людських душ. Нектар гір. Мандрівні Гомери. Українська Сапфо. Біле золото. Зелене золото. Чорне золото. Легені планети. Зелений цех.

(Рибалки. Агрономи. Маруся Чурай. Бурштин. Кобзарі. Ліс. Ліси. Письменники. Косуля. Картопля. Браконьєри. Арктика. Екскаватор. Куба. Селекціонери. Бавовна. Вугілля. Ворохта. Мед).

10. До кожного слова доберіть синонімічний ряд. Поясніть стилістичне використання слів-синонімів.

Повага - …, виручити - …, необхідний - …, інтрига - …, демагогія - …, багряний - …, безлюддя - …, істинний - …, анонсувати - … , сумний - … , думати - … ,., добрий - … ,., горе - … ,., недотепний - …, проникливий - …, тривога - …, шелест - …, доречний - … ,, перемагати - … ,, скаржитися - ….

11. Опишіть свій найяскравіший дитячий спогад, використовуйте якомога більше засобів образності.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 (групова робота)
Date: 2015-07-24; view: 1102; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.022 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию