Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Кримінального провадження. 1. Поняття та значення засад кримінального провадження

План лекції (2 акад. год.)

1. Поняття та значення засад кримінального провадження.

2. Класифікація засад кримінального провадження.

3. Система засад кримінального провадження і правові гарантії їх реалізації.

4. Суть та значення окремих засад кримінального провадження.

План семінарського заняття (2 акад. год.)

1. Поняття та значення засад кримінального провадження.

2. Система засад кримінального провадження і правові гарантії їх реалізації.

3. Суть та значення окремих засад кримінального процесу (верховенство права; законність; рівність перед законом і судом; повага до людської гідності; забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; таємниця спілкування; невтручання у приватне життя; недоторканність права власності; презумпція невинуватості; свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї; заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення; забезпечення права на захист; доступ до правосуддя; змагальність; безпосередність дослідження показань, речей і документів; забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; публічність; диспозитивність; гласність і відкритість судового розгляду; розумність строків; мова, якою здійснюється кримінальне судочинство).

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 12 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//.

2. Європейська Конвенція проти запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижують гідність, поводженню чи покаранню: [Текст]: прийнята Радою Європи 26 листопада 1987 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//.

3. Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув’язненню в будь-якій формі: [Текст]: прийнятий Резолюцією 43/173 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1988 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//.4. Кримінальний процесуальний кодекс України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 13 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.zakon.rada.gov.ua//

5. Про прокуратуру [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 1 грудня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon.www.rada.gov.ua//.

6. Про оперативно-розшукову діяльність [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 2 грудня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon.www.rada.gov.ua//.

7. Про державну таємницю [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 18 січня 2013 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon.www.rada.gov.ua//.

8. Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1169 / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon.www.rada.gov.ua//.

9. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні [Текст]: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн / Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua//.

10. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя [Текст]: постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9 / Офіційний веб-сайт Верховного Суду України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua//.

11. Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві [Текст]: постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 8 / Офіційний веб-сайт Верховного Суду України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua//.

12. Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2 книгах / За заг. ред. С.Я. Фурси. − К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. − Кн. 1. – 315 с.

13. Гриненко А.В. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе / Гриненко А.В., Кожевников Г.К., Шумилин С.Ф. – Х.: Консум, 1997. – 96 с.

14. Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса / Добровольская Т.Н. – М.: Юридическая литература, 1971. – 199 с.

15. Зейкан Я.П. Право на захист у кримінальному процесі / Зейкан Я.П. – К.: Юридична практика, 2004. – 288 с.

16. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі / Зейкан Я.П. – К.: КНТ, 2009. – 600 с.

17. Ісмаїлова Л.Б. Реалізація принципу презумпції невинуватості в кримінальному процесі України / Л.Б. Ісмаїлова. – Вісник Академії адвокатури України. – 2005. – № 3. – С. 111–118.18. Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої інстанції / Корчева Т.В. – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2007. – 200 с.

19. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Т. 2. – Х.: Право, 2012. – 664 с.

20. Маляренко В.Т. Про недоторканність житла та іншого володіння особи як засади кримінального судочинства / В.Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 3. – С. 21–23.

21. Маляренко В.Т. Про державну мову та перекладача у кримінальному процесі України / В.Т. Маляренко // Голос України. – 21 вересня 2006 року.

22. Михайленко О.Р. Публічне та приватне обвинувачення: історія зародження, співвідношення та розвиток / О.Р. Михайленко // Прокуратура, людина, держава. – 2004. – № 3. – С. 36–40.

23. Михеєнко М.М. Конституційні принципи кримінального процесу / М.М. Михеєнко // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – № 2. – С. 34–38.

24. Молдован А.В. Кримінальний процес України / Молдован А.В., Мельник С.М. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

25. Назаров В.В. Конституційні права людини та їх обмеження у кримінальному процесі України / Назаров В.В. – Х.: Золота миля, 2009. – 400 с.

26. Півненко В. Презумпція невинуватості: суперечності конституційних положень та норм кримінально-процесуального законодавства / В. Півненко, С. Коновалов // Вісник прокуратури України. – 2007. – № 7. – С. 64.

27. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми / Попелюшко В.О. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2009. – 634 с.

28. Репешко П.И. Принципы уголовного процесса / Репешко П.И. – Николаев: Атолл, 2001. – 258 с.

29. Слинько С.В. Проблемы реализации конституционных норм субъектами уголовного процесса / Слинько С.В. – Харьков: РИФ Арсин, 2002. – 432 с.

30. Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности / Строгович М.С. – М.: Наука, 1984. – 143 с.

31. Толочко О. Європейський досвід застосування ст. 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини у кримінальному судочинстві / О. Толочко // Право України. – 2001. – № 6. – С. 41–44.

32. Трофимов С. „Правило Миранды” по украински: необходимы дополнительные гарантии / С. Трофимов // Юридическая практика. – 2003. – № 45. – С. 13.

33. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина / Хавронюк М.І. – К.: Літера, 2008. –384 с.

34. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства / Яновська О.Г. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

Тема 3


Date: 2015-07-24; view: 209; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию