Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ключові поняття. Альтернативні витрати

РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

Ключові поняття

Альтернативна ціна.

Альтернативні витрати.

Альтернативні теорії міжнародної торгівлі: теорія міжнарод­ного життєвого циклу товару; теорія попиту, що перетинається; теорія конкурентних переваг.

Виграш від торгівлі.

Відношення цін при торгівлі.

Внутрішньогалузева торгівля.

Детермінанти національної конкурентоспроможності.

Індекс внутрішньогалузевої торгівлі.

Класичні теорії міжнародної торгівлі: меркантилістська, неомеркантилістська, теорія абсолютних переваг, теорія порівняль­них переваг, теорія співвідношення факторів виробництва та її тестування (парадокс Леонтьева та його полегшення), теорія роз­міру країни.

Кластери.

Компенсаційний критерій.

Критерій ефективності Парето.

"Лесе-фер".

Національний ромб.

Статистика Леонтьева.

Торгівля декількома товарами.

Умови торгівлі (коефіцієнт міжнародного обміну).

Фактороінтенсивність товару: капіталомісткість, трудоміст­кість.

Факторонасиченість країни.

 

Альтернативна ціна(opportunity cost) — це робочий час, не­обхідний для виробництва одного товару, виражений через робо­чий час, необхідний для виробництва іншого товару.

Альтернативні витрати(opportunity cost), або витрати замі­щення — це кількість інших продуктів, від якої слід відмови­тись або якою слід пожертвувати, щоб отримати певну кількість будь-якого певного продукту.

Альтернативні теорії міжнародної торгівлі:

теорія міжнародного життєвого циклу товару— деякі види продукції проходять цикл, що складається із чотирьох етапів — впровадження, зростання, зрілість та занепад; виробництво цієї продукції переміщується з країни в країну залежно від етапу циклу;

теорія попиту, що перетинається(overlapping demand theory) — розробивши нову продукцію у відповідь на знайдену ринкову потребу на внутрішньому ринку, виробник потім звертається до ринків, які сприймаються ним як найбільш подібні до ринків його країни;теорія конкурентних переваг— країна досягає міжнародного успіху в тій чи іншій галузі завдяки взаємодії конкурентних переваг у чотирьох національних детермінантах (властивостях країни): факторних умовах; умовах попиту; споріднених та об­слуговуючих галузях; стратегії фірми, її структурі та конкуренції, — з'єднаних у динамічну систему, так званий ромб.

Виграш від торгівлі(gains from trade) — це економічний ефект, який отримує кожна з країн, яка бере участь у торгівлі, якщо кожна з них спеціалізується на торгівлі тим товаром, у вироб­ництві якого вона має відносну перевагу.

Відношення цін при торгівлі— ціна імпортного товару, що визначається через ціну товару, який необхідно експортувати, щоб сплатити імпорт, тому кінцеве співвідношення цін при торгівлі визначається внутрішнім попитом на товари в кожній з торгуючих країн.

Внутрішньогалузева торгівля(intra-industry trade) — експорт та імпорт товарів, що належать до однієї й тієї самої товарної групи.

Детермінанти національної конкурентоспроможності— це:

1. Факторні умови, тобто ті конкретні фактори (наприклад, кваліфікована робоча сила певного профілю або інфраструкту­ра), які необхідні для успішної конкуренції в даній галузі.

2. Умови попиту, тобто який на внутрішньому ринку попит на продукцію чи послуги, що пропонуються певною галуззю.

3. Споріднені (related) та підтримуючі галузі, тобто наявність чи відсутність у країні споріднених або підтримуючих галузей, конкурентоспроможних на міжнародному ринку.

3. Стратегія фірми, її структура та конкуренти, тобто які умо­ви у країні, що визначають те, як утворюються та управляються фірми, й характер конкуренції на внутрішньому ринку.

Індекс внутрішньогалузевої торгівлі(index of intra-industry trade) — це різниця між одиницею і відношенням сум торгово­го сальдо до сум торгового обороту — при збалансованій зовніш­ній торгівлі (нульове зовнішньоторговельне сальдо), і різниця між одиницею і відношенням сум часток (у відсотках) торгового саль­до до сум торгового обороту кожного товару або товарної групи — при незбалансованій зовнішній торгівлі.

Збалансована зовнішня торгівля:

де xі, mі — відповідно абсолютні величини експорту та імпорту і-го товару (або товарної категорії); It — індекс внутрішньогалузевої торгівлі.

Незбалансована зовнішня торгівля:

де xі, mі — відповідно абсолютні величини експорту та імпорту і-го товару (або товарної категорії); It — індекс внутрішньогалузевої торгівлі; х, т — весь експорт та імпорт відповідно.

Класичні теорії міжнародної торгівлі:

меркантилістська теорія— багатство країни вимірюється кількістю золота та срібла, якою вони володіють;

неомеркантилістська теорія— країни намагаються мати ак­тивне сальдо торгового балансу для досягнення певної соціаль­ної або політичної мети;

теорія абсолютних переваг(absolute advantage theory) — краї­ни експортують ті товари, які вони виробляють з меншими ви­тратами (у виробництві яких вони мають абсолютну перевагу), та імпортують ті товари, які продукуються іншими країнами з меншими витратами (у виробництві яких абсолютна перевага належить їх торговим партнерам);теорія порівняльних переваг(comparative advantage theory) — якщо країни спеціалізуються на виробництві тих товарів, які вони можуть виробляти з відносно нижчими витратами порівняно з іншими країнами (або, інакше кажучи, з меншими альтерна­тивними витратами), то торгівля буде взаємовигідною для обох країн, незалежно від того, чи є виробництво в одній з них абсо­лютно більш ефективним, ніж в іншій;

теорія співвідношення факторів виробництва та її тестуван­ня (парадокс Леонтьева та його полегшення)— країни експор­тують продукти інтенсивного використання надлишкових фак­торів та імпортують продукти інтенсивного використання дефі­цитних для них факторів;

парадокс Леонтьева— теорія співвідношення факторів ви­робництва Хекшера — Оліна не підтверджується на практиці: трудонасичені країни експортують капіталомістку продукцію, тоді як капіталонасичені — трудомістку;

теорія розміру країни— у зв'язку з тим, що країни з більшою територією зазвичай мають більш різноманітні кліматичні умо­ви та природні ресурси, вони в цілому ближчі до економічної самодостатності, ніж малі за розміром країни.

Кластери— це об'єднання національних конкурентоспромож­них взаємозалежних галузей.

"Лесе-фер"(фр. laissez-faire) — політика державного невтру­чання в економіку і свободу конкуренції.

Компенсаційний критерій(compensation criterion) — реалі­зація економічної політики, яка веде до поліпшення становища одних економічних гравців за рахунок інших.

Критерій ефективності Парето(criterion effekt Pareto) — кожна зміна, внаслідок якої поліпшується добробут хоча б одно­го індивіда, причому становище будь-якого члена суспільства при цьому не погіршується, веде до збільшення добробуту в цілому.

Національний ромб— детермінанти національної конкурен­тоспроможності становлять собою комплексну систему, яка по­стійно розвивається (рис. 2.1.1).

Статистика Леонтьева(Leontief Statistic) — співвідношення (K/L) (дол. США/людино-рік ). Згідно з цим співвідношенням країна може вважатись капіталонасиченою, якщо: (Kx/Lx) / (Km/Lm) > 1 і трудонасиченою, якщо (Kx/Lx)/ (Km/Lm) < 1. К, Кт, Кх — кількість капіталу, необхідного для виробництва одиниці продукції, оди­ниці американського імпорту та одиниці американського експорту відповідно; L, Lm, Lx — кількість праці, необхідної для вироб­ництва одиниці продукції, одиниці американського імпорту та одиниці американського експорту відповідно.

Торгівля декількома товарами— товари будуть виготовля­тись там, де відносна заробітна плата є меншою, тобто там, де їх дешевше виготовляти.

Умови торгівлі (коефіцієнт міжнародного обміну)(terms of trade) — співвідношення експортних й імпортних цін певного товару, країни в цілому, групи країн.

Фактороінтенсивність товару(factor intensity) — показник, що визначає відносні витрати факторів виробництва на створен­ня певного товару:

капіталомісткість— показник, який визначає відносні витра­ти капіталу на створення певного товару;

трудомісткість— показник, який визначає відносні витрати праці на створення певного товару.

Факторонасиченість країни(factor abundance) — показник, який визначає відносну забезпеченість країни факторами вироб­ництва.


<== предыдущая | следующая ==>
Ключові поняття. Валовий внутрішній продукт | Ключові поняття

Date: 2015-07-24; view: 233; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию