Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інноваційна педагогіка. Інновації необхідні як в області процесу навчання, так і в методах навчання

Інновації необхідні як в області процесу навчання, так і в методах навчання. Необхідно перейти від формального викладання, направ­леного на надбання знань, до навчання, що приводить до освоєння компетенція. Викладачі повинні ставити питання "чому повинні навчитися студенти", а не питання "чому я повинен їх навчити". Ті, що навчаються, наскільки це можливо, зобов'язані взяти на себе відповідальність за власне навчання, за освоєння знань і умінь. Двома підходами до викладання і навчання, які найбільш підходять для навчання "нетрадиційних груп" тих, хто навчається, є: навчан­ня, орієнтоване на проектну роботу, і навчання, організоване у фо­рмі "циклів навчання".

Одержують підтримку нові методи, зокрема ті, які засновані на вико­ристовуванні ІКТ (електронне навчання). Проте технології не гаранту­ють успішності навчання, у зв'язку з тим, що для супроводу ІКТ потрі­бні компетентні викладачі і тренери і високоякісні засоби навчання.

На закінчення аналізу проблеми навчання впродовж життя, в звіті Нікопінгського семінару даються стислі, але дуже ємні визна­чення основних аспектів цього явища, як його розуміють у Європі.

Навчання впродовж життя - це:

• У області компетенції: розвиток знань, умінь і компетенцій лю­дей впродовж їх життя з тим, щоб ми могли досягати економіч­них і соціальних цілей за допомогою осмисленої та рефлектор­ної поведінки.

• Відкритий доступ, "з колиски до останнього подиху": незалежно від статі, соціального статусу, попередніх успіхів в навчанні, раси і релігії.

• Для всіх громадян: всім - приватним особам, їх сім'ям, місцевим співтовариствам, профспілкам, роботодавцям, неурядовим орга­нізаціям, регіональним властям відводиться активна роль, в LLL немає пасивних дійових осіб.

• Економічна і соціальна орієнтація: освічені люди є хорошими громадянами і хорошими працівниками.

• Центральне місце того, хто навчається в процесі навчання: викладач стає наставником і помічником в навчанні.

• Опора на прозорі стандарти освіти і навчання, зрозумілі для всіх зацікавлених сторін, особливо для тих, хто навчається і робото­давців.• Навчання впродовж життя відкриває нові можливості для лю­дини впродовж її життя.

І навпаки. Навчання впродовж; життя:

Не розробляється "для" людей фахівцями у області освіти. Воно розробляється "разом з людьми", з участю всіх зацікавлених груп.

Не є розвитком або вдосконаленою моделлю безперервної освіти або освіти дорослих: не дивлячись на значущість установ фор­мальної освіти, їхня роль є обмеженою.

Не є сукупністю нових додаткових курсів: проте у разі розробки курсів необхідно враховувати параметри гнучкості, як з погляду їх структури і змісту, так і реалізації, необхідно використовува­ти модулі, що відповідають потребам тих, хто навчається, а не навчального закладу.

Не дорівнює навчанню на базі ІКТ і елекіронному навчанню: вони, безумовно, важливі, але вони можуть бути недоступними для частини тих, хто навчається, і, як правило, вимагають значного технічного супроводу.
Date: 2015-07-22; view: 63; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию