Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інноваційна педагогіка. Інновації необхідні як в області процесу навчання, так і в методах навчання

Інновації необхідні як в області процесу навчання, так і в методах навчання. Необхідно перейти від формального викладання, направ­леного на надбання знань, до навчання, що приводить до освоєння компетенція. Викладачі повинні ставити питання "чому повинні навчитися студенти", а не питання "чому я повинен їх навчити". Ті, що навчаються, наскільки це можливо, зобов'язані взяти на себе відповідальність за власне навчання, за освоєння знань і умінь. Двома підходами до викладання і навчання, які найбільш підходять для навчання "нетрадиційних груп" тих, хто навчається, є: навчан­ня, орієнтоване на проектну роботу, і навчання, організоване у фо­рмі "циклів навчання".

Одержують підтримку нові методи, зокрема ті, які засновані на вико­ристовуванні ІКТ (електронне навчання). Проте технології не гаранту­ють успішності навчання, у зв'язку з тим, що для супроводу ІКТ потрі­бні компетентні викладачі і тренери і високоякісні засоби навчання.

На закінчення аналізу проблеми навчання впродовж життя, в звіті Нікопінгського семінару даються стислі, але дуже ємні визна­чення основних аспектів цього явища, як його розуміють у Європі.

Навчання впродовж життя - це:

• У області компетенції: розвиток знань, умінь і компетенцій лю­дей впродовж їх життя з тим, щоб ми могли досягати економіч­них і соціальних цілей за допомогою осмисленої та рефлектор­ної поведінки.

• Відкритий доступ, "з колиски до останнього подиху": незалежно від статі, соціального статусу, попередніх успіхів в навчанні, раси і релігії.

• Для всіх громадян: всім - приватним особам, їх сім'ям, місцевим співтовариствам, профспілкам, роботодавцям, неурядовим орга­нізаціям, регіональним властям відводиться активна роль, в LLL немає пасивних дійових осіб.

• Економічна і соціальна орієнтація: освічені люди є хорошими громадянами і хорошими працівниками.

• Центральне місце того, хто навчається в процесі навчання: викладач стає наставником і помічником в навчанні.

• Опора на прозорі стандарти освіти і навчання, зрозумілі для всіх зацікавлених сторін, особливо для тих, хто навчається і робото­давців.• Навчання впродовж життя відкриває нові можливості для лю­дини впродовж її життя.

І навпаки. Навчання впродовж; життя:

Не розробляється "для" людей фахівцями у області освіти. Воно розробляється "разом з людьми", з участю всіх зацікавлених груп.

Не є розвитком або вдосконаленою моделлю безперервної освіти або освіти дорослих: не дивлячись на значущість установ фор­мальної освіти, їхня роль є обмеженою.

Не є сукупністю нових додаткових курсів: проте у разі розробки курсів необхідно враховувати параметри гнучкості, як з погляду їх структури і змісту, так і реалізації, необхідно використовува­ти модулі, що відповідають потребам тих, хто навчається, а не навчального закладу.

Не дорівнює навчанню на базі ІКТ і елекіронному навчанню: вони, безумовно, важливі, але вони можуть бути недоступними для частини тих, хто навчається, і, як правило, вимагають значного технічного супроводу.


Date: 2015-07-22; view: 74; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию