Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Система оцінювання знань

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

 

Кафедра правосуддя

Укладачі:

К.ю.н., доц. Кіреєва Н.О.

К.ю.н., доц. Захарова О.С.

 

 

“Актуальні проблеми цивільного процесу України”

НАВЧАЛЬНА РОБОЧА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ

для магістрів 1 курсу денної форми навчання

спеціальності 6.030401 «Правознавство»

 

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 1

від 04 вересня 2012р.

Завідувач кафедри

________ проф. Погорецький М.А.

 

Декан юридичного факультету

 

________ д.ю.н. Гриценко І.С

 

Київ - 2012


Навчальна робоча програма спецкурсу "Актуальні проблеми цивільного процесу України"для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030401 «Правознавство»

 

Укладачі:

К.ю.н., доц. Кіреєва Н.О.

К.ю.н., доц. Захарова О.С.

 

 

Рецензент:

К.ю.н., доц. Радзієвська Л.К.

 

 

Лектор:

К.ю.н., доц. Кіреєва Н.О.

К.ю.н., доц. Захарова О.С.

 

 

Викладачі:

К.ю.н. Васильєва-Шаламова Ж..В.

К.ю.н., доц. Кіреєва Н.О.

К.ю.н., доц. Ізарова І.О.

К.ю.н., доц. Захарова О.С.

Д.ю.н., Притика Ю.Д.

 

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

2012р.

 

 


ЗМІСТ

1. Вступ.

2. Система оцінювання знань.

3. Навчально-тематичний план лекцій, семінарських занять,
самостійної роботи.

4. Зміст лекцій, плани семінарських занять, завдання для
самостійної роботи, теми рефератів.

5. Рекомендована література для усього курсу.

6. Перелік питань для іспиту.

 


Вступ

Спецкурс «Актуальні проблеми цивільного процесу України» викладається на 1 курсі магістратури протягом першого семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій – 34 години, семінарських занять на одну групу – 16 годин, самостійна робота – 58 годин. Завершується вивчання дисципліни «Актуальні проблеми цивільного процесу України» складанням іспиту.Метою спецкурсу «Актуальні питання цивільного процесу в Україні» є забезпечення глибокого засвоєння студентами окремих інститутів цивільного процесуального права, які є найбільш проблемними як в теоретичному, так і в практичному аспектах, застосування норм цивільного процесуального права на практиці здійснюється в процесі розгляду і вирішення судами цивільних справ.

Предметом вивчення в цьому спецкурсі є актуальні проблеми розвитку цивільного процесуального права, наукові погляди і концепції, які існують в науці цивільного процесуального права. Знання норм цивільного процесуального права, проблем в їх застосуванні на практиці допомагатимуть студентам юридично грамотно складати процесуальні документи в цивільних справах, що є обов’язковою вимогою майбутнього юриста для роботи за фахом.

При вивченні актуальних проблем цивільного процесу розглядаються особливості процедури (порядку) розгляду цивільних справ, вирішення яких не можливе без знань норм матеріального права. Тому вивчення цієї дисципліни допомагає студентам оволодіти навичками практичного застосування теоретичних знань з різних галузей матеріального права в цивільному процесі. На підставі поєднання науково-теоретичного і практичного матеріалу при викладанні курсу «Актуальні проблеми цивільного процесу в Україні» студенти зможуть оволодіти професією юриста: судді, адвоката, прокурора, нотаріуса, юрисконсульта.

Завдання спецкурсу:

У результаті вивчення спецкурсу «Актуальні питання цивільного процесу в Україні» студент повинен знати:

- теоретичні основи цивільного процесуального права;

- концепцію підходів до розуміння принципів цивільного процесу, їх систему та порядок реалізації в сучасному цивільному процесі;

- наукові концепції вчених-процесуалістів щодо системи та структури цивільних процесуальних правовідносин;

- особливості процесуального становища суб’єктів цивільного процесу;

- теоретичні та практичні аспекти окремих видів проваджень та стадій цивільного процесу в світлі нової законодавчої регламентації;

- -актуальні питання інституту доказування і застосування окремих засобів доказування;

- вимоги щодо форми, змісту, процедури ухвалення судових рішень;

- особливості перегляду судових рішень;

- актуальні проблеми реформування цивільного судочинства;

- перспективи розвитку науки цивільного процесуального права.

Студент повинен вміти:

- юридично грамотно висловлювати свої думки відносно певних питань з теорії цивільного процесу;

- юридично обґрунтовано висловлювати свої думки при складанні різних процесуальних документів;

- правильно застосовувати норми матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень;

- уміло використовувати набуті знання в практичній діяльності.

Студент повинен навчитися:

- грамотно проводити аналіз норм цивільного процесуального і матеріального права;

- складати процесуальні документи, які ухвалюються в судах при розгляді цивільних справ;- складати процесуальні документи від імені осіб, які беруть участь у справі та інших учасників процесу;

- проводити аналіз процесуальних документів, які ухвалені судом, а також іншими особами, з метою виявлення в них недоліків.


Система оцінювання знань


Date: 2015-07-22; view: 106; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию