Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приклад оформлення завдання на бакалаврську роботу

 

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

Кафедра обліку і аудиту

Напрям підготовки - «Облік і аудит»

 

«Затверджую»

Зав. кафедри обліку і аудиту

__________ І.Д. Лазаришина

«__»______________20___ р.

 

 

ЗАВДАННЯ

на бакалаврську роботу студентці

Кучеренко Вірі Петрівні

1. Тема бакалаврської роботи: «Облік і аналіз необоротних активів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Креатив», що затверджена наказом по університету від «__»__________20__р.

2. Термін здачі студентом закінченої бакалаврської роботи - «___» червня 20__ р.

3. Вихідні дані до бакалаврської роботи - дані бухгалтерського обліку, фінансова звітність за 20__-20__ рр. ТзОВ «Креатив».

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці) Вступ. 1. Економічна сутність та класифікація необоротних активів. 2. Методика обліку необоротних активів на прикладі ТзОВ «Креатив». 3. Аналіз запасів необоротних активів на прикладі ТзОВ «Креатив». Висновки. Список використаних джерел. Додатки.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 1. Класифікація необоротних активів. 2. Типові проведення з обліку придбання основних засобів. 3. Аналіз динаміки необоротних активів у ТзОВ «Креатив» за 20__-20__ рр. 4. Аналіз стану необоротних активів ТзОВ «Креатив» за 20__-20__ рр. 5. Факторний аналіз коефіцієнта придатності основних засобів ТзОВ «Креатив» за 20__-20__ рр.

6. Консультанти по бакалаврській роботі із зазначенням розділів

 

Розділ Консультант Підпис, дата
Завдання видав Завдання прийняв
       
       
       
       

7. Дата видачі завдання ___________ 20____ року

Керівник____________________________________ О.О. Дорошенко 

Завдання прийняв до виконання ­­­­­­­­­­­________________ В.П. Кучеренко

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Назва етапів виконання бакалаврської роботи Строк виконання етапів бакалаврської роботи Примітки
1. Складання плану Лютий 20__ р.  
2. Підбір літератури Лютий 20__ р.  
3. Збір фактичного матеріалу Березень-квітень 20__ р.  
4. Написання роботи Травень-червень 20__ р.  
5. Перевірка керівником Червень 20__ р.  
6. Внесення змін і доповнень, підготовка ілюстративного матеріалу Червень 20__ р.  
7. Повторна перевірка керівником Червень 20__ р.  
8. Захист роботи Червень 20__ р.  

 

Студент ___________________________________ В.П. Кучеренко

підпис

Керівник бакалаврської роботи _________________О.О. Дорошенко

підпис


Додаток 4

Типові проведення з обліку придбання основних засобів

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Придбано основний засіб
2. Відображено податковий кредит з ПДВ (20%)
3. Перераховано кошти з поточного рахунку у банку за придбаний основний засіб
4. Введено основний засіб в експлуатацію

 

 


Додаток 5

 

Структурно-динамічний аналіз необоротних активів ТзОВ «Креатив»

за 2013-2014 рр. (тис. грн.)

№ з/п Показники Відхилення
Абсолютне (+;-) Відносне,темп росту (ТР, %)
1. Необоротні активи, всього, в т.ч.: 231,0 199,00 -32,00 86,15
1.1. Нематеріальні активи 17,00 12,00 -5,00 70,59
-у відсотках до необоротних активів 7,36 6,03 - -
1.2. Основні засоби 96,00 63,00 -33,00 65,63
-у відсотках до необоротних активів 41,56 31,66 - -
1.3. Незавершені капітальні інвестиції 116,0 116,00 0,00 100,00
-у відсотках до необоротних активів 50,22 58,29 - -
1.4. Довгострокова дебіторська заборгованість 2,00 6,00 4,00 300,00
-у відсотках до необоротних активів 0,87 3,02 - -
1.5. Інші необоротні активи 0,00 2,00 2,00 -
-у відсотках до необоротних активів 0,00 1,01 - -

Додаток 6


Date: 2015-07-24; view: 148; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию